Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43350
Назва: Основні напрями вдосконалення законодавства щодо використання інформаційних технологій у публічному управлінні
Інші назви: The main directions of improving the legislation on the use of information technologies in public administration
Основные направления совершенствования законодательства об использовании информационных технологий в публичном управлении
Автори: Єсімов, Сергій
Esimov, Sergey
Есимов, Сергей
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Єсімов С. Основні напрями вдосконалення законодавства щодо використання інформаційних технологій у публічному управлінні / Сергій Єсімов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 215–223.
Bibliographic description: Esimov S. The main directions of improving the legislation on the use of information technologies in public administration / Sergey Esimov // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 215–223.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.078
681.518
Теми: інформаційне право
інформаційні технології
публічне управління
удосконалення законодавства
information law
information technology
public administration
improving the legislation
информационное право
информационные технологии
публичное управление
совершенствование законодательства
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 215-223
Початкова сторінка: 215
Кінцева сторінка: 223
Короткий огляд (реферат): Розглянуто основні напрями вдосконалення законодавства щодо вико- ристання інформаційних технологій публічного управління у зв’язку з упро- вадженням нових інформаційних технологій і систем у різні галузі життєдіяльності суспільства. На основі досліджень в галузі адміністративного та інформаційного права проаналізовано різні підходи щодо систематизації інформаційного законодавства та нормативно-правового регулювання використання інформа- ційних технологій у публічному управлінні.
In the article the basic directions of improvement of legislation on the use of information technology in public administration in connection with the introduction of new information technologies and systems in the various sectors of society. Based on research in the field of administrative law and information discusses the various approaches to the systematization of information law and legal regulation of information technology in public administration.
Рассмотрено основные направления совершенствования законодательства по использованию информационных технологий в публичном управлении в связи с внедрением новых информационных технологий и систем в различных отраслях жизнедеятельности общества. На основе исследований в области адми- нистративного и информационного права проанализированы различные подходы к систематизации информационного законодательства и нормативно-правового ре- гулирования использования информационных технологий в публичном управ- лении.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43350
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Єсімов С., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/TalapinaEV/
Перелік літератури: 1. Баранов О. А. Напрями перспективних досліджень у галузі інформаційного права / О. А. Баранов // Інформація і право. – 2016. – № 2 (17). – С. 15–31.
2. Мороз Н. С. Проблеми правового регулювання інформаційних відносин / Малиновська Ю. Б., Мороз Н. С. // ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: зб. матер. наук.-практ. конф. – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2016. – С. 105–107.
3. Мукомела І. В. Правові засади інформаційного суспільства: загальнотеоретичний аналіз: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / І. В. Мукомела. – Харків, 2016. – 23 с.
4. Чорнолуцький Р. Органи виконавчої влади України як суб’єкти нормопроектної діяльності: концептуальні підходи до визначення / Р. Чорнолуцький // Наук. записки Ін-ту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 1. – С. 61–72.
5. Брижко В. М. Особливості ознак та матеріальна специфічність у сфері інформаційного права / В. М. Брижко // Інформація і право. – 2015. – № 1. – С. 15–26.
6. Талапина Э. В. Модернизация государственного управления в информационном обществе: информационно-правовое исследование: дис. … д-ра юрид. наук: спец.: 12.00.13 “Информационное право / Э. В. Талапина. – М.: ИГП РАН, 2015. – 469 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/TalapinaEV/ TalapinaEV_diss..pdf.
7. Панова І. В. Правотворення в інформаційній сфері / І. В. Панова // Правова інформатика. – 2015. – № 1 (45). – С. 34–40.
8. Ліпкан В. А. Систематизація інформаційного законодавства України / В. А. Ліпкан, В. А. Залізняк; за заг. ред. В. А. Ліпкана. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2012. – 304 с.
9. Шмідт Е. Новий цифровий світ / Е. Шмідт, Д. Коен ; пер. з англ. Г. Лелів. – Львів: Літопис, 2015. – 304 с.
