Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43344
Назва: Презумпція правомірності дій та рішень контролюючих органів
Інші назви: Presumption of eligibility for conducts and actions of oversight authority
Презумпция правомерности действий и решений контролирующих органов
Автори: Войтенко, Ірина
Vojtenko, Iryna
Войтенко, Ирина
Приналежність: Університет Державної фіскальної служби України
University of the State Fiscal Service of Ukraine
Бібліографічний опис: Войтенко І. Презумпція правомірності дій та рішень контролюючих органів / Ірина Войтенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 184–189.
Bibliographic description: Vojtenko I. Presumption of eligibility for conducts and actions of oversight authority / Iryna Vojtenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 184–189.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.95
Теми: правова презумпція
державні органи
презумпція правомірності
платники податків
контролюючі органи
legal presumption
public authorities
the presumption of legitimacy
taxpayers regulatory authorities
правовая презумпция
государственные органы
презумпция правомерности
налогоплательщики
контролирующие органы
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 184-189
Початкова сторінка: 184
Кінцева сторінка: 189
Короткий огляд (реферат): Вирішується питання щодо визначення поняття презумпції правомірності дій та рішень державних органів, проаналізовано правову природу вказаних презумпцій, досліджено проблеми законодавчого регулювання презумпції правомірності платників податків та обґрунтовано перспективи впровадження презумпції правомірності дій та рішень державних органів у податкове законодавство України.
In the article the question on the definition of the presumption of legality of actions and decisions of public bodies, analyzed the legal nature of these presumptions, the problems of legal regulation of the presumption of legality taxpayers and prospects justified the introduction presumption of legality of actions and decisions of public authorities in tax legislation Ukraine.
В статье решается вопрос об определении понятия презумпции правомерности действий и решений государственных органов, анализируется правовая природа указанной презумпции, исследуются проблемы законодательного регулирования презумпции правомерности налогоплательщиков и обосновываются перспективы внедрения презумпции правомерности действий и решений государственных органов в налоговое законодательство Украины.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43344
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Войтенко І., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Choasp_2013_1_7.pdf
Перелік літератури: 1. Бойко В. В. Загальнотеоретична характеристика спеціальної правової норми та її конкуренції із загальною нормою [Електронний ресурс] / В. В. Бойко // Часопис Національного університету “Острозька академія”. – 2013. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ Choasp_2013_1_7.pdf.
2. Желтобрюх І. Л. Розсуд в податковому правозастосуванні [Текст]: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / І. Л. Желтобрюх; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2016. – 201 с.
3. Котюк В. О. Основи держави і права [Текст]: [навч. посіб.] / В. О. Котюк. – [3-тє вид., допов. і переробл.]. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.
4. Кустова М. В. Налоговое право России. Общая часть [Текст]: [учебник] / М. В. Кустова, О. А. Ногина, Н. А. Шевелева; отв. ред. Н. А. Шевелева. – М.: Юристъ, 2001. – 490 с.
5. Луцик А. М. Адміністративні процедури у сфері оподаткування в Україні [Текст]: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / А. М. Луцик; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2015. – 192 с.
6. Львова І. Принцип презумпції правомірності рішень платника податків [Текст] / І. Львова // Бухгалтерія. – 2012. – №35. – С. 27.
7. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року [Текст] // Офіційний вісник України. – 2012. – № 32. – Ст. 1175.
8. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України [Текст]: В 3-х т. Т. 1 / [Б. В. Колесніков, О. В. Клименко, Т. І. Єфименко та ін.]; заг. ред. М. Я. Азарова, кер. авт. кол. Ф. О. Ярошенко]. – [2-ге вид., доп. та перероб.]. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2011. – 590 с.
9. Податкова система [Текст]: [навч. посіб.] / [В. Г. Баранова, О. Ю. Дубовик, В. П. Хомутенко та ін.]; за ред. В. Г. Баранової. – Одеса: ВМВ, 2014. – 344 с.
10. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13–14, № 15–16. – Ст. 112.
11. Презумпція правомірності [Текст]: Лист Державної служби України з питань регуляторної політики і підприємництва від 11 вересня 2013 року № 8322/0/20-13 // Бухгалтерія: Право. Податки. Консультації. – 2013. – № 44. – С. 34.
12. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави [Текст]: [навч. посіб.] / П. М. Рабінович. – [9-те вид., змін.]. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
13. Скакун О. Ф. Теорія права і держави [Текст]: [підручник] / О. Ф. Скакун. – [2-ге вид.]. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 520 с.
