Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42991
Назва: Комерціалізація високотехнологічної продукції промислових підприємств
Інші назви: Commercialization of high-tech products of industrial enterprises
Коммерциализация высокотехнологичной продукции промышленных предприятий
Автори: Мирощенко, Наталія Юріївна
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Мирощенко Н. Ю. Комерціалізація високотехнологічної продукції промислових підприємств : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Юріївна Мирощенко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2018. – 216 с. – Бібліографія: с. 181–205 (254 назви).
Дата публікації: 2018
Видавництво: Національний університет "Львівська політехніка"
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Рада захисту: Д 35.052.03
Науковий керівник: Козик, Василь Васильович
Члени комітету: Тарасюк, Галина Миколаївна
Ковтуненко, Юрій Володимирович
УДК: 338.4:[334.716:658.589] (043.3)
Теми: високотехнологічна продукція
інновація
інноваційна діяльність
комерціалізація
промислове підприємство
промисловість
high-tech products
innovation
innovative activity
commercialization
industrial enterprise
industry
высокотехнологичная продукция
инновация
инновационная деятельность
коммерциализация
промышленное предприятие
промышленность
Кількість сторінок: 216
Короткий огляд (реферат): Дисертацію присвячено вирішенню наукового та прикладного завдання розроблення теоретико-методологічних та методико-прикладних засад комерціалізації високотехнологічної продукції промислових підприємств. Розвинуто типологію видів комерціалізації такої продукції, а також типологію та змістове наповнення відповідних чинників. Удосконалено методичний підхід з оцінювання ефективності комерціалізації високотехнологічної продукції промислових підприємств, що враховує, окрім економічної компоненти, й організаційну та маркетингову, а також уможливлює виявлення причинно-наслідкових зв’язків між кількісними і якісними змінами значень показників, які характеризують комерціалізацію високотехнологічної продукції. Удосконалено метод ідентифікування дифузії під час комерціалізації високотехнологічної продукції, який базується на застосуванні інструментарію морфологічного аналізу і уможливлює синтезування факторних та результативних ознак явища дифузії. Розроблено метод визначення рівня інноваційності високотехнологічної продукції підприємства, який полягає у встановленні ознак її інноваційності із урахуванням особливостей їх бієктивного відображення на різних етапах комерціалізації. Удосконалено модель побудови диверсифікованої у просторі і часі системи комерціалізації високотехнологічної продукції, яка відрізняється від наявних врахуванням залежності впливу інноваційності такої продукції та її дифузії на результати комерціалізації. The thesis is dedicated to addressing the scientific and applied task of developing theoretical-methodological and methodical-applied principles of commercialization of high-tech products manufactured by industrial enterprises. Typology of products commercialization types, as well as the typology and content of the relevant factors have been developed. Methodical approach to assessing the efficiency of commercialization of high-tech products of industrial enterprises has been improved; it takes into account, in addition to the economic component, organizational and marketing elements, and makes it possible to identify causal relationships between quantitative and qualitative changes in the indicators characterizing commercialization of high-tech products. Method for identifying diffusion during the high-tech products commercialization has been improved, it is based on the application of the morphological analysis tools and enables the synthesis of factor and effective features of the diffusion phenomenon. Method for determining the level of innovation of high-tech products of the enterprise has been developed, it consists in identifying the features of innovation, taking into account the peculiarities of their bijective reflection at different commercialization stages. Model for constructing a high-tech product commercialization system diversified in space and time has been improved, it differs from the existing one depending on the influence of innovation of such products and diffusion on the commercialization results. Целью исследования является разработка теоретико-методологических и методико-прикладных основ коммерциализации высокотехнологичной продукции промышленных предприятий. Объектом исследования является коммерциализация высокотехнологичной продукции промышленных предприятий, а предметом – теоретико-методологические и прикладные положения по усовершенствованию процессов такой коммерциализации. Для достижения указанной цели в работе установлены и решены следующие задачи: развить типологию видов коммерциализации высокотехнологичной продукции промышленных предприятий; развить типологию и содержательное наполнение факторов коммерциализации высокотехнологичной продукции промышленных предприятий; усовершенствовать методический подход к оценке эффективности коммерциализации высокотехнологичной продукции промышленных предприятий; усовершенствовать метод