Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43014
Tytuł: Соціальна комунікація як інтердисциплінарна область: погляди Юзефа Подгурецьки
Inne tytuły: Social communication as interdisciplinary area: views Jozef Podhuretsky
Социальная коммуникация как интердисциплинарная область: взгляди Юзефа Подгурецки
Authors: Холод, Олександр
Kholod, Alexander
Холод, Александр
Akcesoria: ВНЗ “Інститут реклами”
Cytat: Холод О. Соціальна комунікація як інтердисциплінарна область: погляди Юзефа Подгурецьки / Олександр Холод // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 883. — С. 144–157.
Bibliographic description: Kholod A. Social communication as interdisciplinary area: views Jozef Podhuretsky / Alexander Kholod // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 883. — P. 144–157.
Część publikacji: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки, 883, 2017
Journal/kolekcja: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки
Release/№ : 883
Data wydania: 27-gru-2017
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Place edycja: Львів
UDC: 007
304
001
Słowa kluczowe: соціальна комунікація
інтердисциплінарна область
Юзеф Подгурецьки
social communication
interdisciplinary area
Jozef Podgurecki
социальная коммуникация
интердисциплинарная область
Юзеф Подгурецки
Strony: 14
Zakres stron: 144-157
Główna strona: 144
Strona końcowa: 157
Abstract: Метою дослідження було обрано визначення ролі й місця теоретичних поглядів Юзефа Подгурецьки в загальній теорії соціальних комунікацій. Запропонувавши аналіз соціальної комунікації, Ю. Подгурецьки так і не довів свого логічного посилання щодо її інтердисциплінарного характеру, а залишився на позиціях психолога, який фрагментарно (несистемно) обговорює ідеї когнітивного дисбалансу, інтраверсії, екстраверсії, емпатії, інгратіації, трансгресії, маккіавелізму тощо.
The aim of the study was to determine the role and place of the theoretical views of Jozef Podgurecki in the general theory of social communications. Suggesting an analysis of social communication, J. Podguretsky never proved his logical reference to her interdisciplinary nature, but remained on the position of a psychologist, analyzing the ideas of cognitive imbalances, introversion, extraversion, empathy, ingratiation, transgression, and Machiavellianism.
Целью исследования было выбрано определение роли и места теоретических взглядовЮзефа Подгурецки в общей теории социальных коммуникаций. Предложив анализ социальной коммуникации, Ю. Подгурецки так и не доказал своей логической ссылки на ее интердисциплинарный характер, а остался на позициях психолога, фрагментарно (несистемно) проанализировав идеи когнитивного дисбаланса, интраверсии, экстраверсии, эмпатии, ингратиации, трансгрессии, маккиавелизма.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43014
Właściciel praw autorskich: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Холод Олександр, 2017
Związane URL literatura: http://elibrary.kubg.edu.ua/
http://psyfactor.org/lib/socio8.htm
http://elibrary.kubg.edu.ua/1045/1/O.Kurban_SKSSNZ_GI.pdf
Wykaz piśmiennictwa: 1. Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; наук. ред. Л. А. Дубровіна. – К., 2010. – 230 с.
2. Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. – М.: Наука, 1984.
3. Дридзе Т. М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в семиосоциопсихологии // Общественные науки и современность. – 1996. – № 3.
4. Ільганаєва В. Соціальна комунікація як об’єкт теоретизації / В. Ільганаєва // Філософія людського спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація. – 2009. – №1. – С. 60–67.
5. Ільганаєва В. Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку / В. Ільганаєва. – К.: Ред. журн. “Бібліот. вісник”, 1996. – 253 с.
6. Ільганаєва В. О. Теорія соціальних комунікацій на шляху фундаменталізації медіа-знання / В. Ільганаєва // Соціальні ко- мунікації: результати досліджень–2013 : кол. монографія. – У 3-х т. – Т. 1 : Теорія та історія со- ціальних комунікацій [наук. ред. О. М. Холод]. – К.: КНУКіМ, 2014. – С. 5–44.
7. Курбан О. В. Со- ціальні комунікації в роботах українських дослідників [Електронний ресурс] / О.В. Курбан // Інфор- маційне суспільство. – Вип. 11. – 2010. – січень–червень. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/ 1044/1/O.Kurban_SKRUD_GI.pdf (дата звернення – 30.01.2017).
8. Курбан О.В. Соціальна комунікація в системі сучасного наукового знання [Електронний ресурс] / О. В. Курбан // Інформаційне суспільство. – № 10. – 2009. – С. 64–66; також див.: Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/ 1045/1/O.Kurban_SKSSNZ_GI.pdf (дата звернення – 31.01.2017).
9. 1.Подгурецки Ю. Социальная коммуникация / Ю. Подгурецки. – М.: Гелиос АРВ, 2006. – 160 с.
10. Почепцов Г.Г. Соціальні комунікації і нові комунікативні технології / Почепцов Г.Г. // Комунікація. – 2010. – № 1. – С. 19–26.
