Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43006
Title: Способи і засоби оцінювання в медіа-текстах на мистецьку тематику
Other Titles: Methods and means of assessment in media texts on art subjects
Способы и средства оценки в медиа-текстах на темы искусства
Authors: Дацишин, Христина
Datsyshyn, Chrystyna
Дацишин, Христина
Affiliation: Львівський національний університет імені Івана Франка
Bibliographic description (Ukraine): Дацишин Х. Способи і засоби оцінювання в медіа-текстах на мистецьку тематику / Христина Дацишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 883. — С. 98–105.
Bibliographic description (International): Datsyshyn C. Methods and means of assessment in media texts on art subjects / Chrystyna Datsyshyn // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 883. — P. 98–105.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки, 883, 2017
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки
Issue: 883
Issue Date: 27-Dec-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 070
654.1]
7]
005.585
Keywords: медіа-текст
мистецька журналістика
оцінка
способи оцінки
мовні засоби оцінки
media text
art journalism
assessment
assessment methods
language assessment means
медиа-текст
художественная журналистика
оценка
способы оценки
языковые средства оценки
Number of pages: 8
Page range: 98-105
Start page: 98
End page: 105
Abstract: Досліджено способи оцінювання в медіа-текстах на мистецьку тематику. Оцінку розглянуто як механізм, що скеровує реципієнта за шкалою “добре-погано”, значною мірою визначаючи ставлення реципієнта до мистецьких об’єктів, явищ і процесів. Засобами безпосередньої оцінки є слова, позитивне чи негативне значення яких закріплене в мовленні; безпосередня оцінка також має бути мотивована емоційно. Для опосередкованого оцінювання важливими є не лише мовні засоби вираження; журналісти переносять у текст готову оцінку, яка базується на відомих фактах чи досвіді інших осіб. В аналізованих текстах виявлено невелику кількість негативних оцінок, всі вони є безпосередніми; водночас позитивні оцінки переважно є опосередкованими.
The article analyzes the methods and means of assessment in publications on topics of art. Assessment is considered as a mechanism that directs the recipient within the scale of “good-bad”, largely determining recipient’s attitude towards objects, phenomena and processes of art. Assessment can be direct, if a journalist independently evaluates the work of art, and indirect, if he uses a facts of the artist’s life or the assessment of others. The means of direct assessment are words, positive or negative evaluative meaning of which is fixed in the speech. Direct assessment also can be based on journalist’s emotions. For indirect assessment not just linguistic means of implementation are important, primarily matter are the facts updated by journalist. The author revealed small proportion of negative assessments in the analyzed texts. A large number of positive assessments are indirect, mediated by known facts of life and personal artist’s traits.
Исследованы способы оценки в медиа-текстах на темы искусства. Оценка рассмотрена как механизм, направляющий реципиента по шкале “хорошо-плохо” и в значительной мере определяющий отношение реципиента к предметам, явлениям и процессам искусства. Средствами непосредственной оценки являются слова, позитивное или негативное значение которых закреплено в речи; непосредственная оценка также может быть мотивирована эмоционально. Для косвенной оценки важны не только языковые средства выражения; журналисты переносят в свой текст готовую оценку, основанную на известных фактах или опыте других лиц. В анализируемых текстах виявлено небольшое количество негативных оценок, все они являются непосредст- венными; в то же время позитивные оценки преимущественно косвенные.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43006
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Дацишин Христина, 2017
URL for reference material: http://lb.ua/culture/2015/06/25/309324_kultura_i_media_viyti_z.html
http://medialab.online/news/yak-shho-i-dlya-kogo-py-saty-pro-kul-turu
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2370
http://vuzlib.com/content/view/1530/43/
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1028
http://medialab.online/news/yakshho-
References (Ukraine): 1. Як писати про культуру / укл. В. Балдинюк, А. Погрібна. – К.: АДЕФ-Україна, 2015. – 236 с.
2. Культура і медіа: вийти з зачарованого кола. – Режим доступу: http://lb.ua/culture/2015/06/25/309324_kultura_i_media_viyti_z.html.
3. Нестерович Є. Як, що і для кого писати про культуру. – Режим доступу: http://medialab.online/news/yak-shho-i-dlya-kogo-py-saty-pro-kul-turu.
