Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43359
Назва: Деякі аспекти інформаційного забезпечення діяльності митних органів
Інші назви: Some aspects of providing information of customs
Некоторые аспекты информационного обеспечения деятельности таможенных органов
Автори: Литвин, Наталія
Litvin, Natalia
Литвин, Наталия
Приналежність: Університет Державної фіскальної служби України
University of the State Fiscal Service of Ukraine
Бібліографічний опис: Литвин Н. Деякі аспекти інформаційного забезпечення діяльності митних органів / Наталія Литвин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 273–278.
Bibliographic description: Litvin N. Some aspects of providing information of customs / Natalia Litvin // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 273–278.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.92
Теми: митні органи
інформаційне забезпечення
нормативно-правові акти
спеціальний статус
інформаційні відносини
суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
сustoms authorities
information security
regulations
special status
information relations
business entities
таможенные органы
информационное обеспечение
нормативно-правовые акты
специальный статус
информационные отношения
субъекты внешнеэкономической деятельности
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 273-278
Початкова сторінка: 273
Кінцева сторінка: 278
Короткий огляд (реферат): Досліджено окремі аспекти інформаційного забезпечення діяльності митних органів України. Зазначено, що належне інформаційне забезпечення митних органів полегшує обмін даними з іншими суб’єктами правоохоронної сфери. Визначено спеціальний статус митних органів під час використання інформаційних ресурсів та його провідне місце у системі органів державної влади. Розглянуто Єдину автоматизовану інформаційну систему митних органів та визначено її складові.
In the scientific article explores some aspects of information support of the customs authorities of Ukraine. It is noted that the proper information support of customs facilitates data exchange with other subjects of law enforcement. Defined special status of customs authorities using information resources and its leading position in the system of government. Considered a single automated information system of customs authorities and identified its components.
Исследованы отдельные аспекты информационного обеспечения деятельности таможенных органов Украины. Указано, что надлежащее информационное обеспечение таможенных органов облегчает обмен данными с другими субъектами правоохра- нительной сферы. Определен специальный статус таможенных органов при использо- вании информационных ресурсов и его ведущее место в системе органов государственной власти. Рассмотрено Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов и определены ее составляющие.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43359
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Литвин Н., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/118-96-п
http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/elektronna-mitnitsya/62603.html
Перелік літератури: 1. Бачило И. Л. Информационное право : учеб. / И. Л. Бачило, В. Н. Лопатин, М. А. Федотов; РАН Ин-т государства и права. Акад. правовой ун-т. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. – 725 с.
2. Костецька Т.А. Інформаційне законодавство: як галузь і як навчальна дисципліна [Текст] / Т. А. Костецька // Часопис Київського університету права. – 2001. – №1. – С. 61–64.
3. ДзюбаЮ. П. Інформаційне забезпечення управління як об’єкт кримінально-правової охорони [Текст] / Ю. П. Дзюба // Конституція – основа державно-правового будівництва і соціального розвитку України : тези наук. доп. та повідом. учасників наук. конф. мол. учених (м. Харків, 30 черв. 2001). – Х., 2001. – С. 164–165.
4. Соснін О. Сучасне інформаційне законодавство України: правове й термінологічне вдосконалення [Текст] / О. Соснін // Людина і політика. – 2002. – № 6. – С. 3–8.
5. Постульга В. Дещо про інформаційне право [Текст] / В. Постульга // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 2. – С. 53–54.
6. Таіров А. І. Інформаційне забезпечення функціонування органів державної влади : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / А. І. Таіров. – К., 2010. – 20 с.
7. Концепція створення багатофункціональної комплексної системи “Електронна митниця” : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 р. №1236-р // Офіційний вісник України. – 2008. – №71. – Ст. 2392.
8. Концепція створення, упровадження і розвитку системи електронного декларування товарів : затверджена наказом Державної митної служби України від 18.10.2006 р. №907. – К. : Державна митна служба України, 2006. – Ст. 9.
9. Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур // Офіційний вісник України. – 2011. – №71. – Ст. 2711.
10. Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної служби України, затверджено наказом Державної митної служби України від 04.11.2010 №1341 // Державна фіскальна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/elektronna-mitnitsya/62603.html (дата звернення : 27.03.2015).
