Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43341
Назва: Філософсько-правова інтерпретація основних етапів становлення мультикультуралізму
Інші назви: Philosophical and legal interpretation of the basic stages of formation of multiculturalism
Философско-правовая интерпретация основных этапов становления мультикультурализма
Автори: Юрійчук, Олена
Yuriichuk, Olena
Юрийчук, Елена
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Юрійчук О. Філософсько-правова інтерпретація основних етапів становлення мультикультуралізму / Олена Юрійчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 163–168.
Bibliographic description: Yuriichuk O. Philosophical and legal interpretation of the basic stages of formation of multiculturalism / Olena Yuriichuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 163–168.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.12
Теми: глобалізація
мультикультуралізм
лібералізм
комунітаризм
“будівництво нації”
“диференційоване громадянство”
globalization
multiculturalism
liberalism
communitarianism
“nationbuilding”
“differentiated citizenship”
глобализация
мультикультурализм
либерализм
коммунитаризм
“строительство нации”
“дифференцированное гражданство”
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 163-168
Початкова сторінка: 163
Кінцева сторінка: 168
Короткий огляд (реферат): Розглянуто основні етапи становлення доктрини мультикультуралізму. Особливу увагу зосереджено на еволюції теорії мультикультуралізму залежно від часових та політичних умов і вимог соціуму. Автор розглядає вплив теорій лібералізації та комунітаризму, “побудови нації” та “диференційованого громадянства” на становлення теорії мультикультуралізму, наводить погляди науковців, аналізує їхній вплив на сучасний мультикультуралізм.
The article describes the main stages of multiculturalism’ formation. Special attention is focused on the evolution of the theory of multiculturalism based on its temporal and political context and the requirements of society. The author examines the influence of the theories of liberalization and communitarism, of “nation-building” and “differentiated citizenship” on the formation of the theory of multiculturalism, cites the views of scientists, analyzes their influence on contemporary multiculturalism.
Рассмотрены основные этапы становления доктрины мультикультурализма. Особое внимание сосредоточено на эволюции теории мультикультурализма в зави- симости от временных и политических условий и требований социума. Автор рассматривает влияние теорий либерализации и комунитаризма, “построения нации” и “дифференцированного гражданства” на становление теории мультикультурализма, приводит взгляды ученых, анализирует их влияние на современный мультикультурализм.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43341
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Юрійчук О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.cato.ru/pages/69?idcat=343&parent_id=2
http://nbuv
http://www.cato
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_101
Перелік літератури: 1. Kymlicka W. Immigration, Multiculturalism, and the Welfare State // Ethics and International Aff airs, V. 20.3. – Fall. – 2006.
2. Вевьерка М. Формирование различий // Социс: социологические исследования: научн. и общ.-полит. журнал. – М.: Наука. – 2005, № 8. – С. 13–24.
3. Гутов Е. В. Либерализм / Е. В. Гутов // Современный философский словарь [под общей ред. В.Е. Кемерова]. – 2-е изд., испр. и доп. – Лондон, Франкфурт-на Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск: Панпринт, 1998. – 1064 с.
4. Кимлика У. Современная политическая философия. Введение. – М. : ВШЭ, 2007. – 592 с.
5. Кирилюк Ф. М. Філософія політичної ідеології: навч. посіб. / Ф. М. Кирилюк. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.
6. Кутакас Ч. Теоретические основы мультикультурализма [Електронний ресурс] / Ч. Кутакас // Институт Катона. – Режим доступу до ресурсу: http://www.cato.ru/pages/69?idcat=343&parent_id=2.
7. Ляпіна Л. А. Теорія мультикультуралізму: основні етапи становлення / Л. А. Ляпіна. // Zbiór raportów naukowych. – 2015. – С. 31–33.
8. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам; К., 1996.
9. Скоробогатых Н. С. Австралийский мультикультурализм: путь к гражданскому согласию или расколу общества? / Н. С. Скоробогатых // Общественные науки и современность. – 2004. – №1. – С. 135–146.
