Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43007
Title: Особливості побудови брендингу країни: сучасні теорії
Other Titles: Features of country brand building: modern theoreis
Особенности построения брендинга страны: современные теории
Authors: Корчагіна, Оксана
Куцевська, Ольга
Korchagina, Oksana
Kucevskaja, Olga
Корчагина, Оксана
Куцевская, Ольга
Affiliation: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ)
Bibliographic description (Ukraine): Корчагіна О. Особливості побудови брендингу країни: сучасні теорії / Оксана Корчагіна, Ольга Куцевська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 883. — С. 106–112.
Bibliographic description (International): Korchagina O. Features of country brand building: modern theoreis / Oksana Korchagina, Olga Kucevskaja // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 883. — P. 106–112.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки, 883, 2017
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки
Issue: 883
Issue Date: 27-Dec-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 304.42
Keywords: брендинг територій
бренд-політика
територія
позиціонування держави
інформаційна політика
глобальний
національний
регіональний і територіальний брендинг
territory branding
brand policy
territory
positioning of the country
information policy
global
national and regional territory branding
брендинг территорий
бренд-политика
территория
позициони- рование государства
информационная політика
глобальный
национальный и региональный территориальный брендинг
Number of pages: 7
Page range: 106-112
Start page: 106
End page: 112
Abstract: Розглянуто теоретичні та методологічні аспекти брендингу територій. Розгляда- ється сутність бренду територій як важливого інструменту її соціального та економічного розвитку. Презентується обґрунтування брендингу територій як одного з напрямків ПР-діяльності глобального, національного та регіонального рівнів. Наголошується на тому, що дослідження процесу формування бренду держави – це нова проблематика як для західної, так і для вітчизняної науки. Стратегія позиціонування держави у світі вже застосована на практиці багатьма країнами і регіонами. Результа- том успішного брендингу стає певний образ держави, що включає її минуле, сучасне і бачення майбутнього. Вдалий брендинг країни – могутній засіб впливу на світову громадську думку. Доведено, що бренд території – це нематеріальний продукт ПР- діяльності, який здатний виступати як актив, індикатор розвитку громадянського суспільства, інструмент політичної практики порозумінь суспільства та держави, чинник самоорганізації території у контексті ціннісного відтворення колективних смислів. Окрему увагу автори приділили менталітетним, етнічним аспектам ідентич- ності, та економічним, політичним, культурним, спортивним, туристичним та іншим досягненням країни у побудові її бренду. Людський, інтелектуальний, культурний, соціальний капітали країни – це репутаційний актив конкурентоспроможності в світі. Проаналізовано сучасні теоретичні та практичні дослідження вітчизняних та світових науковців у побудові стратегії брендингу територій. Висновки та результати дослід- ження мають практичне значення для вдосконалення наукових підходів до процесу побудови брендингу територій.
In this article one overviews theoretical and methodological aspects of territory branding. The essence of the territory branding as an important tool for its social and economic development is considered. Rationale of the territory branding as one of the trends of PR activities on global, national and regional levels is presented. It is emphasized that the study of country brand formation process is a new problem both for western and native science. Strategy for positioning of the country in the world has already been applied in practice by many states and regions. Certain image of the country serves as the result of successful branding; it includes the country’s past, present and the vision of its future. Good branding of the country is a powerful instrument of influence on international public mind. It is proved that territory branding is non-material product of PR activity which is able to act as an activist and indicator of civil society development, instrument of political practice of society and state agreement, factor of territory self-organization in the context of value recreation of collective senses. The authors have paid peculiar attention to mentality and ethnical aspects of identity and economic, political, cultural, sport and tourist country achievements of its brand building. Human, intellectual, cultural and social capital of the country is a reputational asset of competitiveness in the world. This article includes analysis of modern theoretical and practical studies of territory branding building strategies belonging to native and international scientists. Findings and results of this study are of practical importance for improvement of scientific approaches in territory brand building
