Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43018
Tytuł: Особливості медіа-відображення конфліктності
Inne tytuły: The peculiarities of conflicts representation in mass media
Особенности медиа-отображення конфликтности
Authors: Гарматій, Ольга
Harmatiy, Olha
Гарматий, Ольга
Akcesoria: Національного університету “Львівська політехніка”
Cytat: Гарматій О. Особливості медіа-відображення конфліктності / Ольга Гарматій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 883. — С. 22–27.
Bibliographic description: Harmatiy O. The peculiarities of conflicts representation in mass media / Olha Harmatiy // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 883. — P. 22–27.
Część publikacji: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки, 883, 2017
Journal/kolekcja: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки
Release/№ : 883
Data wydania: 27-gru-2017
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Place edycja: Львів
UDC: 070
654.1]
005
573/.574
Słowa kluczowe: ЗМІ
медіа
конфлікт
конфліктний процес
зміст
жанр
сюжет
композиція
стратегія
тактика
mass media
conflict
conflict process
content
genre
plot
composition
strategy
tactics
СМИ
медиа
конфликт
конфликтный процесс
содержание
жанр
сюжет
композиция
стратегия
тактика
Strony: 6
Zakres stron: 22-27
Główna strona: 22
Strona końcowa: 27
Abstract: Досліджено журналістське висвітлення конфліктних процесів. Конфлікт розглянуто як важливий змістовий та формотворчий елемент журналістських творів. Проаналізованозмістове, жанрове, сюжетно-композиційне відображення конфліктності засобами журналістики. З’ясовано особливості висвітлення у ЗМІ таких параметрів конфліктних процесів як структура, типологія, причини, динаміка, функції. Розглянуто модель діяльності преси у конфліктних процесах, яка визначає стратегію і тактику журналістського відтворення конфліктності. Дано рекомендації щодо висвітлення конфліктної тематики.
The article deals with the journalist covering of conflict processes. The conflict is regarded as the important content- and form-driving element of journalistic texts. The author analyzes how the field of conflict is represented with content, genre and plot-compositional means of journalism. The peculiarities of media coverage of such parameters of conflict processes as structure, typology, reasons, dynamics, functions are clarified. The article deals with the model of the mass media activity in conflict processes. It defines the strategy and tactics of journalistic reproduction of conflict. There are some suggestions on covering conflict topics.
Исследовано журналистское освещение конфликтных процессов. Конфликт рассматривается как важный содержательный и формотворческий элемент журна- листских произведений. Анализируется содержательное, жанровое, сюжетно-компози- ционное отображения конфликтности средствами журналистики. Выясняются особен- ности освещения в СМИ таких параметров конфликтных процессов, как структура, типология, причины, динамика, функции. Рассматривается модель деятельности прессы в конфликтных процессах, которая определяет стратегию и тактику журналистского воспроизведения конфликтности. Даются рекомендации по освещению конфликтной тематики.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43018
Właściciel praw autorskich: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Гарматій Ольга, 2017
Związane URL literatura: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/visvitlennya_konfliktu_v_ukrainskikh_media_ustanovki_praktiki_poshuk_rishen_rezultati_doslidzhennya/
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/how_to/visvitlennya_
http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/standards/rol_zhurnalistiv_v_umovakh_konfliktu_yak_ne_rozednati_a_vidnoviti_d
http://journalism.ucu.edu.ua/navchannya/zhurnalistika/media-pro-konflikti/
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2103
http://www.radiosvoboda.org/a/27291581.html
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/
http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/
Wykaz piśmiennictwa: 1. Висвітлення конфлікту в українських медіа: установки, практики, пошук рішень (результати дослідження). – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/visvitlennya_konfliktu_v_ukrainskikh_media_ustanovki_praktiki_poshuk_rishen_rezultati_doslidzhennya/.
2. Горчинська О. Висвітлення збройного конфлікту. Поради для журналістів / Олександра Горчинська. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/how_to/visvitlennya_ zbroynogo_ konfliktu_poradi_dlya_zhurnalistiv/.
3. Дорош М. Роль журналістів в умовах конфлікту: як не роз’єднати, а відновити довіру / Марина Дорош. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/standards/rol_zhurnalistiv_v_umovakh_konfliktu_yak_ne_rozednati_a_vidnoviti_d oviru.
4. Духніч О. Читанка до сесії з особливостей висвітлення конфлікту журналістами /Духніч Ольга. – Режим доступу : www.mediaschool.org.ua/uploads/Dukhnich.doc.
5. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості / В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2008. – 3-є вид. –268 с.
6. Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини / О. В. Зернецька ; НАН України ; Ін-тут світової економіки і міжнар. відносин. – К.: Освіта, 1999. –352 с.