11. Концепція інтегрування системоутворюючих компонентів технічних та спеціальних засобів митного контролю з автоматизованою системою митного оформлення Держмитслужби України : затверджена наказом Державної митної служби України від 28.03.2012 р. №191. – К. : Державна митна служба України. – 2012. – Ст. 17.
12. Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01. 1996 р. №118. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/118-96-п.
13. Катеринчук І.П. Правові засади інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Іван Петрович Катеринчук. – К., 2015. – 499 с.
References: 1. Bachilo I.L. Informacionnoe pravo (Information law) St. Petersburg Press Law center Publ., 2005, 725 р.
2. Kostecz’ka T.A. Informacijne zakonodavstvo: yak galuz’ i yak navchal’na dy’scy’plina [Information legislation: as an industry and as an academic discipline]. Chasopy’s Ky’yivs’kogo universy’tetu prava, 2001, Vol. 1, 61–64 рр.
3. Dzyuba Yu.P. Informacijne zabezpechennya upravlinnya yak ob’yekt kry’minal’no-pravovoyi oxorony’ [Information support of management as object of criminal legal protection]. Konsty’tuciya – osnova derzhavno-pravovogo budivny’cztva i social’nogo rozvy’tku Ukrayiny’ : tezy’ nauk. dop. ta povidom. uchasny’kiv nauk. konf. mol. ucheny’x. Kharkiv, 2001, 164–165 рр.
4. Sosnin O. Suchasne informacijne zakonodavstvo Ukrayiny’: pravove j terminologichne vdoskonalennya [Modern information law of Ukraine: legal and linguistic improvement]. Lyudy’na i poly’ty’ka, 2002, Vol. 6, 3–8 рр.
5. Postul’ga V. Deshho pro informacijne pravo [A little information about right]. Pidpry’yemny’cztvo, gospodarstvo i pravo, 2003, Vol. 2, 53–54 рр.
6. Tairov A.I. Informacijne zabezpechennya funkcionuvannya organiv derzhavnoyi vlady’ Diss, kand.polit. nauk [Information support of functioning of state authorities. Cand. polit. sci. diss.]. Kyiv, 2010. 20 р.
7. Koncepciya stvorennya bagatofunkcional’noyi kompleksnoyi sy’stemy’ “Elektronna my’tny’cya” [The concept of creating a multifunctional complex system “Electronic customs”] The Cabinet Of Ministers Of Ukraine on September 17, 2008.
8. Koncepciya stvorennya, uprovadzhennya i rozvy’tku sy’stemy’ elektronnogo deklaruvannya tovariv [The concept of creation, implementation and development of the system of electronic Declaration of goods] The order of the State customs service of Ukraine on October 18, 2006.
9. Mizhnarodna konvenciya pro sproshhennya ta garmonizaciyu my’tny’x procedur [International Convention on the simplification and harmonization of customs procedures]. Oficijny’j visny’k Ukrayiny’, 2011, Vol. 71, 2711 р.
10. Polozhennya pro Yedy’nu avtomaty’zovanu informacijnu sy’stemu Derzhavnoyi my’tnoyi sluzhby’ Ukrayiny’, zatverdzheno nakazom Derzhavnoyi my’tnoyi sluzhby’ Ukrayiny’ [The position of the Unified automated information system of State customs service of Ukraine, approved by order of the State customs service of Ukraine]. Available at: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/elektronna-mitnitsya/62603.html.
11. Koncepciya integruvannya sy’stemoutvoryuyuchy’x komponentiv texnichny’x ta special’ny’x zasobiv my’tnogo kontrolyu z avtomaty’zovanoyu sy’stemoyu my’tnogo oformlennya Derzhmy’tsluzhby’ Ukrayiny’ [The concept of integration of strategic components of technical and special means of customs control with the automated system of customs clearance of the state customs service of Ukraine] The order of the State customs service of Ukraine on March 28, 2012.
12. Pro stvorennya Yedy’nogo derzhavnogo reyestru pidpry’yemstv ta organizacij Ukrayiny’ [On creation of a Unified state register of enterprises and organizations of Ukraine]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/118-96-п.
13. Katery’nchuk I.P. Pravovi zasady’ informacijnogo zabezpechennya diyal’nosti pravooxoronny’x organiv Ukrayiny’ Diss, Dok.yury’d. nauk [Legal basis of information support of activity of law enforcement bodies of Ukraine. Dokt. legal. sci. diss.]. – Kyiv, 2015. 499 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.