Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43342
Назва: Фінансово-правова відповідальність суб’єктів інвестиційної діяльності
Інші назви: Financial and legal responsibility of business investment
Финансово-правовая ответственность субъектов инвестиционной деятельности
Автори: Бліхар, Марія
Blikhar, Maria
Блихар, Мария
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Бліхар М. Фінансово-правова відповідальність суб’єктів інвестиційної діяльності / Марія Бліхар // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 169–176.
Bibliographic description: Blikhar M. Financial and legal responsibility of business investment / Maria Blikhar // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 169–176.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 347.73
Теми: юридична відповідальність
фінансово-правова відповідальність
інвестиційні відносини
фінансове право
фінансові санкції
legal liability
financial liability and investment relations
finance
financial sanctions
юридическая ответственность
финансово-правовая ответственность
инвестиционные отношения
финансовое право
финансовые санкции
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 169-176
Початкова сторінка: 169
Кінцева сторінка: 176
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано сутність фінансово-правової відповідальності суб’єктів інвестиційної діяльності та погляди вчених на природу фінансово-правової відповідальності та її місце в системі юридичної відповідальності. Розкрито зміст відповідальності як різновиду фінансово-правової відповідальності, що засто- совується за порушення законодавства. Проаналізовано проблеми та форми реалізації в Україні фінансово-правової відповідальності як окремого виду юридичної відповідальності.
This article analyzes the nature of financial and legal responsibility by investing activities. Scientists analyzed the views of the nature of financial liability and its place in the system of legal liability. The content of responsibility as a kind of financial liability, applicable for infringement of the law. The problems and forms of implementation in Ukraine of the financial liability, a particular type of legal liability.
Статья посвящена анализу сущности финансово-правовой ответственности субъектов инвестиционной деятельности. Проанализированы взгляды ученых на природу финансово-правовой ответственности и ее место в системе юридической ответственности. Раскрыто содержание ответственности как разновидности финансово-правовой ответственности, применяемой за нарушение законодательства. Проанализированы проблемы и формы реализации в Украине финансово-правовой ответственности как отдельного вида юридической ответственности.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43342
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Бліхар М., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://nbuv.gov
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004-п
http://zakon1.rada.gov.ua
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Перелік літератури: 1. Бавико О. Є. Позитивна складова фінансової відповідальності [Електронний ресурс] / О. Є. Бавико // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 13–18. – Режим доступу : http://nbuv.gov. ua/UJRN/FP_index.
2. Грищук В. К. Негативна (ретроспективна) юридична відповідальність та її підстави / В. К. Грищук // Університетські наукові записки. – 2012. – № 4. – С. 5–13.
3. Задорожня Г. В. Щодо конституційно-правової відповідальності / Г. В. Задорожня // Право України. – 2007. – №9. – С. 107–109.
4. Занфіров М. В. До питання щодо співвідношення фінансово- правової відповідальності та фінансових санкцій / М. В. Занфіров // Принципы финансового права : матер. Междунар. науч.-практ. конф. г. Харьков, 19–20 апреля 2012 г. / редкол. : В. Я. Таций, Ю. П. Битяк, Л. К. Воронова [и др.]. – Xарьков, 2012. – С. 95–98.
5. Заяць Н. В. Особливості прояву позитивної конституційно-правової відповідальності в діяльності інститутів народного представництва / Н. В. Заяць // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2. – С. 79–88.
6. Іваненко О. В. Сутність юридичної відповідальності та роль правоохоронних органів у її забезпеченні : автореф. дис. … канд. юрид. наук / О. В. Іваненко. – К., 2007. – 20 с.
7. Іванський А. Й. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз : монографія / А. Й. Іванський. – Одеса : Юрид. л-ра, 2008. – 504 с.
8. Кобильнік Д. А. Щодо особливостей санкції фінансово-правової норми / Д. А. Кобильнік // Принципы финансового права : матер. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Харьков, 19–20 апреля 2012 г.) / редкол. : В. Я. Таций, Ю. П. Битяк, Л. К. Воронова и др. – Xарьков, 2012. – С. 110–112.
9. Кучерявенко М. П. Податкове право України. Академічний курс : підручник / М. П. Кучерявенко. – К. : Всеукр. асоц. видавців “Правова єдність”, 2008. – 702 с.
10. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс : підручник / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.
11. Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту виконання : постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 №1017 (в ред. від 17.12.2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004-п.
12. Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка / за ред. проф. І. Безклубого. – К., 2010. – Число V. – 367 с.
13. Рішення Конституційного Суду України від 30.05.2001 №7-pn/2001 у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства “Всеукраїнський Акціонерний Банк” щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
14. Ровинський Ю. Санкції як міра фінансово- правового примусу й їх співвідношення з юридичною відповідальністю / Ю. Ровинський // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1. – С. 15–18.
15. Топорович Г. В. До сутності поняття “юридична відповідальність державних службовців” / Г. В. Топорович // Держава та регіони. – 2011. – № 2. – С. 158–161.
16. Усенко Р. А. Фінансові санкції за адміністративним законодавством : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Р. А. Усенко. – К., 2007. – 19 с.
17. Устинова І. П. Юридичний зміст та ознаки фінансово-правової санкції / І. П. Устинова // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 133–135.
18. Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : моногр. / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. – СПб. : Юрид. центр “Пресс”, 2007. – 950 с.
References: 1. Bavyko O. E. Pozytyvna skladova finansovoi vidpovidal`nosti : Elektronnyj resurs [The positive part of the financial responsibility : Electronic resource] // Forum prava. 2010. No 1. pp. 13–18. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
2. Hryshchuk V. K. Negatyvna (retrospektyvna) iurydychna vidpovidal`nist` ta ii pidstavy [Negative (retrospective) legal liability and its grounds] // Universytets`ki naukovi zapysky. 2012. No 4. pp. 5–13.
