Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42644
Назва: Оцінка небезпеки приповерхневих деформацій гірських порід у межах Стебницького калійного родовища методом ПІЕМПЗ
Інші назви: Estimation of hazards of the surface deformations of rocks within Stebnyk potassium salt deposit area by method ENPEMF
Оценка опасности приповерхностных деформаций горных пород в пределах Стебницкого калийного месторождения методом ЕИЭМПЗ
Автори: Кузьменко, Е. Д.
Багрій, С. М.
Чепурний, І. В.
Штогрин, М. В.
Kuzmenko, E.
Bagriy, S.
Chepurnyi, I.
Shtohryn, M.
Кузьменко, Э. Д.
Багрий, С. М.
Чепурный, И. В.
Штогрин, М. В.
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Ивано-Франковский национальный технический
университет нефти и газа
Бібліографічний опис: Оцінка небезпеки приповерхневих деформацій гірських порід у межах Стебницького калійного родовища методом ПІЕМПЗ / Е. Д. Кузьменко, С. М. Багрій, І. В. Чепурний, М. В. Штогрин // Геодинаміка : науковий журнал. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 1 (22). — С. 98–113.
Bibliographic description: Estimation of hazards of the surface deformations of rocks within Stebnyk potassium salt deposit area by method ENPEMF / E. Kuzmenko, S. Bagriy, I. Chepurnyi, M. Shtohryn // Heodynamika : naukovyi zhurnal. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 1 (22). — P. 98–113.
Є частиною видання: Геодинаміка : науковий журнал, 1 (22), 2017
Журнал/збірник: Геодинаміка : науковий журнал
Випуск/№ : 1 (22)
Дата публікації: 13-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
УДК: 550.83
Теми: карст
карстопровальна небезпека
деформації порід
природне імпульсне електро- магнітне поле Землі
Стебницьке калійне родовище
karst
karst failure danger
deformations of rocks
Earth's natural pulse electromagnetic fields
Stebnyk deposits of potassium salts
карст
карстопровальная опасность
деформации пород
естественное импульсное электромагнитное поле Земли
Стебницкое калийное месторождение
Кількість сторінок: 16
Діапазон сторінок: 98-113
Початкова сторінка: 98
Кінцева сторінка: 113
Короткий огляд (реферат): Мета. Метою роботи є обґрунтування доцільності застосування методу природного електро- магнітного поля Землі (ПІЕМПЗ) для оцінювання небезпеки приповерхневої деформації гірських порід унаслідок експлуатації Стебницького родовища калійної солі. Методика. Проведено геофізичні дослідження методом ПІЕМПЗ для ділянок у межах гірничого відводу Стебницького родовища калійної солі (Львівська область, Україна). У результаті деформацій, що виникають під час розроблення родовища за рахунок створення штучних пустот та розвитку соляного карсту, гірські породи перебувають у збудженому стані, що викликає електромагнітну емісію порід і відповідні варіації імпульсного електромагнітного поля. Результати. Побудовано карти інтенсивності випромінювання природного імпульсного електромагнітного поля Землі для досліджених ділянок Стебницького родовища калійної солі для трьох антен, спрямованих по осях Х (горизонтальна складова північ – південь), Y (горизонтальна складова схід – захід), Z (вертикальна складова), а також для повного вектора поля. Статистичними методами досліджено кореляцію значень повного вектора ПІЕМПЗ із фактичними значеннями осідання денної поверхні за період 2000–2014 рр. для одного профілю. Об’єктом досліджень є ділянки автомобільної магістралі Львів–Трускавець (Львівська область, Україна) у межах гірничого відводу Стебницького родовища калійної солі. Деформація дорожнього полотна пов’язана з наявністю видобувних камер під автомагістраллю. Деформаційні форми на дорожньому полотні (тріщини, заколи, “хвилі”) відображаються аномаліями інтенсивності імпульсного електромагнітного поля, наявність яких свідчить про аномальний напружено-деформований стан гірських порід та можливість (ймовірність) подальшого розвитку просідання земної поверхні в межах контура виявлених аномалій. Наукова новизна. На прикладі досліджень зони автодороги Львів–Трускавець у межах Стебницького родовища калійної солі дістала подальший розвиток система знань щодо ефективності методу ПІЕМПЗ у частині обґрунтування та демонстрації зв’язку параметрів ПІЕМПЗ з деформаціями порід і рухами земної поверхні, які відображені у деформаціях дорожнього полотна автомобільної магістралі. Тріщини, заколи, “хвилі” на дорожньому полотні якісно відповідають зміні інтенсивності та аномаліям електромагнітного поля, у якому не тільки відображають деформації, але й зазначають межі їх поширення внаслідок розвитку зони аномалій напружено-деформованого