Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43009
Tytuł: Електронні наукові видання медичної тематики: соціально-комунікаційний аспект
Inne tytuły: Electronic academic periodicals on medical topics: social and communicative aspect
Электронные научные издания медицинской тематики:социально-коммуникационный подход
Authors: Пономаренко, Людмила
Ponomarenko, Liudmyla
Пономаренко, Людмила
Akcesoria: Класичний приватний університет
Cytat: Пономаренко Л. Електронні наукові видання медичної тематики: соціально-комунікаційний аспект / Людмила Пономаренко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 883. — С. 113–120.
Bibliographic description: Ponomarenko L. Electronic academic periodicals on medical topics: social and communicative aspect / Liudmyla Ponomarenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 883. — P. 113–120.
Część publikacji: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки, 883, 2017
Journal/kolekcja: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки
Release/№ : 883
Data wydania: 27-gru-2017
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Place edycja: Львів
UDC: 070
050
001.316.77
Słowa kluczowe: електронні наукові журнали медичної тематики
соціально- комунікаційний підхід
сайт видання
мова видання
режим доступу
імпакт-фактор
вимоги до статей
структура статті
вимоги до оформлення
форма подачі рукопису
electronic academic periodicals on medical topics
social and communicative approach
website of the periodical
language of the periodical
access mode
impact factor
requirements to articles
structure of an article
general requirements
form of manuscript submission
электронные научные журналы медицинской тематики
социально- коммуникационный подход
сайт издания
язык издания
режим доступа
импакт-фактор
требования к статьям
структура статьи
требования к оформлению
форма подачи рукописи
Strony: 8
Zakres stron: 113-120
Główna strona: 113
Strona końcowa: 120
Abstract: Розглянуто електронні наукові видання медичної тематики; наголошено на таких їхніх перевагах: оперативності, доступності, можливості швидкого пошуку. Характерними ознаками електронних видань є гіпертекстовість, динамічність, доступ- ність широкому колу читачів в усьому світі, наявність в електронних базах даних та системах індексації, що підвищує відвідуваність та кількість переглядів статей; можливість швидкого оновлення сайту, оперативного пошуку, випуску статей у міру надходження, зручне редагування навіть після публікації. Визначено, що з соціаль- нокомунікаційного погляду актуальним є питання забезпечення потреб наукової спільноти за допомогою електронних наукових видань, зокрема й медичної тематики. Виявлено спільні та відмінні риси таких електронних наукових журналів медичної тематики: “Запорізький медичний журнал” (Україна), “Саратовський науково-ме- дичний журнал” (Росія), “Новини хірургії” (Білорусь), “Братиславський медичний жур- нал” (Словаччина), “Журнал охорони здоров’я суспільства” (Journal of Public Health – Великобританія), “Європейська геріатрія” (European geriatric medicine – Франція), “Терапевт” (Der Internist – Німеччина), “Пластична хірургія Іберо-Латиноамери- канської” (Cirugіa Plаstica Iberolatinoamericana – Іспанія). Перелічені видання проаналізовано за такими критеріями: мова видання, періодичність, режим доступу, обсяг статті, рецензування, редагування, імпакт-фактор, вимоги до статей, структура статті, структура тексту наукової статті, вимоги до оформлення, форма подачі рукопису, сайт видання. У результаті проведеного дослідження встановлено, що у вимогах до авторів електронних наукових видань медичної тематики, які публікуються в Україні, Росії, Білорусі, більше уваги приділяється структурі та оформленню статей на відміну від видань Великобританії, Франції, Німеччини. Натомість у західноєвропейських журналах значна увага приділяється правовим основам, фінансуванню, уникненню конфлікту інтересів та дотриманню етичних правил. Доступ до журналів Великобританії, Франції, Німеччини за передплатою, хоча автори можуть сплатити безкоштовний доступ для читачів.
