Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42812
Title: Planning of hard coal underground mining operations in the aspect of GIS tools
Other Titles: Проектування підземних гірничих робіт на вугільних шахтах в аспекті інструментів ГІС
Authors: Мелімака, Р.
Сікора, П.
Mielimąka, R.
Sikora, P.
Affiliation: Сілезький технологічний університет у Глівіце
Silesian University of Technology
Bibliographic description (Ukraine): Mielimąka R. Planning of hard coal underground mining operations in the aspect of GIS tools / R. Mielimąka, P. Sikora // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 85. — С. 65–75.
Bibliographic description (International): Mielimąka R. Planning of hard coal underground mining operations in the aspect of GIS tools / R. Mielimąka, P. Sikora // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia : mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 85. — P. 65–75.
Is part of: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник (85), 2017
Journal/Collection: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник
Volume: 85
Issue Date: 28-Mar-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Keywords: ГІС
видобуток кам’яного вугілля
проектування гірничих робіт
деформації видобутку
GIS
hard coal mining
planning mining operations
mining deformations
Number of pages: 11
Page range: 65-75
Start page: 65
End page: 75
Abstract: Обговорено загальні проблеми проектування підземних гірничих робіт на вугільних шахтах. Цю технологію показано на прикладі Верхньо-Силезського вугільного басейну, підкреслено складність виконання цього процесу. Запропоновано концепцію побудованої сучасної системи керування ІТ-про- дуктами. Велика кількість даних, що містяться в центральній базі даних, дає змогу повною мірою скористатися можливостями інструментів ГІС, а це допомагає швидко продемонструвати візуалізацію вугільного родовища та ефективно керувати багатьма завданнями планування гірничих робіт. Методика: Концепція інтегрованої системи управління виробництвом ІТ, представлена за допомогою Production Management System в узагальненому вигляді, її розроблено на основі результатів детальної перевірки на прикладі аналогічної системи, розробленої для однієї з гірничодобувних компаній у Верхньосилезському вугільному басейні відносно стандартів PRINCE2. Результати: переваги цього сучасного рішення особливо очевидні під час планування гірничих робіт у складних, багатогалузевих гірничодобувних компаніях. За максимального застосування можливостями інструментів ГІС можна дивитися на кам’яновугільний депозит з набагато ширшої перспективи, ніж тільки з погляду одного гірничо-збагачувального комбінату, що покращує раціональне гірничодобувне господарство. Наукова новизна та практичне значення: подана за допомогою Production Management System концепція побудови інтегрованої системи управління виробництвом ІТ дає змогу швидко створювати різноманітні варіанти проектів з розроблення родовищ кам’яного вугілля з урахуванням усіх чинників, що обмежують випуск родовища. Система дає можливість передавати інформацію між залежними галузями економічних процесів, що допомагає зберігати дані в одному місці без дублювання. Результати, зібрані в центральній базі даних, дають можливість повною мірою скористатися інструментами ГІС у складному процесі планування виробництва.
This article will discuss the general problems in planning hard coal underground mining operations. The conditions of Upper Silesian Coal Basin perfectly illustrate the complexity of that process. The exemplary concept modern IT Production Management System will be shown. of. The multitude of data contained in the central database allows to take a full advantage of the capabilities of GIS tools that permit fast spatial visualization of the coal deposit and efficiently manage multiple tasks of planning of the mining operations. Methodology. The buildconcept of integrated IT Production Management System, which will presented in a very general way, was inspired by results of a detailed inspection of the example of a similar system developed for a mining company in the Upper Silesian Coal Basin in relation to PRINCE2 standards. Results. The benefits of this type of modern solution are particularly evident when planning mining operations in complex, multi-plant mining companies. By taking full advantage of the capabilities of GIS tools it is possible to look at the hard coal deposit from a much wider perspective than with a single mining plant, which improves the rational mining economy. Scientific novelty and practical significance. Presented concept of the build of integrated IT Production Management System allows quickly create multi-variant hard coal deposit development projects, taking into account all the factors that limit the output of the deposit. The system allows the flow of information between dependent business areas and for data to be stored in one place without duplication. The data collected in a central database exemplifies the full advantage of the capabilities of GIS tools in the complex process of planning of production.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42812
URL for reference material: http://www.oracle.com/technetwork/database-options/spatialandgraph/overview/index.html
References (Ukraine): Bielecka E. Systemy Informacji Geograficznej – teoria i
zastosowania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa,2006.
Bradley K.: “Ken Bradley’s understanding PRINCE2”,
SPOCE Project Management Ltd, 2002, England.
ISBN 978-1902192000.