стану гірських порід. Практична значущість. За результатами представлених досліджень виконано районування зони автомобільної магістралі Львів– Трускавець у межах Стебницького родовища калійної солі за ступенем небезпеки осідання гірських порід. Відповідно до розподілу нормованих значень інтенсивності електромагнітного поля запропоновано встановити певні рівні небезпеки деформацій гірських порід, Наявність мозаїки низьких, середніх, підвищених та високих рівнів небезпеки деформації гірських порід, узгоджених із зонами деформації дорожнього полотна, свідчить про складну просторову структурну деформацій порід у стані активної стадії просідання. Останнє спонукає до прийняття керівних рішень щодо переносу автомобільної магістралі або її постійного ремонту відповідно до розвитку деформаційних процесів.
Purpose. The purpose of the paper is to substantiate of expediency of application of the method of the Earth's natural pulse electromagnetic field (ENPEMF) to assess the hazard of surface deformation of rocks as a result of exploitation of Stebnyk deposits of potassium salts. Methods. The geophysical survey used a method ENPEMF for areas within the mining allotment of Stebnyk deposits of potassium salts (Lviv region, Ukraine). As a result of deformations, that occur at development the deposit by creating artificial cavities and the development of salt karst, the rocks are not in stable condition, causing an electric discharge and related electromagnetic field variations. Results. Maps of natural radiation intensity pulsed the electromagnetic field of the Earth for the study areas of Stebnyk deposits for potassium salts by three antennas directed by axes X (horizontal component north – south), Y (horizontal component east – west), Z (vertical component), and for full vector field were produced. The correlation between values of the full vector ENPEMF with actual values of Earth's surface subsidence over the period 2000–2014 for one profile was investigated using statistical methods. Statistical evaluations investigated the correlation value vector complete with actual settling values of the Earth's surface for the period 2000–2014 for the profile. The objects of the research are sections of the Lviv-Truskavets road (Lviv region, Ukraine) within Stebnyk Potassium Salt Deposit Area. Road deformations are related to the presence of extractive chambers under the road. Deformation forms on a roadway (cracks, pin, waves) are shown by anomalies of the intensities of the impulsive electromagnetic field, the presence of whose indicates the deflected mode condition of rocks and the possibility (probability) of further subsidence of the Earth’s surface within the contour of the identified anomalies. Originality. One example of originality of research is in the zone of the Lviv – Truskavets road, within the Stebnyk deposits of potassium salts. The system of knowledge about the effectiveness of the method ENPEMF through the justification and the demonstration of the connection between parameters ENPEMF with deformations of rocks and movements of the Earth's surface, which are reflected in deformations of the highway roadbed, received further development. Cracks and waves on the roadway qualitatively correspond to a change in the intensity of anomalies and electromagnetic fields, which not only reflected deformation but also indicate the limits of their distribution area as a result of the stress-strain state of the rocks. Cracks, (wave) on the roadway efficiently meet the changing intensity anomalies and electromagnetic fields, which not only reflected deformation, but also indicate the limits of their distribution area as a result of deflected mode condition of rocks. The practical significance. According to the results presented in the research the zonation was performed within a level of hazardous subsidence in the rocks for zone of Lviv – Truskavets road within Stebnyk deposits of potassium salts. In accordance with distribution of the rationed values of intensity of the electromagnetic field certain levels of hazard of rocks deformations are offered. The presence of a mosaic of low, medium, high and extreme levels of danger deformation of rocks consistent with deformation zones roadway, shows the complex spatial structural deformation of rocks on a stage of active phase of subsidence. The latter leads to make the managerial decision about the transfer of a highway or a permanent repair in accordance with the development of deformation processes.
