Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42642
Назва: Густинна модель Коломийської палеодолини по геотраверсу СГ-І (67) Надвірна – Отинія – Івано-Франківськ
Інші назви: Density model of the Kolomiya paleovalley along geotravers SG-I (67) Nadvirna – Otyniya – Ivano-Frankivsk
Плотностная модель Коломыйской палеодолины по геотраверсу СГ-І (67) Надворная – Отыния – Ивано-Франковск
Автори: Анікеєв, С. Г.
Максимчук, В. Ю.
Мельник, М. М.
Anikeyev, S.
Maksymchuk, V.
Melnyk, M.
Аникеев, С. Г.
Максимчук, В. Е.
Мельник, М. М.
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas
Carpathian Branch of S. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
Карпатское отделение Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины
Бібліографічний опис: Анікеєв С. Г. Густинна модель Коломийської палеодолини по геотраверсу СГ-І (67) Надвірна – Отинія – Івано-Франківськ / С. Г. Анікеєв, В. Ю. Максимчук, М. М. Мельник // Геодинаміка : науковий журнал. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 1 (22). — С. 74–84.
Bibliographic description: Anikeyev S. Density model of the Kolomiya paleovalley along geotravers SG-I (67) Nadvirna – Otyniya – Ivano-Frankivsk / S. Anikeyev, V. Maksymchuk, M. Melnyk // Heodynamika : naukovyi zhurnal. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 1 (22). — P. 74–84.
Є частиною видання: Геодинаміка : науковий журнал, 1 (22), 2017
Журнал/збірник: Геодинаміка : науковий журнал
Випуск/№ : 1 (22)
Дата публікації: 13-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
УДК: 550.8.05
Теми: Коломийська палеодолина
сейсмогеологічний розріз
гравітаційне поле
аномальне поле сили тяжіння в редукції Буге
геолого-гравітаційне моделювання
густинна модель
прямі й обернені задачі гравірозвідки
Kolomiya paleovalley
seismo-geological section
gravity field
anomalous Bouguer gravity
geological-gravity modeling
density model
gravity direct and inversion
Коломыйская палеодолина
сейсмогеологический разрез
гравитационное поле
аномальное поле силы тяжести в редукции Буге
геолого-гравитационное моделирование
плотностная модель
прямые и обратные задачи гравиразведки
Кількість сторінок: 11
Діапазон сторінок: 74-84
Початкова сторінка: 74
Кінцева сторінка: 84
Короткий огляд (реферат): Мета. Метою роботи є уточнення глибинної будови та перспектив нафтогазоносності Коломийсь- кої палеодолини за сейсмогеотраверсом СГ-І (67), який проходить уздовж лінії Надвірна – Коломия – Отинія – Івано-Франківськ. Сейсмогеотраверс СГ-І (67) частково захоплює Бориславо-Покутський покрив, перетинає Самбірську і Більче-Волицьку зони та заходить на Східноєвропейську платформу. Методика. Геолого-гравітаційне моделювання будови геологічного розрізу є методом кількісної інтерпретації аномального поля сили тяжіння в редукції Буге, який заснований на рішенні прямих та обернених задач гравірозвідки для складнопобудованих середовищ та призначений для побудови оптимальних геогустинних моделей геологічного розрізу. Оптимальна геогустинна модель – це модель, яка узгоджена зі спостереженим гравітаційним полем, не суперечить даним буріння, сейсморозвідки та враховує припущення (гіпотези) інтерпретатора. Передумовою достовірності вказаної методики є її геологічна підпорядкованість, зокрема врахування даних буріння, сейсморозвідки та геолого-тектонічних карт щодо блокової будови фундаменту, закономірностей формування осадового комплексу та зон перетину глибинних розломів, які є потенційними шляхами міграції флюїдів і якими формуються сприятливі умови виникнення структурних і літологічно або тектонічно екранованих пасток вуглеводнів. Крім того, геолого-гравітаційне моделювання використовують для перевірки, уточнення та деталізації структурно-густинних побудов, виконаних за будь-якими іншими способами. Результати. Модель сейсмогеологічного розрізу за геотраверсом СГ-І (67) доповнено густинами товщ, які визначено за даними буріння та за результатами моделювання за близько розташованими інтерпретаційними профілями. За результатами геолого-гравітаційного моделювання уточнено геометрію структур та блоків фундаменту. Також отримано деталізований розподіл густини гірських порід уздовж геотраверсу до глибини 20 км. У результаті моделювання у межах певних стратиграфічних комплексів виявлено зони ущільнення і розущільнення. Зони розущільнення у межах додатних структурних форм ідентифіковано як перспективні. Наукова новизна. Уточнено та деталізовано структурно-густинні побудови геологічного розрізу уздовж геотраверсу СГ-І (67), що дало змогу отримати нові дані про глибинну будову перерізу Коломийської палеодолини та про перспективи нафтогазоносності окремих її ділянок. Встановлено, що загальні риси покривів, пов’язані з глибинно-розломною тектонікою, відображаються у аномальному гравітаційному полі, що свідчить про достовірність прогнозу елементів глибинної тектонічної і структурної будови регіону за даними геолого-гравітаційного моделювання. Практична значущість. Отримані результати свідчать про високу інформативність геогустинного моделювання під час вивчення глибинної будови земної кори у складних сейсмогеологічних умовах Передкарпатського прогину. Виявлені зони розущільнення у палеозойських відкладах у Коломийській палеодолині є перспективними для постанови нафтопошукових робіт.