11. Почепцов Г. Социокоммуникации и социосистемы [Електронний ресурс] / Г. Почепцов. – Режим доступу: http://psyfactor.org/lib/socio8.htm (дата звернення: 8.06.2016). – Назва є екрану.
12. Різун В.В. До питання про соціальнокомунікаційний підхід у науці / Різун В. В. // Комунікація. – 2010. – № 1. – С. 35–36.
13. Різун В. В. Начерки до ме- тодології досліджень соціальних комунікацій / Різун В.В. // Світ соціальних комунікацій. – 2011. –Т. 1. – с. 7, 10.
14. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации / Соколов А.В. – СПб. : Издательство Михайлова, 2002. – 449 с.
15. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: учеб. пособ. / А. В. Соколов. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. – с. 450. 19. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : словарь-справочник [авт.-сост. В. А. Ильганаева]. – Харьков : КП “Городская типография”, 2009. – С. 296–297.
16. Холод О. М. Соціальні комунікації : соціо- та психолінгвістичний аналіз : навч. посіб. / Холод О. М. – Львів : ПАІС, 2011. – С. 35.
17. Холод О. М. Специфіка тлумачення терміна “соціальні комунікації” // Журналістика в піарі та піар у журналістиці / Упорядн. В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. – К.: “Грамота”,2010. – С. 278–279.
18. Холод О. М. Соціальні комунікації як поняття в науковій галузі “Соціальні комунікації” / О. М. Холод // Інмутація суспільства в гіпермаркеті свідомості: у 3-х т. – Т. 3: Інмутація сучасного суспільства: монографія. – К. : КиМУ, 2012. – С. 213–222.
19. Холод О. М. Трансгресивна тенденція розвитку соціальних комунікацій у теорії Валентини Ільганаєвої / О. М. Холод // Держава та регіони. Сер: Соціальні комунікації. – № 1. – 2017. – (у друці).
20. Шарков Ф. И. Истоки и парадигмы исследований социальной коммуникации / Ф. И. Шарков // Социологические исследования. – 2001. – № 8. – С. 52–61.
21. Яблоновська Н. В. Термін “Соціальні комунікації”, або що є спільного між мережами підземного міського господарства та журналістикою? // Журналістика в піарі та піар у журналістиці / Упорядн. В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. – К.: “Грамота”, 2010. – С. 185–187.
22. Festinger L. A Theory of Cognitive Dissonance,1957.
23. Koncepcja transgresyjna człowieka : analiza psychologiczna, PWN, Warszawa, 1987, s. 50–67,77, 140–142.
24. Machiavelli N. Ksiaze, Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, Wroclaw, 1979, s. 46–47.
25. Olszewska-Kondratowicz A. Studia Psychologiczne, t. 15, 1975, s. 85–87, 94–95.
26. Osobowocz a spoleczne zachowanie sie ludzi, red. J. Reykowski, KiW, Warszawa, 1980, s. 296, 417.
27. Sillamy N. Slownik psychologii, Katowice, 1995, s. 68.
References: 1. Goroviy V. Sotsíal’ní ínformatsíyní komuníkatsíí, íkh napovnennya í resurs / NAN Ukraí ni, Nats. b-ka Ukraíni ím. V. Í. Vernads’kogo; nauk. red. L. A. Dubrovína. – K., 2010. – 230 s.
2. Dridze T. M. Tekstovaya deyatel’nost’ v strukture sotsial’noy kommunikatsii. – M.: Nauka, 1984.
3. Dridze T. M. Sotsial’naya kommunikatsiya kak tekstovaya deyatel’nost’ v semiosotsiopsikhologii // Obshchestvennyye nauki i sovremennost’. – 1996. – № 3.
4. Íl’ganaêva V. Sotsíal’na komuníkatsíya yak ob’êkt teoretizatsíí / V. Íl’ganaêva // Fílosofíya lyuds’kogo spílkuvannya: fílosofíya, psikhologíya, sotsíal’na komuníkatsíya. –2009. – №1. – S. 60–67.
5. Íl’ganaêva V. Bíblíotechna osvíta: nova paradigma rozvitku / V. Íl’ganaêva. – K.: Red. zhurn. “Bíblíot. vísnik”, 1996. – 253 s.
6. Íl’ganaêva V. O. Teoríya sotsíal’nikh komuníkatsíy na shlyakhu fundamentalízatsíí medía-znannya / V. Íl’ganaêva // Sotsíal’ní komuníkatsíí: rezul’tati doslídzhen’–2013 : kol. monografíya. – U 3-kh t. – T. 1 : Teoríya ta ístoríya sotsíal’nikh komuníkatsíy [nauk. red. O. M. Kholod]. – K.: KNUKíM, 2014. – S. 5–44.
7. Kurban O.V. Sotsíal’ní komuníkatsíí v robotakh ukraíns’kikh doslídnikív [Yelektronniy resurs] / O. V. Kurban // Ínformatsíyne suspíl’stvo. – Vip.11. – 2010. – síchen’–cherven’. – Rezhim dostupu: http://elibrary.kubg.edu.ua/ 1044/1/O.Kurban_SKRUD_GI.pdf (data zvernennya – 30.01.2017).
8. Kurban O. V. Sotsíal’na komuníkatsíya v sistemí suchasnogo naukovogo znannya [Yelektronniy resurs] / O. V. Kurban // Ínformatsíyne suspíl’stvo. –No. 10. – 2009. – S. 64–66; takozh div.: Rezhim dostupu: http://elibrary.kubg.edu.ua/1045/1/O.Kurban_SKSSNZ_GI.pdf (data zvernennya – 31.01.2017).
9. Podguretski Y. U. Sotsial’naya kommunikatsiya / Y. U. Podguretski. – M.: Gelios ARV, 2006. – 160 s.
10. Pocheptsov G. G. Sotsíal’ní komuníkatsíí í noví komuníkativní tekhnologíí / Pocheptsov G. G. // Komuníkatsíya. – 2010. – № 1. –S. 19–26.
11. Pocheptsov G. Sotsiokommunikatsii i sotsiosistemy [Yelektronniy resurs] / G. Pocheptsov. – Rezhim dostupu: http://psyfactor.org/lib/socio8.htm (data zvernennya: 8.06.2016). – Nazva ê yekranu.
12. Rízun V.V. Do pitannya pro sotsíal’nokomuníkatsíyniy pídkhíd u nautsí / Rízun V.V. // Komuníkatsíya. – 2010. – № 1. – S. 35–36.
13. Rízun V. V. Nacherki do metodologíí doslídzhen’ sotsíal’nikh komuníkatsíy / Rízun V.V. // Svít sotsíal’nikh komuníkatsíy. – 2011. – T. 1. – s. 7,10. 17. Sokolov A. V. Obshchaya teoriya sotsial’noy kommunikatsii / Sokolov A.V. – SPb. : Izdatel’stvo Mikhaylova, 2002. – 449 s.
14. Sokolov A. V. Obshchaya teoriya sotsial’noy kommunikatsii: ucheb. posob. / A. V. Sokolov. – SPb.: Izd-vo Mikhaylova V. A., 2002. – s. 450.
15. Sotsial’nyye kommunikatsii (teoriya, metodologiya, deyatel’nost’) : slovar’-spravochnik [avt.-sost. V.A. Il’ganayeva]. – Khar’kov : KP “Gorodskaya tipografiya”, 2009. – S. 296–297.
16. Kholod O.M. Sotsíal’ní komuníkatsí : sotsío- ta psikholíngvístichniy analíz : navch. posíb. / Kholod O.M. – L’vív : PAÍS, 2011. – S. 35.
17. Kholod O. M. Spetsifíka tlumachennya termína “sotsíal’ní komuníkatsíí” // Zhurnalístika v píarí ta píar u zhurnalístitsí / Uporyadn. V. F. Ívanov, O. S. Dudko. – K.: “Gramota”, 2010. – S. 278–279.
18. Kholod O. M. Sotsíal’ní komuníkatsíí yak ponyattya v naukovíy galuzí “Sotsíal’ní komuníkatsíí” / O. M. Kholod // Ínmutatsíya suspíl’stva v gípermarketí svídomostí: u 3-kh t. – T. 3: Ínmutatsíya suchasnogo suspíl’stva: monografíya. – K. : KiMU, 2012. – S. 213–222.
19. Kholod O. M. Transgresivna tendentsíya rozvitku sotsíal’nikh komuníkatsíy u teorííValentini Íl’ganaêvoí / O. M. Kholod // Derzhava ta regíoni. Ser: Sotsíal’ní komuníkatsíí. – № 1. –2017. – (u drutsí).
20. Sharkov F.I. Istoki i paradigmy issledovaniy sotsial’noy kommunikatsii / Sharkov F.I. // Sotsiologicheskiye issledovaniya. – 2001. – № 8. – S. 52–61.
21. Yablonovs’ka N. V. Termín “Sotsíal’ní komuníkatsíí”, abo shcho ê spíl’nogo mízh merezhami pídzemnogo mís’kogo gospodarstva ta zhurnalístikoyu? // Zhurnalístika v píarí ta píar u zhurnalístitsí / Uporyadn. V. F. Ívanov, O. S. Dudko. – K.: “Gramota”, 2010. – S. 185–187.
22. Festinger L. A Theory of Cognitive Dissonance, 1957. 27. Koncepcja transgresyjna człowieka : analiza psychologiczna, PWN, Warszawa, 1987, s. 50–67, 77,140–142.
23. Machiavelli N. Ksiaze, Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, Wroclaw, 1979, s. 46–47.
24. Olszewska-Kondratowicz A. Studia Psychologiczne, t. 15, 1975, s. 85–87, 94–95.
25. Osobowocz a spoleczne zachowanie sie ludzi, red. J. Reykowski, KiW, Warszawa, 1980, s. 296, 417.
26. Sillamy N.Slownik psychologii, Katowice, 1995, s. 68.
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Журналістські науки. – 2017. – №883Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi