Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42800
Назва: Determination of location of the historical objects using photogrammetric methods and methods of non-destructive ground research
Інші назви: Визначення розташування історичних об’єктів за допомогою фотограмметричного методу та методів наземних неруйнівних досліджень
Автори: Четверіков, Б.
Бондар, К.
Хоменко, Р.
Діденко, С.
Шейхет, М.
Chetverikov, B.
Bondar, K.
Homenko, R.
Didenko, S.
Sheyhet, M.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний музей історії України
Американське представництво в Україні об’єднаних комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу
Lviv Polytechnic National University
Taras Shevchenko National University of Kyiv
National Museum of History of Ukraine
Union of councils of Jewish in the former Soviet Union
Бібліографічний опис: Determination of location of the historical objects using photogrammetric methods and methods of non-destructive ground research / B. Chetverikov, K. Bondar, R. Homenko, S. Didenko, M. Sheyhet // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 85. — С. 94–103.
Bibliographic description: Determination of location of the historical objects using photogrammetric methods and methods of non-destructive ground research / B. Chetverikov, K. Bondar, R. Homenko, S. Didenko, M. Sheyhet // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia : mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 85. — P. 94–103.
Є частиною видання: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник (85), 2017
Журнал/збірник: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 85
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 528.92
Теми: архівний аерознімок
дані дистанційного зондування Землі
геофізичні дослідження
фотограмметричні дослідження
братські могили
archival aerial image
remote sensing data
geophysical researches
ground penetrating radar
photogrammetric researches
mass graves
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 94-103
Початкова сторінка: 94
Кінцева сторінка: 103
Короткий огляд (реферат): Мета роботи – запропонувати та опрацювати комплексну методику поєднання дистанційного методу з наземними неруйнівними методами для встановлення та відображення території братських могил біля с. Ралівка, на сучасних картографічних матеріалах. Методика. Запропоновано методику визначення місць масових поховань часів Другої світової війни, що поєднує дистанційні методи (інтерпретація знімків) та наземні неруйнівні методи (геофізичні дослідження та металодетекторний пошук). Фотограмметричне оброблення архівних аерознімків 1944 року містить три етапи: прив’язка матеріалів, що використовувались до єдиної умовної системи координат (у разі архівного аерознімка геометрична корекція виконувалась за опорними точками, що збереглися); синтезація зображень на цю територію за різні часи та визначення істинних меж поховань; підготовка вихідних матеріалів. На першому етапі зареєстровано архівні аерознімки та сучасний космічний знімок у програмному пакеті ErdasImagine з похибками до 3 метрів і збережені в форматі GeoTIF. Далі відбувалась інтерпретація архівного аерознімка та перенесення меж дешифрованих братських могил на сучасну містобудівну ситуацію. Кінцевим етапом цього методу є генерація результуючих матеріалів досліджень. Вхідними даними для проведення геофізичних досліджень були результати геометричної корекції та дешифрування на аерознімках територій масових поховань. Під час робочих виїздів виконувалися такі дослідження: магнітне знімання; металодетекторний пошук на всій території загалом та перевірка магнітних аномалій; дослідження методом томографії електричного опору; георадарні та ґрунтознавчі дослідження. Результати. На основі інтерпретації архівних аерознімків 1944 року попередньо встановлені місця масових розстрілів та поховань часів Другої світової війни. За допомогою металоде- текторного обстеження підтверджено факт масових розстрілів на дослідній території на основі знайдених гільз від німецької зброї. Наземними геофізичними дослідженнями також визначене розташування самих братських могил, що, своєю чергою, дало змогу уточнити просторову прив’язку цих та інших об’єктів на аерознімках 1944 року. Наукова новизна. Запропонована методика, що об’єднує дистанційні фотограммет- ричні та наземні металодетекторні і геофізичні дослідження визначення масових поховань часів Другої світової війни дає змогу достовірно та з достатньою точністю визначати меморіальні місця на сучасних картографічних матеріалах. Ця методика доповнює результати дистанційних методів визначення зруйнованих історичних об’єктів, що не дають 100 % точності їхньої локалізації, наземними неруйнівними дослідженнями у випадку, коли археологічні обстеження неможливі. Практична значущість. Отримані картографічні матеріали та результати досліджень доцільно використати для відображення історичних подій, що відбулись на досліджуваній території. Застосована комплексна методика дала змогу підтвердити факт масових розстрілів і наявність поховань без руйнівного втручання до ґрунтового шару, що має велике значення для представників єврейської релігійної громади. Результати цієї роботи пропонуються відділу збереження культурної спадщини Львівської обласної ради як додаток до Паспорта об’єкта культурної спадщини.
