Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43353
Назва: Компетенція – основний елемент правового статусу суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції
Інші назви: . Jurisdiction – basic element legal status subject of administrative jurisdiction tort
Компетенция – основной элемент правового статуса субъекта административно-деликтнойюрисдикции
Автори: Козюренко, Ростислав
Kozyurenko, Rostyslav
Козюренко, Ростыслав
Приналежність: Інститут права імені князя Володимира Великого МАУП
Instytut prava imeni knyazya Volodymyra Velykoho MAUP
Бібліографічний опис: Козюренко Р. Компетенція – основний елемент правового статусу суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції / Ростислав Козюренко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 236–241.
Bibliographic description: Kozyurenko R. . Jurisdiction – basic element legal status subject of administrative jurisdiction tort / Rostyslav Kozyurenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 236–241.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.56.218
Теми: компетенція
правовий статус
суб’єкт адміністративно-деліктної юрисдикції
правосуддя
захист прав людини
competence
legal status
an administrative tort jurisdiction
justice
human rights
компетенция
правовой статус
субъект административно- деликтной юрисдикции
правосудие
защита прав человека
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 236-241
Початкова сторінка: 236
Кінцева сторінка: 241
Короткий огляд (реферат): Досліджено поняття та зміст компетенції, яка є основним елементом правового статусу суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції та під час побудови соціальної правової держави в Україні є одним із визначальних суспільно значущих понять, що впливає на модернізацію, підвищення ефективності здійснення правосуддя у державі, створення реальних передумов для всебічного і повного судового захисту прав та законних інтересів особи.
The article investigates the concept and content of competence, which is the primary subject of the legal status of administrative tort jurisdiction in the process of building a social rule of law in Ukraine is one of the main socially important concepts that affect the modernization, efficiency of justice in the state, creating real conditions for full and complete judicial protection of rights and legal interests of individuals.
Статья посвящена исследованию понятия и содержания компетенции, которая является основным элементом правового статуса субъекта административно-деликтной юрисдикции и в процессе построения социального правового государства в Украине выступает одним из основных общественно значимых понятий, которое влияет на модернизацию, повышение эффективности правосудия в государстве, создание реальных предпосылок для всесторонней и полной судебной защиты прав и законных интересов личности.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43353
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Козюренко Р., 2017
Перелік літератури: 1. Заяць А. П. Суб’єкт права / А. П. Заяць // Юридична енциклопедія. НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького: [у 6 т.] / голов. редкол.: ШемшученкоЮ. С. (голова) [та ін.]. – К. : Українська енциклопедія, 2003. – Т. 5. – С. 680.
2. Брэбан Г. Французское административное право: пер. с фр. / Г. Брэбан; под ред. и с вступ. сл. С. В. Хоботова. – М.: Прогресс, 1988. – 488 с.
3. Бержель Ж. Л. Общая теория права: пер. с фр. / Ж. Л. Бержель; под общ. ред. В. И. Даниленко. – М.: Нота Вепе, 2000. – 576 с.
4. Пробко І. Б. Провадження у справах про порушення законодавства з фінансових питань: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Ілля Борисович Пробко. – Львів: Льв. держ. ун-т внутр. справ, 2008. – 258 с.
5. Назаренко Є. В. Суб’єкт права / Є. В. Назаренко // Українська радянська енциклопедія. Головна редакція української радянської енциклопедії: [у 12 т.] / голов. редкол.: Бажан М. П. (голова) [та ін.]. – [2-ге вид.]. – К.: УРЕ, 1984. – Т. 11. – С. 36.
6. Оссовський В. Л. Статус (від лат. statutum – постанова, визначення) / В. Л. Оссосвський // Українська радянська енциклопедія. Головна редакція української радянської енциклопедії: [у 12 т.] / голов. редкол.: Бажан М. П. (голова) [та ін.]. – [2–ге вид.]. – К.: УРЕ, 1983. – Т. 10. – С. 518.
7. Шемшученко Ю. С. Правовий статус / Ю. С. Шемшученко, Н. М. Пархоменко // Юридична енциклопедія. НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького: [у 6 т.] / голов. редкол.: ШемшученкоЮ. С. (голова) [та ін.]. – К.: Українська енциклопедія, 2003. – Т. 5. – С. 44.
8. Тищенко Н. М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования / Н. М. Тищенко. – Х.: Право, 1998. – 268 с.
9. Колпаков В. К. Адміністративно-правовий феномен / В. К. Колпаков. – К.: Юринком Інтер, 2004. – 528 с.
10. Адміністративне право України: підручник / за заг. ред. С. В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
11. Остапенко О. І. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопо- рушення: навч. посіб. / О. І. Остапенко. – Львів, 2009. – 212 с.
12. Анохіна Л. С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Анохіна Людмила Степанівна. – X., 2001. – 158 с.
13. Гусаров С. М. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Гусаров Сергій Миколайович. – К., 2009. – 438 с.
14. Якимов А. Ю. Субъекты административной юрисдикции (правовой статус и его реализация): монография: в 3 ч. – Ч. 3: Административно-юрисдикционное производство / А. Ю. Якимов. – М.: ВНИИ МВД России, 1996. – 106 с.
15. Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / М. Ю. Тихомиров, Л. В. Тихомирова; под ред. М. Ю. Тихомирова; [изд. 6-е, дополн. и перераб.]. – М.: Изд. Тихомирова М. Ю., 2009. – 1088 с.
16. Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень / [уклали: О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк]. – К.: Довіра, 2006. – 789 с.
17. Тихомиров Ю. А. Теория компетенции / Ю. А. Тихомиров. – М. : Юринформцентр, 2001. – 355 с.
18. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / Ольга Федорівна Скакун ; [пер. з рос.]. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.
19. Новий тлумачний словник української мови: у 3 т. – Т. 1 : А–К / уклад.: В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – К.: АКОНІТ, 2006. – 926 с.
20. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.
References: 1. Zayacz` A. P. Sub'yekt prava (The subject right) Kyiv, Ukrainian encyclopedia, 2003. 680 р. Brjeban G. Francuzskoe administrativnoe pravo [French administrative law] Moscow, Progress Publ., 1988. 488 р.
2. Berzhel' Zh. L. Obshhaja teorija prava [General theory of law] Moscow, Note The Vepa Publ., 2000. 576 р.
3. Probko I. B. Provadzhennya u spravax pro porushennya zakonodavstva z finansovy`x py`tan` Diss, kand. yury`d. nauk [Proceedings on violation of legislation on financial issues. Cand. legal. sci. diss.]. Lviv, 2008. 258 р.
4. Nazarenko Ye. V. Sub'yekt prava (The subject right) Kiev, YRE Publ., 1984. р. 36.
5. Ossovs`ky`j V. L. Status (Status) Kiev, YRE Publ., 1983. р. 518.
6. Shemshuchenko Yu. S. Pravovy`j status (Legal status) Kyiv, Ukrainian encyclopedia Publ., 2003. р. 44.
7. Tishhenko N. M. Administrativno-processual'nyj status grazhdanina Ukrainy: problemy teorii i puti sovershenstvovanija (Administrative and procedural status of a citizen of Ukraine: problems of theory and ways of improvement) Kharkov, Right Publ., 1998. 268 р.
8. Kolpakov V. K. Administraty`vno-pravovy`j fenomen [Administrative and legal phenomenon] Kiev, Jurincom Inter Publ., 2004. 528 р.
9. Kivalov S. V. Administraty`vne pravo Ukrayiny` [Administrative law of Ukraine] Odessa, Legal literature Publ., 2003. 896 р.
10. Ostapenko O. I. Sub'yekty`, upovnovazheni rozglyadaty` spravy` pro administraty`vni pravoporushennya (The subjects, authorised to consider cases about administrative offences) Lviv, 2009. 212 р.
11. Anoxina L. S. Sub'yekty` administraty`vnoyi yury`sdy`kciyi v Ukrayini: Diss. kand. yury`d. nauk [Subjects of administrative jurisdiction in Ukraine. Cand. legal. sci. diss.]. Kharkov, 2001. 158 р.
12. Gusarov S. M. Administraty`vno-yury`sdy`kcijna diyal`nist` organivvnutrishnix sprav Diss, doct. yury`d. nauk [Administrative and jurisdictional activity of internal Affairs bodies. Dokt. legal. sci. diss.]. Kyiv, 2009. 438 р.
13. Jakimov A. Ju. Sub`ekty administrativnoj jurisdikcii (pravovoj status i ego realizacija) [Subjects of administrative jurisdiction (the legal status and its implementation] Moscow, 1996, 106 р.
14. Tihomirov M. Ju. Juridicheskaja jenciklopedija [Legal encyclopedia] Moscow, 2009, 1088 р.
15. O. I. Skopnenko, T. V. Cy`mbalyuk Suchasny`j slovny`k inshomovny`x sliv: bly`z`ko 20 ty`s. sliv i slovospoluchen` [Modern dictionary of foreign words: about 20 thousand words and phrases] Kyiv, Trust Publ., 2006. 789 р.
16. Tihomirov Ju. A. Teorija kompetencii [The theory of competence] Moscow, Yurinformtsentr Publ., 2001. 355 р.
17. Skakun O. F. Teoriya derzhavy` i prava [Theory of state and law] Kharkov, Konsum Publ., 2001. 656 р.
18. V. V. Yaremenko, O. M. Slipushko Novy`j tlumachny`j slovny`k ukrayins`koyi movy` [New explanatory dictionary of the Ukrainian language] Kiev, ACONITE Publ., 2006. 926 р.
19. V.T. Busel Vely`ky`j tlumachny`j slovny`k suchasnoyi ukrayins`koyi movy` (z dod. i dopov.) [Big explanatory dictionary of modern Ukrainian language (ADJ. and dopol.)] Kyiv; Irpin: WTF “Perun” Publ., 2005. 1728 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.