Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43346
Назва: Адміністративна відповідальність у сфері дорожнього руху: теоретико-правові аспекти
Інші назви: Administrative responsibility in the field of road traffic: theoretical and legal aspects
Административная ответственность в сфере дорожного движения: теоретико-правовые аспекты
Автори: Горкава, Вікторія
Gorkava, Victoria
Горкава, Виктория
Приналежність: Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені Степана Дем’янчука
International Economics and Humanities
Бібліографічний опис: Горкава В. Адміністративна відповідальність у сфері дорожнього руху: теоретико-правові аспекти / Вікторія Горкава // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 190–197.
Bibliographic description: Gorkava V. Administrative responsibility in the field of road traffic: theoretical and legal aspects / Victoria Gorkava // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 190–197.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.951
Теми: адміністративна відповідальність
дорожній рух
порушення правил дорожнього руху
адміністративне правопорушення у сфері дорожнього руху
аdministrative liability
road traffic
traffic violation
administrative offence in the sphere of road traffic
административная ответственность
дорожное движение
нарушение правил дорожного движения
административное правонарушение в сфере дорожного движения
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 190-197
Початкова сторінка: 190
Кінцева сторінка: 197
Короткий огляд (реферат): Досліджено сутність та особливості адміністративної відповідальності за пору- шення правил дорожнього руху, визначено прогалини законодавчого врегулювання у цій сфері. Також розглянуто специфічні риси суб’єктного складу адміністративних правопорушень цієї категорії.
The article studies the essence and peculiarities of administrative responsibility for violation of traffic rules, identifies gaps legislative regulation of this sphere. Also the author considers the features of the subjective composition of administrative offences in this category.
Исследовано сущность и особенности административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, определены пробелы законодательного урегулирования в этой сфере. Также рассмотрены специфические черты субъектного состава административных правонарушений этой категории.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43346
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Горкава В., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.who.int/violence_injury_prevention/
http://svobodaslova.in.ua/news/read/24847
http://www.who.int/violence_injury_
Перелік літератури: 1. Global status report on road safety 2015 / World Health Organization // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.who.int/violence_injury_prevention/ road_safety_status/2015/ru/].
2. Причини та динаміка ДТП в Україні та країнах світу у 2013 році // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://svobodaslova.in.ua/news/read/24847].
3. Михайлов Р. І. Забезпечення адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху в сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Р. І. Михайлов ; Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2011. – 20 с.
4. Новіков В. В. Адміністративно-правові основи профілактики порушень правил дорожнього руху : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. В. Новіков. – К., 1997. – 24 с.
5. Михайлов Р. І. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху // Південноукраїнський правничий часопис. – № 1. – 2010. – С. 189–192.
6. Авер’янов В. Б. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: У двох томах: Том 1. Загальна частина / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
7. Герасименко Е. С. Питання реформування інституту адміністративної відповідальності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. – К., 2000. – 16 с.
8. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : монографія / В. К. Колпаков. − К.: Юрінком Інтер, 2004. − 528 с.
9. Адміністративне судочинство: підручник / [Т. О. Коломоєць, Ю. В. Пирожкова, О. О. Газенко та ін.] за заг. ред. Т. О. Коломоєць; Державний вищий навчальний заклад “Запорізький нац. ун-т” Міністерства освіти і науки України. – Запоріжжя: Істина, 2009. – 344 с.
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
11. Про дорожній рух : Закон України від 30.06.1993 р. № 3353 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 31. – Ст. 338.
12. Про Правила дорожнього руху : постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1306 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 41. – Ст. 1852.
13. Салманова О. Ю. Адміністративно-правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2002. – 20 с.
14.Коллер Ю. С. Об’єкт адміністративного правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху // Право і суспільство. – № 2. – 2011. – С. 134–138.
15. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху : Закон України від 14.07.2015 р. № 596 // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 39. – Ст. 372.