Рассмотрены теоретические и методологические аспекты брендинга территорийе. Рассматривается сущность бренда территорий как важного инструмента ее социального и экономического развития. Презентуется обоснование брендинга территорий как одного из направлений ПР-деятельности глобального, национального и регионального уровней. Отмечается, что исследование процесса формирования бренда государства – это новая проблематика как для западной, так и для отечественной науки. Стратегия позиционирования государства в мире уже применена на практике многими странами и регионами. Результатом успешного брендинга становится определенный образ государства, что включает его прошлое, настоящее и видение будущего. Удачный брендинг страны – мощный инструмент воздействия на мировое общественное мнение. Доказано, что бренд территории – это нематериальный продукт ПР-деятельности, который способен выступать в качестве актива, индикатора развития гражданского общества, инструмента политической практики понимания общества и государства, фактора самоорганизации территории в контексте ценностного воспроизводства коллективных смыслов. Отдельное внимание авторы уделили менталитетним, этническим аспектам идентичности, и экономическим, политическим, культурным, спортивным, туристическим и другим достижениям страны в построении ее бренда. Человеческий, интеллектуальный, культурный, социальный капиталы страны – это репутационный актив конкурентоспособности в мире. Проанализировано современные теоретические и практические исследования отечественных и мировых ученых в построении стратегии брендинга территорий. Выводы и результаты исследования имеют практическое значение при совершенствовании научных подходов к процессу построения брендинга территорий.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43007
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Корчагіна Оксана, Куцевська Ольга, 2017
URL for reference material: http://pidruchniki.ws/15840720/marketing/marketing_pidpriyemstva__
http://onby.ru/tgedbrending/2/52ae/
http://www./
http://ifportal.net/articles/full/4894
http://h.ua/story/95427/
http://jptedsi.ir/wp-content/uploads/2015/11/chapter-4-Nation-branding-Yesterday-today.-and-tomorrow.pdf
http://core.ac.uk/
http://pidruchniki.ws/15840720/marketing/marketing_pidpriyemstva__balabanova_lv
http://core.ac.uk/download/pdf/336086.pdf
References (Ukraine): 1. Анхольт С. Создание бренда страны / С. Анхольт // Бренд-менеджер. − 2007. − № 1. −С. 36–44.
2. Анхольт С. Брендингт: дорога к мировому рынку / С. Анхольт. − М. : Кудиц-Образ,2004. – 272 с.
3. Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства [Електронний ресурс] / Балабанова Л. В. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/15840720/marketing/marketing_pidpriyemstva__ balabanova_lv. – Назва з екрана.
4. Винсент Л. Легендарные бренды: Раскрученные рекламные мифы, в которые поверил весь мир // Лоуренс Винсент. − Пер.с англ. Т. Новиковой. − М.ФАИР-ПРЕСС, 2004. − 336 с.
5. Гравер А.А. Образ, имидж и бренд страны: понятия и направления исследования /А. А. Гравер // Вест. Томск. ун-та. Сер. Философия. Социология. Политология. − 2012. – № 3 (19). −С. 53.
6. Гэд Томас. 4D брэндинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики [Електронний ресурс] / Томас Гэд / Режим доступу : http://onby.ru/tgedbrending/2/52ae/
7. Клифтон Р. и др. Бренды и брендин [пер.с англ.] − М. : Олимп-Бизнес, 2008. − 348 с.
8. Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов / Пер. с англ.; Под ред. В. Домнина, А. Сухенко. − СПб. : Питер, 2005. − 336 с.
9. Мирошниченко В. Національний брендинг України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www./ innovations.com.ua›ua/articles/14169/temp.
10. Нагорняк Т.Л. Країна як бренд. Національний бренд “Україна” / Т. Л. Нагорняк //Стратегічні пріоритети, №4(9), − 2008 р., − С. 220–228.
11. Олексин А. Політичний маркетинг − ключ до влади / А. Олексин [Електронний ресурс] − Режим доступу : http://ifportal.net/articles/full/4894
12. Панкрухин А.П., Игнатьев А.Ю. Имидж страны: смена парадигмы. Взгляды из Канады, России, Великобритании и Латвии // Корпоративная имиджеология. − 2008. − № 2 (03). − С. 8−15.
13. Dinnie K. Nation Branding: Concepts, Issues, Practice. Burlington, 2008. − P. 68.
14. Ham von P. The Rise of the Brand State: The Postmodern Politics of Image and Reputation // Foreign Affairs. – 2001. Vol. − 80. − Is. 5.
