Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43324
Назва: Поняття та види делінквентної поведінки людини
Інші назви: Concept and types of delinquent behavior human
Понятие и виды делинквентного поведения человека
Автори: Барабаш, Ольга
Barabash, Olga
Барабаш, Ольга
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Барабаш О. Поняття та види делінквентної поведінки людини / Ольга Барабаш // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 62–66.
Bibliographic description: Barabash O. Concept and types of delinquent behavior human / Olga Barabash // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 62–66.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340
01
Теми: поведінка людини
девіантна поведінка
делінквентна поведінка
соціально-негативна поведінка
злочинна поведінка
human behavior
deviant behavior
delinquent behavior
socially negative behavior
criminal behavior
поведение человека
девиантное поведение
делинквентное поведение
социально-негативное поведение
преступное поведение
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 62-66
Початкова сторінка: 62
Кінцева сторінка: 66
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано поняття та ознаки делінквентної поведінки людини. Визначено категорію осіб, які найсхильніші до проявів делінквентної поведінки. Наведено та охарактеризовано види делінквентної поведінки людини.
The article analyzes the concept and characteristics of delinquent behavior. Prescribed classes of persons who are most prone to displays of delinquent behavior. Shows and characterized the types of delinquent behavior.
Проанализированы понятия и признаки делинквентного поведения человека. Определены категории лиц, которые наиболее подвержены проявлениям делинк- вентного поведения. Приведены и охарактеризованы виды делинквентного поведения человека.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43324
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Барабаш О., 2017
Перелік літератури: 1. Докторович М. О. Делінквентна поведінка особистості: факторний аналіз / М. О. Докторович // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського [збірник наукових праць]. – Миколаїв: ТОВ фірма “Іліон”, 2010. – Т. 2. – Вип. 4. – С. 65–68.
2. Чуносов М. О. Класифікація видів делінквентної поведінки як теоретична проблема / М. О. Чуносов // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2013. – № 11. – С. 158–161.
3. Димитров А. В. Основы пенитенциарной психологии / А. В. Дмитров, В. П. Сафронов. – М. : Моск. психол.-соц. ин-т, 2003. – 176 с.
4. Англо-русский полный юридический словарь / состав. А. С. Мамулян. – М.: Лингво, 1993. – 400 с.
5. Социальные отклонения / под ред. В. Н. Кудрявцева. – М. : Юридическая литература, 1989. – 213 с.
6. Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личности / X. Ремшмидт. – М. : Мир, 1994. – 320 с.
7. Криминальная мотивация / под ред. В. Н. Кудрявцева. – М. : Наука, 1986. – 303 с.
8. Богомолова М. Ю. Делінквентна поведінка підлітків як соціально-педагогічна проблема / М. Ю. Богомолова // Пед. науки : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 59. – С. 357–362.
9. Бахур Оксана. Психологічна характеристика підлітків з делінквентною поведінкою / Бахур Оксана. – С. 220–226.
10. Шмелев А. Г. Делинквентное поведение / А. Г. Шмелев // Основы психодиагностики : учеб. пособ. – М., Ростов н/Д: Феникс, 1996. – С. 383–401.
11. Завражин С. А. Подростковая делинквентность: Транскультурная перспектива / С. А. Завражин // СоцИс. – 1995. – № 2.
12. Боднар А. Я. Особливості проявів делінквентної поведінки в Збройних силах України / А. Я. Боднар, Н. Г. Макаренко // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2011. – Т. 123. – С. 35–39.
References: 1. Doktorovich M. O. Delіnkventna povedіnka osobistostі: faktornij analіz [Delinquent behavior personality: factor analysis], Naukovij vіsnik mikolaїvskogo derzhavnogo unіversitetu іmenі V. O. Suxomlinskogo, 2010, No 4, pp. 65–68.
2. Chunosov M. O. Klasifіkacіya vidіv delіnkventnoї povedіnki yak teoretichna problema [Classification of delinquent behavior as a theoretical problem], Komp’yuterno-іntegrovanі texnologії: osvіta, nauka, virobnictvo, 2013, No 1, pp.158–161.
3. Dimitrov A. V. Osnovy penitenciarnoj psixologii [Fundamentals of penitentiary psychology]. Moskva, 2003, 176 p.
4. Mamulyan A. S. Anglo-russkij polnyj yuridicheskij slovar [English-Russian full legal dictionary]. Moskva, 1993, 400 p.
5. Kudryavcev V. N. Socialnye otkloneniya [Social deviations]. Moskva, 1989, 213 p.
6. Remshmidt X. Podrostkovyj i yunosheskij vozrast: problemy stanovleniya lichnosti [Adolescence and adolescence: the problems of becoming a person]. Moskva, 1994, 320 p.
7. Kudryavcev V. N. Kriminalnaya motivacіya [Criminal motivation]. Moskva, 1986, 303 p.
8. Bogomolova M. Y. Delіnkventna povedіnka pіdlіtkіv yak socіalno-pedagogіchna problema [Delinquent behavior of adolescents as a social and educational problem], Ped. nauki : zb. nauk. pr., 2011, No 59, pp. 357–362.
9. Baxur O. Psixologіchna xarakteristika pіdlіtkіv z delіnkventnoyu povedіnkoyu [Psychological characteristics of adolescents with delinquent behavior], S. 220–226.
10. Shmelev A. G. Delinkventnoe povedenie [Delinquent behavior]. Moskva, pp. 383–401.
11. Zavrazhin S. A. Podrostkovaya delinkventnost: transkulturnaya perspektiva [Adolescent delinquency: A transcultural perspective], 1995, No 2.
12. Bodnar A. Y. Osoblivostі proyavіv delіnkventnoї povedіnki v zbrojnix silax Ukraїni [Features of delinquent behavior in the Armed Forces of Ukraine], 2011, pp. 35–39.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.