Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43348
Назва: Стадії адміністративних проваджень у справах про примусове повернення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства органами Державної прикордонної служби України
Інші назви: Stages of administrative proceeding in cases of the forced exclusion of foreigners and stateless persons by organs of the state border guard service of Ukraine
Стадии административных производств по делам о принудительном возвращении и принудительном выдворении иностранцев и лиц без гражданства органами государственной пограничной службы Украины
Автори: Демчик, Надія
Demchyk, Nadiya
Демчик, Надежда
Приналежність: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
National Academy
State Border Service of Ukraine Bohdan Khmelnytsky
Бібліографічний опис: Демчик Н. Стадії адміністративних проваджень у справах про примусове повернення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства органами Державної прикордонної служби України / Надія Демчик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 205–210.
Bibliographic description: Demchyk N. Stages of administrative proceeding in cases of the forced exclusion of foreigners and stateless persons by organs of the state border guard service of Ukraine / Nadiya Demchyk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 205–210.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.951
351.756.6 (477)
Теми: іноземець
особа без громадянства
примусове повернення
примусове видворення
стадії адміністративних проваджень
державний кордон
foreigner
stateless person
forced return
forced expulsion
stages of administrative proceeding
state border
иностранец
лицо без гражданства
принудительное возвращение
принудительное выдворение
стадии административных производств
государственная граница
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 205-210
Початкова сторінка: 205
Кінцева сторінка: 210
Короткий огляд (реферат): Розглянуто порядок здійснення органами охорони державного кордону примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства. Проаналізовано стадії такої процесуальної діяльності.
The article is dedicated to the process of accomplishment of the forced exclusion of foreigners and stateless persons by organs of the State Border Guard Service of Ukraine. Analyzed the process of such procedural activities.
Статья посвящена порядку осуществления органами охраны государственной границы принудительного возвращения и принудительного выдворения иностранцев и лиц без гражданства за пределы государства. Проанализированы стадии такой процессуальной деятельности.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43348
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Демчик Н., 2017
Перелік літератури: 1. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу: навч. посіб. / О. В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними змінами та доповненнями).
3. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
4. Бандурка А. М. Административный процесс: учебник для ВУЗов / А. М. Бандурка, Н. М. Тищенко. – К.: Літера ЛТД, 2001. – 334 с.
5. Кузьменко О. В. Адміністративна відповідальність: курс лекцій / О. В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2016. – 568 с.
6. Палько В. І. Адміністративно-правове регулювання видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Палько Віктор Іванович. – Одеса, 2004. – 252 с.
7. Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства: наказ Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України від 23 квітня 2012 № 353/271/150 // Офіц. вісн. України. – 2012 – №42. – Ст. 1633.
8. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22 вересня 2011 р. № 3773-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19–20. – Ст. 179 (з наступними змінами та доповненнями).
9. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №35–36, 37. – Ст. 446 (з наступними змінами та доповненнями).
10. Інструкція про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29 лютого 2016 року № 141 // Офіційний вісник України. – 2016. – №43. – Ст. 1593.
References: 1. Kuz'menko O. V. Kurs administratyvnoho procesu [Course of the administrative process]: navch. posib. / O. V. Kuz'menko. Kiev: Yurinkom Inter Publ, 2012. 208 p.
2. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [Тhе Code of Ukraine on Administrative Offences] Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, 1984, dodatok do № 51. St. 1122 (z nastupnymy zminamy ta dopovnenniamy).
3. Kolpakov V. K. Administratyvne parvo Ukrainy [The administrative law of Ukraine] pidruchnyk / V. K. Kolpakov, O. V. Kuz’menko. Kiev: Yurinkom Inter Publ, 2003. 554 p.
4. Bandurka A. M. Administrativnyi process [The administrative process]: Ucheb. dlia VUZov / A. M. Bandurka, N. M. Tyshchenko. Kiev: Litera LTD Publ, 2001. 334 p.
5. Kuz'menko O. V. Administratyvna vidpovidal’nist [The administrative responsibility]: kurs lekcii / O. V. Kuz'menko. Kiev: Yurinkom Inter Publ, 2016. 568 p.
6. Pal'ko V. I. Administratyvno-pravove rehulyuvannya vydvorennya za mezhi Ukrayiny inozemtsiv ta osib bez hromadyanstva: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Odesa, 2004. 252 p.
7. Pro zatverdzhennia Instrukcii pro prymusove povernennia i prymusove vydvorennia z Ukrainy inozemtsiv ta osib bez hromadianstva: nakaz Ministerstva vnutrishnih sprav Ukrainy, Administracii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, Sluzhby bezpeky Ukrainy vid 23.04.2012 № 353/271/150 [The Instruction on the forced return and forced expulsion of foreigners and stateless persons from Ukraine, the order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the State Border Guard Service of Ukraine, the Security Service of Ukraine of 23.04.2012 No. 353/271/150]. Ofic. visn. Ukrainy, 2012. No. 42. st. 1633.
8. Pro pravovyi status inozemtsiv ta osib bez hromadianstva: Zakon Ukrainy vid 22.09.2011 r. № 3773-VI [On the legal status of foreigners and stateless persons]: the Law of Ukraine of 22.09.2011 № 3773-VI]. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy. 2012. № 19–20. st. 179 (z nastupnymy zminamy ta dopovnenniamy).
9. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [The Code of Administrative Proceedings of Ukraine]. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy, 2005. No. 35, 36, 37. st. 446 (z nastupnymy zminamy ta dopovnenniamy).
10. Instrukciya pro poryadok utry`mannya inozemciv ta osib bez gromadyanstva v punktax ty`mchasovogo perebuvannya inozemciv ta osib bez gromadyanstva, yaki nezakonno perebuvayut`v Ukrayini: nakaz Ministerstva vnutrishnix sprav Ukrayiny` vid 29 lyutogo 2016 roku № 141. Oficijny`j visny`k Ukrayiny`. 2016. No. 43. st. 1593.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.