15. Toffler A. Powershift. Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st century. − N.Y., 1990.
16. Бренд “Украина” Reloaded 2012. − [Електронний ресурс]. − http://h.ua/story/95427/
17. Wally Olins and Jeremy Hildreth. Nation branding: Yesterday, today, and tomorrow [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://jptedsi.ir/wp-content/uploads/2015/11/chapter-4-Nation-branding-Yesterday-today.-and-tomorrow.pdf.
18. Ying Fan. Вranding the nation: towards a better understanding [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://core.ac.uk/ download/pdf/336086.pdf
References (International): 1. Ankhol’t S. Sozdanie brenda strany / S. Ankhol’t // Brend- menedzher. − 2007. − No. 1. − S. 36–44.
2. Ankhol’t S. Brendingt: doroga k mirovomu rynku / S. Ankhol’t. − M. : Kudits-Obraz, 2004. – 272 s.
3. Balabanova L. V. Marketynh pidpryyemstva [Elektronnyy resurs] / Balabanova L. V. – Rezhym dostupu :http://pidruchniki.ws/15840720/marketing/marketing_pidpriyemstva__balabanova_lv. – Nazva z ekrana.
4. Vinsent L. Legendarnye brendy: Raskruchennye reklamnye mify, v kotorye poveril ves’ mir // Lourens Vinsent. − Per.s angl. T. Novikovoy. − M.FAIR-PRESS, 2004. − 336 s.
5. Graver A.A. Obraz, imidzh i brend strany: ponyatiya i napravleniya issledovaniya / A. A. Graver // Vest. Tomsk. un-ta. Ser. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya. − 2012. – No. 3 (19). − S. 53.
6. Ged Tomas. 4D brending: vzlamyvaya korporativnyy kod setevoy ekonomiki [Elektronniy resurs] / Tomas Ged / Rezhim dostupa : http://onby.ru/tgedbrending/2/52ae/
7. Klifton R. i dr. Brendy i brendin [per.s angl.]. − M. : Olimp- Biznes, 2008. − 348 s.
8. Mark M., Pirson K. Geroy i buntar’. Sozdanie brenda s pomoshch’yu arkhetipov / Per. s angl. Pod red. V. Domnina, A. Sukhenko. − SPb. : Piter, 2005. − 336 s.
9. Myroshnychenko V. Natsional’nyy brendynh Ukrayiny – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://www./ innovations.com.ua›ua/articles/14169/temp.
10. Nahornyak T.L. Krayina yak brend. Natsional’nyy brend “Ukrayina” / T. L. Nahornyak // Stratehichni priorytety, #4(9), − 2008 r., − S. 220–228.
11. Oleksyn A. Politychnyy marketynh − klyuch do vlady / A. Oleksyn [Elektronnyy resurs] − Rezhym dostupu : http://ifportal.net/articles/full/4894.
12. Pankrukhin A. P., Ignat’ev A. Yu. Imidzh strany: smena paradigmy. Vzglyady iz Kanady, Rossii, Velikobritanii i Latvii // Korporativnaya imidzheologiya. − 2008. − No. 2 (03). − S. 8−15.
13. Dinnie K. Nation Branding: Concepts, Issues, Practice. Burlington, 2008. − P. 68.
14. Ham von P. The Rise of the Brand State: The Postmodern Politics of Image and Reputation // Foreign Affairs. – 2001. Vol. 80. − Is. 5.
15. Toffler A. Powershift. Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st century. − N. Y., 1990.
16. Brend “Ukraіna” Reloaded 2012. − [Elektronnyy resurs]. − http://h.ua/story/95427/
17. Wally Olins and Jeremy Hildreth. Nation branding: Yesterday, today, and tomorrow [Elektronnyy resurs]. − Rezhym dostupu : http://jptedsi.ir/wp-content/uploads/2015/11/chapter-4-Nation-branding-Yesterday-today.-and-tomorrow.pdf.
18. Ying Fan. Vranding the nation: towards a better understanding [Elektronnyy resurs]. − Rezhym dostupu : http://core.ac.uk/download/pdf/336086.pdf.
Content type: Article
Appears in Collections:Журналістські науки. – 2017. – №883Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.