Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43008
Title: Конвергенція та крос-медійність: дискурс термінологічної парадигми
Other Titles: Convergence and cross-media: discouse term logic paradigm
Конвергенция и кросс-медийность: дискурс терминологической парадигмы
Authors: Василик, Любов
Vasylyk, L.
Василик, Любов
Affiliation: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Bibliographic description (Ukraine): Василик Л. Конвергенція та крос-медійність: дискурс термінологічної парадигми / Любов Василик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 883. — С. 3–10.
Bibliographic description (International): Vasylyk L. Convergence and cross-media: discouse term logic paradigm / L. Vasylyk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 883. — P. 3–10.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки, 883, 2017
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки
Issue: 883
Issue Date: 27-Dec-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 070.3
654.07
Keywords: конвергенція
крос-медійність
медіа
convergence
cross-media
media
конвергенция
кросс-медийность
медиа
Number of pages: 8
Page range: 3-10
Start page: 3
End page: 10
Abstract: Визначено ключові трактування процесу конвергенції; на основі їх аналізу виявлено і систематизовано тенденції у розумінні терміна та його динаміку у соціальних комунікаціях; запропоновано розуміння крос-медійності як процесу реалізації медіа- конвергентних тенденцій. Автор констатує, що медіа-індустрія сьогодні змінюється швидкими темпами, ЗМІ стикаються з освоєнням та поєднанням різних медіа-форматів. На думку автора, ці зміни ставлять перед дослідниками нові наукові проблеми, пов’язані з напрацюванням нового чи уточненням традиційного термінологічного інструментарію. Зокрема увагу привертають і потребують ширших наукових дефініцій поняття крос-медійності та конвергенції. Йдеться про взаємопов’язаність обох термінів та їх розуміння в контексті змін журналістського фаху та загалом медіа-ринку. Узагальнено основні поняття, категорії, зміст, ознаки процесу конвергенції; систематизовано розуміння впливу конвергенції на освоєння нових крос-медійних форматів. Як доводить автор, конвергенція та крос-медійність здатні врятувати друковані медіа від закриття, а отже, вирішити економічні та стратегічні проблеми редакційної політики, що актуально як для журналістів, медіа-ринку загалом, так і для аудиторії ЗМІ. Дослідниця систематизує наявні трактування конвергенції та крос- медійності; доводить, що сучасний розвиток інформаційних технологій не призводить до поглинання традиційного виду медіа новим, а навпаки – відбувається злиття функцій та технологічних можливостей усіх видів ЗМІ; простежує конвергенцію на рівні стратегії та глобальної бізнес-моделі, на технологічному рівні, організаторському та управлінському, на рівні організаційної культури, операційних процесів, маркетингу та відносин зі споживачем. Звідси виводить розуміння крос-медійності як технології прикладного втілення процесу продажу медіа-контенту різними платформами. Автор переконана: з огляду на те, що конвергенція – процес, що розвивається, він у межах різних медіакомпаній матиме своє індивідуальне втілення. Звідси формуватиметься термінологічний інструментарій процесу конвергенції та крос-медійності, він буде уточнюватися самою практикою мас-медійної діяльності. Безліч крос-медійних платформ, крос-медійних інформаційних потоків визначатимуть, яких же дефініцій набере цей процес у майбутньому.
