Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43355
Назва: Поняття та ознаки адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян україни в районах проведення антитерористичної операції
Інші назви: The concept and features of administrative-legal guarantees of protection of citizensrights in the property fieldin the area of anti-terrorist operations
Понятие и особенности административно-правовых гарантий защиты прав собственности граждан краины в районе проведения антитеррористической операции
Автори: Котормус, Тарас
Kotormus, Taras
Котормус, Тарас
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Котормус Т. Поняття та ознаки адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян україни в районах проведення антитерористичної операції / Тарас Котормус // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 249–256.
Bibliographic description: Kotormus T. The concept and features of administrative-legal guarantees of protection of citizensrights in the property fieldin the area of anti-terrorist operations / Taras Kotormus // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 249–256.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340
504
Теми: право власності
райони проведення антитерористичної операції
захист права власності
юридичні гарантії
юридичні гарантії захисту прав
адміністративно-правові гарантії захисту права власності
ownership
area of anti-terrorist operations
protection of property rights
legal guarantee
legal guarantee of rights protection
administrative-legal guarantees of protection of the property rights
право собственности
районы проведения антитер- рористической операции
защита права собственности
юридические гарантии
юридические гарантии защиты прав
административно-правовые гарантии защиты права собственности
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 249-256
Початкова сторінка: 249
Кінцева сторінка: 256
Короткий огляд (реферат): Визначено поняття та ознаки адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції. Розглянуто наукові підходи до категорій “юридичні гарантії захисту прав”, “адмі- ністративно-правові гарантії захисту прав” та розкрито їхній зміст. Сформовано теоретико-правове підґрунтя дослідження адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції та наголошено, що воно є запорукою майбутніх правових реформ у цій сфері.
The article is devoted to defining the concept and characteristics of administrative-legal guarantees of protection of citizens rights in the property field in the area of anti-terrorist operations. In the article is found out scientific approaches to the categories of “legal guarantees protection of rights”, “administrative-legal guarantees of protection of rights” and disclosed their content. Special attention is devoted to forming theoretical and legal background of research administrative-legal guarantees of protection of citizens rights in the property field in the area of anti-terrorist operations.
Определено понятие и особенности административно-правовых гарантий защиты права собственности граждан Украины в районах проведения антитеррористической операции. Рассмотрено научные подходы к определению категорий “юридические гарантии защиты прав”, “административно-правовые гарантии защиты прав” и раскрыто их содержание. Сформировано теоретико-правовую основу исследования административно-правовых гарантий защиты права собственности граждан Украины в районах проведения антитеррористической операции и отмечено, что она является залогом будущих правовых реформ в этой сфере.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43355
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Котормус Т., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2013_20_8
http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Перелік літератури: 1. Волчанская А. Н. Государственные гарантии защиты прав человека в России : теоретико- правовой аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теория и история права и государства ; история учений о праве и государстве” / А. Н. Волчанская. – Саратов, 2013. – 26 с.
2. Крисань Т. Є. Правова природа юридичних гарантій цивільних прав / Т. Є. Крисань // Університетські наукові записки. – 2013. – № 1. – С. 519–523.
3. Бирюкова Л. А. Банковские гарантии: теория и практика / Л. А. Бирюкова. – М.: Спартак, 2004. – 159 с.
4. Словник української мови: в 11 т. (1970–1980) / за ред. І. К. Білодід та ін. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – Том 2. – 1971. – 552 с.
5. Матузова Н. І. Теория государства и права / Н. І. Матузова, А. В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с.
6. Динько О. Ф. Зміст і гарантії забезпечення реалізації свободи пересування людини та громадянина в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право” / О. Ф. Динько. – К., 2003. – 18 с.
7. Юридична енциклопедія: у 6 т. / під ред. Ю. С. Шемшученко та ін. – К.: Укр. енцикл. 1998. – Т. 1: А–Т. 672 с.
8. Тимощук А. В. Правовое государство в Украине: теория, история, перспективы / Тимощук А. В. – Симферополь: Таврия, 1997. – 64 с.
9. Малеин Н. С. Охрана прав личности советским законодательством / Малеин Н. С. – М.: Наука, 1985. – 165 с.
10. Мицкевич А. В. О гарантиях прав и свобод советских граждан в общенародном социальном государстве // Советское государство и право. – 1963. – № 8. – С. 15–21.
11. Пономаренко А. В. Поняття “юридичні гарантії” в трудовому праві / А. В. Пономаренко // Збірник наук. праць Харківського нац. педагог. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. “Право”. – 2013. – Вип. 20. – С. 37–41 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2013_20_8.
12. Мартиненко Б. Д. Гарантії суб’єктів провадження у справах про адміністративні проступки: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Мартиненко Б. Д. – Л., 2007. – 14 с.
13. Головко В. А. Адміністративно-правове забезпечення захисту соціальних та економічних прав учасників дорожнього руху в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / В. А. Головко; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 20 с.
14. Зарицкий А. В. Гарантии прав личности при реализации юридической ответственности : Вопросы теории и практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теория права и государства; история права и государства; история политических и правовых учений” / А. В. Зарицкий. – Волгоград, 1999. – 21 с.
15. Какимжанов М. Т. Соблюдение прав и свобод граждан в деятельности милиции: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституционное право; государственное управление; административное право; муниципальное право”. – М., 1995. – 24 с.