Целью работы является обоснование целесообразности применения метода естественного электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ) для оценки опасности приповерхностной деформации горных пород вследствие эксплуатации Стебницкого месторождения калийной соли. Методика. Проведено геофизические исследования методом ЕИЭМПЗ для участков в пределах горного отвода Стебницкого месторождения калийной соли (Львовская область, Украина). В результате деформаций, возникающих при разработке месторождения за счет создания искусственных пустот и развития соляного карста, горные породы находятся в возбужденном состоянии, что вызывает электромагнитную эмиссию пород и соответствующие вариации импульсного электромагнитного поля. Результаты. Построены карты интенсивности излучения естественного импульсного электромагнитного поля Земли для исследованных участков Стебницкого месторождения калийной соли по трем антеннам, которые направленны по осям Х (горизонтальная составляющая север – юг), Y (горизонтальная составляющая восток – запад), Z (вертикальная составляющая), а также для полного вектора поля. Статистическими методами исследована корреляция значений полного вектора ЕИЭМПЗ с фактическими значениями просадки дневной поверхности за период 2000–2014 гг. для одного профиля. Объектом исследований является участок автомобильной магистрали Львов – Трускавец (Львовская область, Украина) в пределах горного отвода Стебницкого месторождения калийной соли. Деформация дорожного полотна связана с наличием добычных камер под автомагистралью. Деформационные формы на дорожном полотне (трещины, заколи, “волны”) отражаются аномалиями интенсивности импульсного электромагнитного поля, наличие которых свидетельствует о аномальном напряженно-деформированном состоянии горных пород и возможности (вероятности) дальнейшего развития проседания поверхности земли в пределах контура выявленных аномалий. Научная новизна. На примере исследований зоны автодороги Львов –Трускавец в пределах Стебницкого месторождения калийной соли получила дальнейшее развитие система знаний об эффективности метода ЕИЭМПЗ в части обоснования и демонстрации связи параметров ЕИЭМПЗ с деформациями пород и движениями земной поверхности, которые отражены в деформациях дорожного полотна автомобильной магистрали. Трещины, заколи, “волны” на дорожном полотне качественно соответствуют изменению интенсивности и аномалиям электромагнитного поля, в котором не только отражаются деформации, но и обозначаются пределы их распространения вследствие развития зоны аномалий напряженно-деформированного состояния горных пород. Практическая значимость. По результатам представленных исследований выполнено районирование зоны автодороги Львов – Трускавец в пределах Стебницкого месторождения калийной соли по степени опасности оседания горных пород. В соответствии с распределением нормированных значений интенсивности электромаг- нитного поля предложено установить определенные уровни опасности деформаций горных пород. Наличие мозаики низких, средних, повышенных и высоких уровней степени опасности деформации горных пород, согласованных с зонами деформации дорожного полотна, свидетельствует о сложной пространственной структуре деформаций пород в состоянии активной стадии проседания. Последнее побуждает к принятию управленческих решений о переносе автомобильной магистрали или ее постоянного ремонта в соответствии с развитием деформационных процессов.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42644
Власник авторського права: © Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2017
© Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2017
© Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, 2017
© Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2017
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Е. Д. Кузьменко, С. М. Багрій, І. В. Чепурний, М. В. Штогрин
Перелік літератури: Багрій С. М. Геофізичний моніторинг геоло-
гічного середовища в межах родовищ калійної
солі (на прикладі Калуш-Голинського родо-
вища) : дис. … канд. геол. наук: 04.00.22. –Івано-Франківськ. – 2016. – 163 с.
Багрій С. М. Особливості застосування методу при-
родного імпульсного електромагнітного поля
Землі для прогнозу стійкості масиву гірських
порід / С. М. Багрій, Е. Д. Кузьменко //
XVIII Міжнар. наук.-техн. симпозіум
“Геоінформаційний моніторинг навколишнього
середовища: GNSS i GIS – технології”,10–15 вересня 2013 р., Алушта (Крим, Україна) :
зб. матер. – Львів : Львівська політехніка,2013. – С. 173–175.
