Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42801
Назва: Using terrain laser scanning for determining real estate physical deterioration
Інші назви: Застосування наземного лазерного сканування з метою визначення фізичного зношення об’єктів нерухомості
Автори: Губар, М.
Hubar, Yu.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Hubar Yu. Using terrain laser scanning for determining real estate physical deterioration / Yu. Hubar // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 85. — С. 104–117.
Bibliographic description: Hubar Yu. Using terrain laser scanning for determining real estate physical deterioration / Yu. Hubar // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia : mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 85. — P. 104–117.
Є частиною видання: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник (85), 2017
Журнал/збірник: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 85
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 332.3
528.44
Теми: фізичне зношення
наземне лазерне сканування
оцінка нерухомості
ринкова вартість нерухомості
будівлі і споруди
physical deterioration
terrain laser scanning
valuation
real estate market value
buildings and constructions
Кількість сторінок: 14
Діапазон сторінок: 104-117
Початкова сторінка: 104
Кінцева сторінка: 117
Короткий огляд (реферат): Із розвитком сучасних методів наземного лазерного сканування (НЛС) об’єктів нерухомості, промислових територій, об’єктів культурної спадщини тощо актуальності набуває проблема застосування цих методів для визначення фізичного зношення будівель і споруд. Якість лазерних сканерів дала змогу інтенсивно розвивати прикладу сферу НЛС, а саме: визначення деформацій будівель та інженерних споруд, а також фізичного зношення їхніх конструктивних елементів як всередині, так і ззовні об’єктів нерухомості тощо. Сьогодні виникає необхідність впровадження нових сучасних методів з метою уникненні суб’єктивності оцінювача і відповідно до цього отримання реальної ринкової вартості об’єкта оцінки. Методика. Методика ґрунтується на необхідності використання методів наземного лазерного сканування для визначення фізичного зношення об’єктів нерухомості. В оцінці нерухомості зношення розглядають як основний чинник для визначення вартості будівель і споруд та визначають як втрата корисності, а отже і вартості за будь-яких причин [Kharryson H. S., 1994; K. Эkkert, 1997]. Серед головних чинників, що впливають на точність та якість лазерного сканування більшість фахівців виділяють такі основні чинники, як точність приладу (калібрування); умови сканування (атмосферні чинники); властивості об’єкта сканування (відбивна здатність); геометрія сканування; попереднє оброблення матеріалів сканування (Шульц Р.В., 2010). Результати. Виконані дослідження доводять важливість застосування наземного лазерного сканування для розрахунку фізичного зношення будівель і споруд та для розвитку методології оцінки нерухомості загалом. Сьогодні величина фізичного зношення елементів будівлі визначаються візуальним обстеженням з використанням найпростіших приладів (висок, рівень, лінійка, молоток тощо). Величина фізичного зношення окремих конструкцій, технічного обладнання або їхніх ділянок визначається за допомогою порівняння наведених у них ознак фізичного зношення з виявленими під час обстеження [Кірічек Ю. О. 2016]. Застосування НЛС дасть змогу точно встановлювати пошкодження конструктивних елементів нерухомості. Наукова новизна. Виконано дослідження пов’язані із можливістю використання цифрового лазерного сканування з метою встановлення фізичного зношення об’єктів нерухомості. У статті доведено, що з метою удосконалення методології оцінки нерухомості та визначення фізичного зношення необхідно використовувати методи наземного сканування, що допоможе оцінювачам уникнути суб’єктивності у розрахунках та відповідно “юридичної вразливості” отриманих результатів ринкової вартості нерухомості. Доведено, що нормативно-методична документація щодо оцінки фізичного зношення нерухомості застаріла і не відповідає вимогам ринку нерухомості і, отже, потребує вдосконалення. Практична значущість. Використання НЛС для оціночної діяльності має досить високу економічну ефективності, а саме здешевить визначення геометричних характеристик об’єкта оцінки в десятки разів порівняно із традиційними геодезичними методами. Оцінювачам рекомендують у своїй практичній діяльності використовувати імпульсні та фазові лазерні сканери з метою визначення фізичного зношення об’єктів нерухомості. Наземне лазерне сканування дасть змогу отримати детальні характеристики складових об’єкта нерухомості.