The paper identifies key interpretation of convergence; on the basis of their analysis are systematized and tendencies within the meaning of the term and its dynamics of social communication; cross-media understanding is proposed as the implementation process of media convergence trends. The author notes that the media industry is changing rapidly and facing the development and combination of different media formats. According to the author, these changes pose researchers new scientific issues related to draft new or clarifying traditional terminological toolkit. Particular attention is drawn and require broader definitions of scientific concepts and cross-media convergence. The article refers to the interconnectedness of both terms and their understanding of the changes in the context of journalistic profession and media market in general. In the article the basic concepts, categories, content, signs of convergence are summarizes; understanding of the impact of convergence on the development of new cross-media formats are systematized. As author demonstrates, convergence and cross-media are able to save print media from closing and thus solve the economic and strategic problem of traditional editorial policy, which is important both for journalists, media market and the media audience. A researcher codifies existing interpretation of convergence and cross-media; argues that the current development of information technology does not result in the absorption of the traditional type of new media, and vice versa – merge functions and technological opportunities of all types of media; traces convergence at strategy and global business model, technological level, at the level of organizational culture, opera-tional processes, marketing and relationship with the consumer. It brings understanding of cross-media as a cross-application technology implementation process of selling media content across platforms. Author convinced that in view of the fact that convergence is the process of developing, within different media companies it will have its individual expression. It will form terminological toolkit of convergence and cross-media and it will be the most refined practice of mass media activities. Many cross-media platforms, cross-media information flows determined, which definitions enters this process in the future. Key words: convergence, cross-media, media.
Определены ключевые трактовки процесса конвергенции; на основе их анализа выявлены и систематизированы тенденции в понимании термина и его динамика в социальных коммуникациях; предложено понимание кросс-медийности как процесса реализации медиа-конвергентных тенденций. Автор констатирует, что медиа-индустрия сегодня меняется быстрыми темпами, СМИ сталкиваются с освоением и сочетанием различных медиа-форматов. По мнению автора, эти изменения ставят перед исследователями новые научные проблемы, связанные с наработкой нового или уточнением традиционного терминологического инструментария. В частности внимание привлекают и нуждаются в более широких научных дефиниций понятия кросс-медиа. Речь идет о взаимосвязи обоих терминов и их понимании в контексте изменений журналистской специальности и вообще медиа. Обобщены основные понятия, категории, содержание, признаки процесса конвергенции; систематизированы понимание влияния конвергенции на освоение новых кросс-медийных форматов. Как показывает автор, конвергенция и кросс-медийность способны спасти печатные медиа от закрытия, а следовательно, решить экономические и стратегические проблемы редакционной политики, что актуально как для журналистов, медиа-рынка в целом, так и для аудитории СМИ. Исследовательница систематизирует имеющиеся трактовки конвергенции и кросс-медийности; доказывает, что современное развитие информационных технологий не приводит к поглощению традиционного вида медиа новым, а наоборот – происходит слияние функций и технологических возможностей всех видов СМИ; прослеживает конвергенцию на уровне стратегии и глобальной бизнес- модели, на технологическом уровне, организационном и управленческом, на уровне организационной культуры, операционных процессов, маркетинга и отношений с потребителем.Отсюда выводит понимание кросс-медийности как технологии приклад- ного воплощение процесса продажи медиа-контента различными платформами. Автор убеждена: учитывая то, что конвергенция – процесс развивающийся, он в рамках различных медиа-компаний будет иметь свое индивидуальное воплощение. Отсюда будет формироваться терминологический инструментарий процесса конвергенции и кросс-медийности, он будет уточняться самой практикой масс-медийной деятельности. Множество кросс-медийных платформ, кросс-медийных информационных потоков будут определять, какие дефиниции приобретет этот процесс в будущем.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43008
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Василик Любов, 2017
URL for reference material: http://redactor
http://ru.telekritika.ua/rinok/print/94491
http://henryjenkins.org/12/the_revenge_uni.html#sthash.41Mb.dpuf
http://www.itu.int/osg/spu/
http://redactor.in.ua/ru/actual/322.Chto_takoe_multimediynaya_zhurnalistika
References (Ukraine): 1. Дьюз М. Что такое мультимедийная журналистика? [Электронный ресурс] / М. Дьюз // Редакторский портал. – 2010. – 18 июня. – Режим доступу: http://redactor. in.ua/ru/actual/322.Chto_takoe_multimediynaya_zhurnalistika.
2. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / [под ред. А. Г. Качкаевой]. – М., 2010. – 200 с.
3. Конвергенція та регулювання нових медіа були темами 39-го форуму європейських регуляторів – Мудрак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.telekritika.ua/rinok/print/94491.
