Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43347
Назва: Визначення застосування адміністративного примусу за вчинення адміністративного правопорушення
Інші назви: The definition of administrative coercion for committing and administrative
Определение применения административного принуждения за совершение административного правонарушения
Автори: Дембіцька, Сусанна
Dembitska, Susanna
Дембицкая, Сусанна
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Дембіцька С. Визначення застосування адміністративного примусу за вчинення адміністративного правопорушення / Сусанна Дембіцька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 198–204.
Bibliographic description: Dembitska S. The definition of administrative coercion for committing and administrative / Susanna Dembitska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 198–204.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.97
352 (477)
Теми: адміністративне правопорушення
примус
адміністративний примус
правопорушник
administrative offense
compulsion
administrative compulsion
offender
административное правонарушение
принуждение
административное принуждение
правонарушитель
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 198-204
Початкова сторінка: 198
Кінцева сторінка: 204
Короткий огляд (реферат): Необходимость борьбы с административными правонарушениями в разных сферах обусловливает актуальность глубокого исследовании широкого круга вопросов, связанных с применением административного принуждения. Административные правонарушения не приводят к большой общественной опасности, но они дезор- ганизуют деятельность государственной власти, посягают на общественный порядок, права и свободы граждан, собственность, влекут вред общественным отношениям. Правонарушения представляют непосредственную угрозу общественным отношениям, которые охраняются, наносят им вред.
The necessity of fight against administrative crimes in different spheres stipulates actuality of deep and allround research of wide circle of the questions related to application of administrative compulsion. Administrative crimes do not have a large public danger, but they will disorganize activity of state power, trench upon a public peace, rights and freedoms of citizens, property, cause harm to the public relations. Offences present an instant danger to the public relations that is guarded, harm to them.
Необходимость борьбы с административными правонарушениями в разных сферах обусловливает актуальность глубокого исследовании широкого круга вопросов, связанных с применением административного принуждения. Административные правонарушения не приводят к большой общественной опасности, но они дезор- ганизуют деятельность государственной власти, посягают на общественный порядок, права и свободы граждан, собственность, влекут вред общественным отношениям. Правонарушения представляют непосредственную угрозу общественным отношениям, которые охраняются, наносят им вред.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43347
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Дембіцька С., 2017
Перелік літератури: 1. Фролова О. Г. До проблеми удосконалення організаційно-правових засад управління в ОВС // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2013. – № 1 (52). – С. 58–64.
2. Котляренко О. П. Роль примусу в правоохоронній діяльності військової служби правопорядку // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 6 (140). – С. 109–118.
3. Курочка М. І. Адміністративне затримання, доставлення та привід у системі заходів примусу: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 176 с.
4. Кісіль З. Р. Соціальна обумовленість вдосконалення адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення // Проблеми забезпечення конституційних прав громадянина в кримінальному судочинстві: матер. наук.-практ. конфер. (м. Львів, 26 жовтня 2007 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 28–32.
5. Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы) / О. Э. Лейст. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 240 с.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: наук.-практ. коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2007. – 781 с.
7. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с.
8. Пилипенко А. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади: питання теорії // Право України. – 2004. – № 2. – С. 26–31.
9. Юридичний словник / за ред. Б. М. Бабія, Ф. Г. Бурчака, В. М. Корецького, В. В. Цвєткова. – К.: Гол. ред. Укр. рад. енциклопедії, 1983. – 871 с.
10. Боднар Є. В. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення // Адміністративне право в сучасному вимірі: матер. 1V наук.-практ. семінару / ред. колегія: В. К. Колпаков (голова), О. В. Кузьменко, В. А. Ліпкан, І. Д. Пастух. – К.: ФОП Ліпкан О. С., 2010. – С. 175–177.
11. Юридический словарь. Т. 2. – М.: Госюриздат, 1956. – 663 с.
12. Новий тлумачний словник української мови: у чотирьох томах. Т. 3 / уклад.: В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – К.: Аконіт, 2000. – 927 с.
13. Великий енциклопедичний юридичний словник / за заг. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – К.: Юридична думка, 2012. – 1020 с.
14. Философский энциклопедический словарь / под ред. С. С. Аверинцева. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – 815 с.
15. Юридична енциклопедія. У 6 т. Т. 5 (під заг. ред. Ю. С. Шемшученка). – К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2003. – 735 с.