Воробьев А. А. Равновесие и преобразование
видов энергии в недрах. – Томск : Изд-во Том-ского ун-та, 1980. – 211 с.
Воробьев А. А. Физические условия залегания ве-
щества в земных недрах / А. А. Воробьев. –
Томск : Изд-во Томского политехн. ин-та,1971. – Ч. 1. – 270 с.
Гайдін А. М. Сульфатний карст та його техно-
генна активізація / А. М. Гайдін, Г. І. Рудько. –К. : Знання, 1998. – 75 с.
Дослідження зсувних процесів геофізичними ме-
тодами: монографія / Е. Д. Кузьменко,
А. Ф. Безсмертний, О. П. Вдовина, І. В. Кри-
в’юк, В. Д. Чебан, Л. В. Штогрин ; за ред.
Е. Д. Кузьменка. – Івано-Франківськ :
ІФНТУНГ, 2009. – 294 с.
Еколого-геофізичні дослідження у Західному ре-
гіоні України з метою простеження розвитку
природного і техногенного карсту та супутніх
процесів. Звіт по НДР / Е. Д. Кузьменко та
ін., – Івано-Франківіськ, 2002.
Кузьменко Е. Д. Еколого-геологічний моніторинг
на території Калуського гірничопромислового
району – плани та реалії / Е. Д. Кузьменко,
С. М. Багрій // Матер. доповідей XII Міжнар.
конф. “Геоінформатика: теоретичні та при-
кладні аспекти”, 13–16 травня 2013 р. – Київ:ВАГ, 2013 (CD).
Кузьменко Е. Д. Прогнозування екзогенних гео-
логічних процесів / Е. Д. Кузьменко, О. М. Жу-
равель, Л. В. Штогрин, Т. Б. Чепурна //
X Міжнар. конф. “Геоінформатика: теоретичні
та прикладні аспекти”. Київ, 10–13 травня 2011
р. Матер. доповідей. – К. : ВАГ, 2013 (CD).
Ковальчук С. П. Поставь свой дом правильно,
(практика геофизического метода ЕИЭМПЗ) /
С. П. Ковальчук. – Одесса : Черноморец,2003. – 112 с.
Кузьменко Е. Д. Комплекс геофізичних методів
прогнозування розвитку соляного карсту в
Передкарпатті / Е. Д. Кузьменко, С. М. Багрій,
О. П. Вдовина, М. В. Штогрин, В. А. Бучинсь-
кий // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія
“Геологія”, 2003. – Вип. 26–27. – С. 43–50.
Чебан В. Д. Метод природного імпульсного елек-
тромаггнітного поля Землі. Деякі аспекти за-
стосування // Геофиз. журн. – 2001. – Т. 23,№ 4. – C. 112–121.
Хархалис Н. Р. Особенности проявления естес-
твенного импульсного электромагнитного из-
лучения на оползневом склоне // Геофиз.
журн. – 1994. – Т. 16, № 4. – С. 58–61.
Особливості геодезичного моніторингу та прогно-
зування геотехногенної динаміки на шахтних
полях калійних родовищ / К. О. Бурак,
Е. Д. Кузьменко, С. М. Багрій, М. Я. Гринішак,
Г. Г. Мельниченко та ін. // Вісник геодезії та
картографії. – 2014. – № 5. – С. 12–18.
Оценка экспрессными методами эколого-геологи-
ческой обстановки месторождения калийных
солей “Стебник” в Предкарпатье (Украина) / А. В. Лущик, Н. И. Швырло, А. А. Лущик,
Е. А. Яковлев, Э. Д. Кузьменко, Н. В. Штогрин //
Екологія довкілля та безпека життєдіяль-
ності. – 2001. – №2. – С. 55–61.
Саломатин В. Н. Закономерности геологических
процессов и явлений, их связь с импульсной
электромагнитной эмиссией : дис. д-ра геол.-
мінерал. наук : 04.00.07 / В. Н. Саломатин. –
Симферополь, 1988. – 412 с.