4. Іванова О. А. Преса про літературу: номінація, дефініція, методологія. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2370.
5. Кузнецова О. Д. Аналітичні жанри і методи преси : посібник / О. Д Кузнецова. – Л. : ПАІС, 2013. – 196 с.
6. Онищенко І. В. Категорія оцінки і засоби її вираження в публіцистичних та інформаційних текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / І. В. Онищенко. – Дніпропетровськ, 2004. – 22 с.
7. Кузнецова Т. Оцінність як соціокультурна ознака журналістського тексту. – Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/1530/43/.
8. М’яснянкіна Л. І. Оцінність як лігвістична категорія й особливості її прояву у рекламному тексті/ Л. І. М’яснянкіна // Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8. –С. 155–160.
9. Серажим К. С. Оцінна лексика у політичному дискурсі. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1028
10. Чепурняк Т. О. Жанрова специфіка театральних рецензій (за матеріалами видання “Кіно–театр”) / Т. О. Чепурняк // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. – Т. 3. – К., 2016. – С. 20–34.
11. Шатілова О. С. Оцінність як інтенційна категорія публіцистичного тексту / О. С. Шатілова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Сер.: Філологія. – 2016. – №20. – т. 1. – С.48–50.
12. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості / В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 c.
References (International): 1. Yak pysaty pro kul’turu [How to write about culture] / ukl. V. Baldynyuk, A. Pohribna, K.: ADEF-Ukrayina, 2015. 236 p.
2. Kul’tura i media: vyyty z zacharovanoho kola [Culture and media: get out of the vicious circle]. Available at: http://lb.ua/culture/2015/06/25/309324_kultura_i_media_viyti_z.html (accessed 25.01.2017).
3. Nesterovych Ye. Yak, shcho i dlya koho pysaty pro kul’turu [How, what and for whom write about culture]. Available at: http://medialab.online/news/yakshho- i-dlya-kogo-py-saty-pro-kul-turu (accessed 02.02.2017).
4. Ivanova O.A. Presa pro literaturu: nominatsiya, definitsiya, metodolohiya [Press about the literature: nomination, definition, methodology].Available at: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2370 (accessed 12.01.2017).
5. Kuznetsova O. D. Analitychni zhanry i metody presy [Analytical genres and methods of press]. L’viv : PAIS, 2013. 196 p.
6. Onyshchenko I. V. Katehoriya otsinky i zasoby yiyi vyrazhennya v publitsystychnykh ta informatsiynykh tekstakh. avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.01 [Category of assessment and means of it expression in the publicistic and informational texts]. Dnipropetrovs’k, 2004. 22 p.
7. Kuznetsova T. Otsinnist’ yak sotsiokul’turna oznaka zhurnalist·s’koho tekstu [Assessment as sociocultural feature of journalistic texts]. Available at: http://vuzlib.com/content/view/1530/43/ (accessed 12.02.2017).
8. M”yasnyankina L. I. Otsinnist’ yak lihvistychna katehoriya y osoblyvosti yiyi proyavu u reklamnomu teksti [Assessment as a linguistic category and specifics of its manifestation in the advertising text]. Tele- ta radiozhurnalistyka, 2009, No 8. – pp. 155–160.
9. Serazhym K. S. Otsinna leksyka u politychnomu dyskursi [Assessment vocabulary in the political discourse]. Available at: http:// journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1028 (accessed 12.02.2017).
10. Chepurnyak T. O. Zhanrova spetsyfika teatral’nykh retsenziy (za materialamy vydannya “Kino– teatr”) [Genre specifics of theater reviews (based on the publication of “Movie – Theater”)]. Sotsial’ni komunikatsiyi: teoriya i praktyka. 2016, V. 3, pp. 20–34.
11. Shatilova O. S. Otsinnist’ yak intentsiyna katehoriya publitsystychnoho tekstu [Assessment as intentional category of the publicistic text]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, Ser. Filolohiya, 2016, No 20, Vol. 1. pp. 48–50.
12. Zdoroveha V. Teoriya i metodyka zhurnalist·s’koyi tvorchosti [Theory and methods of journalistic creative work]. L’viv : PAIS, 2004, 268 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Журналістські науки. – 2017. – №883Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.