Główny Urząd Statystyczny. “Ochrona środowiska 2013”. Warszawa, 2013, p. 133. ISSN 0867-3217.
Hamrin, H.: “Underground mining methods and
applications”. W. A. Hustrulid, R. L. Bullock, eds.
Underground Mining Meth– ods: Engineering
Fundamentals and International Case Studies. SME,
Littleton, 2001, CO, 3–14.
Hejmanowski R., Malinowska A. “Building damage risk
assessment on mining terrains in Poland with GlS
application”. International Journal of Rock
Mechanics & Mining Sciences; ISSN 1365-1609,2010, vol. 47 no. 2, pp. 238–245.
Jelonek I., Poniewiera M., Gąsior B. „Budowa
jakościowego modelu złoża na przykładzie jego
wdrażania w Kompanii Węglowej S.A. Cz. 3,
Generowanie raportów na podstawie NMZ”.
Documenta Geonica. 2015/1, pp. 65–69.
Kowalski A. “Deformacje powierzchni w Górnośląskim
Zagłębiu Węglowym”. Wydawnictwo naukowe
GIG, Katowice, 2015.
Proceedings of the 4th Domestic Conference “Security
and protection of buildings in the mining areas”,
Karpacz, Poland, 2013.
Poniewiera M. Zastosowanie oprogramowania GeoLisp do
budowy dynamicznego systemu informacji o przestrzeni
górniczej. Górnictwo zrównoważonego rozwoju,2016. Konferencja naukowa, Gliwice. 2016, p. 69.
Poniewiera M., Sikora P.: “Konwersja map
numerycznych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śl.
nr 1752, s. Górnictwo z. 278, Gliwice, 2007, pptr.377–383. ISSN 0372-9508.
Poniewiera M., Sokoła-Szewioła V. “GIS systems in Polish
coal mining”, Innovative technologies in mining
and transport. Katowice, Poland, 2014, pp. 71–105.
Tauron Wydobycie S.A. “Koncepcja Informatycznego
Systemu Zarządzania Produkcją”. Unpublished
material, 2015.http://www.oracle.com/technetwork/database-options/spatialandgraph/overview/index.html. Oracle Corporation's official website.
References (International): Bielecka E. Systemy Informacji Geograficznej – teoria i
zastosowania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa,2006.
Bradley K., "Ken Bradley’s understanding PRINCE2",
SPOCE Project Management Ltd, 2002, England.
ISBN 978-1902192000.
Główny Urząd Statystyczny. "Ochrona środowiska 2013". Warszawa, 2013, p. 133. ISSN 0867-3217.
Hamrin, H., "Underground mining methods and
applications". W. A. Hustrulid, R. L. Bullock, eds.
Underground Mining Meth– ods: Engineering
Fundamentals and International Case Studies. SME,
Littleton, 2001, CO, 3–14.
Hejmanowski R., Malinowska A. "Building damage risk
assessment on mining terrains in Poland with GlS
application". International Journal of Rock
Mechanics & Mining Sciences; ISSN 1365-1609,2010, vol. 47 no. 2, pp. 238–245.
Jelonek I., Poniewiera M., Gąsior B. "Budowa
jakościowego modelu złoża na przykładzie jego
wdrażania w Kompanii Węglowej S.A. Cz. 3,
Generowanie raportów na podstawie NMZ".
Documenta Geonica. 2015/1, pp. 65–69.
Kowalski A. "Deformacje powierzchni w Górnośląskim
Zagłębiu Węglowym". Wydawnictwo naukowe
GIG, Katowice, 2015.
Proceedings of the 4th Domestic Conference "Security
and protection of buildings in the mining areas",
Karpacz, Poland, 2013.
Poniewiera M. Zastosowanie oprogramowania GeoLisp do
budowy dynamicznego systemu informacji o przestrzeni
górniczej. Górnictwo zrównoważonego rozwoju,2016. Konferencja naukowa, Gliwice. 2016, p. 69.
Poniewiera M., Sikora P., "Konwersja map
numerycznych". Zeszyty Naukowe Politechniki Śl.
nr 1752, s. Górnictwo z. 278, Gliwice, 2007, pptr.377–383. ISSN 0372-9508.
Poniewiera M., Sokoła-Szewioła V. "GIS systems in Polish
coal mining", Innovative technologies in mining
and transport. Katowice, Poland, 2014, pp. 71–105.
Tauron Wydobycie S.A. "Koncepcja Informatycznego
Systemu Zarządzania Produkcją". Unpublished
material, 2015.http://www.oracle.com/technetwork/database-options/spatialandgraph/overview/index.html. Oracle Corporation's official website.
Content type: Article
Appears in Collections:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2017. – Випуск 85Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.