Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43329
Назва: Про правові основи громадянського суспільства та його взаємодію з органами публічної влади
Інші назви: Legal basis of civil society and its interaction with the public authorities
О правовых основах гражданского общества и его взаимодействии с органами публичной власти
Автори: Ковальчук, Софія
Kovalchuk, Sofia
Ковальчук, София
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Ковальчук С. Про правові основи громадянського суспільства та його взаємодію з органами публічної влади / Софія Ковальчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 90–97.
Bibliographic description: Kovalchuk S. Legal basis of civil society and its interaction with the public authorities / Sofia Kovalchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 90–97.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.12
Теми: громадянське суспільство
публічна влада
держава
інститути громадянського суспільства
конституційні принципи
демократичний процес
форми взаємодії громадянського суспільства з публічною владою
civil society
public authority
state
civil society institutions
constitutional principles
democratic process
forms of interaction of civil society with public authority
гражданское общество
публичная власть
государство
институты гражданского общества
конституционные принципы
демократический процесс
формы взаимодействия гражданского общества с публичной властью
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 90-97
Початкова сторінка: 90
Кінцева сторінка: 97
Короткий огляд (реферат): Розглянуто основні теоретико-правові засади та передумови формування поняття громадянського суспільства в теоретико-правовій думці, сучасний стан взаємодії грома- дянського суспільства і публічної влади. Досліджено проблеми, які перешкоджають упровадженню та реалізації демократичних цінностей громадянського суспільства, та їх вирішення, через розумний баланс інтересів органів публічної влади і громадянського суспільства в Україні.
The main theoretical legal principles and prerequisites of the concept of civil society forming in the theoretical and legal thought, the current state of interaction between civil society and public authorities are examined. The problems facing towards the introduction and implementation of democratic values of civil society, and solutions through reasonable balance of interests of public authorities and civil society in Ukraine are analyzed.
Рассматриваются основные теоретико-правовые основы и предпосылки формирования понятия гражданского общества в теоретико-правовой мысли, современное состояние взаимодействия гражданского общества и публичной власти. Исследуются проблемы, стоящие на пути внедрения и реализации демократических ценностей гражданского общества, их решение, с разумным балансом интересов органов публичной власти и гражданского общества в Украине.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43329
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Ковальчук С., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2009_2/PB-2_37
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2411-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/68/2016
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/854/2004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-п
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19
http://zakon3.rada
Перелік літератури: 1. Грудицына Л. Ю. Гражданское общество, народ и власть: концептуальное понимание и российская специфика / Л. Ю. Грудицына, С. М. Петров // Государство и право. – 2012. – № 6. – 464 с.
2. Гегель Г. В. Философия права / Г. В. Гегель. – М. : Мысль, 1990. – 524 с.
3. Тодика Ю. М. Конституція України : проблеми теорії і практики : монографія / Ю. М. Тодика. – Х. : Факт, 2000. – 608 с.
4. Конституційне право України: / [В. Я. Тацій, В. Ф. Погорілко, Ю. М. Тодика та ін.]; за ред.. В. Я. Тацій, В. Ф. Погорілко Ю. М. Тодики. – К.: Український центр правничих студій, 1999. – 376 с.
5. Варениця В. А. Соціальний діалог: громадянське суспільство та демократія співучасті / В. А. Варениця // Право і Безпека. – 2009. – № 2 (29): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2009_2/PB-2_37.
6. Петришин О. Громадянське суспільство і держава : питання взаємовідносин / О. Петришин // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 4 (47). – С. 3–12.
7. Закон України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” 1 липня 2010 № 2411-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.
8. Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии / Ф. Шмиттер // Полис. – 1996. – № 5. – С. 11–26.
9. Берченко Г. В. Конституційні засади громадянського суспільства в Україні / Г. В. Берченко : дис.… канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Г. В. Берченко. – Х.: 2011. – 219 с.
10. Указ Президента України “Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні” 26 лютого 2016 року №68/2016 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/68/2016.
11. Указ Президента “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” від 31 липня 2004 р. № 854 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/854/2004.
12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” від 3 листопада 2010 р. № 996 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-п.
13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади” від 05 листопада 2008 року № 976 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-п.
14. Закон України “Про публічні закупівлі” від 10 грудня 2016 року № 922-19 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19.
