Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43360
Назва: Принцип законності в діяльності органів публічного управління: методологічні засади
Інші назви: The principle of legality in the work of public administration: methodological principles
Принцип законности в деятельности органов публичного управления: методологические основы
Автори: Марушій, Олексій
Marushiy, Alexey
Маруший, Алексей
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Марушій О. Принцип законності в діяльності органів публічного управління: методологічні засади / Олексій Марушій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 279–283.
Bibliographic description: Marushiy A. The principle of legality in the work of public administration: methodological principles / Alexey Marushiy // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 279–283.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.237.172
Теми: законність
верховенство права
органи публічного управління
теоретико-методологічні засади
демократія
legality
rule of law
public administration bodies
theoretical and methodological principles
of democracy
законность
верховенство права
органы публичного управления
теоретико-методологические основы
демократия
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 279-283
Початкова сторінка: 279
Кінцева сторінка: 283
Короткий огляд (реферат): З’ясовано зміст і сутність принципу законності у діяльності органів публічного уп- равління, який за умови утвердження конституційної демократії за роки після проголо- шення незалежності України крок за кроком набуває свого реального змісту, однак су- часні реалії вимагають усвідомлення теоретико-методологічних основ його забезпечення.
The article is devoted to clarifying the content and nature of the principle of legality in the work of public administration, which in terms of establishing constitutional democracy in the years after independence, Ukraine step by step acquires its real content, but current realities require understanding of theoretical and methodological foundations of its software.
Выяснено содержание и сущность принципа законности у деятельности органов публичного управления, который в условиях утверждения конституционной демократии за годы после провозглашения независимости Украины шаг за шагом приобретает свое реальное содержание, однако современные реалии требуют осознания теоретико-методологических основ его обеспечения.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43360
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Марушій О., 2017
Перелік літератури: 1. Задорожний Ю. Започаткування римським правом принципів права у країнах романогерманської правової сім’ї / Ю. Задорожний // Право України. – 2010. – № 3. – С. 272–276.
2. Пухтецька А. Європейські принципи адміністративного права: поняття і система / А. Пухтецька // Право України. – 2006. – №10. – С. 15–19.
3. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник / Н. И. Кондаков ; отв. ред Д. П. Горский ; [2-е, исправл. и дополн. изд.]. – М. : Наука, 1975. – 720 с.
4. Сучасний словник іншомовних слів : близько 20 тис. слів і словосполучень / [уклад. : О. І. Скоп- ненко, Т. В. Цимбалюк]. – К. : Довіра, 2006. – 789 с.
5. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : [навч. посібник] / П. М. Рабінович ; [6- е вид]. – Харків : Консум, 2002. – 160 с.
6. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права та Європейський інформаційний простір (науково-інформаційне видання) / А. А. Пухтецька – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2007. – 88 с.
7. Зажицкий В. И. Правовые принципы у законодательстве Российской Федерации / В. И. Зажицкий // Государство и право. – 1996. – № 11. – С. 38–44.
8. Горбунова Л..М. Принципи законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади / Л. М. Горбунова. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.
9. Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права. – М., 1998,с. 143.
10. Фридинский С. П. Законность нормотворчества как условие обеспечения прав и свобод человека и гражданина // Права человека в России: правозащитная деятельность государства: сб. материалов Всероссийской науч.-практ. конф., 12 мая 2003 г. / под ред. В. Н. Лопатина. – СПб., 2003. – С. 118.
11. Осауленко О. Зміцнення законності у правозастосовному процесі / О. Осауленко, О. Панько // Право України. – 2004. – № 12. – С. 61–68.
12. Коркунов Н. М. История философии права: пособие к лекциям / Н. М. Коркунов. – СПб.: Тип. Меркушева, 1896. – 270 с.
13. Стучка П. И. Учение о советском государстве и его конституции / П. И. Стучка. – М.–Л.: Госсоцэкиздат, 1931. 288 с.
14. Ющик О. І. Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997. – 192 с.
References: 1. Zadorozhnyy Yu. Zapochatkuvannya Ryms’kym pravom pryntsypiv prava u krayinakh romanohermans’koyi pravovoyi sim”yi [The beginning of Roman law principles of law in the countries of Romano-Germanic legal family]. Pravo Ukrayiny, 2010, Vol. 3, 272–276 рр.
2. Pukhtets’kaA. Yevropeys’ki pryntsypy administratyvnoho prava : ponyattya i systema [The European principles of administrative law : concept and system]. Pravo Ukrayiny, 2006, Vol. 10, 15–19 рр.
3. Kondakov N. I. Logicheskij slovar’-spravochnik [Logical dictionary-reference book]. Moscow, Nauka Publ., 1975. 720 р.
4. Suchasnyy slovnyk inshomovnykh sliv: blyz’ko 20 tys. sliv i slovospoluchen’ [Modern dictionary of foreign words : about 20 thousand words and phrases]. Kyiv, Trust Publ., 2006. 789 р.
5. Rabinovych P. M. Osnovy zahal’noyi teoriyi prava ta derzhavy [General theory of law and state]. Kharkov, Konsum Publ., 2002. 160 р.
6. Pukhtets’ka A. A. Yevropeys’ki pryntsypy administratyvnoho prava ta Yevropeys’kyy informatsiynyy prostir (naukovo-informatsiyne vydannya) [The European principles of administrative law and European information space (research and information publication)]. Kyiv, 2007, 88 р.
7. ZazhickijV. I. Pravovye principy v zakonodatel’stve Rossijskoj Federacii [The legal principles in the legislation of the Russian Federation]. State and law, 1996, Vol. 11, 38–44 рр.
8. HorbunovaL.M. Pryntsypy zakonnosti u normotvorchiy diyal’nosti orhaniv vykonavchoyi vlady [The principles of legality in rule-making activities of the Executive authorities]. Kiev, Jurincom Inter Publ., 2008, 240 р.
9. Bahlay M. V., Tumanov V. A. Malaya эntsyklopedyya konstytutsyonnoho prava [Small encyclopedia of constitutional law]. Moscow, 1998, 143 р.
10. FridinskijS. P. Zakonnost’ normotvorchestva kak uslovie obespechenija prav i svobod cheloveka i grazhdanina [The legitimacy of rulemaking as a condition of ensuring the rights and freedoms of man and citizen]. Prava cheloveka v Rossy’y’ y’ pravozashhy’tnaya deyatel’nost’ gosudarstva, St Petersburg, 2003, 118 р.
11. Osaulenko O. Zmicznennya zakonnosti u pravozastosovnomu procesi [Strengthening the rule of law enforceability in the process]. Pravo Ukrayiny, 2004, Vol. 12, 61–68 рр.
12. Korkunov N.M. Y’story’ya fy’losofy’y’ prava: posoby’e k lekcy’yam [The history of the philosophy of law: a Handbook for the lectures]. St Petersburg, 1896, 270 р.
13. Stuchka P.Y’. Ucheny’e o sovetskom gosudarstve y’ ego konsty’tucy’y’ [The doctrine of the Soviet state and its Constitution]. Lviv, Gostekhizdat Publ., 1931, 288 р.
14. Yushhy’k O.I. Pravova reforma: zagal’ne ponyattya, problemy’ zdijsnennya v Ukrayini [Legal reform: a General concept, issues of implementation in Ukraine]. Kiev, Institute of legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1997, 192 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.