Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43354
Назва: Взаємодія суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності
Інші назви: Interaction of administrative offenses prevention in ownership
Взаимодействие субъектов профилактики административных правонарушений в сфере собственности
Автори: Комарницька, Ірина
Komarnytska, Iryna
Комарницкая, Ирина
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Комарницька І. Взаємодія суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності / Ірина Комарницька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 242–248.
Bibliographic description: Komarnytska I. Interaction of administrative offenses prevention in ownership / Iryna Komarnytska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 242–248.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.92
342.7
Теми: профілактика правопорушень
суб’єкт профілактики
сфера власності
державні інститути
адміністративні правопорушення
crime prevention
subject of prevention
property sphere
state institutions
administrative offenses
профилактика правонарушений
субъект профилактики
сфера собственности
государственные институты
административные правонарушения
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 242-248
Початкова сторінка: 242
Кінцева сторінка: 248
Короткий огляд (реферат): Досліджено взаємодію суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності. Охарактеризовано взаємодію суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень. Розглянуто умови та порядок взаємодії органів публічної влади різних територіальних рівнів.
The article investigates the interaction of subjects of prevention of administrative violations in the sphere of property. The interaction between subjects of prevention of administrative violations was carried out. The conditions and the order of interaction of public authorities of different territorial level are considered.
Исследовано взаимодействие субъектов профилактики административных право- нарушений в сфере собственности. Охарактеризовано взаимодействие субъектов профилактики административных правонарушений. Рассмотрены условия и порядок взаимодействия органов публичной власти разного территориального уровня.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43354
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Комарницька І., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3.rada.gov.ua
Перелік літератури: 1. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 25.03.2017, № 1862-19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/586-14.
2. Квітка Я. М. Попередження адміністративних правопорушень серед неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Квітка Яніна Михайлівна. – К., 2002. – 226 с.
3. Личенко І. О. Адміністративно-правовий захист права власності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Личенко Ірина Олександрівна. – Л., 2009. – 264 с.
4. Печников Н. П. Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений : учеб. пособ. / Н. П. Печников. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 72 с.
5. Казанцева О. Л. Взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в условиях государственно-правовой централизации : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституционное право, муниципальное право” / О. Л. Казанцева. – Барнаул, 2011. – 25 с.
6. Пашковська М. В. Організаційно-правові засади взаємодії міліції та психологічної служби у профілактиці злочинності неповнолітніх / М. В. Пашковська // Порівняльно-аналітичне право. – № 3–1. – 2013. – С. 320–323.
7. Бахрах Д. Н. Административное право : [учебник] / Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. – М. : Норма, 2007. – 816 с.
8. Сервецький І. В. Деякі проблеми координації діяльності ОВС України з профілактики злочинів / І. В. Сервецький, С. В. Чиж // Юридична наука. – 2013. – № 12. – С. 44–51.
9. Іванов Ю. Ф. Кримінологія / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. – К.: Вид. Паливода А. В., 2006. – 264 с.
10. Козлов Ю. М. Научная организация управления и право / Ю. М. Козлов, Е. С. Фролов. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 245 с.
11. Жалинский А. Э. Эфективность профилактики преступлений и криминологическая информация / А. Э. Жалинский, М. В. Костицкий. – Львов : Вища школа, 1980. – 212 с.
12. Колпаков В. К. Адміністративне право України : [підручник] / Колпаков В. К. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
13. Мельник І. В. Застосування заходів адміністративного примусу в умовах розбудови правової держави : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мельник Ігор Володимирович. – К., 2004. – 182 с.
14. Шевчук О. М. Засоби державного примусу у правовій системі України : дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Шевчук Олег Миколайович. – Х., 2003. – 187 с.
References: 1. Zakon Ukrayiny “Pro mistsevi derzhavni administratsiyi” vid 25.03.2017, No 1862-19 [Law of Ukraine “On local state administrations” from 25.03.2017, №862-19]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua / laws / show / 586-14.