15. Рішення Консти- туційного Суду України від 13 грудня 2001 року № 18-рп/2001 (справа про молодіжні організації) // Офіційний вісник України. – 2001. – № 51. – Ст. 2310.
References: 1. Hrudytsyna L. Yu., Petrov S. M. Hrazhdanskoe obshchestvo, narod y vlast': kontseptual'noe ponymanye y rossyyskaya spetsyfyka [Civil society, people and Power: conceptual understanding and Russian specificity] / L. Yu. Hrudytsуna, S. M. Petrov // Hosudarstvo y pravo. 2012. No 6. 464 p.
2. Hehel' H. V. Fylosofyya prava [Philosophy of Law] / H. V. Hehel'. M. : Mysl', 1990. 524 p.
3. Todyka Yu. M. Konstytutsiya Ukrayiny : problemy teoriyi i praktyky [Constitution of Ukraine: problems of theory and practice] : monohr. / Yu. M. Todyka. Kh. : Fakt, 2000. 608 p.
4. Konstytutsiyne pravo Ukrayiny [Constitutional Law of Ukraine]: / [V. Ya. Tatsiy, V. F. Pohorilko, Yu. M. Todyky ta in..]; za red.. V. Ya. Tatsiy, V. F. Pohorilko Yu. M. Todyky. K.: Ukrayins'kyy tsentr pravnychykh studiy, 1999. 376 p.
5. Varenytsya V.A. Sotsial'nyy dialoh: hromadyans'ke suspil'stvo ta demokratiya spivuchasti [Social dialogue: civil society and participatory democracy] / V. A. Varenytsya // Pravo i Bezpeka. 2009. No 2 (29): Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2009_2/PB-2_37
6. Petryshyn O. Hromadyans'ke suspil'stvo i derzhava : pytannya vzayemovidnosyn [Civil society and State: interrelation issues] / O. Petryshyn // Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2006. No 4 (47). pp. 3–12.
7. Zakon Ukrayiny “Pro zasady vnutrishn'oyi i zovnishn'oyi polityky” 01 lypnya 2010 No. 2411-VI [The law of Ukraine “On the foundations of internal and external politics”]. Available at: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/2411-17.
8. Shmytter F. Razmyshlenyya o hrazhdanskom obshchestve y konsolydatsyy demokratyy [Reflections on civil society and democracy consolidation] / F. Shmytter. Polys. 1996. No 5. pp. 11–26.
9. Berchenko H. V. Konstytutsiyni zasady hromadyans'koho suspil'stva v Ukrayini [Constitutional foundations of civil society in Ukraine] / H. V. Berchenko : dys. kand. yuryd. Nauk : spets. 12.00.02 “Konstytutsiyne pravo; munitsypal'ne pravo” / H. V. Berchenko. Kh., 2011. 219 p.
10. Ukaz Pryzydenta “Pro spryyannya rozvytku hromadyans'koho suspil'stva v Ukrayini” [On the promotion of civil society development in Ukraine] 26 lyutoho 2016 roku No 68/2016. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/68/2016.
11. Ukaz Prezydenta “Pro zabezpechennya umov dlya bil'sh shyrokoyi uchasti hromads'kosti u formuvanni ta realizatsiyi derzhavnoyi polityky” [The decree of the President: On providing conditions for greater public participation in formation and implementation of public policy] vid 31 lypnya 2004 r. No 854. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/854/2004.
12. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro zabezpechennya uchasti hromads'kosti u formuvanni ta realizatsiyi derzhavnoyi polityky” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On ensuring of public participation in formation and implementation of public policy”] vid 03 lystopada 2010 r. No 996. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-п.
13. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro zatverdzhennya Poryadku spryyannya provedennyu hromads'koyi ekspertyzy diyal'nosti orhaniv vykonavchoyi vlady” [On approval of the promotion of civic expertise of the executive] vid 05 lystopada 2008 roku № 976. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-п.
14. Zakon Ukrayiny “Pro publichni zakupivli” [On public procurement] vid 10 hrudnya 2016 roku No. 922-19. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19.
15. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny vid 13 hrudnya 2001 roku № 18-rp/2001 (sprava pro molodizhni orhanizatsiyi) [The Decision of the Constitutional Court of Ukraine (case of youth organizations)]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2001. No51. St. 2310.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.