10. Кіндрат П. В. Проблеми структуризації інформаційного права / П. В. Кіндрат // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту, серія: Право. – 2016. – Вип. 39. Т. 1. – С. 136–139.
11. Мудрак Л. Інформаційне суспільство як формат розвитку громадянського суспільства / Ефективність державного управління. – 2015. – Вип. 43. – С. 91–98.
12. Кайку М. Фізика майбутнього / М. Кайку; пер. з англ. А. Кам’янець. – Львів: Літопис, 2013. – 432 с.
13. Кожан В. В. Особисті права та свободи людини: загальнотеоретичне дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец: 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень” / В. В. Кожан. – Львів, 2016. – 20 с.
References: 1. Baranov O. A. Napryamy` perspekty`vny`x doslidzhen` u galuzi informacijnogo prava (Areas of promising research in the field of information law). Information and the right Publ., 2016, Vol. 2 (17), 15–31 рр.
2. Moroz N. S. Problemy` pravovogo regulyuvannya informacijny`x vidnosy`n (Problems of legal regulation of information relations) IT-law: problems and prospects of development in Ukraine: the CG. materials science.-pract. Conf., Lviv Polytechnic Nat. Univ., Lviv, 2016, 105–107 рр.
3. Mukomela I. V. Pravovi zasady` informacijnogo suspil`stva: zagal`noteorety`chny`j analiz Kand. Diss. [The legal framework of the information society: theoretical analysis. Kand. Diss.]. Kharkov, 2015. 23 р.
4. Chornolucz`ky`j R. Organy` vy`konavchoyi vlady` Ukrayiny` yak sub'yekty` normoproektnoyi diyal`nosti: konceptual`ni pidxody` do vy`znachennya [Executive authorities as subjects of normbreaking activities: conceptual approaches to the definition of]. Scientific notes of the Institute of legislation of Verkhovna Rada of Ukraine, 2016, Vol. 1, 61–72 рр.
5. Bry`zhko V. M. Osobly`vosti oznak ta material`na specy`fichnist` u sferi informacijnogo prava (Features signs and material specificity in the field of information law). Information and the right Publ., 2015, Vol. 1, 15–26 рр.
6. Talapy`na Э. V. Moderny`zacy`ya gosudarstvennogo upravleny`ya v y`nformacy`onnom obshhestve: y`nformacy`onnopravovoe y`ssledovany`e [Modernization of public administration in the information society: information and legal research]. Availa dle at: http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/TalapinaEV/ TalapinaEV_ diss..pdf.
7. Panova I. V. Pravotvorennya v informacijnij sferi (Lawmaking in the field of information), Legal Informatics Publ., 2015, Vol. 1 (45), 34–40 рр.
8. Lipkan V. A. Sy`stematy`zaciya informacijnogo zakonodavstva Ukrayiny` [Systematization of information legislation of Ukraine]. Kiev, FOP Publ., 2012, 304 рр.
9. Shmidt E. Novy`j cy`frovy`j svit [The new digital world]. Lions: Dtopic Publ., 2015, 304 рр.
10. Kindrat P. V. Problemy` struktury`zaciyi informacijnogo prava [The problem of structuring information law]. Scientific Bulletin of Uzhgorod. national University, series: Law, 2016, Vol. 39 (1), 136–139 рр.
11. Mudrak L. Informacijne suspil`stvo yak format rozvy`tku gromadyans`kogo suspil`stva [Information society as a format for the development of civil society]. The efficiency of public administration Publ., 2015, Vol. 43, 91–98 рр.
12. Kаjku M. Fizy`ka majbutn`ogo [Physics of the future]. Lviv, Chronicle Publ., 2013, 432 р.
13. Kozhan V. Оsoby`sti prava ta svobody` lyudy`ny`: zagal`noteorety`chne doslidzhennya kand. diss [personal rights and freedoms of the individual: theoretical study Kand. Diss]. Lviv, 2016, 20 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.