3. Zadorozhnia H. V. Shchodo konstytuciino-pravovoi vidpovidalnosti [As for the constitutional and legal responsibility] // Pravo Ukrainy. 2007. No 9. pp. 107–109.
4. Zanfirov M. V. Do pytannia shchodo spivvidnoshennia finansovo-pravovoi vidpovidal`nosti ta finansovyx sankcii [On the issue of the ratio of financial liability and financial sanctions] // Pryncypy finansovoho prava : mater. Mizhnarodn. nauk.-prakt. konf. (m. Xarkiv, 19–20 kvitnia 2012 r.) / redkol. : Tacii, IU. Bytiak, L. Voronova [ta in.]. – Xarkiv, 2012. pp. 95–98.
5. Zaiac` N. V. Osoblyvosti proiavu pozytyvnoi konstytuciino-pravovoi vidpovidal`nosti v dial`nosti instytutiv narodnoho predstavnyctva [Positive features of constitutional and legal responsibility of the institutions of popular representation] // Naukovyi visnyk L`vivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnix sprav. Seriia iurydychna. 2010. No 2. pp. 79–88.
6. Ivanenko O. V. Sutnist` iurydychnoi vidpovidal`nosti ta rol` pravooxoronnyx orhaniv u ii zabezpechenni : avtoref. dys. …. kand. iuryd. nauk [The essence of legal responsibility and the role of law enforcement in its provision : аbstract]. Kyiv, 2017. 20 p.
7. Ivans`kyi A. Y. Finansovo-pravova vidpovidal`nist` : teoretychnyi analiz : monohrafiia [Financial liability: theoretical analysis : Monograph]. Odesa : Yuryd. l-ra, 2008. 504 p.
8. Kobyl`nik D. A. Shchodo osoblyvostei sankcii finansovopravovoi normy [Regarding financial sanctions features of legal norms] // Pryncypy finansovoho prava : mater. Mizhnarodn. nauk.-prakt. konf. (m. Xarkiv, 19–20 kvitnia 2012 r.) / redkol. : V. Tacii, IU. Bytiak, L. Voronova [ta in.]. Xarkiv, 2012. pp. 110–112.
9. Kucheriavenko M. P. Podatkove pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs : pidruchnyk [Tax Ukraine. Academic course: textbook]. Kyiv : Pravova iednist`, 2008. 702 p.
10. Orliuk O. P. Finansove pravo. Akademichnyi kurs : pidruchnyk [Financial Law. Academic course: textbook]. Kyiv : Yurinkom-Inter, 2010. 808 p.
11. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia Derzhavnoiu audytors`koiu inspekciieiu, ii terytorial`nymy orhanamy derzhavnoho finansovoho audytu vykonannia : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.08.2004 № 1017 (v red. vid 17.12.2016) : Elektronnyi resurs [On approval of the State Audit Inspection, its regional bodies of the state financial audit of: Cabinet of Ministers of Ukraine from 10.08.2004 number 1017 (in the red. on 17.12.2016) : Electronic resource]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004-п.
12. Bezkluboh I. Pro ukrains`ke pravo. Chasopys kafedry teorii ta istorii derzhavy I prava Kyivs`koho nacional`noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka [On the Ukrainian law. Journal of Theory and History of State and Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv]. Kyiv, 2010. Vol. 5. 367 p.
13. Rishennia Konstytuciinoho Sudu Ukrainy vid 30.05.2001 No7-pn/2001 u spravi za konstytucinym zvernenniam vidkrytoho akcionernoho tovarystva “Vseukrains`kyi Akcionernyi Bank” shchodo oficiinoho tlumachennia punktu 22 chastyny pershoi statti 92 Konstytucii Ukrainy, chastyn pershoi, tretioi statti 2, chastyny pershoi statti 38 Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia (sprava pro vidpovidal`nist` yurydychnyx osib : Elektronnyi resurs [Decision of the Constitutional Court of Ukraine of 30.05.2001 №7- pn / 2001 in the constitutional appeal of Open Joint Stock Company “Ukrainian Joint Stock Bank” the official interpretation of paragraph 22 of Article 92 of the Constitution of Ukraine, parts one, three of article 2 of Article 38 of the Code of Ukraine on administrative Offences (case of liability of legal persons) [Electronic resource]. Available at:: http://zakon1.rada.gov.ua.
14. Rovyns`kyi Yu. Sankcii iak mira finansovo-pravovoho prymusu i ix spivvidnoshennia z yurydychnoyu vidpovidal`nistyu [Sanctions as a measure of financial law enforcement and relationships with their legal responsibility] // Pidpryiemnyctvo, hospodarstvo i pravo. 2011. No 1. pp. 15–18.
15. Toporovych H. V. Do sutnosti poniattia “yurudychna vidpovidal`nist` derzhavnyx cluzhbovciv” [By the nature of the concept of “legal responsibility of civil servants”] // Derzhava ta rehiony. 2011. No 2. pp. 158–161.
16. Usenko R. A. Finansovi sankcii za administratyvnym zakonodavstvom : avtoreferat dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.07 [Financial penalties for administrative law : abstract]. Kyiv, 2007. 19 p.
17. Ustynova I. P. Yurydychnyi zmist ta oznaky finansovo-pravovoi sankcii [Legal content and features of financial and legal sanctions] // Chasopys Kyivs`koho universytetu prava. 2010. No 4. pp. 133–135.
18. Xachaturov R. L. Obshchaia teoriia yuridicheskoy otvetstvennosti : monografiia [General theory of legal responsibility: monograph]. SPb. : Yurid. centr Press, 2007. 950 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.