идентификации диффузии при коммерциализации высокотехнологичной продукции; разработан метод определения уровня инновационности высокотехнологичной продукции предприятия с учетом особенностей биективного отображения признаков инновационности на различных этапах коммерциализации; усовершенствовать модель построения диверсифицированной в пространстве и времени системы коммерциализации высокотехнологичной продукции. Полученные в диссертации результаты и разработанные рекомендации представляют собой комплекс теоретико-прикладных положений по совершенствованию коммерциализации высокотехнологичной продукции промышленных предприятий. В первой главе «Теоретические и прикладные основы коммерциализации высокотехнологичной продукции промышленных предприятий» установлена сущность и охарактеризованы виды коммерциализации высокотехнологичной продукции промышленных предприятий, охарактеризованы отечественный и мировой опыт в этой сфере, а также раскрыты основные проблемы при этом. Развито классификацию видов коммерциализации высокотехнологичной продукции промышленных предприятий по ряду существенных и независимых признаков (содержание, способ финансирования, уровень эффективности, количество субъектов коммерциализации и их географический охват), что позволяет руководителям и владельцам сформировать комплексное представление о разнообразии таких видов, четко выделить их в инновационном процессе предприятия, а также обеспечить системно-аналитическое обоснование принятия управленческих решений в сфере инновационной деятельности. Развито классификацию и содержательное наполнение факторов коммерциализации высокотехнологичной продукции промышленных предприятий на основе конкретизации факторов содержательного наполнения, что формирует разветвленную информационную базу для работников руководящей подсистемы предприятия для оценки уровня влияния этих факторов, а также их благоприятности для обеспечения эффективности как процессов коммерциализации високотехнологической продукции, так и инновационной деятельности в целом. Во второй главе «Анализ и оценка коммерциализации высокотехнологичной продукции промышленных предприятий» рассмотрено состояние коммерциализации высокотехнологичной продукции в промышленности, а также идентифицированы факторы влияния на соответствующие процессы и осуществлена оценка их эффективности. Усовершенствован методический подход к оценке эффективности коммерциализации высокотехнологичной продукции предприятия, что позволяет руководителям и аналитикам учитывать экономическую, организационную и экономическую компоненты коммерциализации при диагностировании уровня ее эффективности, а также устанавливать причинно-следственные связи между количественными и качественными изменениями значений соответствующих показателей. В третьей главе «Совершенствование коммерциализации высокотехнологичной продукции промышленных предприятий» усовершенствован метод идентификации диффузии при коммерциализации высокотехнологичной продукции промышленных предприятий, определен уровнень инновационности такой продукции в процессе ее коммерциализации, а также построено диверсифицированную во времени и пространстве соответствующую систему. Усовершенствован метод идентификации диффузии при коммерциализации высокотехнологичной продукции промышленных предприятий, учитывающий инструментарий морфологического анализа; он дает возможность руководителям проектов коммерциализации синтезировать факторные и результативные признаки явления диффузии, а также позволяет устанавливать причинно-следственные связи между факторными и результативными признаками такой диффузии в разрезе каждой узловой точки и каждого варианта изменения ее параметров, что снижает уровень субъективизма управления процессами коммерциализации. Разработан метод определения уровня инновационности высокотехнологичной продукции промышленных предприятий, основанный на учете биективного изменения количества признаков инновационности на различных этапах коммерциализации, что позволяет улучшить уровень осведомленности руководителей об изменении такого уровня во времени, а также о потенциальных резервах его повышения на разных этапах коммерциализации. Усовершенствована модель построения диверсифицированной в пространстве и времени системы коммерциализации высокотехнологичной продукции, что создает предпосылки для руководителей и работников управляемой подсистемы подразделений учитывать зависимости влияния инновационности такой продукции и ее диффузии на результаты коммерциализации; кроме того, это будет способствовать избеганию типичных проблем, возникающих при коммерциализации высокотехнологичной продукции.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42991
Тип вмісту : Dissertation Abstract
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt_Myrohchenko.pdfАвтореферат дисертації459,33 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
dysertaciya_myroshchenko.pdfДисертаційна робота2,79 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_1_oponenta_myroshchenko.pdfВідгук офіційного опонента2,88 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_2_oponenta_myroshchenko-1.pdfВідгук офіційного опонента2,04 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.