Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43352
Назва: Роль та місце профілактики у сфері боротьби з адміністративними проступками
Інші назви: Role and place of prevention in combating administrative offenses
Роль и место профилактики в сфере борьбы с административными проступками
Автори: Ковалів, Мирослав
Kovaliv, Miroslav
Ковалив, Мирослав
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Ковалів М. Роль та місце профілактики у сфері боротьби з адміністративними проступками / Мирослав Ковалів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 230–235.
Bibliographic description: Kovaliv M. Role and place of prevention in combating administrative offenses / Miroslav Kovaliv // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 230–235.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.95
Теми: громадськість
профілактика
адміністративні проступки
взаємодія
правоохоронні органи
community
preventive measures
administrative offenses
interaction
law enforcement agencies
общественность
профилактика
административные проступки
взаимодействие
правоохранительные органы
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 230-235
Початкова сторінка: 230
Кінцева сторінка: 235
Короткий огляд (реферат): Увагу зосереджено на діяльності органів виконавчої влади, громадськості у сфері профілактики адміністративних проступків. Розглядається профілактика адмі- ністративних проступків як соціально спрямована діяльність держави, посадових осіб, громадських організацій та окремих громадян.
The article deals with the activities of the executive bodies and the public in the field of the prevention of administrative offenses. The measures for the prevention of administrative offenses are considered as socially directed activities of the State, officials, public organizations and individual citizens.
Внимание сосредоточено на деятельности органов исполнительной власти, общест- венности в сфере профилактики административных проступков. Рассматривается профилактика административных проступков как социально направленная деятель- ность государства, должностных лиц, общественных организаций и отдельных граждан.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43352
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Ковалів М., 2017
Перелік літератури: 1. Середа В. В. Адміністративна діяльність ОВС. Загальна частина: навч. посіб. / В. В. Середа, М. В. Ковалів, М. П. Гурковський, Ю. С. Назар та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 512 с.
2. Єсімов С. С. Удосконалення адміністративно-правового регулювання інформаційної діяльності органів внутрішніх справ / С. С. Єсімов. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – № 4. – С. 114–122.
3. Остапенко О. І. Адміністративне право: навч. посіб. / О. І. Остапенко, З. Р. Кісіль, М. В. Ковалів, Р.-В. В. Кісіль. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 536 с.
4. Єсімов С. С. Організаційно-правові засади діяльності дільничного інспектора міліції: навч.-метод. посіб. / С. С. Єсімов, М. В. Ковалів, О. І. Остапенко, Н. П. Тиндик. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – 360 с.
References: 1. Sereda V. V., Kuznetsov N. V., Hurkovskyy M. P., Nazar Y. S. (2015), Administrative activities the Internal Affairs [Administratyvna diyal'nist' OVS] LvDUVS, Lviv, 512 p. (ukr.)
2. Yesimov S. S. (2013), Udoskonalennya administratyvno-pravovoho rehulyuvannya informatsiynoyi diyal'nosti orhaniv vnutrishnikh sprav [Improving the administrative and legal regulation of information activity of internal affairs Science], Bulletin of Lviv state. Univ ext. cases. Law series, Vol. 4, pp. 114–122 (ukr.)
3. Ostapenko O. I., Kisil Z. R., Kuznetsov N. V., Kisil V. V-P. (2008), Administratyvne pravo [Administrative law], All-Ukrainian Association of Publishers “Legal Unity”, Kyiv, 536 p. (ukr.)
4. Yesimov S. S., Kuznetsov N. V., Ostapenko A. I., Tyndyk N. P. (2008), Orhanizatsiyno-pravovi zasady diyal'nosti dil'nychnoho inspektora militsiyi: navch.-metod. posibnyk. [The organizational principles of local policeman], Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, 360 p. (ukr.).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.