16. Лихолет В. Г. Правопорушення: правова і моральна оцінка. – К.: ИАВСУ, 1994. – 302 с.
17. Остапенко О. І. Кваліфікація адміністративних правопорушень. – Львів, 2000. – 174 с.
18. Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник / А. Б. Агапов. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – М.: Эскимо, 2007. – 400 с.
19. Кельман М. С. Методологічні проблеми теорії держави та права: курс лекцій. – Львів, 2010. – 124 с.
20. Основи права України / за ред. професора В. Л. Ортинського. – Вид. друге, допов. і переробл. – Львів: Оріяна-Нова, 2005. – 368 с.
21. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.
22. Юсупов В. А. Теория административного права. – М.: Юр. лит-ра, 1985. – 160 с.
23. Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник / А. Б. Венгеров. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2008. – 608 с.
24. Бородін І. Л. Адміністративно-юрисдикційний процес: монографія. – К.: Алеута, 2007. – 184 с.
25. Сиренко В. Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное (Очерки. Дискурсионные вопросы). – К.: Ин-т гос. и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2013. – 340 с.
26. Городецька І. А. Адміністративне право України. Загальна частина: навч. посіб. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 192 с.
27. Шкарупа В. К., Коваль М. В., Мацелик Т. О., Мацелик М. О. Адміністративний примус у діяльності органів державної податкової служби України: навч. посіб. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2007. – 168 с.
References: 1. Frolova O. H. Do problemy udoskonalennya orhanizatsiyno-pravovykh zasad upravlinnya v OVS [The problem of improving the institutional and legal framework in police management].Problemy pravoznavstva ta pravookhoronnoyi diyal'nosti, 2013, Vol. 1 (52). pp. 58–64.
2. Kotlyarenko O. P. Rol' prymusu v pravookhoronniy diyal'nosti viys'kovoyi sluzhby pravoporyadku [The role of coercion in law enforcement Military Police]. Byuleten' ministerstvayustytsiyiUkrayiny, 2013, Vol. 6 (140). pp. 109–118.
3. Kurochka M. I. Administratyvne zatrymannya, dostavlennya ta pryvid u systemi zakhodiv prymusu: [monohr.] [Administrative detention, delivery and drive system coercive measures], Lviv: Vydavnytstvo L'vivs'koyi politekhniky, 2015. 176 p.
4. Kisil' Z. R. Sotsial'na obumovlenist' vdoskonalennya administratyvno-pravovoho rehulyuvannya zastosuvannya spetsial'nykh zasobiv administratyvnoho prypynennya Problemy zabezpechennya konstytutsiynykh prav hromadyanyna v kryminal'nomu sudochynstvi: Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Social conditionality improvement of administrative and legal regulation of the use of special means of administrative suspension] [m. L'viv, 26 zhovtnya 2007 r.]. L'viv: L'vDUVS, 2008. pp. 28–32.
5. Leyst O. Э. Sanktsyy y otvet·stvennost' po sovet·skomu pravu (teoretycheskye problemы),O. Э. Leyst. [Sanktsyy and responsibility on to the Soviet law (Theoretical problems)]. Moscow: Yzd-voMHU, 1981. 240 p.
6. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya: [naukovo-praktych. komentar R. A. Kalyuzhnyy, A. T. Komzyuk, O. O Pohribnyytain]. [Code of Ukraine on administrative offenses scientific praktych. komentar]. Kiev: Vseukrayins'ka asotsiatsiya vydavtsiv “Pravovayednist'”, 2007. 781 p.
7. Administratyvne pravo: pidruchnyk: [Administrative Law], Yu. P. Bytyak [ker. avt. kol.], V. M. Harashchuk, V. V. Bohuts'kyytain.; za zah. red. Yu. P. Bytyaka, V. M. Harashchuka, V. V. Zuy. Kharkiv. Pravo, 2010. 624p.
8. Pylypenko A. Administratyvno-yurysdyktsiyna diyal'nist' orhaniv vykonavchoyi vlady: pytannya teoriyi Pravo Ukrayiny. 2004, Vol. 2. pp. 26–31.
9. Yurydychnyy slovnyk [Za red. B. M. Babiya, F. H. Burchaka, V. M. Korets'koho, V. V. Tsvyetkova]. [Legal Dictionary] Kiev: Holovna redaktsiya Ukrayins'koyi radyans'koyi entsyklopediyi, 1983. 871 p.
