Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43361
Назва: Поняття інформації обмеженого доступу
Інші назви: Concept restricted information
Понятие информации ограниченного доступа
Автори: Мороз, Надія
Moroz, Nadiia
Мороз, Надежда
Приналежність: Національнbq університет “Львівська політехніка"
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Мороз Н. Поняття інформації обмеженого доступу / Надія Мороз // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 284–289.
Bibliographic description: Moroz N. Concept restricted information / Nadiia Moroz // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 284–289.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.92 (477)
Теми: інформація
правовий режим інформації
інформація обмеженого доступу
конфіденційна інформація
таємниця
information
legal regime of information
public information
confidential information secret
информация
правовой режим информации
информация ограниченного доступа
конфиденциальная информация
тайна
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 284-289
Початкова сторінка: 284
Кінцева сторінка: 289
Короткий огляд (реферат): Розглядаються теоретичні підходи до визначення поняття інформації обмеженого доступу у зв’язку з необхідністю адаптації національного законодавства до вимог Європейського Союзу. З позиції інформаційного права розглядаються властивості інформації як об’єкта права та співвідношення характеристик інформації їх відображення у правових режимах.
In the article theoretical approaches to the definition of data restricted by the need to adapt national legislation to EU requirements. From the perspective of information law are considered property information as objects of value and performance information reflected in their legal regime.
Рассматриваются теоретические подходы к определению понятия информации ограниченного доступа в связи с необходимостью адаптации национального законо- дательства к требованиям Европейского Союза. С позиции информационного права рассматриваются свойства информации как объекта права и соотношение характеристик информации их отражение в правовых режимах.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43361
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Мороз Н., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_47
http://dndi.mvs.gov.ua/index_html_files/Seleznyova%20Olga%20Mikolaivna.pdf
Перелік літератури: 1. Тронь В. Феномен інформації – майбутнє Всесвіту / В. Тронь // Вісн. Акад. держ. управління при Президентові України. – 1998. – №4. – С. 201–207.
2. Енциклопедія кібернетики / відпов. ред. В. М. Глушков. – Т.1 (А-Л). – К.: Головна редакція української радянської енциклопедії, 1973. – 584 с.
3. Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / І. В. Арістова; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 368 с.
4. ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Львів, 18 листопада 2016 р.) – Львів, Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2016. – 396 с.
5. Коваленко Л. П. Інформаційне право України: проблеми становлення та розвитку: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Л. П. Ко- валенко. – Харків, 2014. – 37 c.
6. Біленська Д. О.Визначення інформації у концепції антропо- центричного підходу / Д. О. Біленська // Теорія і практика правознавства. – 2013. – Вип. 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_47].
7. Ковалів М. В. Інформаційне забезпечення діяльності органів виконавчої влади / М. В. Ковалів, В. Я. Яремко // Наук. вісник Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ. Серія: юридична. – 2014. – Вип. 3. – С. 139–147.
8. Єсімов С. С. Використання інформації, отриманої із застосуванням інформаційно- комунікаційних технологій, як доказ у справі про адміністративне правопорушення / С. С. Єсімов // Наук. вісник Львів. держ. ун-ту внутр. справ. – 2016. – № 3. – С.162–173.
9. Селезньова О. М. Теоретико-методологічні засади інформаційного права України як інтегрованої категорії: автореф. дис.… д-ра юрид. наук: спец 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / О. М. Селезньова. – К., 2015. – 40 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://dndi.mvs.gov.ua/index_html_files/Seleznyova%20Olga%20Mikolaivna.pdf].
References: 1. Tron’ V. Fenomen informaciyi – majbutnye Vsesvitu [The phenomenon of information – the future of the Universe]. Visny’k Akademiyi derzhavnogo upravlinnya pry’ Prezy’dentovi Ukrayiny’. 1998, Vol. 4, 201–207 рр.
2. Ency’klopediya kibernety’ky’ [Encyclopedia of Cybernetics]. Kiev, 1973, Vol. 1, 584 р.
3. Aristova I. V. Derzhavna informacijna polity’ka: organizacijno-pravovi aspekty’ [State information policy: the legal aspects]. Kharkov, Publishing house of University of internal Affairs, 2000, 368 р.
4. ITpravo: problemy’ i perspekty’vy’ rozvy’tku v Ukrayini (IT-law: problems and prospects of development in Ukraine: the CG. materials science.-pract. Conf.). Lviv, 2016, 396 р.
5. Kovalenko L. P. Informacijne pravo Ukrayiny’: problemy’ stanovlennya ta rozvy’tku Dokt. Diss. [Information law of Ukraine: problems of formation and development Dokt. Diss.]. Kharkov, 2014, 37 р.
6. Bilens’ka D. O.Vy’znachennya informaciyi v koncepciyi antropocentry’chnogo pidxodu (The definition of information in the concept of an anthropocentric approach), 2013. Availadle at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_47.
7. Kovaliv M. V. Informacijne zabezpechennya diyal’nosti organiv vy’konavchoyi vlady’ (Information support of activities of Executive authorities). Scientific Bulletin of the Lviv state University of internal Affairs. series legal. Publ., 2014, Vol. 3, 139–147 рр.
8. Yesimov S. S. Vy’kory’stannya informaciyi, otry’manoyi iz zastosuvannyam informacijno-komunikacijny’x texnologij, yak dokaz u spravi pro administraty’vne pravoporushennya (Use of information obtained use of information and communication technologies, as evidence in the case of an administrative offense). Scientific Bulletin of the Lviv state University of internal Affairs. series legal. Publ., 2016, Vol. 3, 162–173 рр.
9. Selezn’ova O. M. Teorety’ko-metodologichni zasady’ informacijnogo prava Ukrayiny’ yak integrovanoyi kategoriyi Dokt. Diss. [Theoretical and methodological basics of information law of Ukraine as an integrated category Dokt. Diss.]. Kiev, 2015. Availadle at: http://dndi.mvs.gov.ua/index_html_files/Seleznyova%20Olga%20Mikolaivna.pdf.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.