7. Зернецька О. В. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект) / О. В. Зер- нецька. – К. : Наукова думка, 1993. – 130 с.
8. Журналістика в умовах конфлікту: передовий досвід та рекомендації : посібник рекомендацій для працівників ЗМІ. – К. : ВАІТЕ, 2016. – 118 с.
9. Іванов В. Ф. Основні теорії масової комунікації і журналістики / В. Ф. Іванов ; за наук. ред. В. В. Рі- зуна. – К. : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.
10. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів / А. Т. Ішмуратов. – К. : Наукова думка, 1996. – 190 с.
11. Конфлікт у медіа і медіа в конфлікті: донесення дражливих питань через засоби масової інформації / Школа журналістики Українського католицького університету ; Львівський медіафорум. – Режим доступу : http://journalism.ucu.edu.ua/navchannya/zhurnalistika/media-pro-konflikti/.
12. Кузнецова О. Д. Аналітичні методи в журналістиці / О. Д. Кузнецова. – Львів, 2002. – 120 с.
13. Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації / О. Д. Кузнецова. – Львів : ПАІС, 2005. – 226 с.
14. Михайлин І. Л. Основи журналістики. – 5-те вид., перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2011 – 496 с.
15. Порфімович О. Л. Конфлікти в мас-медійній діяльності / О. Л. Порфімович. – К. : А.С.К., 2013. –124 с.
16. Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с.
17. Почепцов Г.Глобальні проекти: конструювання майбутнього / Г. Почепцов. – К. : Укр. центр політ. менедж.,2009. – 212 c.
18. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – К. : Знання,2008. – 663 c. (Вища освіта XXI ст.).
19. Почепцов Г. Г. Смислові та інформаційні війни / Г. Г. Почепцов // Інформаційне суспільство. – 2013. – Вип. 18. – С. 21–27.
20. Різун В. В. Теорія ма- сової комунікації / В. В. Різун. – К. : Видавничий центр “Просвіта”, 2008. – 260 с.
21. Синоруб Г. П. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії) : автореф. дис... канд. наук із соц. ком. : 27.00.01 / Г. П. Синоруб. – К., 2009. – 20 с.
22. Cиноруб Г. П. Діяльність медіа як чинник розв’язання конфліктів / Г. П. Cиноруб // Актуальні проблеми регіональної журналістики в Україні. Наукові праці. Філологічні науки : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І Огієнка. – Вип. 17. – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 49–52.
23. Слєсарчук Я. Журналістика конфлікту: медіатор чи провокатор? / Я. Слєсарчук // Електрона бібліотека Інституту журналістики. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2103.
24. Уліцка О. В. Регіональна преса у конфліктному полі місцевих органів влади (на прикладі львівських газет 1994–2004 рр.) : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.08 – журналістика / О. В. Уліцка. – Львів, 2005. – 22 с.
25. Швидко А. Українські ЗМІ поглиблюють чи вирішують соціальні конфлікти? / А. Швидко. – Режим дoступу : http://www.radiosvoboda.org/a/27291581.html.
References: 1. Vysvitlennya konfliktu v ukrayins’kykh media: ustanovky, praktyky, poshuk rishen’ (rezul’taty doslidzhennya). – Rezhym dostupu : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/ research/visvitlennya_konfliktu_v_ukrainskikh_media_ustanovki_praktiki_poshuk_rishen_rezultati_doslidzhennya/.
2. Horchyns’ka O. Vysvitlennya zbroynoho konfliktu. Porady dlya zhurnalistiv / Oleksandra Horchyns’ka. –Rezhym dostupu : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/ how_to/visvitlennya_zbroynogo_konfliktu_poradi_dlya_zhurnalistiv/.
3. Dorosh M. Rol’ zhurnalistiv v umovakh konfliktu: yak ne roz”yednaty, a vidnovyty doviru / Maryna Dorosh. – Rezhym dostupu : http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/ standards/rol_zhurnalistiv_v_umovakh_konfliktu_yak_ne_rozednati_a_vidnoviti_doviru.
4. Dukhnich O. Chytanka do sesiyi z osoblyvostey vysvitlennya konfliktu zhurnalistamy / Dukhnich Ol’ha. – Rezhym dostupu : www.mediaschool.org.ua/uploads/Dukhnich.doc.
5. Zdoroveha V.Y. Teoriya i metodyka zhurnalist·s’koyi tvorchosti / V.Y. Zdoroveha. – L’viv : PAIS, 2008. – 3-ye vyd. – 268 р.
6. Zernets’ka O. V. Hlobal’nyy rozvytok system masovoyi komunikatsiyi i mizhnarodni vidnosyny / O. V. Zernets’ka ; NAN Ukrayiny ; In-tut svitovoyi ekonomiky i mizhnar. vidnosyn. – K. : Osvita, 1999. – 352 р.
