Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43339
Назва: Феномен Цицерона: теорія і практика риторичної аргументації
Інші назви: Cicero phenomenon: theory and practice of rhetorical argumentation
Феномен Цицерона: теория и практика риторической аргументации
Автори: Чорнобай, Олена
Chornobai, Olena
Чорнобай, Елена
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Чорнобай О. Феномен Цицерона: теорія і практика риторичної аргументації / Олена Чорнобай // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 147–154.
Bibliographic description: Chornobai O. Cicero phenomenon: theory and practice of rhetorical argumentation / Olena Chornobai // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 147–154.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.12
Теми: Цицерон
ораторське мистецтво
аргументація
доказування
риторика
промова
трактат
Cicero
public speaking
argument
proving
rhetoric
speech
treatise
Цицерон
ораторское искусство
аргументация
доказывание
риторика
речь
трактат
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 147-154
Початкова сторінка: 147
Кінцева сторінка: 154
Короткий огляд (реферат): На основі аналізу творчої спадщини видатного римського оратора, філософа, політичного діяча, насамперед окремих його судових промов, з’ясовано особливості риторичної аргументації, яку він застосовував з метою доказування й переконування опонентів у судових засіданнях, акцентовано на тому, що визначальні теоретичні положення, спрямовані на розвиток ораторського мистецтва, обґрунтовані у трактатах Цицерона, побудованих на глибокому знанні й переосмисленні доробку мислителів Античності, водночас ґрунтувалися на узагальненні власного практичного досвіду.
Based on the analysis of creative heritage famous Roman orator, philosopher and politician, especially some of his judicial speeches found features applied his rhetorical argument for the purpose of proving and convincing opponents in court proceedings, attention is focused on the fact that determining the theoretical provisions aimed at development of public speaking, justified in the treatises of Cicero, built on a deep knowledge of rethinking and revision thinkers of antiquity, while based on a synthesis of his own practically experience.
На основе анализа творческого наследия выдающегося римского оратора, философа, политического деятеля, прежде всего отдельных его судебных речей, выяснены особенности применяемой им риторической аргументации с целью доказывания и убеждения оппонентов в судебных заседаниях, акцентировано на том, что определяющие теоретические положения, направленные на развитие ораторского искусства, обоснованные в трактатах Цицерона, построенных на глубоком знании и переосмыслении наследия мыслителей античности, в то же время базировались на обобщении собственного практического опыта.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43339
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Чорнобай О., 2017
Перелік літератури: 1. Антология мировой правовой мысли : в 5 т. Т. 1. Античность. Восточные цивилизации. – М. : Мысль, 1999. – 750 с.
2. Лентано Маріо. Цицерон : між риторикою і політикою / Історія європейської цивілізації. Рим / під ред. Умберто Еко; пер. з італ. – Харків : Фоліо, 2014. – С. 779–784.
3. Куньч З. Риторика : підручник / Зоряна Куньч, Галина Городилівська, ІринаШмілик. – Львів : Вид-во Львів. політехніки. – 496 с.
4. Грабарь-Пассек М. Марк Туллий Цицерон // Цицерон. Речи : в 2-х т. Т. 1. Годы 81–63 до н. э. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – С. 367–385.
5. Білецький О. Античні літератури. Вступ до текстів / О. Білецький // Антична література : хрестоматія / упоряд. О. І. Білецький. – 2-ге вид., допов. – К. : Радянська школа, 1968. – С. 11–46.
6. Гаспаров М. А. Античная риторика как система / М. А. Гаспаров // Античная поэтика. Риторическая теория и литературная практика. – М. : Наука, 1991. – С. 27–59.
7. Цицерон Марк Туллий. Речи : в 2-х т. Т. 1. Годы 81–63 рр. до н.э. – М. : Изд-во АНСССР, 1962. – 444 с.
8. Олійник Т. І. М. Туллій Цицерон – вершина римського красномовства / Т. І. Олійник. – К. : Либідь, 1990. – 92 с.
9. Цицерон Марк Туллий. Речи : в 2-х т. Т. 2. Годы 62–43 до н. э. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 400 с.
10. Цицерон. Промова на захист поета Архія / перекл. Й. Кобова // Антична література : хрестоматія / упоряд. О. І. Білецький. – 2-ге вид., доповн. – К. : Радянська школа, 1968. – С. 418–424.
11. Цицерон. Топика / пер. А. Е. Кузнецова // Цицерон. Эстетика : Трактаты. Речи. Письма. – М. : Искусство, 1994. – С. 56–80.
12. Колотілова Н. А. Аргумент до авторитету в риториці та логіці / Н. А. Колотілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Філософія. Політологія. – 2011. – Вип. 101. – С. 20–23.
13. Загнітко Анатолій. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни : у 4-х т. Т. 1 / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 402 с.
14. Цицерон. Об ораторе // Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве / пер. с лат. – М. : Наука, 1972. – С. 75–252.
15. Вовк В. М. Бівалентність римської правової дійсності : монографія / В.М. Вовк. – Полтава : Полтавський літератор, 2011. – 352 с.
16. Рогович Мирослав. На варті держави і закону / Мирослав Рогович // Ціцерон Марк Туллій. Про державу. Про закони. Про природу богів / пер. з латин. В. Литвинов. – К. : Основи, 1998. – С. 5–25.