Саломатин В. Н. Методические рекомендации по
изучению напряженного состояния пород ме-
тодом регистрации естественного импульсного
электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ) /
В. Н. Саломатин, Ш. Р. Мастов, Л. А. Защинс-
кий. – Симферополь : КИПКС, КОСНИО,1991. – 88 с.
Шуровский О. Д. Геофизический мониторинг гео-
логической среды для решения экологических
проблем в пределах агломерации г. Калуша /
О. Д. Шуровский, С. Г. Аникеев, В. И. Ша-
мотко, С. А. Дещиця // Горный журнал. –2013. – № 12. – С. 99–104.
Chalikakis K. Contribution of geophysical methods to
karst-system exploration: an overview / K. Chalikakis,
V. Plagnes, R. Guerin, R. Valois,
F. P. Bosch // Hydrogeology Journal. – 2011. –Vol. 19. – P. 1169–1180.
Gendzwill D. J. Rock mass characterization around
Saskatchewan potash mine opening using
geophysical techniques: a review / D. J. Gendzwill,
D. Stead // Canadian Geotechnical Journal. –1992. – Vol. 29, No. 4. – P. 666–674.
Kovin O. Mapping of evaporite deformation in a potash
mine using ground penetrating radar: Upper
Kama deposit, Russia / O. Kovin // Journal of
Applied Geo-physics. – 2011. – Vol. 74, Is. 2–3. –P. 131–141.
Sanfirov I. A. Shallow geophysical exploration of the
Upper Kama Potash Salt Deposit / I. A. Sanfirov,
Yu. I. Stepanov, K. B. Fat’kin, I. Yu. Gerasimova,
A. I. Nikiforova // Journal of Mining Science. –2013. – Vol. 49, Is. 6. – P. 902–907.
Van Schoor M. Detection of sinkholes using 2D
electrical resistivity imaging / Van Schoor M. //
Journal of Applied Geophysics. – 2002. – Vol. 50. –P. 393–399.
Zhou W. Effective electrode array in mapping karst
hazards in electrical resistivity tomography /
W. Zhou, B. F. Beck, A. L. Adams// EnvironmentalGeology, 2002. – Vol. 42. – P. 922–928.
References: Bagrіj S. M. Heofizychnyy monitorynh heolohichnoho seredovyshcha v mezhakh rodovyshch kaliynoyi soli (na
prykladi Kalush-Holyns'koho rodovyshcha) [Geophysical monitoring of the geological environment within
potassium salts deposits (for example Kalush Holyn deposit)]: diss… kand. geol. nauk: 04.00.22 [The
dissertation of the candidate of geological sciences: speciality 04.00.22], Іvano-Frankіvs'k., 2016, 163 p. (in
Ukrainian).
Bagrіj S. M., Kuzmenko E. D. Osoblyvosti zastosuvannya metodu pryrodnoho impul'snoho elektromahnitnoho
polya Zemli dlya prohnozu stiykosti masyvu hirs'kykh porid [Features of the method of Earth's natural pulse
electromagnetic field for the prediction of the stability of the rock mass], XVIII Mizhnarodnyy naukovotekhnichnyy
sympozium «Heoinformatsiynyy monitorynh navkolyshn'oho seredovyshcha: GNSS i GIStekhnolohiyi
», 10–15 veresnya 2013 r., Alushta (Krym, Ukrayina): Zbirnyk materialiv [XVIII International
Scientific and Technical Symposium “Geoinformational Monitoring of Environment: GNSS and GIS
Technologies”, September 10–15, 2013, Alushta (Crimea, Ukraine): Collection of materials], Lviv, Vyd-vo
“L'vіvs'ka polіtehnіka” [“Lviv Polytechnic” Publ.], 2013, pp. 173–175 (in Ukrainian).
Vorob'ev A. A. Ravnovesie i preobrazovanie vidov jenergii v nedrah [Equilibrium and transform energies in the
bowels], Tomsk, Izd-vo Tomskogo un-ta [Tomsk University Publ.], 1980, 211 p. (in Russian).
Vorob'ev A. A. Fizicheskie uslovija zaleganija veshhestva v zemnyh nedrah [Physical conditions of bedding
material in the bowels of the earth], Tomsk, Izd-vo Tomskogo politehn. in-ta [Tomsk Polytechnic Institute
Publ.], 1971, 270 p. (in Russian).