16. Черкасов А. В. Гарантии защиты конституционных прав несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституционное право; муниципальное право” / А. В. Черкасов. – СПб., 2005. – 23 с.
17. Личенко І. О. Захист законних інтересів громадян України у сфері власності: адміністративно- правове дослідження : [монографія] / І. О. Личенко. – Львів : Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 416 с.
18. Личенко І. О. Адміністративно-деліктні аспекти захисту права власності : [монографія] / І. О. Личенко. – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 216 с.
19. Заворотченко Т. М. Конституційно- правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Т. М. Заворотченко. – К., 2002. – 20 с.
References: 1. Volchanskaya A. N. Gosudarstvennye garantii zashchity prav cheloveka v Rossii teoretikopravovoy aspekt: avtoref. dis. kand. yurid. nauk [State guarantees of human rights protection in Russia: the theoretical and legal aspect], Saratov, 2013. 26 p.
2. Krysan' T. Ye. Pravova pryroda yurydychnykh harantiy tsyvil'nykh prav [The legal nature of the legal guarantees of civil rights].Universytets'ki naukovi zapysky, 2013. Vol 1, pp. 519–523.
3. Biryukova L. A. Bankovskie garantii: teoriya i praktika [Bank guarantees: Theory and Practice], Moskva, 2004. 159 p.
4. Slovnyk ukrayins'koyi movy: v 11 t. (1970–1980) [Dictionnaire Ukrainian Language: 11 m (1970–1980)], Kyyiv, 1971. Vol 2. 552 р.
5. Matuzova N. I., Mal'ko A. V. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of Government and Rights], Moskva, 1997. 672 p.
6. Dyn'ko O. F. Zmist i harantiyi zabezpechennya realizatsiy i svobody peresuvannya lyudyny ta hromadyanyna v Ukrayini: avtoref. dis. kand. yurid. nauk [The content and the implementation guarantees freedom of movement and civil rights in Ukraine], Kyyiv, 2003. 18 p.(In Russian).
7. Yurydychna entsyklopediya: V 6 t. [Legal Encyclopedia: in 6 t.], Kyyiv, 1998. Vol 1. 672 р.
8. Timoshchuk A. V. Pravovoe gosudarstvo v Ukraine: teoriya, istoriya, perspektivy [Legal state in Ukraine: theory, history, perspectives], Simferopol, 1997. 64 p.
9. Malein N. S. Okhrana prav lichnosti sovetskim zakonodatel'stvom [Protection of human rights by Soviet legislation], Moskva, 1985. 165 p.(In Russian).
10. Mitskevich A. V. O garantiyakh prav i svobod sovetskikh grazhdan v obshchenarodnom sotsial'nom gosudarstve [On Guarantees of the Rights and Freedoms of Soviet Citizens in the National Social State]. Sovetskoe gosudarstvoi parvo, 1963, Vol 8, pp. 15–21.
11. Ponomarenko A. V. Ponyattya “yurydychni harantiyi” v trudovomu pravi [The concept of “legal guarantees” in labor law]. Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. “Pravo”, 2013, Vol 20, pp. 37–41. Avalable at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkhnpu_pravo_2013_20_8.(accessed 21.02.2017).
12. Martynenko B. D. Harantiyi sub"yektiv provadzhennya u spravakh pro administratyvni prostupky: avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Guarantees of proceedings on administrative offenses: avtoref diss. candidate of law], L'viv, 2007. 14 p.
13. Holovko V. A. Administratyvno-pravove zabezpechennya zakhystu sotsial'nykh ta ekonomichnykh prav uchasnykiv dorozhn'oho rukhu v Ukrayini: problemy teoriyi ta praktyky: avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Administrative and legal framework for protecting social and economic rights of road users in Ukraine: problems of theory and practice. avtoref diss. candidate of law], Kyyiv, 2011. 20 p.
14. Zaritskiy A. V. Garantii prav lichnosti pri realizatsii yuridicheskoy otvetstvennosti : voprosy teorii i praktiki. Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Guarantees of individual rights in the implementation of legal liability: Theory and Practice: аvtoref diss. candidate of law],Volgograd, 1999. 21 p.
15. Kakimzhanov M. T. Soblyudenie prav i svobod grazhdan v deyatel'nosti militsii. Avtoref. dis. kand. yurid. Nauk [Respect for the rights and freedoms of citizens in police activities.Avtorefdiss. candidateoflaw], Moskva, 1995. 24 p.
16. Cherkasov A. V. Garantii zashchity konstitutsionnykh prav nesovershennoletnikh: avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Guarantees for the protection of constitutional rights of minors: avtoref diss. candidate of law], Sankt-Peterburg, 2005. 23 p.
17. Lychenko I. O. Zakhyst zakonnykh interesiv hromadyan Ukrayiny u sferi vlasnosti: administratyvnopravove doslidzhennya [Рrotection citizens legal interests in the property field: administrativ and legal study], L'viv, 2014. 416 p.
18. Lychenko I. O. Administratyvno-deliktni aspekty zakhystu prava vlasnosti : [Аdministrative-decision aspect to the right-of-sufficiency zasiste], L'viv, 2011. 216 p.
19. Zavorotchenko T. M. Konstytutsiyno-pravovi harantiyi prav i svobod lyudyny i hromadyanyna v Ukrayini: avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Constitutional and legal guarantees of the rights and freedoms of the people and the thunder in Ukraine], Kyyiv, 2002. 20 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.