Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43363
Назва: Модернізація національної системи освіти у контексті сучасного євроінтеграційного поступу України
Інші назви: Modernization of the national education system in the context of contemporary european integration of Ukraine
Модернизация национальной системы образования в контексте современного евроинтеграционного продвижения Украины
Автори: Парпан, Уляна
Parpan, Ulyana
Парпан, Ульяна
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Парпан У. Модернізація національної системи освіти у контексті сучасного євроінтеграційного поступу України / Уляна Парпан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 296–302.
Bibliographic description: Parpan U. Modernization of the national education system in the context of contemporary european integration of Ukraine / Ulyana Parpan // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 296–302.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.7.116
37.014
Теми: освіта
національна система освіти
модернізація
вища освіта
виховання
знання
інтелектуальна діяльність
education
national education system
modernization
Higher Education
education
knowledge
intellectual activity
образование
национальная система образования
модернизация
высшее образование
воспитание знания
интеллектуальная деятельность
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 296-302
Початкова сторінка: 296
Кінцева сторінка: 302
Короткий огляд (реферат): Аналізуються модернізаційні процеси національної системи освіти у контексті сучасного євроінтеграційного поступу України. На основі аналізу нормативно-правових документів та тематичної літератури визначено стратегічні цілі: всебічний розвиток освіти, посилення її впливу на економічне зростання і рівень життя населення, сприяння прискореному розвитку НТП, і насамперед фундаментальної науки, забезпечення соціальної функції держави через оптимізацію соціальних програм. Доведено, що вища освіта визнається фундаментом людського розвитку та прогресу суспільства, а також виступає гарантом індивідуального та суспільного розвитку, що створює інтелектуальний, духовний та виробничий потенціали суспільства.
This article analyzes the processes of modernization of the national education system in the context of contemporary European integration of Ukraine. Based on the analysis of legal documents and thematic literature identified strategic objectives: comprehensive development of education, strengthening its impact on economic growth and living standards, promote the accelerated development of STP, and, above all, fundamental science, provide social functions of the state through the optimization of social programs. Proved that higher education is recognized as the foundation of human development and social progress, and guarantees individual and social development that creates intellectual, spiritual and productive potential of society.
Анализируются модернизационные процессы национальной системы образования в контексте современного евроинтеграционного продвижения Украины. На основе анализа нормативно-правовых документов и тематической литературы определены стратегические цели: всестороннее развитие образования, усиление ее влияния на экономический рост и уровень жизни населения, содействие ускоренному развитию НТП, и прежде всего фундаментальной науки, обеспечение социальной функции государства через оптимизацию социальных программ. Доказано, что высшее образование признается фундаментом человеческого развития и прогресса общества, а также выступает гарантом индивидуального и общественного раз- вития, создает интеллектуальный, духовный и производственный потенциалы общества.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43363
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Парпан У., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.mon.gov.ua
Перелік літератури: 1. Волович В. Болонський процес і нова парадигма освіти в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – №4. – С. 189–199.
2. Послання Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки” // Урядовий кур’єр. – 2002. – 4 червня.
3. Чікарькова М. Ю. Ціннісні орієнтації сучасного інформаційного суспільства та проблеми контркультури: зб. наук. пр. НДІ українознавства. – К.: Рада, 2008. – Т. XIX. – С. 44–57.
4. Андрущенко В. П. Роздуми про освіту: Статті, нариси, інтерв’ю. – К.: Знання України, 2004. – 804 с.
5. Про національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17.04.2002 р. № 347 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – С. 11–14.
6. Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України // Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. http://www.mon.gov.ua.
7. Мовчан B.C. Освіта у контексті глобалізаційних процесів: моральні аспекти // Філософсько-антропологічні студії, 2008. – К.: Стилос; Д.: ДНУ, 2008. – С. 161–167.
8. Миронов В. Россия у глобальном мире: отечественное образование и Болонский процес // Здравый смысл. – 2007. – № 2 (43). – С. 14–21.
9. Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України // Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. http://www.mon.gov.ua.
References: 1. Volovych V. Bolons’kyy protses i nova paradyhma osvity v Ukrayini [The Bologna Process and the new paradigm of education in Ukraine]. Sotsiolohiya: teoriya, metody, marketynh. 2004. No 4. pp. 189–199. 2.
2. Poslannya Prezydenta Ukrayiny do Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. “Yevropeys’kyy vybir. Kontseptual’ni zasady stratehiyi ekonomichnoho ta sotsial’noho rozvytku Ukrayiny na 2002–2011 roky” [President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine. “European choice. Strategy of economic and social development of Ukraine for 2002–2011 “]. Uryadovyy kur”yer. 2002. 4 June.
3. Chikar’kova M.Yu. Tsinnisni oriyentatsiyi suchasnoho informatsiynoho suspil’stva ta problemy kontrkul’tury [Values modern information society and problems counterculture]. Zbirnyk naukovykh prats’ NDI ukrayinoznavstva. Kiev: Rada, 2008. Vol. XIX. pp. 44–57.
4. Andrushchenko V.P. Rozdumy pro osvitu: Statti, narysy, interv”yu. [Thinking about education: Articles, essays, interviews.]. Kiev: Znannya Ukrayiny, 2004. 804 p.
5. Pro natsional’nu doktrynu rozvytku osvity: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 17.04.2002 roku No 347 [On the national doctrine of education: Decree of the President of Ukraine from 17.04.2002, the number 347]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2002. No 16. pp. 11–14.
6. Shynkaruk V. Osnovni napryamy modernizatsiyi struktury vyshchoyi osvity Ukrayiny [The main directions of restructuring higher education in Ukraine]. Ofitsiynyy sayt Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny. Available at: http://www.mon.gov.ua
7. Movchan B.C. Osvita v konteksti hlobalizatsiynykh protsesiv: moral’ni aspekty [Education in the context of globalization: the moral aspects]. Filosofs’ko-antropolohichni studiyi, 2008. Kiev: Stylos; D.: DNU Publ, 2008. pp. 161–167.
8. Mironov V. Rossiya v global’nom mire: otechestvennoe obrazovanie i Bolonskii protses [Russia in the Global World: Domestic Education and the Bologna Process]. Zdravyi smysl. 2007. No 2 (43). pp. 14–21.
9. Shynkaruk V. Osnovni napryamy modernizatsiyi struktury vyshchoyi osvity Ukrayiny [The main directions of restructuring higher education in Ukraine]. Ofitsiynyy sayt Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny. Available at: http://www.mon.gov.ua.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.