Gajdіn A. M., Rud'ko G. І. Sul'fatnyy karst ta yoho tekhnohenna aktyvizatsiya [Sulfate karst and its technogenic
activation], Kiev, Vyd-vo “Znannja” [“Knowledge” Publ.], 1998, 75 p. (in Ukrainian).
Kuz'menko E. D., Bezsmertnij A. F., Vdovina O. P., Kriv'juk І. V., Cheban V. D., Shtogrin L. V. Doslidzhennya
zsuvnykh protsesiv heofizychnymy metodamy: monohrafiya [Studies of landslides by geophysical methods:
monograph]. Ed. E. D. Kuz'menko. Іvano-Frankіvs'k, ІFNTUNG [Іvano-Frankіvs'k National Technical
University of Oil and Gas], 2009, 294 p. (in Ukrainian).
Kuz'menko E. D. et al. Ekoloho-heofizychni doslidzhennya v Zakhidnomu rehioni Ukrayiny z metoyu
prostezhennya rozvytku pryrodnoho i tekhnohennoho karstu ta suputnikh protsesiv [Ecological and
geophysical surveys in the western region of Ukraine to trace the development of natural and technogenic
karst and related processes], Zvіt po NDR [Report on Scientific and Research Work]. Іvano-Frankіvsk, 2002
(in Ukrainian).
Kuz'menko E. D., Bagrіj S. M. Ekoloho-heolohichnyy monitorynh po terytoriyi Kalus'koho hirnychopromyslovoho
rayonu – plany ta realiyi [Ecological and geological monitoring on the territory of of Kalush mining
area – plans and reality], Materialy dopovidey XII Mizhnarodnoyi konferentsiyi “Heoinformatyka:
teoretychni ta prykladni aspekty” Kyyiv, 13–16 travnya 2013 r. [Materials of Reports of the XII International
Conference “Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects”, Kyiv, May 13–16, 2011], Kyiv, VAG [All-
Ukrainian Association of Geoinformatics] (CD) (in Ukrainian).
Kuz'menko E. D., Zhuravel' O. M., Shtogrin L. V., Chepurna T. B. Prohnozuvannya ekzohennykh heolohichnykh
protsesiv [Forecasting of exogenous geological processes] X Mizhnarodna konferentsiya “Heoinformatyka:
teoretychni ta prykladni aspekty”. Kyyiv, 10-13 travnya 2011 r. [X International Conference “Geoinformatics:
Theoretical and Applied Aspects”, Kyiv, May 10–13, 2011], Kyiv, VAG [All-Ukrainian Association
of Geoinformatics], 2011, (CD) (in Ukrainian).
Koval'chuk S. P. Postav' svoj dom pravil'no, (praktika geofizicheskogo metoda EIJeMPZ) [Put your house
properly (the practice of geophysical method ENPEMF)], Odesa, Izd-vo “Chernomorec” [“Chernomorec”
Publ.], 2003, 112 p. (in Russian).
Kuz'menko E. D., Bagrіy S. M., Vdovyna O. P., Shtogryn M. V., Buchyns'kyy V. A. Kompleks heofizychnykh
metodiv prohnozuvannya rozvytku solyanoho karstu v Peredkarpatti [Complex of geophysical methods of
forecasting of salt karst in Precarpathians]. Vіsnyk KNU іm. Tarasa Shevchenka. Serіya “Geologіya”, 2003,
issue 26–27, pp. 43–50 (in Ukrainian).
Cheban V. D. Metod pryrodnoho impul'snoho elektromahhnitnoho polya Zemli. Deyaki aspekty zastosuvannya
[Method of Earth's natural pulse electromagnetic field. Some aspects of the application], Geofiz. Zhurn.
[Geophysical Journal], 2001. T. 23, no. 4. pp. 112–121 (in Ukrainian).
Harhalis N. R. Osobennosti projavlenija estestvennogo impul'snogo jelektromagnitnogo izluchenija na
opolznevom sklone [Peculiarities of natural pulsed electromagnetic radiation on landslide slope], Geofiz.
