Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43365
Назва: Нормотворчий процес і стадії нормотворчості в діяльності державної фіскальної служби України
Інші назви: Rulemaking process and the phases of rulemaking in the activity of the state fiscal service of Ukraine
Нормотворческий процесс и стадии нормотворчества в деятельности государственной фискальной службы Украины
Автори: Петрова, Ірина
Petrova, Iryna
Петрова, Ирина
Приналежність: Університет державної фіскальної служби України
University of the State Fiscal Service of Ukraine
Бібліографічний опис: Петрова І. Нормотворчий процес і стадії нормотворчості в діяльності державної фіскальної служби України / Ірина Петрова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 308–315.
Bibliographic description: Petrova I. Rulemaking process and the phases of rulemaking in the activity of the state fiscal service of Ukraine / Iryna Petrova // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 308–315.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 354.1
Теми: Державна фіскальна служба України
нормотворчий процес
нормотворчість
стадії нормотворчості
state fiscal service of Ukraine
regulatory development process
rule-making
phases of regulatory development process
Государственная фискальная служба Украины
нормотворчес- кий процесс
нормотворчество
стадии нормотворчества
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 308-315
Початкова сторінка: 308
Кінцева сторінка: 315
Короткий огляд (реферат): Розглядаються окремі аспекти нормотворчого процесу і стадій нормотворчості у Державній фіскальній службі України. Визначені стадії нормотворчого процесу у діяльності Державної фіскальної служби України.
The article deals with some aspects of regulatory development process and the phases of rulemaking the State Fiscal Service of Ukraine. The phases of regulatory development process in the activity of the State Fiscal Service of Ukraine are outlined.
Рассматриваются отдельные аспекты нормотворческого процесса и стадий нормо- творчества в Государственной фискальной службе Украины. Определены стадии нормо- творческого процесса в деятельности Государственной фискальной службы Украины.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43365
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Петрова І., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon0.rada.gov.ua
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF
http://search.ligazakon
http://search.ligazakon.ua/
Перелік літератури: 1. Указ Президента України від 9 лютого 1999 року № 145/99 “Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua.
2. Регламент Кабінету Міністрів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF.
3. Барський В. Р. Нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В. Р. Барський. – Одеса, 2006. – 221 с.
4. Рибалкін А. О. Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії): дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А. О. Рибалкін. – Х., 2005. – 164 с.
5. Мурашин О. Г. Акти прямого народовладдя у правовій системі: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / О. Г. Мурашин. – К., 2001. – 420 с.
6. Ковачев Д. А. Механизм правотворчества социалистического государства: вопросы теории / Д. А. Ковачев. – М.: Юрид. лит., 1977. – 112 с.
7. Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учеб. / О. Ф. Скакун. – Харьков: Эспада, 2005. – 840 с.
8. Антонова Л. И. Правотворческая деятельность высших органов государственной власти (организационные нормы): дис … канд. юрид. наук. – Л., 1964. – 208 с.
9. Елеонский В. А. Нормотворчество в органах внутренних дел (теоретические основы): дис. … канд. юрид. наук. – М., 1992. – 236 с.
10. Керимов Д. А. Свобода, право и законность у социалистическом обществе. – М.: Госюриздат, 1960. – 223 с.
11. Ленгер Я. І., Бисага Ю. Ю. Нормотворчість у контексті реформування права / Я. І. Ленгер, Ю. Ю. Бисага // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 1. – С. 15–19.
12. Нечипоренко А. О. Нормотворчість в Україні: поняття, види, напрямки удосконалення: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Х.: Нац. університет ім. Я. Мудрого. – 2015. – 21 с.
13. Гетьман Є. А. Нормотворча діяльність органів виконавчої влади: поняття, сутність, основні ознаки / Є. А. Гетьман // Європейські перспективи. – 2013. – № 6. – С. 42–47.
14. Охріменко Н. М. Нормотворча діяльність міністерств в Україні: проблеми реалізації / Н. М. Охріменко // Вісник Національної академії державного управління. – 2015. – №3. – С. 182–189.
15. Рекомендації з питань підготовки, державної реєстрації та обліку відомчих нормативно-правових актів, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 27.03.1998р. – № 3.
16. Петрова І. П. Нормативно-правове регулювання організації і діяльності міліції України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / І. П. Петрова. – Ірпінь, 2004. – 214 с.
17. Про нормативно- правові акти: Проект закону України від 21 січня 2008 р. № 1343-1 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon. ua/l_doc2.nsf/link1/ JF11B01A.html.
18. Петришина М. О. Загальна характеристика нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування в Україні / М. О. Петришина // Право України. – 2010. – № 4. – С. 47–53.
19. Пелих Н. Верховенство права – вихідний принцип у діяльності працівників міліції / Н. Пелих // Право України. – 2001. – № 4. – С. 32–38.
References: 1. Pro zaxody’ shhodo vdoskonalennya normotvorchoyi diyal’nosti organiv vy’konavchoyi vlady’ [About measures for improvement of regulatory activities of Executive bodies]. The Decree Of The President Of Ukraine on February 09, 1999. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua.
2. Reglament Kabinetu Ministriv [Regulations Of The Cabinet Of Ministers]. Resolution Of The Cabinet Of Ministers Of Ukraine on July 18, 2007. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF.
3. Bars’ky’j V. R. Normotvorchist’ predstavny’cz’ky’x organiv miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini Diss, kand. yury’d. nauk [Rulemaking representative bodies of local self-government in Ukraine. Cand. legal. sci. diss.]. Odessa, 2006, 221 р.
4. Ry’balkin A. O. Normotvorchist’ organiv vnutrishnix sprav (aspekty’ zagal’noyi teoriyi) Diss, kand. yury’d. nauk [The norm-setting of bodies of internal Affairs (aspects of the General theory). Cand. legal. sci. diss.]. Kharkov, 2005, 164 р.
5. Murashy’n O. G. Akty’ pryamogo narodovladdya u pravovij sy’stemi Diss, doct. yury’d. nauk [Acts of direct democracy in the legal system. Dokt. legal. sci. diss.]. Kiev, 2001, 420 р.
6. Kovachev D. A. Mehanizm pravotvorchestva socialisticheskogo gosudarstva: Voprosy teorii (Lawmaking mechanism of the socialist state: theory) Moscow, Legal literature Publ., 1977. 112 р.
7. Skakun O. F. Teory’ya gosudarstva y’ prava (эncy’klopedy’chesky’j kurs) (Theory of state and law (collegiate course) Kharkiv, Espada Publ., 2005. 840 р.
8. Antonova L.I. Pravotvorcheskaja dejatel’nost’ vysshih organov gosudarstvennoj vlasti (organizacionnye normy) Diss, kand. yury’d. nauk [Legislative activity of the Supreme bodies of state power (institutional standards). Cand. legal. sci. diss.]. Lviv, 1964, 208 р.
9. Eleonskij V. A. Normotvorchestvo v organah vnutrennih del (teoreticheskie osnovy) Diss, kand. yury’d. nauk [Rulemaking in bodies of internal Affairs (theoretical foundations). Cand. legal. sci. diss.]. Moscow, 1992, 236 р.
10. Kerimov D.A. Svoboda, pravo i zakonnost’ v socialisticheskom obshhestve (Freedom, law and legality in a socialist society) Moscow, Gosyurizdat Publ., 1960. 223 р.
11. Lenger Ya.I., By’saga Yu.Yu. Normotvorchist’ v konteksti reformuvannya prava [Rulemaking in the context of law reform]. Porivnyal’no-anality’chne pravo, 2013, Vol. 1, 15–19 pp.
12. Nechy’porenko A.O. Normotvorchist’ v Ukrayini: ponyattya, vy’dy’, napryamky’ udoskonalennya Diss, kand. yury’d. nauk [Rulemaking in Ukraine: concept, types, directions of improvement. Cand. legal. sci. diss.]. Kharkiv, 2015, 21 р.
13. Get’man Ye.A. Normotvorcha diyal’nist’ organiv vy’konavchoyi vlady’: ponyattya, sutnist’, osnovni oznaky’ [Regulatory activity of enforcement authorities: the concept, essence, the basic signs]. Yevropejs’ki perspekty’vy’, 2013, Vol. 6, 42–47 pp.
14. Oxrimenko N.M. Normotvorcha diyal’nist’ ministerstv v Ukrayini: problemy’ realizaciyi [Norm-setting activities of the ministries in Ukraine: problems of implementation]. Visny’k Nacional’noyi akademiyi derzhavnogo upravlinnya, 2015, Vol. 3, 182–189 pp.
15. Rekomendaciyi z py’tan’ pidgotovky’, derzhavnoyi reyestraciyi ta obliku vidomchy’x normaty’vno-pravovy’x aktiv [Recommendations on training, state registration of departmental normative legal acts] Order of the Ministry of justice of Ukraine on March 27, 1998.
16. Petrova I.P. Normaty’vnopravove regulyuvannya organizaciyi i diyal’nosti miliciyi Ukrayiny’ Diss, kand. yury’d. nauk [Legal regulation of organization and operation of militia of Ukraine. Cand. legal. sci. diss.]. Irpen, 2004, 214 р.
17. Pro normaty’vno-pravovi akty’ [On normative-legal acts]. Available at: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/ JF11B01A.html.
18. Petry’shy’na M. O. Zagal’na xaraktery’sty’ka normotvorchogo procesu v organax miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini [General characteristics of the legislative process in the organs of local self-government in Ukraine]. Pravo Ukrayiny, 2010, Vol. 4, 47–53 рр.
19. Pely’x N. Verxovenstvo prava – vy’xidny’j pry’ncy’p u diyal’nosti pracivny’kiv miliciyi [The rule of law is basic principle in the activities of police officers]. Pravo Ukrayiny, 2001, Vol. 4, 32–38 рр.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.