The article is devoted to academic periodicals on medical topics; the article emphasized on advantages of the electronic journals such as efficiency, accessibility, and quick search capabilities. The peculiar features of electronic periodicals are hypertext format; dynamic character; general availability for a wide range of readers worldwide; electronic database and indexation systems profiles that increases website traffic as well as viewing figures of the articles. The electronic form tolerates the possibility of fast updates to the site; quick search options; release of articles after submission on an on-going basis, as well as the possibility of editing the articles even after publication. In the context of social and communicative approach, the article determines relevance of satisfying information needs of academic community by means of electronic academic periodicals, including ones on medical topics. The listed periodicals are analyzed according to the following criteria: language of the periodical, publication frequency, access mode, article size, peer reviewing, editing, impactfactor, requirements to articles, structure of articles, text structure of scientific article, general requirements, form of manuscript submission, and website of the periodical. As a result of the research determined that requirements for authors of scientific editions electronic medical topics, which are published in Ukraine, Russia, Belarus, attention is paid to the structure and design of articles as opposed to the publications Britain, France and Germany. Based on the results of the research conducted, the author determines that there is more attention paid to structure and layout of the articles in general requirements for the specialists who want to publish their papers in journals on medical topics that are published in Ukraine, Russia and Belorussia, comparing to the journals that are published in Germany, Great Britain, and France. On the contrary, editorial boards in Western European journals give more attention to legal, financing, interest conflict prevention issues as well as adherence to the ethical rules. There is subscription basis for the access to the British, French and German journals, although the authors may pay for complimentary access for their readers. In addition, it is easier to send articles to the British, French and German journals, as the authors have to send one copy of the paper by email or to use special submission service.
Рассмотрены электронные научные издания медицинской тематики; внимание акцентируется на их преимуществах: оперативности, доступности, возможности быст- рого поиска. Характерными признаками электронных изданий являются гипертекстовость, динамичность, доступность широкому кругу читателей во всем мире, наличие в электронных базах данных и системах индексации, что повышает посеща- емость и количество просмотров статей; возможность быстрого обновления сайта, оперативного поиска, выпуска статей по мере поступления, удобное редактирование даже после публикации. Определено, что с социально-коммуникационной точки зрения актуальным является вопрос обеспечения потребностей научного сообщества с помощью электронных научных изданий, в том числе и медицинской тематики. Выявлены общие и отличительные черты следующих электронных научных журналов медицинской тематики: “Запорожский медицинский журнал” (Украина), “Саратовский научно-медицинский журнал” (Россия), “Новости хирургии” (Беларусь), “Братиславский медицинский журнал” (Словакия), “Журнал общественного здраво- охранения “(Journal of Public Health – Великобритания),” Европейская гериатрия “(European geriatric medicine – Франция), “Терапевт” (Der Internist – Германия), “Пластическая хирургия Иберо-Латиноамериканской” (Cirugиa Plаstica Iberolatinoamericana – Испания). Перечисленные издания проанализированы по следующим критериям: язык издания, периодичность, доступ, объем статьи, рецензирование, редактирование, импакт-фактор, требования к статьям, структура статьи, структура текста научной статьи, требования к оформлению, форма подачи рукописи, сайт издания. В результате проведенного исследования установлено, что в требованиях к авторам электронных научных изданий медицинской тематики, публикуемых в Украине, России, Беларуси, больше внимания уделяется структуре и оформлению статей в отличие от изданий Великобритании, Франции, Германии. В то же время в западноевропейских журналах значительное внимание уделяется правовым основам, финансированию, предупреждению конфликта интересов и соблюдению этических правил. Доступ к журналам Великобритании, Франции, Германии по подписке, хотя авторы могут оплатить бесплатный доступ для читателей.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43009
Właściciel praw autorskich: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Пономаренко Людмила, 2017
Związane URL literatura: http://journlib.univ.kiev.ua/
http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_metodologiyi.pdf
Wykaz piśmiennictwa: 1. Bratislava Medical Journal [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.elis.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=75:bmj&catid=4:journals.
2. Cirugía Plástica Iberolatinoamericana [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ciplaslatin.com.
3. Der Internist [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.springer.com/medicine/internal/journal/108.
4. European geriatric medicine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.emconsulte. com/revue/EURGER/presentation/european-geriatric-medicine).