7. Zernets’ka O. V. Novi zasoby masovoyi komunikatsiyi (sotsiokul’turnyy aspekt) / O. V. Zernets’ka. – K. : Naukova dumka,1993. – 130 s.
8. Zhurnalistyka v umovakh konfliktu: peredovyy dosvid ta rekomendatsiyi : posibnyk rekomendatsiy dlya pratsivnykiv ZMI. – K. : VAITE, 2016. – 118 р.
9. Ivanov V. F. Osnovni teoriyi masovoyi komunikatsiyi i zhurnalistyky / V. F. Ivanov ; za nauk. red. V. V. Rizuna – K. : Tsentr Vil’noyi Presy, 2010. – 258 s.
10. Ishmuratov A. T. Konflikt i z·hoda. Osnovy kohnityvnoyi teoriyi konfliktiv / A. T. Ishmuratov. – K. : Naukova dumka, 1996. – 190 р.
11. Konflikt u media i media v konflikti: donesennya drazhlyvykh pytan’ cherez zasoby masovoyi informatsiyi / Shkola zhurnalistyky Ukrayins’koho katolyts’koho universytetu ; L’vivs’kyy mediaforum. – Rezhym dostupu : http://journalism.ucu.edu.ua/navchannya/zhurnalistika/media-pro-konflikti/.
12. Kuznetsova O. D. Analitychni metody v zhurnalistytsi / O. D. Kuznetsova. – L’viv, 2002. – 120 р.
13. Kuznetsova O. D. Zasoby masovoyi komunikatsiyi / O. D. Kuznetsova. – L’viv : PAIS, 2005. – 226 s.
14. Mykhaylyn I. L. Osnovy zhurnalistyky. – 5-te vyd. pererob. ta dop. – K. : Tsentr uchbovoyi literatury, 2011 – 496 р.
15. Porfimovych O.L. Konflikty v mas-mediyniy diyal’nosti / Porfimovych O.L. – K. : A.S.K., 2013. – 124 р.
16. Potyatynyk B. V. Media: klyuchi do rozuminnya. – L’viv : PAIS, 2004. – 312 s.
17. Pocheptsov H. Hlobal’ni proekty: konstruyuvannya maybutn’oho / H. Pocheptsov. – K. : Ukr. tsentr polit. menedzh.,2009. – 212 р.
18. Pocheptsov H. H. Informatsiyna polityka / H. H. Pocheptsov, S. A. Chukut. – K. : Znannya, 2008. – 663 р. (Vyshcha osvita XXI st.).
19. Pocheptsov H. H. Smyslovi ta informatsiyni viyny / H. H. Pocheptsov // Informatsiyne suspil’stvo. – 2013. – Vyp. 18. – Р. 21–27.
20. Rizun V. V. Teoriya masovoyi komunikatsiyi / V. V. Rizun. – K. : Vydavnychyy tsentr “Prosvita”, 2008. – 260 р.
21. Synorub H. P.Ponyattya konfliktnoho napovnennya diyal’nosti mas-media v teoriyi sotsial’nykh komunikatsiy (kontekst formuvannya povedinky audytoriyi) : avtoref. dys... kand. nauk iz sots. kom. : 27.00.01 / H. P. Synorub. – K., 2009. – 20 р.
22. Cynorub H. P. Diyal’nist’ media yak chynnyk rozv”yazannya konfliktiv / H. P. Cynorub // Aktual’ni problemy rehional’noyi zhurnalistyky v Ukrayini. Naukovi pratsi. Filolohichni nauky : zb. nauk. prats’ / Kam”yanets’-Podil’s’kyy nats. un-t im. I Ohiyenka. – Vyp. 17. – Kam”yanets’-Podil’s’kyy, 2008. – Р. 49–52.
23. Slyesarchuk Ya. Zhurnalistyka konfliktu: mediator chy provokator? / Ya. Slyesarchuk // Elektrona biblioteka Instytutu zhurnalistyky. – Rezhym dostupu :http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2103.
24. Ulitska O. V. Rehional’na presa u konfliktnomu poli mistsevykh orhaniv vlady (na prykladi l’vivs’kykh hazet 1994–2004 rr.) : avtoref. dys...kand. filol. nauk : 10.01.08 – zhurnalistyka / O. V. Ulitska. – L’viv, 2005. – 22 р.
25. Shvydko A. Ukrayins’ki ZMI pohlyblyuyut’ chy vyrishuyut’ sotsial’ni konflikty? / A. Shvydko. – Rezhym dostupu :http://www.radiosvoboda.org/a/27291581.html.
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Журналістські науки. – 2017. – №883Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi