Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43332
Назва: Функціональне призначення правової ідеології: теоретико-правовий аналіз
Інші назви: Legal ideology functional purpose: theoretical and legal analysis
Функциональное назначение правовой идеологии: теоретико-правовой анализ
Автори: Маркович, Христина
Markovych, Khrystyna
Маркович, Хрыстына
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Маркович Х. Функціональне призначення правової ідеології: теоретико-правовий аналіз / Христина Маркович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 108–115.
Bibliographic description: Markovych K. Legal ideology functional purpose: theoretical and legal analysis / Khrystyna Markovych // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 108–115.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.11
Теми: правова ідеологія
правова держава
громадянське суспільство
правові цінності
функції правової ідеології
legal ideology
constitutional state
civil society
legal value
functions of legal ideology
правовая идеология
правовое государство
гражданское общество
правовые ценности
функции правовой идеологии
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 108-115
Початкова сторінка: 108
Кінцева сторінка: 115
Короткий огляд (реферат): Розглянуто проблематику функціонального призначення правової ідеології. Здійснено комплексний аналіз основних функцій цього важливого суспільного феномену. Визначено роль правової ідеології у формуванні громадянського сус- пільства та правової системи. З’ясовано, що функції правової ідеології здійснюють правовий вплив на суспільне життя за допомогою нормативних, моральних, психологічних чинників. Висвітлено роль правової ідеології у законотворчих, економічних, соціальних та культурних процесах. Виявлено її необхідність для розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. Встановлено, що правова ідеологія є ідеальним взірцем для формування людської особистості та суспільства.
The article is devoted to the problems of the functional purpose of legal ideology. This article provides a comprehensive analysis of the main functions of this important social phenomenon. The role of legal ideology in shaping civil society and legal system. It has been found that the functions of legal ideology carry legal effect on social life by legal, moral, and psychological factors. The role of legal ideology in the legislative, economic, social and cultural processes. Revealed its necessity in the process of building an independent, democratic, social state ruled by law. Established that legal ideology speaks perfect model for the formation of the human person and society.
Статья посвящена проблематике функционального назначения правовой идеологии. Осуществлен комплексный анализ основных функций этого важного общественного феномена. Определена роль правовой идеологии в процессе формирования гражданского общества и правовой системы. Выяснено, что функции правовой идеологии осуществляют правовое воздействие на общес- твенную жизнь с помощью нормативных, нравственных, психологических факторов. Освещена роль правовой идеологии в законотворческих, экономических, социальных и культурных процессах. Выявлено ее необходимость для развития независимого, демократического, социального, правового государства. Уста- новлено, что правовая идеология выступает идеальным образцом для формирования человеческой личности и общества.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43332
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Маркович Х., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://npu.edu.ua/!ebook/
Перелік літератури: 1. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – 2-ге вид. – К. : Алерта ; КНТ: ЦУЛ, 2010. – 520 с.
2. Калюжний Р. А. Проблеми і перспективи розвитку національної правової ідеології в умовах глобалізації / Р. А. Калюжний // Юридичний вісник. – 2014. – № 4 (33). – С. 31–35.
3. Виноградов В. Д. Политические ценности в жизнедеятельности людей / В. Д. Виноградов // Серия “Мыслители”, Тугариновские чтения. Вып. 1 / Материалы научной сессии. – СПб.: Санкт- Петербургское философское общество.– 2000. – C. 11–14.
4. ОборотовЮ. Н. Традиции и новации в правовом развитии / Ю. Н. Оборотов. – О.: Юрид. літ-ра, 2001. – 160 с.
5. Сидоренко О. Догма права як правова цінність / О. Сидоренко // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 45. – C. 76–81.
6. Остапенко М. А. Політичний плюралізм : нестабільність демократії та пошуки соціальної рівноваги: монографія / М. А. Остапенко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 350 с.
7. Калітинський В. М. Сучасні різновиди правових ідеологій: філософсько-правовий вимір : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 “Філософія права” / В. М. Калітинський. – Львів, 2016. – 212 с.
8. Ткачук А. С. Правова ідеологія та правова психологія як структурні елементи правосвідомості / А. С. Ткачук // Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. – 2012. – №46. – С. 58–66.
9. Грошевий Ю. М. Професійна правосвідомість судді та правоздатність рішень суду: кримінально-процесуальний аспект / Ю. М. Грошевий // Університетські наукові записки. – 2005. – №4 (16). – С. 248–255.
10. Партонс Т. Система современных обществ / пер. с англ. Л. А. Седова и А. Д. Ковалева; под ред. М. С. Ковалевой. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с.
11. Риженко Є. С. Інтегративна ідеологія як чинник консолідації українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 23.00.03 “Політична культура та ідеологія” / Є. С. Риженко. – К., 2008.– 18 с.
12. Оржель О. Консолідація українського суспільства на основі національної ідеї: перспективи й обмеження (з точки зору європейського досвіду) / О. Оржель // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 2. – С. 28–38.
13. Луцький А. І. Сутнісно-функціональна характеристика правової ідеології / А. І. Луцький // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2014. – Вип. 25. – С. 278–282.
14. Черкас М. Є. Пізнавальна функція правової свідомості на правотворчій стадії механізму правового регулювання / М. Є. Черкас // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2008. – Вип. 16. – С. 150–158 .
15. Мангайм К. Ідеологія та утопія / К. Мангайм ; пер. з нім. В. Швед. – К.:м ДУХ І ЛІТЕРА, 2008. – 370 с.
16. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://npu.edu.ua/!ebook/ book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya%20polituku/280.html
17. Щегорцов В. А. Социология правосознания / В. А. Щегорцов. – М.: Мысль, 1981. – 174 с.
18. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления : монография / С. И. Максимов. – X. : Право, 2002. – 328 с.
19. Недюха М. П. Правова ідеологія у контексті парадигми українського державотворення / М. П. Недюха // Трипільська цивілізація. – 2012. – № 8.– С. 11–15. 20. Ситник О. М. Правова ідеологія як складник механізму державно-правового регулювання / О. М. Ситник // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 9–14.
References: 1. Skakun O. F. Teoriya prava i derzhavy : Pidruchnyk [Theory of Law and State: Textbook]. 2 ed. Kyiv, Alerta ; KNT: TsUL, 2010. 520 p.
2. Kalyuzhnyy R. A. Problemy i perspektyvy rozvytku natsional'noyi pravovoy iideolohiyi v umovakh hlobalizatsiyi [Problemsand prospects of the national legal ideology in the context of globalization]. Yurydychnyy visnyk – Legal Bulletin. 2014. No. 4 (33), pр. 31–35.
3. Vinogradov V. D. Politicheskie cennosti v zhiznedejatel'nosti ljudej[Political values in the life of people]. Serija “Mysliteli”, Tugarinovskie chtenija – “Thinkers” series, Tugarinov reading. Is. 1 / Materialy nauchnoj sessii – Proceedings of the scientific session. Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburgskoe filosofskoe obshhestvo. 2000, pр. 11–14.
4. Oborotov Ju. N. Tradicii i novacii v pravovom razvitii [Traditions and innovations in the development of the legal]. Odessa, Jurid. lіt., 2001. 160 p.
5. Sydorenko O. Dohmaprava yak pravovatsinnist' [Dogma of law as a legal value]. Aktual'ni problem derzhavy i prava – Actual problems of State and Law. 2009. Is. 45, рp. 76–81.
6. Ostapenko M. A. Politychnyy plyuralizm : nestabil'nist' demokratiyi ta poshuky sotsial'noyi rivnovahy : Monohrafiya [Political pluralism unstable democracy and social balance search: Monograph]. Kyiv, M. P. Drahomanov NPU Publ, 2013. 350 p.
7. Kalityns'kyy V. M. Suchasni riznovydy pravovykh ideolohiy: filosofs'ko-pravovyy vymir. Dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yur. nauk : spets. 12.00.12 “Filosofiya prava” [Modern types of legal ideologies, philosophical and legal aspects]. L'viv, 2016. 212 p.
8. Tkachuk A. S. Pravova ideolohiya ta pravova psykholohiya yak strukturni element pravosvidomosti [Legal ideology and legal psychology as structural elements of justice]. Aktual'ni problemy polityky: zb. nauk. prats'. 2012. Nо. 46, pр. 58–66.
9. Hroshevyy Yu. M. Profesiyna pravosvidomist' suddi ta pravozdatnist' rishen' sudu: kryminal'no-protsesual'nyy aspect [Professional capacity of justice judges and judgments, criminal procedural aspect]. Universytet·s'ki naukovi zapysky – University research note. 2005. Nо. 4 (16), рp. 248–255.
10. Partons T. Sistema sovremennyh obshhestv [The system of modern societies]. Trans. from English of L. A. Sedov and A. D. Kovalev. Ed. M. S Kovaleva. Moscow, Aspekt Press., 1998. 270 p.
11. Ryzhenko Ye. S. Intehratyvna ideolohiya yak chynnyk konsolidatsiyi ukrayins'koho suspil'stva. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. polit. nauk : 23.00.03 “Politychna kul'tura ta ideolohiya” [Integrative ideology as a factor of consolidation of Ukrainian society].Kyiv, 2008. 18 p.
12. Orzhel' O. Konsolidatsiya ukrayins'koho suspil'stva na osnovi natsional'noyi ideyi: perspektyvy y obmezhennya (z tochky zoru yevropeys'koho dosvidu) [Consolidation of Ukrainian society based on national ideas, perspectives and constraints (in terms of European experience)]. Visnyk Natsional'noyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny – Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. 2012. N. 2, p. 28–38.
13. Luts'kyy A. I. Sutnisnofunktsional'na kharakterystyka pravovoyi ideolohiyi [Essential functional characteristics of legal ideology]. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University. Seriya : Pravo. 2014. Is. 25, p. 278–282.
14. Cherkas M. Ye. Piznaval'na funktsiya pravovoyi svidomosti na pravotvorchiy stadiyi mekhanizmu pravovoho rehulyuvannya [Cognitive function of legal consciousness in lawmaking mechanism under regulation]. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovryaduvannya – State and local government building. 2008. Is. 16, p. 150–158.
15. Manhaym K. Ideolohiya ta utopiya [Ideology and Utopia]; transl. from German of V. Shved. Kyiv, DUKH I Litera, 2008. 370 p.
16. Electronic resource. Available at http://npu.edu.ua/!ebook/ book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya%20polituku/280.html.
17. Shhegorcov V. A. Sociologija pravosoznanija [Sociology of justice]. Moscow, Mysl', 1981. 174 p.
18. Maksimov S. I. Pravovaja real'nost': opyt filosofskogo osmyslenija : monografija [Legal Reality: philosophical understanding of the experience: a monograph]. Kharkiv, Pravo, 2002. 328 p.
19. Nedyukha M. P. Pravova ideolohiya u konteksti paradyhmy ukrayins'koho derzhavotvorennya [Legal ideology in the context of the paradigm of Ukrainian state].Trypil's'katsyvilizatsiya – Tripoli civilization. 2012. N. 8, p. 11–15.
20. Sytnyk O. M. Pravova ideolohiya yak skladnyk mekhanizmu derzhavno-pravovoho rehulyuvannya [Legal ideology as a component of public-regulation]. Derzhava i pravo – State and Law. 2012. Is. 56, p. 9–14.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.