Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43356
Назва: Критика Іваном Франком політико-правової системи Австро-Угорської імперії
Інші назви: Criticism of ivan franko in political-legal system of the Austro-Hungarian empire
Критика Иваном Франко политико-правовой системы Австро-Венгерской империи
Автори: Паньонко, Ігор
Ряшко, Олена
Panonko, Ihor
Ryashko, Olena
Паньонко, Игорь
Ряшко, Елена
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Львівський державний університет внутрішніх справ
Lviv Polytechnic National University
Lviv State University of Internal Affairs
Бібліографічний опис: Паньонко І. Критика Іваном Франком політико-правової системи Австро-Угорської імперії / Ігор Паньонко, Олена Ряшко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 22–28.
Bibliographic description: Panonko I. Criticism of ivan franko in political-legal system of the Austro-Hungarian empire / Ihor Panonko, Olena Ryashko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 22–28.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: [321
34](436
439) “18”
32 (477) “18/19” (092)
Теми: держава
імперія
влада
несправедливість
тюрма
вибори
поліція
people
state
empire
power
injustice
prison
election
police keywords_ru=народ
государство
империя
власть
несправедливость
тюрма
выборы
полиция
народ
государство
империя
власть
несправедливость
тюрма
выборы
полиция
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 22-28
Початкова сторінка: 22
Кінцева сторінка: 28
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано боротьбу великого сина українського народу І. Я. Франка з поліцейською політико-правовою системою Австро-Угорської імперії, що сприяла захисту прав і свобод українського народу.
The article analyses the great son of the Ukrainian people, Ivan Franko in his struggle against the existing police political and legal system of the Austro-Hungarian Empire, directed at the protection of the rights and freedoms of Ukrainian people.
Проанализована борьба великого сына украинского народа И. Я. Франко с полицейской политико-правовой системой Австро-Венгерской империи. Эта борьба способствовала защите прав и свобод украинского народа.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43356
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Паньонко І., Ряшко О., 2017
Перелік літератури: 1. Франко І. Перехресні стежки / І. Франко // Вибр. тв: у 50 т. – К.: Наук. думка, 1979. – Т. 20. – С. 173–472.
2. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн / В. С. Макарчук. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
3. Франко І. Поза межами можливого / І. Франко // Вибр. тв. : у 50 т. – К.: Наук. думка, 1984. – Т. 45. – С. 276–285.
4. Франко І. Двори і хата в Галичині / Іван Франко. Економічні праці: Зібрання творів в 50 т. – К.: Наукова думка, 1984. – Т. 44. Книга 1. – С. 461–473.
5. Калинович В. І. Політичні процеси Івана Франка та його товаришів / В. І. Калинович. – Львів: Вид-во Львівського університету, 1967.
6. Кульчицький В. С. Критика Івана Франка буржуазного виборчого права / В. С. Кульчицький, Н. І. Тітова. – Львів: Видавництво Львівського університету, 1959. – 23 с.
7. Гавриш Р. Державотворчі погляди Івана Франка / Р. Гавриш // Я син народу, що в гору йде…: зб. матер. обл. наук-практ. конфер., присв. 150-річчю від дня народження Івана Франка. – Івано-Франківськ, ОІППО, 2007. – С. 63–68.
8. Різник Левко. Самотність Пророка, або Добрий Ангел Івана Франка: роман-есе / Левко Різник. – Львів: Світ, 2007. – 272 с.
9. Терлюк І. Я. Історія держави і права України: [навч. посіб] / І. Я. Терлюк. – Вид. 3-тє, переробл. – К.: Атіка, 2013. – 628 с.
10. Горбач Н. Я. Філософські переконання Івана Франка / Н. Я. Горбач. – Львів: Каменяр, 2006. – 112 с.
11. Скакун О. Ф. Иван Франко. Из истории политической и правовой мысли / О. Ф. Скакун. – М.: Юрид. лит-ра, 1987. – 128 с.
