Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43343
Назва: Структура національної платіжної системи України
Інші назви: The structure of the national payment system of Ukraine
Структура национальной платежной системы Украины
Автори: Бортник, Надія
Єсімов, Сергій
Bortnyk, Nadia
Esimov, Sergey
Бортнык, Надежда
Есимов, Сергей
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Бортник Н. Структура національної платіжної системи України / Надія Бортник, Сергій Єсімов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 177–183.
Bibliographic description: Bortnyk N. The structure of the national payment system of Ukraine / Nadia Bortnyk, Sergey Esimov // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 177–183.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342. 336.717.1
Теми: національна платіжна система
інфраструктура платіжної системи
взаємозв’язок елементів
Національний банк
нормативно-правова база
national payment system
payment system infrastructure
interconnection of elements
the National Bank regulatory framework
национальная платежная система
инфраструктура платежной системы
взаимосвязь элементов
Национальный банк
нормативно-правовая база
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 177-183
Початкова сторінка: 177
Кінцева сторінка: 183
Короткий огляд (реферат): З позиції системного аналізу розглянуто теоретичні та прикладні аспекти нормативно-правового регулювання структури національної платіжної системи. З позиції фінансового права проаналізовано склад платіжної системи, взаємозв’язок структурних елементів, становище Національного банку України в національній платіжній системі та інших операторів платіжних послуг. Розкрито значення інфраструктури національної платіжної системи та її взаємозв’язок з елементами національної платіжної системи.
The article deals with the theoretical and practical aspects, from the perspective of system analysis, legal regulation structure of the national payment system. From the standpoint of finance analyzes the structure of the payment system, the structural elements of the relationship, the provisions of the National Bank of Ukraine in the national payment system and payment services to other operators. It reveals the importance of infrastructure of the national payment system and its relationship with the elements of the national payment system.
С позиции системного анализа рассматриваются теоретические и прикладные аспекты нормативно-правового регулирования структуры национальной платежной системы. С позиции финансового права анализируется состав платежной системы, взаимосвязь структурных элементов, положение Национального банка Украины в национальной платежной системе и других операторов платежных услуг. Раскрыто значение инфраструктуры национальной платежной системы и ее взаимосвязь с элементами национальной платежной системы.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43343
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Бортник Н., Єсімов С., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1441
Перелік літератури: 1. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346- III // Відомості Верховної Ради. – 2001. № 29. – Ст. 137
2. Калмикова О. М. Функціонування платіжної системи України та стратегія її розвитку / О. М. Калмикова, Р. П. Лісна // Молодий вчений. – 2015, № 1 (16). – С. 100–103.
3. Коваль Н. О. Особливості функціонування платіжних систем України на сучасному етапі їх розвитку / Н. О. Коваль, М. В. Борщ // Ефективна економіка: електр. наук. вид. – 2012, № 10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1441
4. Адабашев Т. К. До питання класифікації платіжних систем, що функціонують в Україні / Т. К. Адабашев // Вісник Нац. ун-ту “Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого”. – 2013, № 2 (13). – С. 142–153.
5. Кравченко І. С. Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні / І. С. Кравченко, І. В. Дрозд // Вісник Ун-ту банківської справи Національного банку України. – 2014, № 2 (20). – С. 141–148.
6. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради. – 1999, № 29. – Ст. 238.
References: 1. Pro platizhni sy`stemy` ta perekaz koshtiv v Ukrayini [About the payment system and the retelling of the products in Ukraine]. The law of Ukraine on April 05, 2001.
2. Kalmy`kova O. M. Funkcionuvannya platizhnoyi sy`stemy` ukrayiny` ta strategiya yiyi rozvy`tku [Functioning of the payment system of Ukraine and the strategy of its development]. Molody`j vcheny`j Publ., 2015, Vol. 1 (16), pp. 100–103.
3. Koval` N. O. Osobly`vosti funkcionuvannya platizhny`x sy`stem Ukrayiny` na suchasnomu etapi yix rozvy`tku [Peculiarities of functioning of payment systems of Ukraine at the present stage of their development]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1441.
4. Adabashev T. K. Do py`tannya klasy`fikaciyi platizhny`x sy`stem, shho funkcionuyut` v Ukrayini [The question of classification of payment systems functioning in Ukraine]. Bulletin of National University “Law Academy of Ukraine named. Yaroslav The Wise”. 2013, Vol. 2 (13), pp. 142–153.
5. Kravchenko I. S. Suchasny`j stan i perspekty`vy` rozvy`tku Nacional`noyi sy`stemy` masovy`x elektronny`x platezhiv na ry`nku bankivs`ky`x platizhny`x kartok v Ukrayini [Current state and prospects of development of National system of mass electronic payments in the market of Bank payment cards in Ukraine]. Bulletin of University of banking of the National Bank of Ukraine. 2014, Vol. 2 (20), pp. 141–148.
6. Pro Nacional`ny`j bank Ukrayiny` [About national Bank of Ukraine]. The law of Ukraine on May 20, 1999.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.