10. Современный либерализм: Ролз, Берлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдорн / пер. с англ. Л. Б. Макеевой. – М.: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция, 1998. – 248 с.
11. Тонкова Е. Г. Понятие мультикультурализма: основные концепции / Е. Г. Тонкова // Фундаментальные проблемы культурологии: Том 7: Культурное многообразие: теории и стратегии. – М., СПб. : Новый хронограф, Эйдос, 2009. – С. 5–16. 12. Яценко К. А. Ідеї свободи, рівності і справедливості як підґрунтя мультикультуралізму / К. А. Яценко // Гілея: науковий вісник [Електронний ресурс]. – 2013. – № 72. – С. 524–529. – Режим доступу: http://nbuv. gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_101.
References: 1. Kymlicka W. Immigration, Multiculturalism, and the Welfare State Ethics and International Affairs, Vol. 20.3. Fall. 2006.
2. Vev'erka M. Formirovanie razlichiy [The formation of differences] Sotsis: sotsiologicheskie issledovaniya: Nauchnyy i obshchestvenno-politicheskiy zhurnal. Moscow, Nauka Publ., 2005. Vol. 8. Pp. 13–24
3. Gutov E.V. Liberalizm [Liberalism] Sovremennyy filosofskiy slovar' [pod obshchey red. V. E. Kemerova]. 2-e izd., ispr. i dop. London, Frankfurt, Paris, Luxembourg, Moscow, Minsk. Panprint Publ., 1998. 1064 p.
4. Kimlika U. Sovremennaya politicheskaya filosofiya. Vvedenie. [Contemporary political philosophy. Introduction] Moscow,VShE Publ., 2007. 592 p.
5. Kyrylyuk F. M. Filosofiya politychnoyi ideolohiyi: Navchal'nyy posibnyk [Philosophy political ideology: study guide] Kyiv, Tsentr uchbovoyi literatury, 2009. 520 p.
6. Kutakas Ch. Teoreticheskie osnovy mul'tikul'turalizma [Theoretical foundations of multiculturalism] Institut Katon. Available at: http://www.cato. ru/pages/69?idcat=343&parent_id=2
7. Lyapina L. A. Teoriya mul'tykul'turalizmu: osnovni etapy stanovlennya [Theory of multiculturalism: the main stages of formation] Zbiór raportów naukowych. 2015. Pp. 31–33.
8. Mizhnarodnyy pakt pro hromadyans'ki i politychni prava (1966) [International Covenant on Civil and Political Rights] Prava lyudyny i profesiyni standarty dlya yurystiv v dokumentakh mizhnarodnykh orhanizatsiy. Amsterdam, Kyiv., 1996.
9. Skorobogatykh N. S. Avstraliyskiy mul'tikul'turalizm: put' k grazhdanskomu soglasiyu ili raskolu obshchestva? [Australian multiculturalism: the path to civic harmony or divisiveness?] Obshchestvennye nauki i sovremennost'. 2004. Vol. 1. Pp. 135–146
10. Sovremennyy liberalizm: Rolz, Berlin, Dvorkin, Kimlika, Sendel, Teylor, Uoldorn / Per. s angl. L. B. Makeevoy [Contemporary liberalism: Rawls, Berlin, Dworkin, Kymlicka, Sandell, Taylor, Waldron] Moscow, Dom intellektual'noy knigi, Progress-Traditsiya Publ., 1998. 248 p.
11. Tonkova E. G. Ponyatie mul'tikul'turalizma: osnovnye kontseptsii [The concept of multiculturalism: basic concepts] Fundamental'nye problemy kul'turologii: Tom 7: Kul'turnoe mnogoobrazie: teorii i strategii. Moscow, SPb, Novyy khronograf, Eydos Publ., 2009. Pp. 5–16.
12. Yatsenko K. A. Ideyi svobody, rivnosti i spravedlyvosti yak pidgruntya mul'tykul'turalizmu [The ideas of freedom, equality and justice as the foundations of multiculturalism] Hileya. 2013. Vol. 72. Pp. 524–529. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_101.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.