12. Франко Іван. Вибрані суспільно-політичні погляди / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1999. – 270 с.
13. Франко І. Острий-преострий староста: оповідання / І. Я. Франко. – Твори: в 2-х т. – К. : Дніпро, 1986. – Т. 2. – С. 380–399.
14. Франко Іван. Темнеє царство / Іван Франко // Шевченознавські студії / упоряд. М. Гнатюк. – Львів: Світ, 2005. – С. 56–77.
15. Франко Іван. Дослідження. Статті. Матеріали. Літературно-критичні праці (1897–1899) / Іван Франко. – Вибр. тв.: у 50 т. – К.: Наук. думка, 1981. – Т. 31. – С. 308–310.
References: 1. Franko I. Perekhresni stezhky : Vybr. tv: u 50-t. [Cross paths]. Kiev, Nauk. dumka Publ., 1979, рp. 173–472.
2. Makarchuk V. S. Zahal'na istoriya derzhavy i prava zarubizhnykh krayin [General History of State and Law of foreign countries]. Kiev, Atika Publ., 2007, 592 p.
3. Franko I. Poza mezhamy mozhlyvoho: Vybr. tv: u 50-t. [Beyond possible]. Kiev, Nauk. dumka Publ., 1984, рp. 276–285.
4. Franko I. Dvory i khata v Halychyni: Zibrannya tvoriv v 50-t. [Yard and house in Galicia]. Kiev, Nauk. dumka Publ., 1984, рp. 461–473.
5. Kalynovych V. I. Politychni protsesy Ivana Franka ta yoho tovaryshiv [Political processes Franko and his comrades]. Lviv, Vyd-vo L'vivs'koho universytetu Publ., 1967.
6. Kul'chyts'kyy V. S. Krytyka Ivana Franka burzhuaznoho vyborchoho prava [Criticism Franko bourgeois suffrage]. Lviv, Vydavnytstvo L'vivs'koho universytetu Publ., 1959, 23 p.
7. Havrysh R. Derzhavotvorchi pohlyady Ivana Franka: Zbirnyk materialiv oblasnoyi naukovo-praktychn. konferentsiyi, prysvyachenoyi 150-richchyu vid dnya narodzhennya Ivana Franka “Ya syn naroda, shcho v horu yde…” [State building views Franko]. Ivano-Frankivsk, OIPPO Publ., 2007, рp. 63–68.
8. Riznyk Levko. Samotnist' Proroka, abo Dobryy Anhel Ivana Franka: Roman-ese [Loneliness prophet, or a good angel Franko]. Lviv, Svit Publ., 2007, 272 p.
9. Terlyuk I.Ya. Istoriya derzhavy i prava Ukrayiny [History of State and Law of Ukraine]. Kiev, Atika Publ., 2013, 628 p.
10. Horbach N. Ya. Filosofs'ki perekonannya Ivana Franka [Philosophical belief Franko]. Lviv, Kamenyar Publ., 2006, 112 p.
11. Skakun O. F. Ivan Franko. Iz istorii politicheskoj i pravovoj mysli [Ivan Franko. From the history of political and legal thought]. Moscow, Juridicheskaja literatura Publ., 1987, 128 p.
12. Franko Ivan. Vybrani suspil'no-politychni pohlyady [Selected social and political views]. Kiev, Nauk. dumka Publ., 1999, 270 p.
13. Franko I. Ostryy-preostryy starosta. Opovidannya: Tvory v 2-kh t. [Island-preostryy mayor. Story]. Kiev, Dnipro Publ., 1986, pp. 380–399.
14. Franko Ivan. Temneye tsarstvo [Darker realm]. Lviv, Svit Publ., 2005, рp. 56–77.
15. Franko Ivan. Doslidzhennya. Statti. Materialy. Literaturno-krytychni pratsi (1897–1899): Vybr. tv: u 50-t. [Research. Articles. Materials. Literary-critical work (1897–1899)]. Kiev, Nauk. dumka Publ., 1981, рp. 308–310.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.