The problem of applying terrain laser scanning method (TLS) is current, when it is used to determine real estate and construction physical deterioration of industrial areas and cultural heritage objects. The quality of laser scanning gives the possibility to develop intensively application of TLS for determining building deformation and engineering structures and physical deterioration of their structural components, inside and outside the object. Today the necessity to apply new modern methods has appeared in order to make an objective valuation and thus, to set its market value. Methodology. The methodology is based on the necessity of applying the terrain laser scanning method for determining real estate physical deterioration. While assessing valuating the real estate the main criteria is its physical deterioration for determining building and structure value which is considered as its validity loss and as a result its value loss for any reason [Kharryson H., 1994; Ekkert K., 1997]. The main factors that effect the accuracy and quality of laser scanning are considered to be the accuracy of the device (calibration); scanning conditions (weather conditions); scanning object properties (reflectivity); scanning geometry; previous processing of scanned material (Schultz R., 2010). The results. The importance of terrain laser scanning for calculation of building and structure physical deterioration has been learnt during application. The result has been the basis for the development of a new methodology of real estate valuation. Today the value of building component physical deterioration is determined by visual observation with the help of the simplest devices (plumb, linear, hammer, etc.). The value of physical depreciation of separate structures, and their technical equipment or their parts is determined by comparing of the existing features of physical deterioration with those which have been found during the observation [Kirichek Yu., 2016]. TLS application gives the possibility to set accurately structural parts of the damaged real estate. Scientific innovation. The research has been done based on the possibility of using digital laser scanning for determining the real estate physical deterioration. The necessity of using terrain scanning method in order to improve the methodology of real estate’s valuation and determination its physical depreciation has been stated in the article. This method gives the possibility to avoid appraiser’s subjectivity while calculating, and in accordance with “legal weak-points” of the got results of real estate market value. It has been defined that regulatory methodological documents of real estate physical deterioration are out of date and do not coincide with the real estate market requirements. That is why they need to be improved. Its practical significance. Using TLS for real estate valuation is of a great economic efficiency. It reduces the cost for determining the geometric object characteristics tenfold compared to traditional geodetic methods. Appraisers are recommended in their work to use pulse and phase laser scanners for determining real estate physical deterioration. Terrain laser scanning gives the possibility to get detailed structure of the real estate.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42801
Перелік літератури: Bohdanets E. S. et al. Sozdanye trekhmernoy modely
arkhytekturnoho obekta po dannim nazemnoho
lazernoho skanyrovanyya [Creation of a threedimensional
model of an architectural object based
on terrestrial laser scanning data]. Moscow,
Heoprofy, 2007, no. 4, pp. 50–52.
Dekhtyarenko Yu. F., Lykhohrud M. H., Mantsevych
Yu. M., Palekha Yu. M. Metodychni osnovy
hroshovoyi otsinky zemel' v Ukrayini: pidruchnyk
[Methodological basis of monetary valuation of
lands in Ukraine]. Kyiv: “Profi”, 2002, 256 p.
Dorozhyns'kyy O. L. Nazemne lazerne skanuvannya v
fotohrammetriyi: navchal'nyy posibnyk [Terrestrial
laser scanning in photogrammetry]. Lviv: Lviv
Polytechnic Publishing House, 2014, 96 p.
Drapikovs'kyy O. I, Ivanova I. B., Krumelis Yu. V.
Otsinka nerukhomosti: navchal'nyy posibnyk [Real
estate evaluation]. Kyiv: TOV “Sik Hrup Ukrayina”,2015, 424 p.
Hlotov V. M., Smoliy K. B. Doslidzhennya tekhnolohiyi
skladannya frontal'nykh planiv arkhitekturnykh sporud
nazemnym tsyfrovym znimannyam i lazernym skanuvannyam
[Research of technology of frontal plans of
architectural constructions creation using terrestrial
digital imaging and laser scanning]. Heodeziya, kartohrafiya
ta aerofotoznimannya [Geodesy, Cartography
and Aerial Photography]. 2008, no. 70, pp. 46–50.
Jack P. Friedman, Jack C. Harris, J. Bruce Lindeman.
Dictionary of Real Estate Terms. Third Edition.
Barron’s Educational Series, Inc., New York, 2012.
Jack P. Friedman, Nicolas Ordway. Income Property
Appraisal and Analysis. American Society of
Appraisers, Prentice Hall, New Jersey, 2013.
Kharryson H. S. Otsenka nedvyzhymosty: [Real estate
evaluation] Uchebnoe posobye. Moscow: RYO
Mosobluprpolyhrafyzdata, 1994, 231 p.