Zhurn. [Geophysical Journal], 1994. T. 16, no. 4, pp. 58–61 (in Russian).
Burak K. O., Kuz'menko E. D., Bagrіy S. M., Grynіshak M. Ya., Mel'nychenko G. G. et al. Osoblyvosti
heodezychnoho monitorynhu ta prohnozuvannya heotekhnohennoyi dynamiky na shakhtnykh polyakh
kaliynykh rodovyshch [Features of geodetic monitoring and forecasting geotechnical dynamics on mine fields
potash deposits]. Vіsnyk geodezіyi ta kartografіyi [Bulletin of Geodesy and Cartography], 2014, no. 5,
pp. 12–18 (in Ukrainian).
Lushсhik A. V., Shvyrlo N. I., Lushсhik A. A., Jakovlev E. A., Kuz'menko E. D., Shtogrin N. V. Ocenka
ekspressnymi metodami ekologo-geologicheskoj obstanovki mestorozhdenija kalijnyh solej “Stebnik” v
Predkarpat'e (Ukraina) [Evaluation by the express methods the ecological and geological situation in the
potassium salt deposit “Stebnik” in Precarpathians (Ukraine)]. Ekolohiya dovkillya ta bezpeka
zhyttyediyal'nosti [Ecology of the environment and life safety], 2001, no. 2, pp. 55–61 (in Russian).
Salomatin V. N. Zakonomernosti geologicheskih processov i javlenij, ih svjaz' s impul'snoj elektromagnitnoj
emissiej [The regularities of geological processes and phenomena, their relationship with the pulse
electromagnetic emission] : diss… d-ra. geol.-min. nauk: 04.00.07 [The dissertation of the doctor (professor)
of geological-mineralogical sciences: speciality 04.00.07], Simferopol', 1988, 412 p. (in Russian).
Salomatin V. N., Mastov Sh. R., Zashhinskij L. A. Metodicheskie rekomendacii po izucheniju naprjazhennogo
sostojanija porod metodom registracii estestvennogo impul'snogo jelektromagnitnogo polja Zemli (EIEMPZ)
[Methodical recommendations for the Study of the stress state of rock by recording of Earth's natural pulse
electromagnetic field (ENPEMF)], Simferopol' : KIPKS, KOSNIO, 1991, 88 p. (in Russian).
Shurovskij O. D., Anikeev S. G., Shamotko V. I., Deshhicja S. A. Geofizicheskij monitoring geologicheskoj
sredy dlja reshenija ekologicheskih problem v predelah aglomeracii g. Kalusha [Geophysical monitoring of
the geological environment for solving environmental problems within the agglomeration of Kalush], Gornyj
zhurnal [Mining Journal], 2013, no. 12, pp. 99–104 (in Russian).
Chalikakis K., Plagnes V., Guerin R., Valois R., Bosch F.P. Contribution of geophysical methods to karstsystem
exploration: an overview. Hydrogeology Journal, 2011, vol. 19, pp. 1169–1180.
Gendzwill D. J., Stead D. Rock mass characterization around Saskatchewan potash mine opening using
geophysical techniques: a review. Canadian Geotechnical Journal, 1992, vol. 29, pp. 666–674.
Kovin O. Mapping of evaporite deformation in a potash mine using ground penetrating radar: Upper Kama
deposit, Russia. Journal of Applied Geophysics, 2011, vol. 74, Issue 2-3, pp. 131–141.
Sanfirov I. A., Stepanov Yu. I., Fat’kin K. B., Gerasimova I. Yu., Nikiforova A. I. Shallow geophysical
exploration of the Upper Kama Potash Salt Deposit. Journal of Mining Science, 2013, vol. 49, Issue 6,pp. 902–907.
Van Schoor M. Detection of sinkholes using 2D electrical resistivity imaging. Journal of Applied Geophysics,2002, vol. 50, pp. 393–399.
Zhou W., Beck B. F., Adams A. L. Effective electrode array in mapping karst hazards in electrical resistivity
tomography. Environmental Geology, 2002, vol. 42, pp. 922–928.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Геодинаміка. – 2017. – №1(22)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.