Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43362
Назва: Реєстрація іноземців та осіб без громадянства: застосування у кваліфікації адміністративних правопорушень
Інші назви: The registration of foreigners and stateless persons: the use in the qualification of administrative offences
Регистрация иностранцев и лиц без гражданства: применение в квалификации административных правонарушений
Автори: Мота, Андрій
Mota, Andriy
Мота, Андрей
Приналежність: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
National Academy
State Border Service of Ukraine Bohdan Khmelnytsky
Бібліографічний опис: Мота А. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства: застосування у кваліфікації адміністративних правопорушень / Андрій Мота // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 290–295.
Bibliographic description: Mota A. The registration of foreigners and stateless persons: the use in the qualification of administrative offences / Andriy Mota // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 290–295.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.951
351.746.1 (477)
Теми: адміністративне правопорушення
іноземець
особа без громадянства
кваліфікація
реєстрація
administrative offence
foreigner
stateless person
qualification
registration
административное правонарушение
иностранец
лицо без гражданства
квалификация
регистрация
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 290-295
Початкова сторінка: 290
Кінцева сторінка: 295
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано юридичну природу реєстрації іноземців та осіб без громадянства. Встановлено особливості цього правового інституту та його значення для кваліфікації адміністративних правопорушень. Запропоновано окремі доповнення, що спрямовані на удосконалення застосування терміна “реєстрація”.
This article analyzes the legal nature of the registration of foreigners and stateless persons. The features of this legal institution and its importance to the qualification of administrative offences are clarified. Some amendments aimed at improving the use of the term “registration” are proposed.
Проанализирована юридическая природа регистрации иностранцев и лиц без гражданства. Установлены особенности этого правового института и его значение для квалификации административных правонарушений. Предложены отдельные дополнения, направленные на совершенствование применения термина “регистрация”.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43362
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Мота А., 2017
Перелік літератури: 1. Концепція державної міграційної політики: схвалена Указом Президента України № 622/2011 від 30 травня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 42. – Ст. 1714.
2. Феделеш М. М. Проблеми наукового моделювання дефініції “реєстрація” / М. М. Феделеш // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015. – № 3. – С. 73–76.
3. Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України: підруч. / О. В. Кузьменко, В. М. Гуржій; за ред. О. В. Кузьменко – К.: Атіка, 2007. – 416 с.
4. Курилюк Ю. Б. Прикордонні правовідносини як вимушені відносини / Ю. Б. Курилюк // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: тези VIІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 10 грудня 2015 року). – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2015. – С. 137 – 140.
5. Тиндик Н. П. Світовий міграційний процес: теорія, практика, державне регулювання: моногр. / Н. П. Тиндик. – К.: Атіка, 2006. – 532 с.
6. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – №19 – 20. – Ст. 179 (з подальшими змінами та доповненнями).
7. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 листопада 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №15. – Ст. 232.
8. Адміністративна відповідальність: курс лекцій / за ред. О. В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2016. – 568 с.
9. Кончаковська В. В. Реєстрація місця проживання: що необхідно знати / В. В. Кончаковська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. – 2015. – Вип. 27. – С. 215–221.
10. Правила реєстрації місця проживання: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №207 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 28. – Ст. 1108.
11. Кузьменко О. В. Процесуальні категорії адміністративного права: моногр. / О. В. Кузьменко. – Львів: Атлас, 2004. – 232 с.
12. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122 (з подальшими змінами та доповненнями).
13. Постанова про накладення адмініст- ративного стягнення № 337969 від 1 січня 2017 року // Справа № 3/337969/3 про адміністративне правопорушення (ч. 2 ст. 203 КУпАП). Харківський прикордонний загін. Відділ прикордонної служби “Харків – аеропорт” – 7 с.
14. Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): моногр. / О. І. Харитонова. – Одеса: Юридична література, 2004. – 328 с.
15. Ляшук Р. М. Сучасні причини та умови поширення нелегальної міграції в Україні та світі і шляхи їх мінімізації / Р. М. Ляшук // Протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстремізму та нелегальній міграції у сучасних умовах: стан, проблеми та перспективи: матер. Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Дніпро, 28 жовт. 2016 р.). – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – С. 328–331.
16. Адамчук О. В. Розробка моделі функціонування пункту пропуску щодо реєстрації іноземців / О. В. Адамчук, О. Л. Войцехівський // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: тези VIІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 10 грудня 2015 року). – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2015. – С. 73–74.
References: 1. Kontseptsiya derzhavnoyi mihratsiynoyi polityky [The concept of state migration policy]: President of Ukraine, Decree on May 30, 2011 No. 622/2011. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2011, No. 42, st. 1714.