4. Новітні медіа та комунікаційні технології. Термінологічний словник / За заг. ред. В. Е. Шевченко. – К. : Паливода А. В., 2012. – 412 с.
5. Цимбаленко Є. Конвергенція мас-медіа і медіакомунікацій // Освіта регіону. Політологія психологія комунікації. – 2013. – № 3. – С. 81–85.
6. Jenkins H. Convergence Culture: Where old and new Media Collide / H. Jenkins. – N.Y., 2006. – 308 p.
7. Jenkins H. The Revenge of the Origami Unicorn: Seven Principles of Transmedia Storytelling (Well, Two Actually. Five More on Friday) [Electronic recourse] / H. Jenkins. – 2009. – December. – Access mode : http://henryjenkins.org/12/the_revenge_uni.html#sthash.41Mb.dpuf.
8. Lehman-Wilzig S. The natural life circle of new media evolution: Intermedi struggle for survival in the internet age / S. Lehman-Wilzig, N. Cohen-Avigdor // New media & Society. – 2004. – Vol. 6(6). – P. 707–730.
9. Murdock G. Digital possibilities, market realities: the contradictions of communications convergence / G. Murdock, P. Golding. // Socialist register. – 2009. – Mar 19.
10. Rao M. The nature of the information society: A developing world perspective [Electronic recourse] / M. Rao // International Telecommunication Union. –Access mode: http://www.itu.int/osg/spu/ visions/papers/developingpaper.pdf.
References (International): 1. D’yuz M. Chto takoe mul’tymedyynaya zhurnalystyka? [Эlektronnыy resurs] / M. D’yuz // Redaktorskyy portal. – 2010. – 18 yyunya. – Rezhym dostupu:http://redactor.in.ua/ru/actual/322.Chto_takoe_multimediynaya_zhurnalistika.
2. Zhurnalystyka y konverhentsyya: pochemu y kak tradytsyonnыe SMY prevrashchayut·sya v mul’tymedyynыe / [pod red. A. H. Kachkaevoy]. – M., 2010. –200 s.
3. Konverhentsiya ta rehulyuvannya novykh media buly temamy 39-ho forumu yevropeys’kykh rehulyatoriv – Mudrak [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://ru.telekritika.ua/rinok/print/94491.
4. Novitni media ta komunikatsiyni tekhnolohiyi. Terminolohichnyy slovnyk / Za zah. red. V. E. Shevchenko. – K. : Palyvoda A. V., 2012. – 412 s.
5. Tsymbalenko Ye. Konverhentsiya mas-media i mediakomunikatsiy // Osvita rehionu. Politolohiya psykholohiya komunikatsiyi. – 2013. – # 3. – S. 81–85.
6. Jenkins H. Convergence Culture: Where old and new Media Collide / H. Jenkins. – N.Y., 2006. – 308 p.
7. Jenkins H. The Revenge of the Origami Unicorn: Seven Principles of Transmedia Storytelling (Well, Two Actually. Five More on Friday) [Electronic recourse] / H. Jenkins. – 2009. – December. – Access mode : http://henryjenkins.org/12/the_revenge_uni.html#sthash.41Mb.dpuf.
8. Lehman-Wilzig S. The natural life circle of new media evolution: Intermedi struggle for survival in the internet age / S. Lehman- Wilzig, N. Cohen-Avigdor // New media & Society. – 2004. –Vol. 6(6). – P. 707–730.
9. Murdock G. Digital possibilities, market realities: the contradictions of communications convergence / G. Murdock, P. Golding. // Socialist register. – 2009. – Mar 19.
10. Rao M. The nature of the information society: A developing world perspective [Electronic recourse] / M. Rao // International Telecommunication Union. – Access mode: http://www.itu.int/osg/spu/ visions/papers/developingpaper.pdf/.
Content type: Article
Appears in Collections:Журналістські науки. – 2017. – №883Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.