Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43334
Назва: Методологічні підходи до створення криміналістичного забезпечення судової діяльності в адміністративному процесі
Інші назви: Methodological approaches to the development of forensic support for judicial activity in administrative proceedings
Методологические подходы к созданию криминалистического обеспечения судебной деятельности в административном процессе
Автори: Ортинський, Володимир
Ortinski, Volodymyr
Ортынский, Владимир
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Ортинський В. Методологічні підходи до створення криміналістичного забезпечення судової діяльності в адміністративному процесі / Володимир Ортинський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 4–11.
Bibliographic description: Ortinski V. Methodological approaches to the development of forensic support for judicial activity in administrative proceedings / Volodymyr Ortinski // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 4–11.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.098. 06.022
Теми: справа про адміністративне правопорушення
криміналістичне забезпечення
методи
судовий розгляд
a case of administrative offense
forensic software
techniques trial
дело об административном правонарушении
криминалистическое обеспечение
методы
судебное разбирательство
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 4-11
Початкова сторінка: 4
Кінцева сторінка: 11
Короткий огляд (реферат): Розглянуто наукові погляди стосовно методологічних підходів до створення криміналістичного забезпечення судової діяльності в адміністративному процесі. Визначено мету криміналістичної діяльності з встановлення фактичних даних в адмі- ністративних справах. З позиції криміналістики подано характеристику криміна- лістичних методик, які доцільно застосовувати у ході розгляду справи про адмініст- ративне правопорушення у судовому засіданні, та інформаційну складову динамічного процесу доказування як системи.
In the article the scientific views regarding methodological approaches to the creation of forensic support for judicial activity in the administrative process. Determine the purpose of installation of forensic evidence in administrative proceedings. From the standpoint of criminology describes forensic techniques that are appropriate to use during the proceedings of an administrative offense in court and dynamic information component of the process as proof system.
Рассматриваются научные взгляды относительно методологических подходов к созданию криминалистического обеспечения судебной деятельности в администра- тивном процессе. Определяется цель криминалистической деятельности по устано- влению фактических данных по административным делам. С позиции криминалистики дается характеристика криминалистических методик, которые целесообразно применять в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении в судебном заседании, и информационной составляющей динамического процесса доказывания как системы.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43334
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Ортинський В., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=1192
Перелік літератури: 1. Степанюк Р. Л. Проблеми розвитку криміналістичної методики в умовах реформування кримінальної юстиції України / Р. Л. Степанюк // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2016. – №1 (12). – С. 236–245.
2. Басай О. Докази та доказування прокурором в адміністративному судочинстві / О. Басай, С. Белікова // Вісник Нац. акад. прокуратури України. – 2016. – № 4(46).– С. 10–16.
3. Малихін О. Гносеологічне визначення сутності моделі та процесу моделювання / О. Малихін // Молодь і ринок. – 2016. – № 9 (140). – С. 26–29.
4. Бараняк В. М. Криміналістика / В. М. Бараняк, О. М. Гумін, В. Л. Ортинський, А. С. Крижановський; за заг. ред. В. Л. Ортинського. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 109 с.
5. Тіщенко В. В. Інформаційні процеси в розслідуванні злочинної діяльності / В. В. Тіщенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=1192].
References: 1. Stepanyuk R. L. Problemy` rozvy`tku kry`minalisty`chnoyi metody`ky` v umovax reformuvannya kry`minal`no yiyusty`ciyi Ukrayiny` [Problems of development of forensic techniques in terms of reforming the criminal justice of Ukraine]. Visny`k kry`minologichnoyi asociaciyi Ukrayiny`, 2016, Vol. 1 (12), 236–245 рр.
2. Basaj O. Dokazy` ta dokazuvannya prokurorom v administraty`vnomu sudochy`nstvi [Proofandevidence, bythe Prosecutorin administrative proceedings]. Visny`k Nacional`noyi akademiyi prokuratury` Ukrayiny`, 2016, Vol. 4 (46), 10–16 р.
3. Maly`xin O. Hnoseolohichne vyznachennya sutnosti modeli ta protsesu modelyuvannya [Epistemological defining the essence of the model and modeling process]. Molod` i ry`nok, 2016, Vol. 9 (140), рр. 26–29.
4. Kry`minalisty`ka [Сriminalistics] / V. M. Baranyak, O. M. Gumin, V. L. Orty`ns`ky`j, A. S. Kry`zhanovs`ky`j; za zag. red. V. L. Orty`ns`kogo. Lviv, Publishing house of Lviv Polytechnic 2015. 109 р.
5. Tishhenko V. V. Informatsiyni protsesy v rozsliduvanni zlochynnoyi diyal'nosti [Information processes in the investigation of criminal activity]. Available at: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=1192.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.