2. Kvitka Ya. M. Poperedzhennya administratyvnykh pravoporushen' sered nepovnolitnikh : dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.07 [Warning administrative offenses among minors: dis. ... cand. legal sciences: 12.00.07]. Kiev, 2002. 226 p.
3. Lychenko I. O. Administratyvno-pravovyy zakhyst prava vlasnosti v Ukrayini : dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.07 [Administrative and legal protection of property rights in Ukraine: dis. ... cand. legal sciences: 12.00.07]. Lviv, 2009. 264 p.
4. Pechnikov N. P. Profilaktika pravonarushenii i preduprezhdenie prestuplenii : uchebnoe posobie [Prevention of crime and crime prevention: a training manual]. Tambov: Publishing House of Tambov. state. Sc. University Press Publ, 2006. 72 p.
5. Vzaimodeistvie organov gosudarstvennoi vlasti sub"ektov Rossiiskoi Federatsii i organov mestnogo samoupravleniya v usloviyakh gosudarstvennopravovoi tsentralizatsii : avtoref. dis. kand. yurid. nauk : spets. 12.00.02 “Konstitutsionnoe pravo, munitsipal'noe pravo” [Interaction organs actors Gosudarstvennoye power of the Russian Federation and local government bodies in terms of state-pravovoy tsentralyzatsyy: Author. diss. on soys. scientists. steppe. сandida. legal. sciences specials. 12.00.02 “Konstytutsyonnoe right munytsypalnoe right”]. Barnaul, 2011. 25 p.
6. Orhanizatsiyno-pravovi zasady vzayemodiyi militsiyi ta psykholohichnoyi sluzhby u profilaktytsi zlochynnosti nepovnolitnikh [Organizational and legal principles of interaction between police and psychological services in the prevention of juvenile delinquency]. Analytical Comparative Law. No 3–1. 2013. pp. 320–323.
7. Administrativnoe pravo : uchebnik [Administratively right. Tutorial]. Bakhrakh D. N., Rossinskii B. V., Starilov Yu. N. Moscow: Norma Publ, 2007. 816 p.
8. Servets'kyy I. V. Deyaki problemy koordynatsiyi diyal'nosti OVS Ukrayiny z profilaktyky zlochyniv [Some problems coordinating the activities of the police crime prevention Ukraine] I. V. Servets'kyy, S. V. Chyzh. Yurydychna nauka. 2013. No12. pp. 44–51.
9. Ivanov Yu. F. Kryminolohiya [Criminology]. Kiev: Type. Palyvoda A., 2006. 264 p.
10. Kozlov Yu. M. Nauchnaya organizatsiya upravleniya i pravo. [Nauchnaya Organization management and law.]. Moskow: MGU Publ, 1986. 245 p.
11. Zhalinskii A. E. Efektivnost' profіlaktiki prestuplenii i kriminologicheskaya informatsiya [Эfektyvnost Prevention of crimes and krymynolohycheskaya info] A. E. Zhalynskyy, M. V. Kostytskyy. Lions: High School Publ, 1980. 212 p.
12. Administratyvne pravo Ukrayiny : pidruchnyk [Administrative Law Ukraine. Tutorial]. Kiev: Yurinkom Inter Pul, 1999. 736 p.
13. Mel'nyk I. V. Zastosuvannya zakhodiv administratyvnoho prymusu v umovakh rozbudovy pravovoyi derzhavy : dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.07 [The use of administrative coercion in terms of building the rule of law: dis. ... cand. legal sciences: 12.00.07]. Kiev, 2004. 182 p.
14. Shevchuk O. M. The use of administrative coercion in terms of building the rule of law: dis. ... cand. legal sciences: 12.00.07 [Means of state coercion in the legal system of Ukraine, dis. ... cand. legal sciences: 12.00.01]. Kharkiv, 2003. 187 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.