Kirichek Yu. O. Otsinka zemel': navchal'nyy posibnyk
[Land evaluation]. Dnipropetrovsk: Litohraf, 2016,454 p.
McKenzie M., Betts R. Essentials of Real Estate
Economics, 3th ed. New Jersey: Prentice Hall,
Englewood Cliffs. 1992, 336 p.
Miller P. E., Mills J. P., Barr S. L., Lim M. Terrestrial
Laser Scanning for Assessing the Risk of Slope
Instability along Transport Corridors. The
International Archives of the Photogrammetry,
Remote Sensing and Spatial Information SciencesXXXVII. Part B5, Beijing, 2008, pp. 495–500.
Mizhnarodni standarty otsinky [International Valuation
Standards] MSO-1. Rynkova vartist' yak baza
otsinky. Mizhnarodnyy komitet zi standartiv otsinky
mayna (IVSC), 2006.
Natsional'nyy standart #1 [National Valuation Standards
no. 1]. “Zahal'ni zasady otsinky mayna i maynovykh
prav”, zatverdzhenyy postanovoyu Kabinetu
Ministriv Ukrayiny vid 10.09.2003, no. 1440.
Natsional'nyy standart #2 [National Valuation Standards
no. 2]. “Otsinka nerukhomoho mayna”, zatverdzhenyy
postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid28.10.2004 no. 1442.
Orhanyzatsyya otsenky y nalohooblozhenyya nedvyzhymosty
[Organization evaluation and taxation of real
estate]. Pod redaktsyey Dzhozefa K. Эkkerta.
Moscow, Rossyyskoe obshchestvo otsenshchykov,
Akademyya otsenky, Star Ynter, 1997, T. 1, 382 p.;T. 2, 442 p.
Orhanyzatsyya otsenky nedvyzhymosty [The organization
of real estate evaluation]. Pod obshch. redaktsyey
Dzh. K. Эkkerta. Moscow, ROO, 1999, 325 p.
Perovych L. M., Hubar Yu. P. Otsinka nerukhomosti:
navchal'nyy posibnyk (druhe vydannya) [Real estate
evaluation]: Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016, 303 p.
Shul'ts R. V. Rozrakhunok parametriv nazemnoho
lazernoho skanuvannya [Calculation of parameters
of terrestrial laser scanning]. Suchasni dosyahnennya
heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva
[Modern achievements in geodetic science and
industry]. 2010, no. 19(I), pp. 166–169.
Shul'ts R. V. Zastosuvannya neyronnykh merezh dlya
vyznachennya parametriv kalibruvannya nazemnykh
lazernykh skaneriv [Application of neural networks
to determine the parameters of calibration of
terrestrial laser scanners]. Suchasni dosyahnennya
heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [Modern
achievements in geodetic science and industry]. 2012,no. 24(II), pp. 79–85.
Shul'ts R. V. Analiz metodiv ta modeley kalibruvannya
nazemnykh lazernykh skaneriv [Analysis of
methods and models of terrestrial laser scanners`
calibration]. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi
nauky ta vyrobnytstva [Modern achievements
in geodetic science and industry]. 201,no. 22(II), pp. 128–133.
Ventolo W., Wiiliams M. Fundamentals of Real Estate
Appraisal, 9th ed. Chicago: Dearborn Real Estate
Education. 2005, 445 p.
References: Bohdanets E. S. et al. Sozdanye trekhmernoy modely
arkhytekturnoho obekta po dannim nazemnoho
lazernoho skanyrovanyya [Creation of a threedimensional
model of an architectural object based
on terrestrial laser scanning data]. Moscow,
Heoprofy, 2007, no. 4, pp. 50–52.
Dekhtyarenko Yu. F., Lykhohrud M. H., Mantsevych
Yu. M., Palekha Yu. M. Metodychni osnovy
hroshovoyi otsinky zemel' v Ukrayini: pidruchnyk
[Methodological basis of monetary valuation of
lands in Ukraine]. Kyiv: "Profi", 2002, 256 p.
Dorozhyns'kyy O. L. Nazemne lazerne skanuvannya v
fotohrammetriyi: navchal'nyy posibnyk [Terrestrial
laser scanning in photogrammetry]. Lviv: Lviv
Polytechnic Publishing House, 2014, 96 p.
Drapikovs'kyy O. I, Ivanova I. B., Krumelis Yu. V.
Otsinka nerukhomosti: navchal'nyy posibnyk [Real
estate evaluation]. Kyiv: TOV "Sik Hrup Ukrayina",2015, 424 p.
