Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43340
Назва: Канонічно-законодавча база монастирів студійського уставу: історико-правовий аспект
Інші назви: Canonically-legislative framework studite order: historical and legal aspects
Канонически-законодательная база монастырей студийского устава: историко-правовой аспект
Автори: Чорнописька, Вікторія
Chornopyska, Victoriya
Чорнописька, Виктория
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Чорнописька В. Канонічно-законодавча база монастирів студійського уставу: історико-правовий аспект / Вікторія Чорнописька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 155–162.
Bibliographic description: Chornopyska V. Canonically-legislative framework studite order: historical and legal aspects / Victoriya Chornopyska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 155–162.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 348.06
Теми: канонічно-законодавча база
типікони
ідеологія
Климентій Шептицький
студійське чернецтво
монастир
монахи
canonical-legal framework
Typicon
ideology
Clement Sheptytsky
Studite monk
monastery
monks
канонически-законодательная база
типиконы
идеология
КлиментийШептицкий
Студийское монашество
монастырь
монахи
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 155-162
Початкова сторінка: 155
Кінцева сторінка: 162
Короткий огляд (реферат): На основі ґрунтовного аналізу значної джерельної бази в історико-правовому контексті проаналізовано канонічно-законодавчі документи монастирів Студійського уставу. “Загальний Типікон” взорувався на древні монаші типікони та на східну традицію чернецтва, яку запровадили у Києво-Печерській Лаврі Св. Антоній і Св. Теодозій Печерські. Він складався із п’яти частин, що тематично поділялися на окремі глави і загалом містили 957 статей, та приміток-коментарів (324 позиції). Джерельною базою слугували твори Св. Отців, монаші типікони від найдавніших і до сучасних ігумену, монастирські правила, устави, служебники, патерики, наукові богословські та історичні праці візантійської, мелхітської, грецької, латинської, німецької, французької, російської та української історіографії, тобто ігумен Климентій (Шептицький) використовував усі доступні на той час джерела про східне чернецтво. Порівняння “Загального Типікону” з двома попередніми, Скнилівським та Унівським, яскраво свідчить про його науковість, ґрунтовність, вичерпність та глибоку східну духовність, відтак він став найповнішим “Типіконом” чернечого життя монахів Студійського уставу, якого вони дотримуються і тепер.
Based on a thorough analysis of sources in a significant historical and legal context analyzes canonical-legal documents Studite Order. “General Typicon” vzoruvavsya the ancient monastic Typicon and the Eastern monastic tradition introduced in the Kyiv-Pechersk Lavra St. Anthony and St. Theodosia Caves. It consisted of five parts, thematically divided into individual chapters in total containing 957 articles, notes and comments – 324 positions. The source base served as the works of St. Fathers, monastic Typicon from ancient to modern abbot, monastic rules, statutes, Missal, paterikon, scientific theological and historical works of Byzantine, Melkite, Greek, Latin, German, French, Russian and Ukrainian historiography, that is, abbot Clement (Sheptytsky) used all available sources at the time of Eastern monasticism. Comparison of “General Typicon” from the previous two, and Sknylivska Univ clearly indicates its scientific, sound, exhaustive and deep Eastern spirituality, so it became the most complete “Typicon” religious life of monks Studite order, which they observe in the present.
