Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42936
Title: Інтервальне моделювання процесів у біогазових установках в умовах структурної та параметричної невизначеності
Other Titles: Интервальное моделирование процессов в биогазовых установках в условиях структурной и параметрической неопределенности
Interval modeling of processes at biogas plants in terms of structure and parametric uncertainty
Authors: Гураль, Ірина Володимирівна
Affiliation: Тернопільський національний економічний університет
Bibliographic description (Ukraine): Гураль І. В. Інтервальне моделювання процесів у біогазових установках в умовах структурної та параметричної невизначеності : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Ірина Володимирівна Гураль ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – 168 с. – Бібліографія: с. 143–162 (160 назв).
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний економічний університет
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Science degree: кандидат технічних наук
Defense council: Д 35.052.05
Supervisor: Дивак, Микола Петрович
Committee members: Лупенко, Сергій Анатолійович
Степашко, Володимир Семенович
UDC: 66.011,519.855
Keywords: інтервальне моделювання
параметрична ідентифікація
структурна ідентифікація
алгоритм бджолиної колонії
інтервальна дискретна динамічна модель
тверді побутові органічні відходи
анаеробне мікробіологічне бродіння
біогазова установка
интервальное моделирование
параметрическая идентификация
структурная идентификация
алгоритм пчелиной колонии
интервальная дискретная динамическая модель
твердые бытовые органические отходы
анаэробное микробиологическое брожения
биогазовая установка
interval modeling
parametric identification
structural identification
bee colony algorithm
interval discrete dynamic model
municipal solid organic waste
anaerobic microbiological fermentation
biogas plant
Number of pages: 168
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної наукового завдання побудови та дослідження математичних моделей анаеробного мікробіологічного бродіння в біогазових установках із врахуванням технологічних відхилень змінних процесу на різних його стадіях на основі розробки та застосування методу параметричної ідентифікації дискретних динамічних моделей процесів з інтервальним представленням їх параметрів та методу структурної ідентифікації цих моделей із застосуванням алгоритмів бджолиної колонії. Проаналізовано існуючі математичні моделі процесів у біогазових установках, а також методи їх структурної та параметричної ідентифікації. Уперше запропоновано та обґрунтовано метод параметричної ідентифікації дискретних динамічних моделей процесів з інтервальним представленням їх параметрів. Удосконалено метод структурної ідентифікації дискретних динамічних моделей на основі аналізу інтервальних даних та з використанням поведінкових моделей бджолиної колонії. Розроблено програмний комплекс із розширеними функціональними можливостями та на його основі побудовано математичні моделі процесів анаеробного мікробіологічного бродіння на стадіях ацидогенезу, ацетогенезу та метаногенезу. Диссертация посвящена решению актуального научного задания построения и исследования математических моделей анаэробного микробиологического брожения в биогазовых установках с учетом технологических отклонений переменных процесса на различных его стадиях на основе разработки и применения метода параметрической идентификации дискретных динамических моделей процессов с интервальным представлением их параметров и метода структурной идентификации этих моделей с применением алгоритмов пчелиной колонии. Проанализированы существующие математические модели процессов в биогазовых установках, а также методы их структурной и параметрической идентификации. Впервые предложено и обосновано метод параметрической идентификации дискретных динамических моделей процессов с интервальным представлением их параметров. Усовершенствован метод структурной идентификации дискретных динамических моделей на основе анализа интервальных данных и с использованием поведенческих моделей пчелиной колонии. Разработан программный комплекс с расширенными функциональными возможностями, и на его основе построены математические модели процессов анаэробного микробиологического брожения на стадиях ацидогенеза, ацетогенеза и метаногенеза. представлением их параметров. Усовершенствован метод структурной идентификации дискретных динамических моделей на основе анализа интервальных данных и с использованием поведенческих моделей пчелиной колонии. Разработан программный комплекс с расширенными функциональными возможностями, и на его основе построены математические модели процессов анаэробного микробиологического брожения на стадиях ацидогенеза, ацетогенеза и метаногенеза.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42936
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Hural.pdfАвтореферат дисертації994,92 kBAdobe PDFView/Open
dys_hural_i_v.pdfДисертаційна робота5,26 MBAdobe PDFView/Open
vidguk1_hural_i_v.pdfВідгук офіційного опонента2,75 MBAdobe PDFView/Open
vidguk2_hural_i_v.pdfВідгук офіційного опонента540,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.