Hlotov V. M., Smoliy K. B. Doslidzhennya tekhnolohiyi
skladannya frontal'nykh planiv arkhitekturnykh sporud
nazemnym tsyfrovym znimannyam i lazernym skanuvannyam
[Research of technology of frontal plans of
architectural constructions creation using terrestrial
digital imaging and laser scanning]. Heodeziya, kartohrafiya
ta aerofotoznimannya [Geodesy, Cartography
and Aerial Photography]. 2008, no. 70, pp. 46–50.
Jack P. Friedman, Jack C. Harris, J. Bruce Lindeman.
Dictionary of Real Estate Terms. Third Edition.
Barron’s Educational Series, Inc., New York, 2012.
Jack P. Friedman, Nicolas Ordway. Income Property
Appraisal and Analysis. American Society of
Appraisers, Prentice Hall, New Jersey, 2013.
Kharryson H. S. Otsenka nedvyzhymosty: [Real estate
evaluation] Uchebnoe posobye. Moscow: RYO
Mosobluprpolyhrafyzdata, 1994, 231 p.
Kirichek Yu. O. Otsinka zemel': navchal'nyy posibnyk
[Land evaluation]. Dnipropetrovsk: Litohraf, 2016,454 p.
McKenzie M., Betts R. Essentials of Real Estate
Economics, 3th ed. New Jersey: Prentice Hall,
Englewood Cliffs. 1992, 336 p.
Miller P. E., Mills J. P., Barr S. L., Lim M. Terrestrial
Laser Scanning for Assessing the Risk of Slope
Instability along Transport Corridors. The
International Archives of the Photogrammetry,
Remote Sensing and Spatial Information SciencesXXXVII. Part B5, Beijing, 2008, pp. 495–500.
Mizhnarodni standarty otsinky [International Valuation
Standards] MSO-1. Rynkova vartist' yak baza
otsinky. Mizhnarodnyy komitet zi standartiv otsinky
mayna (IVSC), 2006.
Natsional'nyy standart #1 [National Valuation Standards
no. 1]. "Zahal'ni zasady otsinky mayna i maynovykh
prav", zatverdzhenyy postanovoyu Kabinetu
Ministriv Ukrayiny vid 10.09.2003, no. 1440.
Natsional'nyy standart #2 [National Valuation Standards
no. 2]. "Otsinka nerukhomoho mayna", zatverdzhenyy
postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid28.10.2004 no. 1442.
Orhanyzatsyya otsenky y nalohooblozhenyya nedvyzhymosty
[Organization evaluation and taxation of real
estate]. Pod redaktsyey Dzhozefa K. Ekkerta.
Moscow, Rossyyskoe obshchestvo otsenshchykov,
Akademyya otsenky, Star Ynter, 1997, T. 1, 382 p.;T. 2, 442 p.
Orhanyzatsyya otsenky nedvyzhymosty [The organization
of real estate evaluation]. Pod obshch. redaktsyey
Dzh. K. Ekkerta. Moscow, ROO, 1999, 325 p.
Perovych L. M., Hubar Yu. P. Otsinka nerukhomosti:
navchal'nyy posibnyk (druhe vydannya) [Real estate
evaluation]: Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016, 303 p.
Shul'ts R. V. Rozrakhunok parametriv nazemnoho
lazernoho skanuvannya [Calculation of parameters
of terrestrial laser scanning]. Suchasni dosyahnennya
heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva
[Modern achievements in geodetic science and
industry]. 2010, no. 19(I), pp. 166–169.
Shul'ts R. V. Zastosuvannya neyronnykh merezh dlya
vyznachennya parametriv kalibruvannya nazemnykh
lazernykh skaneriv [Application of neural networks
to determine the parameters of calibration of
terrestrial laser scanners]. Suchasni dosyahnennya
heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [Modern
achievements in geodetic science and industry]. 2012,no. 24(II), pp. 79–85.
Shul'ts R. V. Analiz metodiv ta modeley kalibruvannya
nazemnykh lazernykh skaneriv [Analysis of
methods and models of terrestrial laser scanners`
calibration]. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi
nauky ta vyrobnytstva [Modern achievements
in geodetic science and industry]. 201,no. 22(II), pp. 128–133.
Ventolo W., Wiiliams M. Fundamentals of Real Estate
Appraisal, 9th ed. Chicago: Dearborn Real Estate
Education. 2005, 445 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2017. – Випуск 85Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.