Aim of this work is to establish and display the territory of the mass graves at the Raylivka village on modern maps using the archive data. To define the place of mass executions and burials during the World War II using interpretational properties of the archival aerial images obtained by the Germans in 1944 and ground geophysical researches. Methods. There is proposed the method of determining the locations of mass graves by World War II that combines remote methods (interpretation of images) and ground non-destructive methods (geophysical research). Photogrammetric processing of archival aerial images in 1944 was divided into the following three stages: transformation of the used materials to one coordinate system (in the case of archival aerial images transformation was performed by reference points that were preserved); and overlaying of the images on this territory at different times to determine the true boundaries of burial; and finally preparation of the final data. At the first stage archived aerial image and modern space images were registered using software ErdasImagine with errors up to 3 meters were stored in a format GeoTIF. Then there was implemented the interpretation of archival aerial images and transfer of defined boundaries of mass graves into the current situation. The final stage of this method is the generation of the resulting research materials. Input data of the geophysical research was the data that were obtained by the photogrammetric method. During the field works the following studies were carried out: a magnetic survey; research by TER; georadar, and soil research. As a result of studies a large number of artifacts from World War II were found and the boundaries of mass graves defined by photogrammetric method were substantially confirmed. Results. The places of mass executions and burials of the World War II were preliminarily determined based on the interpretation of archival aerial images obtained in 1944. With ground geophysical studies confirmed the fact of mass executions in the experimental area on the base of discovered casings from German arms. Also confirmed by photogrammetric identification method was the location of the mass graves. Scientific novelty. The proposed method that combines the remote photogrammetric and ground geophysical research determination of mass graves of World War II allows reliably and with reasonable accuracy determining its territory on modern maps. The practical significance. Developed cartographic materials and researching results can be used to display historical events that occurred in the area. The results of this work can be transferred to the Department of preservation of cultural heritage of Lviv as the annex to the passport of cultural heritage object.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42800
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.jewishheritage.org.ua/ua/1913/ralivka.html
Перелік літератури: Ardekani, M. R.; Signal and Image Centre, Royal
Military Academy, 30 Avenue de la Renaissance,1000 Brussels, Belgium; Druyts, P. ; Lambot, S. ;
De Coster, A. ; Neyt, X. (2014) Recovering the
structure of a layered soil, including layer thickness
and dielectric permittivity, using the interfaces and
objects backscatter detected in GPR B-scans Ground
Penetrating Radar (GPR), 2014 15th International
Conference on. Abstract book., pp. 397-400, doi:10.1109/ICGPR.2014.6970454
Arnoud de Boer. Processing old maps and drawings to
create virtual historic landscapes e-Perimetron,2010, vol. 5, no. 2, pp. 49–57.
Banton, O., M. K. Seguin, and M. A. Cimon. Mapping fieldscale
physical properties of soil with electrical resistivity.
SoilSci. Soc. Am. J. 1997, 61, pp. 1010–1017.
Bartoněk D. Prediction model to identify the significant
development periods of the historical objects. FIG
Working Week 2012. May 6–10, 2012, Rome, Italy.
Binley, A. and A. Kemna, 2005, Electrical Methods, In:
Hydrogeophysics by Rubin and Hubbard (Eds.),129–156, Springer.
Blažková, T., Matoušek, V. Picture and Reality: Studies of
the Modern Landscape in Vedute of Thirty Year´s
War´s Battlefields of Bohemia. In: P. Szabó – R. Hédl
(eds.), Human Nature. Studies in Historical Ecology
and Environmental History, Brno, 2008, pp. 52–61.
Digital sourse. Available at:
http://www.jewishheritage.org.ua/ua/1913/ralivka.html
Kashevskiy V. A. Pehotnoe oruzhie Vtoroy Mirovoy
voynyi [Infantry weapons of World War II]. Minsk,
OOO “Harvest”, 2004.
Khomenko R., Bondar K., Popov S. Nova malohlybynna
bahatoelektrodna ustanovka vymiryuvannya elektrychnoho
oporu. [New Multifilament Multicellular
Electric Resistance Measurement] Visnyk Kyyiv. untu.
Heolohiya. 2013, issue 2(61), pp. 36–40.
Matoušek, V. Die Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes
vom Neolithicum bis zumMitteralter, FAP 20, 1994.