2. Fedelesh M. M. Problemy naukovoho modelyuvannya definitsiyi “reyestratsiya” [The problems of scientific modeling definition of “registration”] Pivdennoukrayins’kyy pravnychyy chasopys. 2015. No. 3, pp. 73 – 76.
3. Kuz’menko O. V., Gurzhij V. M. Administratyvno-procesual’ne pravo Ukrai’ny [The Administrative Procedural Law of Ukraine]; za red. O. V. Kuz’menko. K., Atika Publ., 2007, 416 p.
4. Kurylyuk Y. B. Prykordonni pravovidnosyny yak vymusheni vidnosyny [The border relationship as forced relations]. Osvitn’o-naukove zabezpechennya diyal’nosti pravookhoronnykh orhaniv i viys’kovykh formuvan’ Ukrayiny. Tezy VIII Vseukrayins’koyi nauk.-prakt. konf., (Khmel’nyts’kyy, 10 hrudnya 2015 roku). Khmel’nyts’kyy, NADPSU Publ., 2015, pp. 137 – 140.
5. Tyndyk N. P. Svitovyy mihratsiynyy protses: teoriya, praktyka, derzhavne rehulyuvannya [The World migration process: theory, practice, government regulation]: monohrafiya. K., Atika Publ., 2006, 532 p.
6. The Law of Ukraine ’On the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons’ of September 22, 2011 No. 3773-VI. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrainy, 2012, No. 19 – 20, st. 179 (z nastupnymy zminamy ta dopovnennjamy) (In Ukr.).
7. The Law of Ukraine ’On Freedom of Movement and Free Choice of Place of Residence in Ukraine’ of December 11, 2003 No. 1382-IV. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrainy, 2004, No. 15, st. 232 (z nastupnymy zminamy ta dopovnennjamy) (In Ukr.).
8. Administratyvna vidpovidal’nist’ [The Administrative responsibility]: kurs lektsiy; za red. O. V. Kuz’menko. K., Yurinkom Inter Publ., 2016, 568 p.
9. Konchakovs’ka V. V. Reyestratsiya mistsya prozhyvannya: shcho neobkhidno znaty [Registration of place of residence: that must be known] Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriya 18: Ekonomika i pravo, 2015, vol. 27, pp. 215 – 221.
10. Pravyla reyestratsiyi mistsya prozhyvannya [The Rules of registration of residence]: Cabinet of Ministers of Ukraine, Resolution on March 2, 2016 No. 207. Oficijnyj visnyk Ukrai’ny, 2016, No. 28, p. 1108. (In Ukr.)
11. Kuz’menko O. V. Protsesual’ni katehoriyi administratyvnoho prava [The Procedural categories of administrative law]: Monohrafiya. NAVSU, L’viv, Atlas Publ., 2004, 232 p.
12. Code on Administrative Offences of Ukraine of December 7, 1984 No. 8073-X. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrainy, 1984, dodatok do No. 51, st. 1122 (z nastupnymy zminamy ta dopovnennjamy) (In Ukr.).
13. The resolution on imposition of administrative penalty of January 1, 2017 No. 337969. The case of an administrative offence No. 3/337969/3 (p. 2 art. 203 Code on Administrative Offences of Ukraine). Kharkiv border detachment. Border Service Department “Kharkiv – aeroport” – 7 p.
14. Kharytonova O. I. Administratyvno-pravovi vidnosyny (problemy teoriyi) [Administrative and legal relations (problems of theory)]: Monohrafiya. Odesa, Yurydychna literatura Publ., 2004, 328 p.
15. Lyashuk R. M. Suchasni prychyny ta umovy poshyrennya nelehal’noyi mihratsiyi v Ukrayini ta sviti i shlyakhy yikh minimizatsiyi [Modern reason and conditions spread of illegal migration in Ukraine and in the world and ways of their minimization]. Protydiya proyavam teroryzmu, separatyzmu, ekstremizmu ta nelehal’niy mihratsiyi v suchasnykh umovakh: stan, problemy ta perspektyvy. Mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf., (m. Dnipro, 28 zhovt. 2016 r.). Dnipro,Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, 2016, pp. 328–331.
16. Adamchuk O. V., Voytsekhivs’kyy O. L. Rozrobka modeli funktsionuvannya punktu propusku shchodo reyestratsiyi inozemtsiv [Development of operation model of checkpoints on the registration of foreigners]. Osvitn’o-naukove zabezpechennya diyal’nosti pravookhoronnykh orhaniv i viys’kovykh formuvan’ Ukrayiny. Tezy VIII Vseukrayins’koyi nauk.-prakt. konf., (Khmel’nyts’kyy, 10 hrudnya 2015 roku). Khmel’nyts’kyy, NADPSU Publ., 2015, pp. 73 – 74.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.