Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43345
Назва: Церковне право Греко-католицької церкви в контексті державно-правового устрою Австро-Угорщини: партнерська співпраця чи конфлікт інтересів (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Інші назви: Canon law Greek catholic church in the state legal system Austria-Hungary, partnership or conflict interests (late XIX – early. XX)
Церковное право греко-католической церкви в контексте государственно-правового устройства Австро-Уенгрии: партнерское сотрудничество или конфликт интересов (конец XIX – начало ХХ в.)
Автори: Макарчук, Володимир
Makarchuk, Vladimir
Макарчук, Владимир
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Макарчук В. Церковне право Греко-католицької церкви в контексті державно-правового устрою Австро-Угорщини: партнерська співпраця чи конфлікт інтересів (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Володимир Макарчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 12–21.
Bibliographic description: Makarchuk V. Canon law Greek catholic church in the state legal system Austria-Hungary, partnership or conflict interests (late XIX – early. XX) / Vladimir Makarchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 12–21.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.15
Теми: держава і Церква
право державне і право церковне
законо-давство Австро-Угорщини
Галичина в правовому полі Австро-Угорщини
church and state
right government and the right church
law of Austria-Hungary
Galicia in the legal field Austria-Hungary
государство и Церковь
право государственное и право церковное
законодательство Австро-Венгрии
Галичина в правовом поле Австро-Венгрии
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 12-21
Початкова сторінка: 12
Кінцева сторінка: 21
Короткий огляд (реферат): Розглянуто правове регулювання відносин Української Греко-католицької Церкви з органами державної влади Австро-Угорської імперії на заключному етапі перебування західноукраїнських земель в складі цього державного утворення (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).
Consider legal regulation of relations of the Ukrainian Greek Catholic Church from public authorities Austro-Hungarian Empire in the final stage stays Western lands as part of public education (late XIX – early. XX century).
Рассматривается правовое регулирование отношений Украинской Греко-католической Церкви с органами государственной власти Австро-Венгерской империи на заключительном этапе пребывания западноукраинских земель в составе этого государственного образования (конец XIX – начало ХХ в.).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43345
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Макарчук В., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://uk.wikipedia.org/wiki
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%
Перелік літератури: 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki /% D0 % A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC;
2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89% D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
3. Бачинський Олександр. Право церковне. – Львів: Бібліотека Ставропігійського інституту, 1900. – 766 с.
4. Малицкий П. И. Исторія христіанской церкви. Выпуск второй. Епоха вселенских соборов и раздъленія церквей (313 – 1054). – Тула: Типографія Е. Н. Дружининой, 1912. – 309 с., карти.
5. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. / В. С. Макарчук. – Вид. 8-ме, допов. – К.: Атіка; Х.: Право, 2015. – 624 c.
6. Романович-Славатинский А. Пособіе для изученія русскаго государственнаго права по методу историко-догматическому. Выпускь первый. – Кіевь: Вь университетской типографіи, 1871. – 286 с.
7. Бойко І. Й. Роль української греко-католицької церкви у відродженні Української державності // Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки: матер. XXXIV іст.-правової конфер., 26–29 травня 2016 р., м. Тисмениця. – К.–Херсон, 2016. – С. 76–87.
8. Шандра Р. С. Правовий статус попівства у західноукраїнських селах волоського права (XIV–XVIII ст.) // Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки: матер. XXXIV іст.-правової конфер., 26–29 травня 2016 р., м. Тисмениця. – К.–Херсон, 2016. – С. 318–323.
9. Пірко В. О. Галицьке село наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст. (історико-економічний нарис за матеріалами Перемишльської землі). – Донецьк: Донецьке відділення НТШ, 2006. – 148 с.
References: 1. Elektronnyy resurs. – Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki /% D0 % A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
2. Elektronnyy resurs. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0% BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
3. Bachyns'kyy Oleksandr. Pravo tserkovne [Right church] L'viv: Biblioteka Stavropihiys'koho instytutu, 1900. 766 p.
4. Malytskyy P.Y. Istoriya khristianskoy tserkvi. Vypusk vtoroy. Epokha vselenskykh soborov i razd'leniya tserkvey (313–1054). [History of the Christian Church. Release of the second. Epoch of Ecumenical Councils and Divisions of Churches (313–1054).]. Tula: Tipohrafiya E.N. Druzhynynoy, 1912. 309 p., karty.
5. Makarchuk V.S. Zahal'na istoriya derzhavy i prava zarubizhnykh krayin: navch. posibnyk [General History of State and Law of foreign countries: teach. manual]. Vydannya 8-me dopov. Kiev: Atika Publ; Kharkiv: Pravo Publ, 2015. 624 p.
6. Romanovych-Slavatynskyy A. Posobie dlya izucheniya russkaho hosudarstvennaho prava. po metodu istoriko-dohmaticheskomu. Vypusk' perviy. [Possession for the study of Russian state law. By the historical-dogmatic method. Issue the first.]. Kiev': V' universytet·skoi tipohrafii, 1871. 286 p.
7. Boyko I. Y. Rol' ukrayins'koyi hreko-katolyts'koyi tserkvy u vidrodzhenni Ukrayins'koyi derzhavnosti [The role of the Ukrainian Greek Catholic Church in the revival of Ukrainian statehood]. Relihiynyy chynnyk v istoriyi prava, derzhavy ta yurydychnoyi dumky. Materialy XXXIV istoryko-pravovoyi konferentsiyi. 26–29 travnya 2016 r., m. Tysmenytsya. Kyyiv – Kherson, 2016, pp. 76–87.
8. Shandra R. S. Pravovyy status popivstva u zakhidnoukrayins'kykh selakh volos'koho prava (XIV–XVIII st.) [Legal status popivstva villages in Western Walnut rights (XIV–XVIII century)]. Relihiynyy chynnyk v istoriyi prava, derzhavy ta yurydychnoyi dumky. Materialy XXXIV istoryko-pravovoyi konferentsiyi. 26–29 travnya 2016 r., m. Tysmenytsya. – Kyyiv – Kherson, 2016, pp. 318–323.
9. Pirko V. O. Halyts'ke selo naprykintsi XVII – v pershiy polovyni XVIII st. (istoryko-ekonomichnyy narys za materialamy Peremyshl's'koyi zemli). [Galician village late XVII – the first half of the XVIII century. (Historical and economic essay on materials Przemysl ground)]. Donets'k: Donets'ke viddilennya NTSh, 2006. 148 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.