Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43335
Назва: Застосування синергетичних концепцій при дослідженні міграції у філософсько-правовому контексті
Інші назви: Application of synergetic concepts in the study of migration in philosophic-legal context
Применение синергетических концепций в исследовании системы миграции
Автори: Павлів-Самоїл, Надія
Pavliv-Samoyil, Nadiya
Павлив-Самоил, Надежда
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Павлів-Самоїл Н. Застосування синергетичних концепцій при дослідженні міграції у філософсько-правовому контексті / Надія Павлів-Самоїл // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 122–128.
Bibliographic description: Pavliv-Samoyil N. Application of synergetic concepts in the study of migration in philosophic-legal context / Nadiya Pavliv-Samoyil // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 122–128.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.12
Теми: міграція
синергія
синергетичний ефект
самоорганізація
флуктуація
інноваційні методи впливу
migration
synergy
synergetic effect
self-organization
fluctuation
innovative methods of influence
миграция
синергия
синергетический эффект
самоорганизация
флуктуация
инновационные методы воздействия
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 122-128
Початкова сторінка: 122
Кінцева сторінка: 128
Короткий огляд (реферат): Статья посвящена выяснению сущности понятий “синергетический эффект” и “синергия” и необходимости применения синергетических концепций в исследовании миграции. Определено необходимость нового комплекса методов и взглядов на систему миграции: исследовать ее необходимо как целостное единство, образованное струк- турной упорядоченностью составляющих ее элементов, для достижения синерге- тического эффекта. Констатируется, что особого внимания при определении системы миграции заслуживают идеи синергетики.
This article deals with the explanation of the meaning of such notions as “synergetic effect” and “synergy” and the need for application of synergetic concepts in the study of migration. Determination of the need for a new complex of the methods and views on the system of migration: it has to be studied as an integral unity formed by the structural order of its component elements to achieve the synergetic effect. The article states, that the ideas of synergy deserve special attention when defining the system of migration.
Статья посвящена выяснению сущности понятий “синергетический эффект” и “синергия” и необходимости применения синергетических концепций в исследовании миграции. Определено необходимость нового комплекса методов и взглядов на систему миграции: исследовать ее необходимо как целостное единство, образованное струк- турной упорядоченностью составляющих ее элементов, для достижения синергетического эффекта. Констатируется, что особого внимания при определении системы миграции заслуживают идеи синергетики.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43335
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Павлів-Самоїл Н., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/157.pdf
http://dsfa.mybb3.net/viewtopic.php?t=973
http://globalnational
http://dsfa.mybb3
Перелік літератури: 1. Чернецька О. В. Сутність та значення синергетичного ефекту в системі управління на підприємстві // Глобальні та національні проблеми економіки : електр. наук. вид. / Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – 2014. – Вип. 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/2-2014/157.pdf.
2. Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 сл. і словосполучень / Л. І. Шевченко, О. І. Ніка, О. І. Хом’як, А. А. Дем’янюк ; за ред. Л. І. Шевченко. – К. : АРІЙ, 2008. – 672 с.
3. Сорока К. О. Синергетичний ефект в маркетинговій діяльності / К. О. Сорока // Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія ; Форум Дніпропетровської державної фінансової академії. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dsfa.mybb3.net/viewtopic.php?t=973.
4. Пушкар М. С. Основи наукових досліджень : консп. лекцій. – Тернопіль : Карт-бланш, 2013. – 116 с.
5. Шестерняк М. М. Синергетичний ефект у спільному будівництві як фактор економічного зростання / М. М. Шестерняк // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 3(65). – С. 68–74.
6. Шульга М. О. Щодо ефективності досліджень міграції в Україні // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 27 вересня 2011 р.) / упоряд. О. А. Малиновська. – К. : НІСД, 2011. – С. 291–296.
7. Геллнер Э. Условия свободы: гражданское общество и его исторические соперники / Э. Геллнер. – М. : Ad. Marginem, 1995. – 222 с.
8. Попадинець Г. О. Правосвідомість і правова культура як чинники становлення громадянського суспільства / Г. О. Попадинець // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 850. – С. 422–428.
9. Дінцельбахер П. Історія європейської ментальності / П. Дінцельбахер. – Львів : Літопис, 2004. – 224 с.
10. Гарасимів Т. З. Проблема методологічної демаркації права / Т. З. Гарасимів, Б. І. Базарник // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 850. – С. 146–151.
References: 1. Chernets'ka O. V. Sutnist' ta znachennya synerhetychnoho efektu v systemi upravlinnya na pidpryyemstvi [The essence and importance of the synergistic effect in the management of the company]. Elektronne naukove vydannya “Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky” Mykolayivs'kyy natsional'nyy universytet imeni V. O. Sukhomlyns'koho. 2014. Vol.
2. Available at: http://globalnational. in.ua/archive/2-2014/157.pdf. 2. Novyy slovnyk inshomovnykh sliv: blyz'ko 40 000 sl. i slovospoluchen' [A new dictionary of foreign words: about 40 000 ff. and phrases]. L. I. Shevchenko, O. I. Nika, O. I. Khomyak, A. A. Demyanyuk ; za red. L. I. Shevchenko. Kyiv : ARIY Publ, 2008. 672 p.
3. Soroka K. O. Sinergetichnii efekt v marketingovіi dіyal'nostі [Cooperate efekt in marketingovіy dіyalnostі]. Problemi rozvitku suchasnogo suspіl'stva: ekonomіka, sotsіologіya, fіlosofіya ; Forum Dnіpropetrovs'koї derzhavnoї fіnansovoї akademії. 2010. Available at: http://dsfa.mybb3. net/viewtopic.php?t=973.
4. Pushkar M.S. Osnovy naukovykh doslidzhen' : konsp. Lektsiy [Basic scientific research: konsp. lectures]. Ternopil: Kart-blansh Publ, 2013. 116 p.
5. Shesternyak M. M. Synerhetychnyy efekt u spil'nomu budivnytstvi yak faktor ekonomichnoho zrostannya [Synergetic effect in the joint construction as a factor of economic growth]. Visnyk ZhDTU. 2013. No 3(65). pp. 68–74.
6. Shul'ga M. O. Shchodo efektivnostі doslіdzhen' mіgratsії v Ukraїnі [Schodo efektivnostі doslіdzhen mіgratsії in Ukraїnі]. Sotsіal'no-ekonomіchnі ta etnokul'turnі naslіdki mіgratsії dlya Ukraїni : zb. materіalіv nauk.-prakt. konf. (Kiїv, 27 veresnya 2011 r.). uporyad. O. A. Malinovs'ka. Kyiv : NІSD Publ, 2011. pp. 291–296.
7. Gellner E. Usloviya svobody: grazhdanskoe obshchestvo i ego istoricheskie soperniki [Terms of liberty: civil society and its historical rivals]. Moscow: Ad. Marginem Publ, 1995. 222 p.
8. Popadynets' H. O. Pravosvidomist' i pravova kul'tura yak chynnyky stanovlennya hromadyans'koho suspil'stva [Legal awareness and legal culture as factors of civil society]. Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politechnika”. Seriya: yurydychni nauky. 2016. No 850. pp. 422–428.
9. Dintsel'bakher P. Istoriya yevropeys'koyi mental'nosti [European mentality history]. Lviv : Litopys Publ, 2004. 224 p.
10. Harasymiv T. Z. Problema metodolohichnoyi demarkatsiyi prava [Problem methodological demarcation law]. T. Z. Harasymiv, B. I. Bazarnyk. Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Seriya: yurydychni nauky. 2016. No 850. pp. 146–151.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.