Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43357
Назва: Адміністративно-правове забезпечення пріоритетних напрямів в управлінні освітою
Інші назви: Administrative and legal support priority areas in management education
Административно-правовое обеспечение приоритетных направлений в управлении образованием
Автори: Легенький, Микола
Lehen’kyy, Mykola
Легенький, Николай
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Легенький М. Адміністративно-правове забезпечення пріоритетних напрямів в управлінні освітою / Микола Легенький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 257–266.
Bibliographic description: Lehen’kyy M. Administrative and legal support priority areas in management education / Mykola Lehen’kyy // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 257–266.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.9
37
Теми: управління освітою
адміністративно-правове забезпечення
пріо- ритетні напрямки управління
державно-громадське управління
education management
administrative and legal support
management priorities
state and public administration
управление образованием
административно-правовое обеспечение
приоритетные направления управления
государственно-общественное управление
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 257-266
Початкова сторінка: 257
Кінцева сторінка: 266
Короткий огляд (реферат): Обосновывается актуальность разработки и внедрения новейших приоритетов административно-правового обеспечения управления образованием. Разработаны ос- новные научные исследования по совершенствованию управленческих процессов в образовательной сфере, определены приоритетные направления указанного совер- шенствования. Проанализировано состояние нормативно-правового и нормотворчес- кого обеспечения управления образованием и внесены соответствующие предложения.
Substantiates the relevance of the development and introduction of new administrative and legal priorities for management education. The basic research on improving administrative processes in the education sector, priority directions of development. The state regulatory and legislative management software education and made relevant proposals.
Обосновывается актуальность разработки и внедрения новейших приоритетов административно-правового обеспечения управления образованием. Разработаны ос- новные научные исследования по совершенствованию управленческих процессов в образовательной сфере, определены приоритетные направления указанного совер- шенствования. Проанализировано состояние нормативно-правового и нормотворчес- кого обеспечения управления образованием и внесены соответствующие предложения.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43357
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Легенький М., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/
http://vuzlib
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58639
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/print145259837
http://vuzlib.com/content/view/250/84/
Перелік літератури: 1. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 34. – Ст. 451.
2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 37–38. – Ст. 2004.
3. Проект Закону “Про освіту” від 04.04.2016 р. №3491-д. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=58639].
4. Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347/2002].
5. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/ print1452598371497250].
6. Бандурка О. Державне управління вищою освітою в Україні. Проблеми. Шляхи вдосконалення / О. Бандурка, О. Рябченко // Новий Колегіум. – 2000. – № 1. – С. 18–20. – С. 141.
7. Гаєвська Л. А. Управління освітою: нові пріоритети / Л. А. Гаєвська // Проблеми та перспективи входження України у європейський інтелектуальний простір: освітні аспекти : зб. наук.-експерт. матеріалів / за ред. Н. В. Грицяк. – К. : НІДС, 2009. – С. 73–79.
8. Грабовський В. А. Державно-громадське управління освітньо-ментальними процесами формування громадянського суспільства / В. А. Грабовський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [www.academy.gov.ua/news/ news.../grabovsky_vytup.doc].
9. Єльникова Г. В. Теоретичні підходи до моделювання державно-громадського управління / Г. В. Єльникова // Директор школи. – 2003. – № 40–41.
10. Заворотинська Н. М. Теоретичні питання запровадження інноваційного менеджменту в освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://vuzlib. com/content/view/250/84/].
11. Кремень В. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти / В. Кремень. – К. : Грамота, 2005. – 448 с.
12. Крисюк С. В. Державне управління освітою : навч. по- сіб. для слухачів, аспірантів, докторантів спец. “Державне управління освітою” / С. В. Крисюк. – К. : НАДУ, 2009. – 220 с.
13. Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект : навч.-наук. вид. / Н. Г. Протасова, В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова та ін. ; за заг. ред. Н. Г. Про- тасової. – К. ; Львів: НАДУ, 2012. – 456 с.
14. Рябека О. Г. Державно-громадське управління у дискурсі демократизації суспільства: монографія / О. Г. Рябека; за наук. ред. проф. В. П. Беха; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 289 с.
15. Управління освітою / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; за наук. ред. В. П. Беха; ред. кол.: В. П. Бех (голова), М. В. Михайліченко [та ін ]. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 546 с.
References: 1. Pro osvitu [About education]. The Law Of Ukraine on May 23, 1991.
2. Pro vy’shhu osvitu [Of higher education]. The Law Of Ukraine on July 01, 2014.
3. Proekt Zakonu “Pro osvitu” [About education]. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58639.
4. Nacional’na doktry’na rozvy’tku osvity’, zatverdzhena Ukazom Prezy’denta Ukrayiny’ [National doctrine of education development, approved by the decree of the President of Ukraine]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.
5. Nacional’na strategiya rozvy’tku osvity’ v Ukrayini na period do 2021 roku [The national strategy of education development in Ukraine for the period until 2021]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/print145259837 1497250.
6. Bandurka O. Derzhavne upravlinnya vy’shhoyu osvitoyu v Ukrayini. Problemy’. Shlyaxy’ vdoskonalennya [State management of higher education in Ukraine. Problems. Ways to improve]. Novy’j Kolegium, 2000. vol. 1, 18–20 рр.
7. Gayevs’ka L. A. Upravlinnya osvitoyu: novi priory’tety’ [Managing education: the new priorities]. Kiev, NDS Publ., 2009. 73-79 рр.
8. Grabovs’ky’j V. A. Derzhavno-gromads’ke upravlinnya osvitn’o-mental’ny’my’ procesamy’ formuvannya gromadyans’kogo suspil’stva [State-public management in educational and mental processes of formation of civil society]. Available at: www.academy.gov.ua/news/news.../grabovsky_vytup.doc.
9. Yel’ny’kova G. V. Teorety’chni pidxody’ do modelyuvannya derzhavno-gromads’kogo upravlinnya [Theoretical approaches to modeling public administration]. 2003, vol. 40–41.
10. Zavoroty’ns’ka N.M. Teorety’chni py’tannya zaprovadzhennya innovacijnogo menedzhmentu v osviti [Theoretical issues of implementation of innovative management in education]. Available at: http://vuzlib.com/content/view/250/84/.
11. Kremen’ V. Osvita i nauka v Ukrayini – innovacijni aspekty’ (Education and science in Ukraine – innovative aspects). Kiev, Diploma Publ., 2005, 448 р.
12. Kry’syuk S. V. Derzhavne upravlinnya osvitoyu (The state Department of education). Kiev, NADA Publ., 2009, 220 р.
13. N. G. Protasova, V. I. Lugovy’j, Yu. O. Molchanova ta in. Reformuvannya osvity’ v Ukrayini: derzhavno-upravlins’ky’j aspekt (The reformation of education in Ukraine: state-administrative aspect). Kiev, NADA Publ., 2012, 456 р.
14. Ryabeka O. G. Derzhavnogromads’ke upravlinnya u dy’skursi demokraty’zaciyi suspil’stva (State-public management in the discourse of democratization of society). Kiev, publishing house of NPU named after N. P. Dragomanova, 2011, 289 р.
15. Upravlinnya osvitoyu (Education management). Kiev, publishing house of NPU named after N. P. Dragomanova, 2013, 546 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.