10. Bodnar Ye. V. Ponyattya ta oznaky administratyvnoho pravoporushennya Materialy 1Unaukovo-praktychnoho seminaru [red.kolehiya: V. K. Kolpakov (holova), O. V. Kuz'menko, V. A. Lipkan, I. D. Pastukh]. [The concept and features of administrative offenses] Kiev: FOP Lipkan O. S., 2010. pp. 175–177.
11. Yurydycheskyy slovar'. [Juridical dictionary] T.2. Moscow: Hosyuryzdat, 1956. 663 p.
12. Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy: u chotyr'okh tomakh. [New Dictionary of Ukrainian language] T. 3. [Ukladachi: V. V. Yaremenko, O. M. Slipushko]. Kiev: Akonit, 2000. 927 p.
13. Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk [Za zah. red. akad. NAN Ukrayiny Yu. S. Shemshuchenka]. [Great Encyclopedic Dictionary of Law]. 2-e vyd. pererob. i dopovn. Kiev: Yurydychna dumka, 2012. 1020 p.
14. Fylosofskyy эntsyklopedycheskyy slovar' [Pod red. S. S. Averyntseva]. [Philosophical Encyclopedic Dictionary] Moscow: Sovetskaya эntsyklopedyya. 1989. 815 p.
15. Yurydychna entsyklopediya. U 6 t. T. 5 [pоd zah. red. Yu. S. Shemshuchenka] [Legal encyclopedia] Kiev: Ukr.entsykl. im.M.P. Bazhana, 2003. 735p.
16. Lykholet V. H. Pravoporushennya: pravova i moral'na otsinka. [Offense: legal and moral assessment]. Kiev: YAVSU, 1994. 302 p.
17. Ostapenko O. Kvalifikatsiya administratyvnykh pravoporushen' [Qualification of misdemeanors] L'viv, 2000. 174 p.
18. Ahapov A. B. Admynystratyvnaya otvet·stvennost': Uchebnyk. [Yzdanye 3-e, pererabotannnoey dopolnennoe A. B. Ahapov]. [Admynystratyvnaya responsibility] : textbook. Moscow: Эskymo, 2007. 400 p.
19. Kel'man M. S. Metodolohichni problemy teoriyi derzhavy ta prava: [kurs lektsiy].[Methodological problems of the theory of state and law], L'viv, 2010. 124 p.
20. Osnovy prava Ukrayiny [Za redaktsiyeyu profesora V. L. Ortyns'koho]. [Vydannya druhe, dopovnene i pereroblene]. [Basic Law Ukraine]. L'viv: Oriyana-Nova, 2005. 368 p.
21. Skakun O. F. Teoriya derzhavy i prava: Pidruchnyk [Per. z ros.].[Theory of law]. Kharkiv: Konsum, 2001. 656 p.
22. Yusupov V. A. Teoryya admynystratyvnoho prava [Theory administrative law]. M.: Yur.lyt. 1985. 160 p.
23. Venherov A. B. Teoryya hosudarstva y prava: [Theory of state and law]. Uchebnyk. 3-e yzd. Moscow: Omeha-L, 2008. 608 p.
24. Borodin I. L. Administratyvno-yurysdyktsiynyy protses: [Monohr.] [Administrativejurisdictional process] Kiev: Aleuta, 2007. 184 p.
25. Syrenko V. F. Hosudarstvo: demokratycheskoe, pravovoe, sotsyal'noe (Ocherky. Dyskursyonnыe voprosы). [Vatican: demokratycheskoe, pravovoe, sotsyalnoe (Essays. Dyskursyonnыe question)] Kiev: Yn-t hos.y prava ym. V. M. Koretskoho NAN Ukraynы, 2013. 340 p.
26. Horodets'ka I. A. Administratyvne pravo Ukrayiny. Zahal'na chastyna: [navch.posib.].[Administrative law of Ukraine]. Nizhyn: NDU im. M. Hoholya, 2011. 192 p.
27. Shkarupa V. K., Koval' M. V., Matselyk T. O., Matselyk M. O. Administratyvnyy prymus u diyal'nosti orhaniv derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny: Navchal'nyy posibnyk. [Administrative enforcement activity in the State Tax Service of Ukraine] Irpin': Natsional'nyy universytet DPS Ukrayiny, 2007. 168 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.