На основе детального анализа большой источниковой базы в историко-правовом контексте анализируются канонически-законодательные документы монастырей Студийского устава. “Общий Типикон” основывался на древних монашеских типиконах и на восточной традиции монашества, которую ввели в Киево-Печерской Лавре Св. Антоний и Св. Феодосий Печерские. Он состоял из пяти частей, тематически разделенных на отдельные главы, что в общем содержали 957 статей, и примечаний- комментариев (324 позиции). Ключевой базой стали произведения Св. Отцов, монашеские типиконы – от древнейших и до современных игумену, монастырские правила, уставы, служебники, патерики, научные богословские и исторические труды византийской, мелхитской, греческой, латинской, немецкой, французской, русской и украинской историографии, то есть игумен Климентий (Шептицкий) использовал все доступные на то время источники о восточном монашестве. Сравнение “Общего Типикона” с двумя предыдущими, Скниловским и Унивским, ярко свидетельствует о его научности, основательности, полноте и глубокой восточной духовности, поэтому он стал полным “Типиконом” монашеской жизни монахов Студийского устава, которого они придерживаются и в настоящее время.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43340
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
Перелік літератури: 1. Євлогий, митр. Путь моей жизни / митр. Євлогий (Георгиевский). – М.: Московский рабочий; ВПМД, 1994. – 2-е изд. – 619 с.
2. Мартинюк Т., ієрм. Митрополит Андрей та блаженний Климентій Шептицькі як законодавці відродженого студійського чернецтва / ієрм. Т. (Мартинюк) // Типікони / [ред. кол.: єрм. Венедикт (Валерій Алексійчук), єрм. Теодор (Тарас Мартинюк), схм. Іриней (Іван Волошин) та єрм. Юстин (Юрій Бойко)]. – Львів: Свічадо, 2007. – С. 7–35.
3. Типікони / [ред. кол.: єрм. Венедикт (Валерій Алексійчук)), єрм. Теодор (Тарас Мартинюк), схм. Іриней (Іван Волошин) та єрм. Юстин (Юрій Бойко)]. – Львів: Свічадо, 2007. – 140 с.
4. Korolevskij C. Metropolite Andre Szeptyckyj (1865–1944) / C. Korolevskij. – Rome, Italia: Theologica Societas Scientiarum Ucrainorum, 1964. – S. 260–283.
5. Шептицький А. Установи (конституції) Успенської Лаври в Уневі / митр. Андрей Шептицький, ігум. Климентій (Шептицький) // Типікони / [ред. кол.: єрм. Венедикт (Валерій Алексійчук), єрм. Теодор (Тарас Мартинюк), схм. Іриней (Іван Волошин) та єрм. Юстин (Юрій Бойко)]. – Львів: Свічадо, 2007. – С. 73–110.
6. Лист Конґрегації для справ Східних Церков до Митрополита Андрея Шептицького у справі монахів Студитів // Типікони / [ред. кол.: єрм. Венедикт (Валерій Алексійчук), єрм. Теодор (Тарас Мартинюк), схм. Іриней (Іван Волошин) та єрм. Юстин (Юрій Бойко)]. – Львів: Свічадо, 2007. – С. 129–130.
7. Шептицький Я. К. Мої спогади про Казимира Шептицького – отця Климентія (Шептицького) / Я. К. Шептицький // Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу / [наук. ред. схм. Венедикта (Щурат-Глуха) та ін.]. – Львів, 2001. – Вип. 9. – С. 22–25.
8. Чорнописька В. Релігійна та громадська діяльність блаженного преподобномученика Климентія (Шептицького) (1869–1951 рр.) / В. Чорнописька. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2014. – 304 с.
9. Типікон / [з франц. перекл. ієрм. Н. (Дейнега) та ієрм. Ю. (Вороновський)]. – Львів: Свічадо, 1996. – 255 с.
10. Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Ф. 577 Товариство “Студіон”, м. Львів. 1928–1944 рр. – Оп. 1 Спр. 2. Послання ігумена Климентія (Шептицького) до монахів Студитського Уставу в Уневі з повідомленням про зустріч з Папою Римським і затвердження уставу Ватиканом, 2 серпня 1937 р. – 5 арк.
References: 1. Єvlogii, mitr. Put' moei zhizni [The Way of My Life]. Moskow: Moskovskii rabochii; VPMD Publ, 1994. 2-e izd. 619 p.