16. Зима О. Т. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого – Харків, 2001. – 19 с.
References: 1. Global status report on road safety 2015 / World Health Organization [Global status report on road safety 2015 / World Health Organization]. Available at: http://www.who.int/violence_injury_ prevention/ road_safety_status/2015/ru/.
2. Prychyny ta dynamika DTP v Ukrayini ta krayinakh svitu u 2013 rotsi [The causes and dynamics of road accidents in Ukraine and countries of the world in 2013]. Available at: http://svobodaslova.in.ua/news/read/24847.
3. Mykhaylov R. I. Zabezpechennya administratyvnoyi vidpovidal'nosti za porushennya zakonodavstva u sferi bezpeky dorozhn'oho rukhu v suchasnykh umovakh Diss. kand. yury`d. nauk [Provide administrative responsibility for violations of legislation in the field of road safety in modern conditions. Cand. legal. sci. diss.]. Kiev, 2011. 20 р.
4. Novikov V. V. Administratyvno-pravovi osnovy profilaktyky porushen' pravyl dorozhn'oho rukhu Diss. kand.yury`d. nauk [Legal and administrative basis for the prevention of violations of traffic rules. Cand. legal. sci. diss.]. Kiev, 1997. 19 р.
5. Mykhaylov R. I. Administratyvna vidpovidal'nist' za pravoporushennya u sferi bezpeky dorozhn'oho rukhu [Administrative liability for offenses in the field of road safety]. Pivdennoukrayins'kyy pravnychyy chasopys. Kiev, 2010, Vol. 1. 189–192 рр.
6. Aver"yanov V. B. Administratyvne pravo Ukrayiny (Administrative law of Ukraine) Kiev, Publishing house “Legal thought”, 2004. 584 р.
7. Herasymenko E. S. Pytannya reformuvannya instytutu administratyvnoyi vidpovidal'nosti Diss, kand. yury`d. nauk [Issues of reforming the Institute of administrative responsibility. Cand. legal. sci. diss.]. Kiev, 2000. 16 р.
8. Kolpakov V. K. Administratyvno-deliktnyy pravovyy fenomen [Administrative delti legal phenomenon] Kiev, Jurincom Inter Publ., 2004. 528 р.
9. Kolomoyets' T. O., Pyrozhkova Yu. V., Hazenko O. O. ta in. Administratyvne sudochynstvo [Administrative proceedings] Zaporozhye, The Truth Publ., 2009. 344 р.
10. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya [The code of Ukraine about administrative offences]. Bulletin of the Supreme Soviet of the USSR on December 12, 1984.
11. Pro dorozhniy rukh pravoporushennya [About the rules of the road]. The Law Of Ukraine on June 30, 1993.
12. Pro Pravyla dorozhn'oho rukhu [Traffic]. The Law Of Ukraine on October 10, 2001.
13. Salmanova O. Yu. Administratyvno-pravovi zasoby zabezpechennya militsiyeyu bezpeky dorozhn'oho rukhu: Diss. kand. yury`d. nauk [Administrative-legal means of ensuring police road safety. Cand. legal. sci. diss.]. Kharkov, 2002. 20 р.
14. Koller Yu. S. Ob"yekt administratyvnoho pravoporushennya u sferi bezpeky dorozhn'oho rukhu [The object of administrative violations in the field of road safety]. Law and society, 2011, Vol. 2, 134–138 рр.
15. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo vdoskonalennya rehulyuvannya vidnosyn u sferi zabezpechennya bezpeky dorozhn'oho rukhu [On amendments to some legislative acts of Ukraine on improving regulation of relations in the sphere of ensuring road traffic safety]. The Law Of Ukraine on Jule 14, 2015.
16. Zyma O. T. Administratyvna vidpovidal'nist' yurydychnykh osib: Diss. kand. yury`d. nauk [Administrative liability of legal persons. Cand. legal. sci. diss.]. Kharkov, 2001. 19 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.