Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43327
Назва: Філософсько-правова проблема смислозмістовного виміру девіантної свідомості
Інші назви: Philosophical and legal smyslozmistovnoho measurement problem deviant consciousness
Философско-правовая проблема смыслосодержательно го измерения девиантного сознания
Автори: Гарасимів, Тарас
Harasymiv, Taras
Гарасымив, Тарас
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Гарасимів Т. Філософсько-правова проблема смислозмістовного виміру девіантної свідомості / Тарас Гарасимів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 78–82.
Bibliographic description: Harasymiv T. Philosophical and legal smyslozmistovnoho measurement problem deviant consciousness / Taras Harasymiv // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 78–82.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340
12
Теми: особистість
девіантність
свідомість
девіантна свідомість
соціальні чинники
індивід
індивідуальні чинники
становлення особистості індивіда
детермінація
наслідки девіантної свідомості
identity
deviantnist
consciousness
deviant consciousness
social factors
individual
individual factors
individual identity formation
determination
consequences of deviant mind
личность
девиантность
сознание
девиантное сознание
со- циальные факторы
индивид
индивидуальные факторы
становление личности индивида
детерминация
последствия девиантного сознания
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 78-82
Початкова сторінка: 78
Кінцева сторінка: 82
Короткий огляд (реферат): Розглянуто одну із основних проблем філософії права, а саме феномен девіантної свідомості, зокрема її смислозмістовну сутність. Увагу зосереджено на вирішенні фундаментальної проблеми суспільної науки: дослідженні смислу та змісту чинників, що мотивують людину до девіантної свідомості. Проаналізовано детермінанти, які впливають на формування девіантної свідомості та її проявів.
The article is devoted to one of the main problems of philosophy of law, namely the phenomenon of deviant minds, including its smyslozmistovniy essence. The attention is focused on solving the fundamental problem of social science: the study of the meaning and content of the factors that motivate people to deviant minds. The author analyzes the determinants that influence the formation of deviant consciousness and its manifestations.
Рассмотрена одна из основных проблем философии права, а именно феномен девиантного сознания, в частности его смыслосодержательная сущность. Внимание сосредоточено на решении фундаментальной проблемы общественной науки: иссле- довании смысла и содержания факторов, мотивирующих человека к девиантному сознанию. Проанализированы детерминанты, влияющие на формирование девиантного сознания и его проявлений.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43327
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Гарасимів Т., 2017
Перелік літератури: 1. Живкович Л. Теория социального отражения / Л. Живкович ; пер. с сербскохорватского Й. Элеза. – М.: Прогресс, 1969. – 455 с.
2. Копнин П. В. Идея как форма мышления / Павел Васильевич Копнин. – К., 1963. – С. 90.
3. Коршунов А. М. Теория отражения и творчество / Анатолий Михайлович Коршунов. – М., 1972. – С. 78.
4. Дмитриенко Ю. М. “Осевое время” и правовое сознание (в контексте исследований философов права Национальной юридической академии им. Я. Мудрого) / Ю. М. Дмитриенко // Науково-теоретичні здобутки Слобідської України : філософія, релігія, культура: зб. наук. ст. – X. : Курсор, 1998. – C. 39–41.
5. Дмитрієнко Ю. М. Часопис “Віра і Розум” у духовному відродженні України / Ю. М. Дмитрієнко, І. В. Дмитрієнко, В. О. Чефранов, І. О. Орлов, К. М. Оробець // Науково-теоретичні здобутки Слобідської України : про часопис “Віра i Розум”, його проблематику: зб. наук. праць. – X. : Курсор, 1999. – C. 11–15.
6. Дмитрієнко Ю. М. До питання генезису української національної самосвідомості в її спадкоємності / Ю. М. Дмитрієнко // Науковий вісник. Філософія. – X. : ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 1998. – Вип. 1. – C. 107–114.
References: 1. Zhivkovich L. Teoriya sotsial'nogo otrazheniya [Theory of social reflection]. per. s serbskokhorvatskogo I. Eleza. M.: Progress Publ, 1969. 455 p.
2. Kopnin P. V. Ideya kak forma myshleniya [Idea as a form of thinking]. Kiev, 1963. p. 90.
3. Korshunov A. M. Teoriya otrazheniya i tvorchestvo [Theory of reflection and creativity]. Moscow, 1972. p. 78.
4. Dmitrienko Yu. M. “Osevoe vremya” i pravovoe soznanie (v kontekste issledovanii filosofov prava Natsional'noi yuridicheskoi akademii im. Ya. Mudrogo) ["Axial time" and legal consciousness (in the context of studies of philosophers of law at the National Law Academy named after J. Mudry)]. Naukovo-teoretichnі zdobutki Slobіds'koї Ukraїni : fіlosofіya, relіgіya, kul'tura. Zbіrnik naukovikh statei. Kharkiv: Kursor Publ, 1998. pp. 39–41.
5. Dmytriyenko Yu. M. Chasopys “Vira i Rozum” u dukhovnomu vidrodzhenni Ukrayiny [The magazine "Faith and Reason" in the spiritual revival of Ukraine]. Yu. M. Dmytriyenko, I. V. Dmytriyenko, V. O. Chefranov, I. O. Orlov, K. M. Orobets'. Naukovo-teoretychni zdobutky Slobids'koyi Ukrayiny : pro chasopys “Vira i Rozum”, yoho problematyku. Zb. nauk. prats'. Kharkov: Kursor Publ, 1999. pp. 11–15.
6. Dmytriyenko Yu. M. Do pytannya henezysu ukrayins'koyi natsional'noyi samosvidomosti v yiyi spadkoyemnosti [On the question of the genesis of Ukrainian national identity in its succession]. Naukovyy visnyk. Filosofiya. Kharkiv: KhDPU im. H. S. Skovorody Publ, 1998. Vol. 1. pp. 107–114.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.