2. Martynyuk T., iyerm. Mytropolyt Andrey ta blazhennyy Klymentiy Sheptyts'ki yak zakonodavtsi vidrodzhenoho studiys'koho chernetstva [Metropolitan Andrey Sheptytsky and blessed Clement as lawmakers revived Studite monasticism]. Typikony / Red. kol.: yerm. Venedykt (Valeriy Aleksiychuk), yerm. Teodor (Taras Martynyuk), skhm. Iryney (Ivan Voloshyn) ta yerm. Yustyn (Yuriy Boyko). L'viv: Svichado Publ, 2007. pp. 7–35.
3. Typikony [Typicon]. Red. kol.: yerm.Venedykt (Valeriy Aleksiychuk)), yerm. Teodor (Taras Martynyuk), skhm. Iryney (Ivan Voloshyn) ta yerm. Yustyn (Yuriy Boyko). L'viv: Svichado Publ, 2007. 140 p.
4. Korolevskij C. Metropolite Andre Szeptyckyj (1865–1944) Rome, Italia: Theologica Societas Scientiarum Ucrainorum, 1964. pp. 260–283.
5. Sheptyts'kyy A., Sheptyts'kyy K. Ustanovy (konstytutsiyi) Uspens'koyi Lavry v Unevi / mytr. Andrey Sheptyts'kyy, ihum. Klymentiy (Sheptyts'kyy) [Institutions (constitution) Dormition Lavra in Univ]. Typikony. Red. kol.: yerm. Venedykt (Valeriy Aleksiychuk), yerm. Teodor (Taras Martynyuk), skhm. Iryney (Ivan Voloshyn) ta yerm. Yustyn (Yuriy Boyko)]. L'viv: Svichado Publ, 2007. pp. 73–110.
6. Lyst Kongrehatsiyi dlya sprav Skhidnykh Tserkov do Mytropolyta Andreya Sheptyts'koho u spravi monakhiv Studytiv [Letter Konґrehatsiyi for the Oriental Churches to Andrey Sheptytsky in the case of monks Studite]. Typikony. Red. kol.: yerm. Venedykt (Valeriy Aleksiychuk), yerm. Teodor (Taras Martynyuk), skhm. Iryney (Ivan Voloshyn) ta yerm. Yustyn (Yuriy Boyko). L'viv: Svichado Publ, 2007. pp. 129–130.
7. Sheptyts'kyy Ya. K. Moyi spohady pro Kazymyra Sheptyts'koho – ottsya Klymentiya (Sheptyts'koho) [My memories of Casimir Sheptytsky – Father Clement (Sheptytsky)]. Tematychnyy zbirnyk Svyatopokrovs'koho zhinochoho monastyrya Studiys'koho Ustavu. Nauk. red. skhm. Venedykta (Shchurat-Hlukha) ta in.]. L'viv, 2001. Vol. 9. pp. 22–25.
8. Chornopys'ka V. Relihiyna ta hromads'ka diyal'nist' blazhennoho prepodobnomuchenyka Klymentiya (Sheptyts'koho) (1869–1951 rr.) [Religious and social activities of Blessed Martyr Clement (Sheptytsky) (1869–1951 years)]. L'viv: Halyts'ka vydavnycha spilka Publ, 2014. 304 p.
9. Typikon [Typicon]. z frants. perekl. iyerm. N. (Deyneha) ta iyerm. Yu. (Voronovs'kyy). L'viv: Svichado, 1996. – 255 s.
10. Tsentral'nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. L'viv. [Central State Historical Archive Ukraine, m. Lviv]. F. 577 Tovarystvo “Studion”, m. L'viv. 1928–1944 rr. – Op. 1 Spr. 2. Poslannya ihumena Klymentiya (Sheptyts'koho) do monakhiv Studyt·s'koho Ustavu v Unevi z povidomlennyam pro zustrich z Papoyu Ryms'kym i zatverdzhennya ustavu Vatykanom, 2 serpnya 1937 r. 5 ark.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.