14. Словарь иностранных слов [Текст] / [А. Я. Абрамович, Г. А. Афанасьева, Г. П. Барсанов и др.]; под ред. А. Г. Спиркина, И. А. Акчурина, Р. С. Карпинской. – [12-е изд., стереотип.]. – М.: Русский язык, 1985. – 608 с.
15. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
16. Шишов О. О. Адміністративно-правовий захист прав платників податків [Текст]: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / О. О. Шишов; Донец. юрид. ін-т МВС України. – К, 2016. – 222 с.
17. Щодо терміна “презумпція правомірності” [Текст]: Лист Міністерства юстиції України від 6 квітня 2011 року № 3192-0-4-11-19 // Дебет-Кредит (Галицькі контракти). – 2011. – №24. – С. 55.
References: 1. Bojko V. V. Zahal'noteoretychna kharakterystyka spetsial'noyi pravovoyi normy ta yiyi konkurentsiyi iz zahal'noyu normoyu [Segalntersettle feature special legal rules and its competition with the General rule]. Chasopy`s Nacional`nogo universy`tetu “Ostroz`ka akademiya”, 2013, Vol. 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Choasp_2013_1_7.pdf.
2. Zheltobryux I. L. Rozsud v podatkovomu pravozastosuvanni. Diss. kand. yury`d. nauk [Discretion in tax enforcement. Cand. legal. sci. diss.]. Irpen, 2016. 201 р.
3. Kotyuk V. O. Osnovy` derzhavy` i prava (The basics of state and law) Kyiv, Atika Publ., 2001. 432 р.
4. Kustova M. V. Nalogovoe pravo Rossii. Obshhaja chast' (Tax law in Russia. The General part) Moscow, Yurist Publ., 2001. 490 р.
5. Lucy`k A. M. Administraty`vni procedury` u sferi opodatkuvannya v Ukrayini. Diss, kand.yury`d. nauk [Administrative procedures in the field of taxation in Ukraine. Cand. legal. sci. diss.]. Kharkov, 2015. 192 р.
6. L`vova I. Pry`ncy`p prezumpciyi pravomirnosti rishen` platny`ka podatkiv [The principle of the presumption of legality of taxpayer's decisions]. Buxgalteriya, 2012, vol. 35, р. 27.
7. My`tny`j kodeks Ukrayiny` [Customs code of Ukraine]. The official Bulletin of Ukraine on March 13, 2012.
8. Naukovo-prakty`chny`j komentar do Podatkovogo kodeksu Ukrayiny` [Scientific-practical commentary to the Tax code of Ukraine]. 2011, 590 р.
9. V. G. Baranova, O. Yu. Dubovy`k V. P. Xomutenko ta in. Podatkova sy`stema (The tax system) Odessa: WWII Publ., 2014. 344 р.
10. Podatkovy`j kodeks Ukrayiny` [Tax code of Ukraine]. The official Bulletin of Ukraine on December 02, 2010.
11. Prezumpciya pravomirnosti [The presumption of legitimacy]. Letter of the State service of Ukraine for regulatory policy and entrepreneurship on September 11, 2013.
12. Rabinovy`ch P. M. Osnovy` zagal`noyi teoriyi prava ta derzhavy` [The tax syste General theory of law and state m[ Lviv, Region Publ., 2007. 192 р.
13. Skakun O. F. Teoriya prava i derzhavy` (The theory of law and state) Kiev, Alpine; CST; CELJE Publ., 2010. 520 р.
14. Abramovich A. Ja., Afanas'eva G. A., Barsanov G. P. i dr. Slovar' inostrannyh slov (Dictionary of foreign words) Moscow, Russian language Publ., 1985. 608 р.
15. Cy`vil`ny`j kodeks Ukrayiny` [The civil code of Ukraine]. The official Bulletin of Ukraine on January 16, 2003.
16. Shy`shov O. O. Administraty`vno-pravovy`j zaxy`st prav platny`kiv podatkiv. Diss, kand. yury`d. nauk [Administrative-legal protection of the rights of taxpayers. Cand. legal. sci. diss.]. Kiev, 2016. 222 р.
17. Shhodo termina “prezumpciya pravomirnosti” [Regarding the term "presumption of legality"]. Letter of the Ministry of justice of Ukraine on April 06, 2011.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.