Purpose. The aim of this paper is to clarify the deep structure and prospects of the oil and gas potential in the Kolomiya paleo-valley along the seismo-geotravers SG-I (67), which run along the line Nadvirna-Kolomiya- Otyniya-Ivano-Frankivsk. Seismo-geotravers SG-I (67) and partially covers the Borislav-Pokutsky cover, crosses the Sambor and Bilche-Volitsa zones, and enters the Eastern European platform. Methodology Geological-gravitational modeling of this geological section consists in a quantitative interpretation of the anomalous of Bouguer gravity, which is based on solving direct and inverse gravity problems for complex environments and is intended to be used for the construction of optimal geological density models of the geological section. The optimal geo-density model is a model that is consistent with the observed gravitational field, does not contradict the drilling and seismic data, and takes into account the interpreter's foresight (hypotheses). The prerequisite for the reliability of this technique is its geological subordination, the use of drilling data, seismic data, and geological-tectonic maps made according to the block structure of the basement and patterns of formation of the sedimentary complex and the zones of intersection of deep faults, which are the potential routes of fluid migration, and which create favorable conditions for the emergence of structural and lithologically or tectonically screened traps of hydrocarbons. In addition, geologic-gravity modeling is used to verify, refine, and specify the structurally dense constructions, which are performed in some other way. Results. The model of the seismo-geological section along the geotravers SG-I (67) was supplemented by the densities of the strata, which were determined from the drilling and modeling data, based on the interpretational profiles located side by side. The geometry of the structures and foundation blocks, based on the results of geological and gravity modeling, was refined. The distribution of the rock densities to a depth of 20 km was also detailed. As a result of the modeling there were revealed zones of compaction and decompaction within the stratigraphic complexes. The zones of decompaction within positive forms have been identified as promising for oil exploration. Originality. Structural and density features of the geological section along the SG-I (67) geotraverse have been clarified and detailed. This made it possible to obtain new data on the deep structure of the Kolomiya paleo-valley section and oil and gas prospects in its individual sections. It is established that the common features of the covers associated with deep-fault tectonics are displayed in the anomalous gravitational field, which indicates the reliability of the forecast of the elements of the deep tectonic and structural features of the region from the data of geological-gravity modeling. Practical significance. The obtained results testify to the high informativeness of geo-density modeling in the study of the deep structure of the Earth's crust in the complex seismic geological conditions of the Precarpathian trough. The revealed reduced density zones in the Paleozoic sediments of the Kolomiya paleo-valley are promising for setting up oil exploration works.
Цель. Целью работы является уточнение глубинного строения и перспектив нефтегазоносности Коломыйской палеодолины по сейсмогеотраверсу СГ-І (67), который проходит вдоль линии Надворная- Коломыя-Отыния-Ивано-Франковск. Сейсмогеотраверс СГ-І (67) частично охватывает Бориславо-По- кутский покров, пересекает Самборскую и Бильче-Волицкую зоны и заходит на Восточноевропейскую платформу. Методика. Геолого-гравитационное моделирование геологического разреза является методом количественной интерпретации аномального поля силы тяжести в редукции Буге. Метод основан на решении прямых и обратных задач гравиразведки для сложнопостроенных сред и предназначен для построения оптимальных геоплотностных моделей геологического разреза. Оптимальная геоплотностная модель – это модель, которая согласована с наблюденным гравитационным полем, не противоречит данным бурения, сейсморазведки и учитывает предположения (гипотезы) интерпретатора. Предпосылками достоверности указанной методики являются ее геологическая подчиненность, использование данных бурения, сейсморазведки и геолого-тектонических карт относительно блокового строения фундамента и закономерностей формирования осадочного комплекса, зон пересечения глубинных разломов, которые являются потенциальными путями миграции флюидов и которыми формируются благоприятные условия возникновения структурных и литологических или тектонически экранированных ловушек углеводородов. Кроме того, геолого-гравитационное моделирование используют для проверки, уточнения и детализации структурно-плотностных построений, выполненных какими-либо иными способами. Результаты. Модель сейсмогеологического разреза по геотраверсу СГ-І (67) дополнена плотностями толщ, которые определены по данным бурения и моделирования по близко расположенным интерпретационным профилям. По результатам геолого- гравитационного моделирования уточнена геометрия структур и блоков фундамента; детализировано распределение плотностей горных пород до глубин 20 км. В пределах стратиграфических комплексов выявлены зоны уплотнения и разуплотнения. Зоны разуплотнения в пределах положительных форм идентифицированы как перспективные. Научная новизна. Уточнены и детализированы структурно- плотностные построения геологического разреза вдоль геотраверса СГ-І (67), что позволило получить новые данные о глубинном строении разреза Коломыйской палеодолины и про перспективы нефтегазоносности отдельных ее участков. Установлено, что общие черты покровов, связанные с глубинно-разломной тектоникой, отображаются в аномальном гравитационном поле, что свидетельствует о достоверности прогноза элементов глубинного тектонического и структурного строения региона по данным геолого-гравитационного моделирования. Практическая значимость. Полученные результаты свидетельствуют о высокой информативности геоплотностного моделирования при изучении глубинного строения земной коры в сложных сейсмогеологических условиях Предкарпатского прогиба. Выявленные зоны разуплотнения в палеозойских отложениях Коломыйской палеодолины являются перспективными для постановки нефтепоисковых работ.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42642
Власник авторського права: © Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2017
© Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2017
© Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, 2017
© Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2017
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© С. Г. Анікеєв, В. Ю. 74 Максимчук, М. М. Мельник
Перелік літератури: Анікеєв С. Г. Комп’ютерна система рішення пря-
мих та обернених задач гравірозвідки для2D/3D моделей складно побудованих середо-
вищ / С. Г. Анікеєв // Розвідка та розробка
нафтових і газових родовищ. – 1997. – Вип. 34. –С. 57–63.
Анікеєв С. Г. Методика інтерпретації гравіметрич-
них матеріалів при довільній будові геоло-
гічних середовищ: дис. канд. геол. наук:04.00.22 / С. Г. Анікеєв // ІГФ ім. С. І. Суб-
ботіна НАНУ. – К., 1999. – 242 с.
Анікеєв С. Г. Про методику моделювання складно
побудованих середовищ в гравірозвідці // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики :
зб. наук. пр. – К., 2008. – C. 67–72.
Анікеєв С. Г. Про спосіб швидкого рішення
прямої задачі гравірозвідки і магніторозвідки з
використанням кінцево-елементних апро-
ксимацій / С. Г. Анікеєв // Теоретичні та
прикладні аспекти геоінформатики : зб. наук.
пр. – К., 2010. – С. 43–51.
Анікеєв С. Г. Рішення прямих задач гравімагніто-
розвідки для складних моделей середовища за
допомогою швидкої згортки / С. Г. Анікеєв //
Геодинаміка. – 2011. – №2(11). – С. 18–20.
Анікеєв С. Геолого-гравітаційне моделювання по
сейсмогеотра-версу СГ-І (67) Надвірна – Оти-
нія – Івано-Франківськ / С. Анікеєв, В. Мак-
симчук, М. Мельник // Матер. VI Міжнар. нау-
к. конф. “Геофізичні технології прогнозування
та моніторингу геологічного середовища”. –
Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 26–28.
Булах Е. Г. Обратные задачи магниторазведки в
классе тел, заданных горизонтальными
пластинами / Е. Г. Булах, В. В. Прилуков //
Геофизический журнал. – 1998. – № 5 – Т. 20. –С. 31–39.
Булах Е. Г. Прямые и обратные задачи гравимет-
рии и магнитометрии. Математические методы
геологической интерпретации гравиметричес-
ких и магнитометрических данных : моногра-
фия / Е. Г. Булах. – К. : Наук. думка, 2010. –463 с.
Заяць Х. Б. Глибинна будова надр Західного ре-
гіону України на основі сейсмічних досліджень
і напрямки пошукових робіт на нафту та газ /
Х. Б. Заяць. – Львів : ЛВ УкрДГРІ, 2013. –136 с.
Заяць Х. Б. Ознаки можливого збагачення ко-
рисними копалинами надр феномену Коло-
мийської палеодолини // Комплексное изу-
чение и освоение природных и техногенных
россыпей / Х. Б. Заяць, С. Г. Анікеєв // ТрудыIV Международной научно-практической
конференции 17–22 сентября 2007 г. –
Симферополь : ПолиПресс, 2007. – С. 40–41.
Заяць Х. Б. Пошуки нових пасток газу в бадені за
змінами ерозійних форм палеорельєфу основи
Більче-Волицької зони / Х. Б. Заяць, П. О. Ко-
ролюк, Л. П. Бєловолова // Мінеральні ресурси
України. – 2005. – № 5. – С. 23–26.
