Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43010
Title: Менеджмент інформаційно-комунікаційної сфери в контексті становлення українського суспільства
Other Titles: Management information and communication areas in the formation of Ukrainian society
Менеджмент информационно-коммуникационных сфер в контексте становления украинского общества
Authors: Рак, Ольга
Rak, Olha
Рак, Ольга
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Рак О. Менеджмент інформаційно-комунікаційної сфери в контексті становлення українського суспільства / Ольга Рак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 883. — С. 121–125.
Bibliographic description (International): Rak O. Management information and communication areas in the formation of Ukrainian society / Olha Rak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 883. — P. 121–125.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки, 883, 2017
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки
Issue: 883
Issue Date: 27-Dec-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 007
316.77
655 (477)
Keywords: менеджмент
інформаційно-комунікаційна сфера
теоретико- методологічні аспекти засобів масової комунікації
комунікаційний вплив на свідомість
management
information and communication field
theoretical and methodological aspects of the media
communication effect on consciousness
менеджмент
информационно-коммуникационная сфера
теоретико- методологические аспекты средств массовой коммуникации
коммуникационный влияние на сознание
Number of pages: 5
Page range: 121-125
Start page: 121
End page: 125
Abstract: Досліджено роль менеджменту інформаційно-комунікаційної сфери українського суспільства в контексті становлення та розвитку політичної, економічної, соціальної, науково-технологічної та інформаційно-комунікаційної сфер суспільного життя України. Розглядаються теоретико-концептуальні та практичні підходи до управління розвитком інформаційно-комунікаційної сфери українського суспільства. Автором з’ясовано та проаналізовано теоретичні та практичні проблеми менедж- менту комунікаційної та видавничої сфери новітньої України в умовах глобалізації та регіоналізації соціальних комунікацій у контексті перспектив формування повноцінного національного інформаційного простору.
Article plays the role of information and communications management sphere Ukrainian society in the context of the formation and development of political, economic, social, scientific, technological and information-communication spheres of public life in Ukraine. Theoretical and conceptual and practical approaches to managing the development of information and communication spheres of society. The author found and analyzed the theoretical and practical problems of management communication and publishing spheres of modern Ukraine in the context of globalization and regionalization of social communications in the context of the prospects for the development of adequate national information space. The study examined the author of the problems and prospects of implementation of the national management publishing, carried out in the context of globalization and regionalization of the information sphere Ukrainian society. The article describes the problem management publishing industry in modern Ukrainian conditions, namely stop on such important issues as the formation and establishment of information and communications spheres of society and its publishing segment; the impact of the media on the development of information and communication culture of Ukrainian society with specific political culture; the impact of ideological principles and mentality of Ukrainian society, which, to some extent, determine the development of socio-political structures and public awareness of social communications. Article systematized and structured conceptual and conceptual approaches, typology and technology impact of mass communications on the consciousness and culture of modern Ukrainian society, which are characterized by recognition of the importance of mass communication influences on the development of a national model of civil society based on democracy and the protection of national systems of social communications
Исследована роль менеджмента информационно-коммуникационной сферы укра- инского общества в контексте становления и развития политической, экономической, социальной, научно-технологической и информационно-коммуникационной сфер общественной жизни Украины. Рассматриваются теоретико-концептуальные и прак- тические подходы к управлению развитием информационно-коммуникационной сферы украинского общества. Автором установлены и проанализированы теоретические и практические проблемы менеджмента коммуникационной и издательской сферы новейшей Украины в условиях глобализации и регионализации социальных коммуникаций в контексте перс- пектив формирования полноценного национального информационного пространства.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43010
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Ольга Рак, 2017
URL for reference material: http://uabooks.info/ua/experts/?pid=3310
References (Ukraine): 1. Афонін О. В. Проблеми, що хвилюють українських видавців і книго- розповсюджувачів / О. В. Афонін // Портал української книжкової індустрії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://uabooks.info/ua/experts/?pid=3310. –Назва з екрану.
2. Бебик В. М. Інформаційно-кому- нікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: [моногр.] / В. М. Бебик. – К.: МАУП, 2005. –440 с.
3. Владимиров В. М. Інформування, комунікація, спілкування: відмінне й спільне у просторі масового розуміння / В. М. Владимиров // Наукові записки Інститутужурналістики. К., 2001. – Т.3. – С. 58–64.
4. Д’Інка Вернер Менеджмент ЗМК: Вступ: За лекціями, прочитаними в Ін-ті журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; [пер. з нім. С. Мацевського. За ред. В. Різуна]: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Пред- ставництво Фонду Конрада Аденауера в Україні / Вернер Д’Інка. –К., 2001. –60 с.
5. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке: [учеб. пособие]; [пер. с англ.] / П. Ф. Друкер. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2000. –272 с.
6. Зелінська Н. В. Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан. – Львів: Світ, 2002. – 268 с.
7. Іванов В. Ф. Журналістська етика: [підручник] / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк; [передм. В. П. Мостового]. – К.: Вища школа, 2006. – 231 с.
8. Кузнецова О.Д. Професійна етика журналістів: посібник: 2-е вид, перероб. і допов. – Львів, 2007. – 246 с.
9. Мескон М. Х. Основы менеджмента: [учебник] / М. Х. Мескон [и другие] –М.: “Дело”, 2000. –704 с.
10. Микитів О. Ю. Менеджмент видавничої справи в умовах глобалізації (на прикладі України) [Текст]: автореф. дис. ... канд. з соц. комунікацій: 27.00.06 / Микитів О. Ю.; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2010. – 16 с.
11. Микитів О. Ю. Маніпулятивний вплив ЗМІ на свідомість та культуру людини / О. Ю. Микитів // Тези IV Міжнародної науково-практичної конференції “Соціально-економічні і правові аспекти формування та розвитку організаційної культури підприємств як шлях до інтеграції національної економіки в європейський простір” (15––16 травня 2009 р.); Матеріали науково-практичної конференції / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. А. Янковської. – Львів, 2009. –С. 142–145.
12. Почепцов Г. Г. Проблемы мас-медиа / Г. Г. Почепцов // Політична думка. –1993. – № 1. – С. 33–35.
13. Роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/973.html. –Назва з екрану.
14. Сенченко М. Соціальна інформація в глобальному інформаційному просторі / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 7. – С. 3––8.
15. Теремко В. Видавництво-ХХІ. Виклики і стратегії: монографія / В. Теремко. – К.: Академвидав, 2012. – 328 с.
16. Тимошик М. С. Видавнича справа в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми / М. С. Тимошик // Наукові записки Ін-ту журналістики. – К.,2001. – Том 5 (жовтень-грудень). – С. 33–41.
References (International): 1. Afonin O. V. Problemy, shho xvylyuyut ukrayinskyx vydavtsiv i knygo- rozpovsyudzhuvachiv / O. V. Afonin // Portal ukrayinskoyi knyzhkovoyi industriyi. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://uabooks.info/ua/experts/?pid=3310. –Nazva z ekranu.
2. Bebyk V. M. Informatsijno-komunikatsijnyj menedzhment u globalnomu suspilstvi: psyxologiya, texnologiyi, texnika pablik rylejshnz: [monogr.] / V. M. Bebyk. – K.: MAUP, 2005. – 440 s.
3. Vladymyrov V. M. Informuvannya, komunikatsiya, spilkuvannya: vidminne j spilne u prostori masovogo rozuminnya / V. M. Vladymyrov // Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky. K., 2001. – T.3. – S. 58–64.
4. D’Inka Verner Menedzhment ZMK: Vstup: Za lektsiyamy, prochytanymy v In-ti zhurnalistyky Kyyiv. natsz. un-tu im. T. Shevchenka; [per. z nim. S. Matsevskogo. Za red. V. Rizuna]: Kyyiv. natsz. un-t im. T. Shevchenka. Predstavnytsztvo Fondu Konrada Adenauera v Ukrayini / Verner D’Inka. – K., 2001. –60 s.
5. Druker P. F. Zadachy menedzhmenta v XXI veke: [ucheb. posobye]; [per. s angl.] / P. F. Druker. –Yzd. dom “Vylyams”, 2000. –272 s.
6. Zelinska N. V. Naukove knygovydannya v Ukrayini: istoriya ta suchasnyj stan. – Lviv: Svit, 2002. – 268 s.
7. Ivanov V. F. Zhurnalistska etyka: [pidruchnyk] / V. F. Ivanov, V. Ye. Serdyuk; [peredm. V. P. Mostovogo]. – K.: Vyshha shkola, 2006. – 231 s.
8. Kuznetszova O.D. Profesijna etyka zhurnalistiv: posibnyk: 2-e vyd, pererob. i dopov. – Lviv, 2007. – 246 s.
9. Meskon M. X. Osnovы menedzhmenta: [uchebnyk] / M. X. Meskon [y drugye] –M.: “Delo”, 2000. –704 s.
10. Mykytiv O.Yu. Menedzhment vydavnychoyi spravy v umovax globalizatsiyi (na prykladi Ukrayiny) [Tekst]: avtoref. dys. ... kand. z sotsz. komunikatsij: 27.00.06 / Mykytiv O. Yu.; Kyyiv. natsz. un-t im. T.Shevchenka. – K., 2010. – 16 s.
11. Mykytiv O. Yu. Manipulyatyvnyj vplyv ZMI na svidomist ta kulturu lyudyny / O. Yu. Mykytiv // Tezy IV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi “Sotsial¬no-ekonomichni i pravovi aspekty formuvannya ta rozvytku organizatsijnoyi kultury pidpryyemstv yak shlyax do integratsiyi natsionalnoyi ekonomiky v yevropejskyj prostir” (15––16 travnya 2009 r.); Materialy naukovo-prak¬tychnoyi konferentsiyi / za red. d-ra ekon. nauk, prof. L. A. Yankovskoyi. – Lviv, 2009. – S. 142–145.
12. Pocheptszov G. G. Problemы mas-medya / G. G. Pocheptszov // Politychna dumka. –1993. –1. – S. 33–35.
13. Rol zasobiv masovoyi informatsiyi u formuvanni gromadskoyi dumky. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/973.html. –Nazva z ekranu.
14. Senchenko M. Sotsialna informatsiya v globalnomu informatsijnomu prostori. M. Senchenko // Visnyk Knyzhkovoyi palaty. – 2008. – № 7. – S. 3–8.
15. Teremko V. Vydavnytsztvo-XXI. Vyklyky i strategiyi: monografiya / V. Teremko. – K.: Akademvydav,2012. – 328 s.
16. Tymoshyk M. S. Vydavnycha sprava v Ukrayini na suchasnomu etapi: tendentsiyi, problemy / M. S. Tymoshyk // Naukovi zapysky In-tu zhurnalistyky. – K., 2001. – Tom 5 (zhovten-gruden). – S. 33–41.
Content type: Article
Appears in Collections:Журналістські науки. – 2017. – №883Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.