5. Journal of Public Health [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.jpubhealth.oxfordjournals.org.
6. Бессараб А. О. Періодичні наукові фахові видання у сфері сучасної наукової комунікації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. ком. : 27.00.04 / А.О. Бессараб; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 c.
7. Влох Р. О. Система оцінки українських фахових видань / Р.О. Влох // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. – №1. – С. 20–26.
8. Воробйов К. П. Формат сучасної журнальної публікації за результатами клінічного дослідження. Ч. 2. Міжнародні рекомендації / К. П. Воробйов // Морфологія. – 2009. – Т. ІІІ. – №1. – С. 77–85.
9. Запорізький медичний журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zmj.zsmu.edu.ua.
10. Зелінська Н. В. Поетика приголомшеного слова (Українська наукова література ХІХ – початку ХХ ст.) / Н. В. Зелінська. –Л. : Світ, 2003. – 352 с.
11. Корнєєв В. М. Стандартизація документування наукових конференцій / В. М. Корнєєв // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2010. – Т. 39. – С. 230–233.
12. Новости хирургии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.surgery.by.
13. Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій [Електронний ресурс] / В. В. Різун // Електронна бібліотека Інституту журналістики. – 2011. – 12 лютого. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/ Nacherky_do_metodologiyi.pdf.
14. Саратовский научно-медицинский журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступу: www.ssmj.ru.
References: 1.Bratislava Medical Journal. Retrieved from www.elis.sk/index.php?option=com_content&view =article&id=75:bmj&catid=4:journals.
2. Cirugía Plástica Iberolatinoamericana. Retrieved from www.ciplaslatin.com.
3. Der Internist. Retrieved from www.springer.com/medicine/internal/journal/108.
4. European geriatric medicine. Retrieved from www.em-consulte.com/revue/EURGER/ presentation/european-geriatric-medicine.
5. Journal of Public Health. Retrieved from www.jpubhealth.oxfordjournals.org.
6. Bessarab, A. O. (2012) Periodychni naukovi fakhovi vydannia u sferi suchasnoi naukovoi komunikatsii (Avtoref. dis… kand. nauk iz sots. com). [Periodical Scientific Professional Editions in the Field of Scientific Communication] (Extended abstract of candidate’s thesis). Zaporizhzhia, 2012. [in Ukrainian].
7. Vlokh, R. O. (2009) Systema otsinky ukrainskykh fakhovykh vydan [System evaluation Ukrainian professional publications]. Biuleten vyshchoi atestatsiinoi komisii Ukrainy, 1, 20–26. [in Ukrainian].
8. Vorobiov, K. P. (2009) Format suchasnoi zhurnalnoi publikatsii za rezultatamy klinichnoho doslidzhennia. Ch. 2. Mizhnarodni rekomendatsii [Format modern journal publication of the clinical study. Part 2. International recommendations]. Morfolohiia, 3(1), 77–85. [in Ukrainian].
9. Zaporozhskij medicinskij zhurnal [Zaporozhye medical journal]. Retrieved from www.zmj.zsmu.edu.ua. [in Ukrainian].
10. Zelinska, N. V. (2003) Poetyka pryholomshenoho slova (Ukrainska naukova literatura ХІХ – pochatku ХХ st.) [Poetic words stunned (Ukrainian scientific literature XIX – early XX centuries)]. Lviv : Svit. [in Ukrainian].
11. Kornieiev, V. M. (2010) Standartyzatsiia dokumentuvannia naukovykh konferentsii [Standardization documenting scientific conferences]. Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky, 39, 230–233. [in Ukrainian].
12. Novosti khirurgii [Surgery news]. Retrieved from www.surgery.by. [in Ukrainian].
13. Rizun, V. V. (2011) Nacherky do metodolohii doslidzhen sotsialnykh komunikatsii [Outline the methodology of studies Social Communication]. Elektronna biblioteka Instytutu zhurnalistyky,
14. Retrieved from http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_metodologiyi.pdf.
15. Saratovskij nauchno-medicinkij zhurnal [Saratov Journal of Medical Scientific Research]. Retrieved from www.ssmj.ru. [in Russian].
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Журналістські науки. – 2017. – №883Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi