Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43351
Назва: Принципи адміністративно-правового статусу учасників виборів в Україні
Інші назви: The principles of administrative and legal electorship in Ukraine
Принципы административно-правового статуса участников выборов в Украине
Автори: Ковалів, Мирослав
Мороз, Надія
Kovaliv, Myroslav
Moroz, Nadiia
Ковалив, Мирослав
Мороз, Надежда
Приналежність: Національний університет "Львівська політехніка"
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Ковалів М. Принципи адміністративно-правового статусу учасників виборів в Україні / Мирослав Ковалів, Надія Мороз // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 224–229.
Bibliographic description: Kovaliv M. The principles of administrative and legal electorship in Ukraine / Myroslav Kovaliv, Nadiia Moroz // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 224–229.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.95
Теми: вибори
адміністративно-правовий статус
народний суверенітет
принципи забезпечення захисту учасників виборів
election of administrative and legal status
popular sovereignty
principles of the protection of election participants
выборы
административно-правовой статус
народный суверенитет
принципы обеспечения защиты участников выборов
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 224-229
Початкова сторінка: 224
Кінцева сторінка: 229
Короткий огляд (реферат): Увагу зосереджено на основних принципах адміністративно-правового статусу учасників виборів в Україні. Розглянуто вибори в Україні як форму прямого народовладдя, що є волевиявленням народу.
The article focuses on the basic principles of administrative and legal status of participants of elections in Ukraine. We consider the elections in Ukraine as a form of direct democracy, which is the will of the people.
Внимание сосредоточено на основных принципах административно-правового статуса участников выборов в Украине. Рассматриваются выборы в Украине как форма прямого народовластия, которая является волеизъявлением народа.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43351
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
@ Ковалів М., Мороз Н., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2.rada.gov.ua
Перелік літератури: 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
2. 3агальна теорія права (зі схемами, кросвордами, тестами): підручник / [М. С. Кельман, О. Г. Мурашин]. – К.: Кондор, 2002. – 353 с.
3. Адміністративне право України: підручник / [Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В. та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.
4. Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 р. №4572-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №1. – Ст. 1.
5. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: У двох томах: Том 1. Загальна частина / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
6. Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності / Л. Горбунова // Право України. – 2004. – № 2. – С. 23–28.
7. Єсімов С. С. Правове регулювання застосування інформаційних технологій для формування довіри до органів державної влади / С. С. Єсімов // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2015. – Вип. 1. – С. 173–184.
References: 1. Konsty`tuciya Ukrayiny` [The Constitution Of Ukraine]. Availadle at: http://zakon2.rada.gov.ua.
2. Kel`man M. S., Murashy`n O.G. 3agal`na teoriya prava (zi sxemamy`, krosvordamy`, testamy`) [3agal`na theory of law (with diagrams, puzzles, tests)]. Kiev, Condor Publ., 2002, 353 р.
3. By`tyak Yu. P., Garashhuk V. M., D`yachenko O. V. ta in. Administraty`vne pravo Ukrayiny` [Administrative law of Ukraine]. Kiev, Jurincom Inter Publ., 2007, 544 р.
4. Pro gromads`ki ob'yednannya [On public enterprises]. The law of Ukraine on March 22, 2012.
5. Administraty`vne pravo Ukrayiny` [Administrative law of Ukraine], Kiev, Publishing house “Legal thought”, 2004, 584 р.
6. Gorbunova L. Istoriya doslidzhennya ideyi ta ponyattya zakonnosti [History study the ideas and concepts of law]. Law Of Ukraine Publ., 2004, Vol. 2, 23–28 рр.
7. Yesimov S. S. Pravove regulyuvannya zastosuvannya informacijny`x texnologij dlya formuvannya doviry` do organiv derzhavnoyi vlady` [Legal regulation of the use of information technologies for building trust in public authorities]. Scientific Bulletin of the Lviv state University of internal Affairs. series legal. 2015, Vol. 1, 173–184 рр.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.