Pozdnyakov, A. I., Pozdnyakova L. A. And A. D. Pozdnyakova.
Stationary electrical fields in soils. (In
Russian.) KMK Scientific Press, Moscow, 1996.
Remondino, F. Image-based modeling for object and
human reconstruction. Ph.D. Thesis, ETH No 16562,
Institute of Geodesy and Photogrammetry, ETH
Zurich, Switzerland, Mitteilungen, 2006, no. 91.ISBN 3-906467-61-9, 174 p.
Shaulskiy E. V., Lebardin A. G., Berdnik P. V., Guzdup
V. A. Kleyma na patronah i oruzhii.
Spravochnoe posobie dlya ekspertov-kriminalistov
[Hallmarks on chucks and weapons. A guidebook
for criminal experts.]. Mozhaysk, 1997.
Wilding, L. P., Smeck N. E. and G. F. Hall (ed.).
Pedogenesis and soil taxonomy. I. Concepts and
interactions. Developments in Soil Science, 11 A.
Elsevier. Amsterdan, Oxford, New York, 1983.
References: Ardekani, M. R.; Signal and Image Centre, Royal
Military Academy, 30 Avenue de la Renaissance,1000 Brussels, Belgium; Druyts, P. ; Lambot, S. ;
De Coster, A. ; Neyt, X. (2014) Recovering the
structure of a layered soil, including layer thickness
and dielectric permittivity, using the interfaces and
objects backscatter detected in GPR B-scans Ground
Penetrating Radar (GPR), 2014 15th International
Conference on. Abstract book., pp. 397-400, doi:10.1109/ICGPR.2014.6970454
Arnoud de Boer. Processing old maps and drawings to
create virtual historic landscapes e-Perimetron,2010, vol. 5, no. 2, pp. 49–57.
Banton, O., M. K. Seguin, and M. A. Cimon. Mapping fieldscale
physical properties of soil with electrical resistivity.
SoilSci. Soc. Am. J. 1997, 61, pp. 1010–1017.
Bartoněk D. Prediction model to identify the significant
development periods of the historical objects. FIG
Working Week 2012. May 6–10, 2012, Rome, Italy.
Binley, A. and A. Kemna, 2005, Electrical Methods, In:
Hydrogeophysics by Rubin and Hubbard (Eds.),129–156, Springer.
Blažková, T., Matoušek, V. Picture and Reality: Studies of
the Modern Landscape in Vedute of Thirty Year´s
War´s Battlefields of Bohemia. In: P. Szabó – R. Hédl
(eds.), Human Nature. Studies in Historical Ecology
and Environmental History, Brno, 2008, pp. 52–61.
Digital sourse. Available at:
http://www.jewishheritage.org.ua/ua/1913/ralivka.html
Kashevskiy V. A. Pehotnoe oruzhie Vtoroy Mirovoy
voynyi [Infantry weapons of World War II]. Minsk,
OOO "Harvest", 2004.
Khomenko R., Bondar K., Popov S. Nova malohlybynna
bahatoelektrodna ustanovka vymiryuvannya elektrychnoho
oporu. [New Multifilament Multicellular
Electric Resistance Measurement] Visnyk Kyyiv. untu.
Heolohiya. 2013, issue 2(61), pp. 36–40.
Matoušek, V. Die Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes
vom Neolithicum bis zumMitteralter, FAP 20, 1994.
Pozdnyakov, A. I., Pozdnyakova L. A. And A. D. Pozdnyakova.
Stationary electrical fields in soils. (In
Russian.) KMK Scientific Press, Moscow, 1996.
Remondino, F. Image-based modeling for object and
human reconstruction. Ph.D. Thesis, ETH No 16562,
Institute of Geodesy and Photogrammetry, ETH
Zurich, Switzerland, Mitteilungen, 2006, no. 91.ISBN 3-906467-61-9, 174 p.
Shaulskiy E. V., Lebardin A. G., Berdnik P. V., Guzdup
V. A. Kleyma na patronah i oruzhii.
Spravochnoe posobie dlya ekspertov-kriminalistov
[Hallmarks on chucks and weapons. A guidebook
for criminal experts.]. Mozhaysk, 1997.
Wilding, L. P., Smeck N. E. and G. F. Hall (ed.).
Pedogenesis and soil taxonomy. I. Concepts and
interactions. Developments in Soil Science, 11 A.
Elsevier. Amsterdan, Oxford, New York, 1983.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2017. – Випуск 85Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.