17. Борисова В. І. Словник цивільного права / В. І. Борисова, С. Н. Приступа, В. С. Козадаєв. – Харків : Фактор, 2012. – 176 с.
18. Шаркова І. М. Римське приватне право (казуси добросовісності) : навч. посіб. / І. М. Шаркова. – К. : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. – 101 с.
References: 1. Antologija mirovoj pravovoj mysli [Anthology of the world legal thought] : v 5 t. T. 1. Antichnost'. Vostochnye civilizacii. – Moskva : Mysl', 1999. – 750 p.
2. Lentano Mario. Tsytseron : mizh rytorykoyu i politykoyu [Cicero: between rhetoric and politics] / Istoriya yevropeys'koyi tsyvilizatsiyi. Rym / pid red. Umberto Eko; per. z ital. – Kharkiv : Folio, 2014. – pp. 779–784.
3. Kun'ch Zoryana. Rytoryka [Rhetoric] : pidruchnyk / Zoryana Kun'ch, Halyna Horodylivs'ka, Iryna Shmilyk. – L'viv : Vyd-vo L'viv. politekhniky. – 496 p.
4. Grabar'-Passek M. Mark Tullij Ciceron [Mark Tullius Cicero] // Ciceron. Rechi : v 2-h t. T. 1. Gody 81–63 do n. je. – Moskva : Izd-vo ANSSSR, 1962. – pp. 367–385.
5. Bilets'kyy O. Antychni literatury. Vstup do tekstiv [Ancient literature. Introduction to text] / O. Bilets'kyy // Antychna literatura : khrestomatiya / uporyad. O.I. Bilets'kyy. – 2-he vyd., dopovn. – Kyyiv : Radyans'ka shkola, 1968. – pp. 11–46.
6. Gasparov M. A. Antichnaja ritorika kak sistema [Ancient rhetoric as a system] / M. A. Gasparov // Antichnaja pojetika. Ritoricheskaja teorija i literaturnaja praktika. – Moskva : Nauka, 1991. – pp. 27–59.
7. Ciceron Mark Tullij. Rechi [Speeches] : v 2-h t. T. 1. Gody 81–63 rr. do n. je. – Moskva : Izd-vo AN SSSR, 1962. – 444 p.
8. Oliynyk T. I. M. Tulliy Tsytseron – vershyna ryms'koho krasnomovstva [M. Tulliy Cicero – top Roman eloquence] / T. I. Oliynyk. – Kyyiv : Lybid', 1990. – 92 p.
9. Ciceron Mark Tullij. Rechi [Speeches] : v 2-h t. T. 2. Gody 62–43 do n.je. – Moskva : Izd-vo AnSSSR, 1962. – 400 p.
10. Tsytseron. Promova na zakhyst poeta Arkhiya [Speech in defense of the poet Arhij] / perekl. Y. Kobova // Antychna literatura : khrestomatiya / uporyad. O. I. Bilets'kyy. – 2-he vyd., dopovn. – Kyyiv : Radyans'ka shkola, 1968. – pp. 418–424.
11. Ciceron. Topika [Topeka] / per. A. E. Kuznecova // Ciceron. Jestetika : Traktaty. Rechi. Pis'ma. – Moskva : Iskusstvo, 1994. – pp. 56–80.
12. Kolotilova N. A. Arhument do avtorytetu v rytorytsi ta lohitsi [The argument for the authority in rhetoric and logic] / N. A. Kolotilova // Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya : Filosofiya. Politolohiya. – 2011. – Vyp. 101. – pp. 20–23.
13. Zahnitko Anatoliy. Slovnyk suchasnoyi linhvistyky : ponyattya i terminy [Dictionary of modern linguistics: concepts and terms] : u 4-kh t. T. 1 / A. P. Zahnitko. – Donets'k : DonNU, 2012. – 402 p.
14. Ciceron. Ob oratore [About the speaker] // Mark Tullij Ciceron. Tri traktata ob oratorskom iskusstve / per. s lat. – Moskva : Nauka, 1972. – pp. 75–252.
15. Vovk V. M. Bivalentnist' ryms'koyi pravovoyi diysnosti [Bivalentnist of Roman legal reality] : monohrafiya / V. M. Vovk. – Poltava : Poltavs'kyy literator, 2011. – 352 p.
16. Rohovych Myroslav. Na varti derzhavy i zakonu [On the watch of State and Law] / Myroslav Rohovych // Tsitseron Mark Tulliy. Pro derzhavu. Pro zakony. Pro pryrodu bohiv / per. z latyn. V. Lytvynov. – Kyyiv : Osnovy, 1998. – pp. 5–25.
17. Borysova V. I. Slovnyk tsyvil'noho prava [Dictionary of civil law] / V. I. Borysova, S. N. Prystupa, V. S. Kozadayev. – Kharkiv : Faktor, 2012. – 176 p.
18. Sharkova I. M. Ryms'ke pryvatne pravo (kazusy dobrosovisnosti) [Roman private law (integrity incidents)] : navch. posibnyk / I. M. Sharkova. – Kyyiv : NDI pryvatnoho prava i pidpryyemnytstva NAPrN Ukrayiny, 2013. – 101 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.