Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43337
Назва: Філософсько-правові витоки громадянства
Інші назви: Philosophical and legal sources of citizenship
Философско-правовые истоки гражданства
Автори: Софінська, Ірина
Sofinska, Iryna
Софинская, Ирина
Приналежність: Український Католицький Університет
Ukrainian Catholic University
Бібліографічний опис: Софінська І. Філософсько-правові витоки громадянства / Ірина Софінська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 136–141.
Bibliographic description: Sofinska I. Philosophical and legal sources of citizenship / Iryna Sofinska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 136–141.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.12
342.71
Теми: громадянство
філософія
держава
право
суспільство
citizenship
philosophy
state
law
society
гражданство
философия
государство
право
общество
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 136-141
Початкова сторінка: 136
Кінцева сторінка: 141
Короткий огляд (реферат): Основною метою статті є спроба проаналізувати філософсько-правові витоки концепції громадянства, її первинну сутність та правову природу. Особливу увагу автор звертає на античний хронополітичний та історичний етап її еволюції, оскільки саме під час нього зародилася концепція громадянства, яка набула філософсько-правого трактування та законодавчого регламентування, яке зберігається і донині.
In this article I try to analyze the philosophical and legal sources of the concept of citizenship, its essence and legal nature. Specifically, I want to emphasize the ancient chronologic political and historical phase of its evolution, when the concept of citizenship was founded with the precise philosophical and legal interpretation and legislative adoption, which remains duly till now.
Основной целью этой статьи является попытка проанализировать философско- правовые истоки концепции гражданства, ее первичную сущность и правовую природу. Особое внимание автор обращает на античный хронополитичний и исторический этап ее развития, поскольку именно во время него произошло зарождение концепции гражданства, она приобрела философско-правовую трактовку и законодательное регламентирование, которое сохраняется и по сей день.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43337
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://www.eap.gr/images/stories/pdf/2011_deo10_dp_series_1_akrivopoulou.pdf
Перелік літератури: 1. Bellamy R. Citizenship: A Very Short Introduction // Oxford University Press, 2008. – 152 p.
2. Гаврилюк Р. Природа податкового права: антропосоціокультурний підхід / Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2014. – 636 с.
3. Føllesdal A. Citizenship: European and Global // In Nigel Dower and John Williams, eds. 2002, Global Citizenship: A Critical Reader, Edinburgh: Edinburgh University Press. – Р. 71–83.
4. Heater D. A Brief History of Citizenship // New York University Press, 2004. – 155 p.
5. Bellamy R. Citizenship: Historical Development of / P. 5.
6. Akrivopoulou Ch. M. A bibliography of citizenship: theories and aspects of the modern citoyen, 2011. – P. 4. – Available here: https://www.eap.gr/images/stories/pdf/2011_deo10_dp_series_1_akrivopoulou.pdf)
7. Hegel G.W. F. Philosophy of Right / Translated by S. W. Dyde // Batoche Books & Kitchener, 2001. – 281 p.
8. Гаврилишин Б. До ефективних суспільств: Дороговкази в майбутнє: доп. Римському Клубові / Б. Гаврилишин; упоряд. В. Рубцов. – Вид. 3-тє, допов. – К.: Пульсари, 2009. – 248 с.: портр.
9. Арістотель. Політика. – К., 2000. – С. 35–65.
10. Mathisen R. W. Peregrini, Barbari, and Cives Romani: Concepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire / The American Historical Review, Volume 111, No. 4 (October 2006), pp. 1011–1040.
11. Roman antiquities: or An account of the manners and customs of the Romans / by Alexander Adam. Sixth Edition. Glasgow: Blackie and Son, 1835. – 556 p.
12. Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або принципи політичного права. – К., 2001. – 349 с.
References: 1. Bellamy R. Citizenship: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2008. 152 p.
2. Havrylyuk R. Pryroda podatkovoho prava: antroposotsiokul'turnyy pidkhid [Nature tax law: antroposotsiokulturnyy approach]. Chernivtsi: Chernivets'kyy natsional'nyy universytet imeni Yu. Fed'kovycha, 2014. 636 p.
3. Føllesdal A. Citizenship: European and Global . In Nigel Dower and John Williams, eds. 2002, Global Citizenship: A Critical Reader, Edinburgh: Edinburgh University Press. pp. 71–83.
4. Heater D. A Brief History of Citizenship. New York University Press, 2004. 155 p.
5. Bellamy R. Citizenship: Historical Development of / P. 5.
6. Akrivopoulou Ch.M. A bibliography of citizenship: theories and aspects of the modern citoyen, 2011. P. 4. (available here: https://www.eap.gr/images/stories/pdf/2011_deo10_dp_series_1_akrivopoulou.pdf)
7. Hegel G. W. F. Philosophy of Right / Translated by S. W. Dyde // Batoche Books & Kitchener, 2001. 281 p.
8. Havrylyshyn B. Do efektyvnykh suspil'stv : Dorohovkazy v maybutnye: dop. Ryms'komu Klubovi [By efficient societies pointer to the future, ext. Club of Rome]. Vyd. 3-tye, dopov. K.: Pul'sary, 2009. 248 p.: portr.
9. Aristotel'. Polityka. [Policy]. Kiev, 2000. pp. 35–65.
10. Mathisen R. W. Peregrini, Barbari, and Cives Romani: Concepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire / The American Historical Review, Vol. 111, No. 4 (October 2006), pp. 1011–1040.
11. Roman antiquities: or An account of the manners and customs of the Romans / by Alexander Adam. Sixth Edition. Glasgow: Blackie and Son, 1835. – 556 p.
12. Russo Zh.-Zh. Pro suspil'nu uhodu, abo pryntsypy politychnoho prava. [On public agreement, principles or political right]. Kiev, 2001. 349 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.