Заяць Х. Б. Особливості давнього ерозійного
рельєфу мезо-палеозойської основи Передкар-
патського прогину за сейсмічними даними /
Х. Б. Заяць, Р. П. Морошан, І. І. Довгий //
Геологія і геохімія горючих копалин. – 2000. –№ 1. – С. 60–64.
Кобрунов А. И. Теоретические основы крите-
риального подхода к анализу геофизических
данных (на примере задач гравиметрии) /
А. И. Кобрунов // ИФИНГ. – Ивано-Франковск,1985. – 269 c. – Деп. в УкрНИИНТИ 18.02.86Т 1280-УК86.
Красовский С. С. Вещественный состав глу-
бинных блоков Украинского щита, Днепрово-
Донецкой впадины и Донбасса по результатам
объемного моделирования / С. С. Красовский,
П. Я. Куприенко, А. С. Красовский и др. //
Геофизика XXI столетия: 2002 год. Сб. трудов
Четвертых геофизических чтений имени
В. В. Федынского (28.02.–02.03.2002 г.,
Москва). – М. : Научный мир, 2003. – С. 76–82.
Маєвський Б. Й. Новітні дослідження геологічної
будови і перспектив нафтогазоносності
глибоко-занурених горизонтів Українських
Карпат / Б. Й. Маєвський, С. Г. Анікеєв,
Л. С. Мончак та ін. ; за ред. Б. Й. Маєвського. –
Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 208 с.
Страхов В. Н. Решение обратных задач гравимет-
рии без решения прямых / В. Н. Страхов //
Новые теоретические, алгоритмические и
технологические разработки в разведочной
геофизике. – Препр. – К. : Институт динамики
геосфер РАН, Центр менеджмента и марке-
тинга в области наук о Земле ИГН НАН
Украины, 2005. – С. 23–25.
Yegorova T. P. Preliminary 3-D density model for the
lithosphere of the Dnieper-Donets Basin on the
basis of gravity and seismic data / T. P. Yegorova,
V. G. Kozlenko, R. A. Stephenson, V. I.
Starostenko, O. V. Legostaeva // Geofizicheskii
Zhurnal, 1997. – Vol. 19(1). – P. 124–125.
Yegorova T. P. Lithosphere structure of Europe and
Northern Atlantic from regional three-dimensional
gravity modeling / T. P. Yegorova, V. I. Starostenko
// Geophys. J. Int. – 2002. – Vol. 151. –P. 11–31.
Šefara J. 3D density modelling of Gemeric granites of
the Western Carpathians / J. Šefara, M. Bielik,
J. Vozár and etc. // Geologica Carpathica. – June2017. – Vol. 68 (3). – P. 177–192.
Stefaniuk M. Wybrane problemy magnetotellurycznych
i grawimetrycznych badan
strukturalnych we wschodniej częsci Polskich
Karpat / M. Stefaniuk, C. Ostrowski, P. Targosz,
M. Wojdyla // Geologia. – 2009. – T. 35. Zeszyt4/1. – S. 7–46.
References: Anikeyev S. G. Komp"yuterna systema rishennya pryamykh ta obernenykh zadach hravirozvidky dlya 2D/3D
modeley skladno pobudovanykh seredovyshch [The computer system of solutions of the direct and inverse
problems of gravity for 2D/3D models of complex environments], Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh
rodovyshch [Exploration and development of oil and gas fields], 1997, Vol. 34, pp. 57–63.
Anikeyev S. G. Metodyka interpretatsiyi hravimetrychnykh materialiv pry dovil'niy budovi heolohichnykh
seredovyshch. Diss. kand. geol. nauk [Methods of the interpretation of gravimetric materials for complex
geological environments. The diss. of the candidate of geol. sci.], S. Subbotin Institute of Geophysics of the
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 1999, 242 p.
Anikeyev S. G. Pro metodyku modelyuvannya skladno pobudovanykh seredovyshch v hravirozvidtsi [On the
method of modeling complex built environments in gravity], v kn.: “Teoretychni ta prykladni aspekty
heoinformatyky” [Proc. “Theoretical and practical aspects of Geoinformatics”], Kyiv, 2008, pp. 67–72.
Anikeyev S. G. Pro sposib shvydkoho rishennya pryamoyi zadachi hravirozvidky i mahnitorozvidky z vykorystannyam
kintsevo-elementnykh aproksymatsiy [On the way to a quick solution of the direct problem of gravity and magnetic
prospecting using finite-element approximations], v kn.: “Teoretychni ta prykladni aspekty heoinformatyky” [Proc.
“Theoretical and practical aspects of Geoinformatics”], Kyiv, 2010, pp. 43–51.
Anikeyev S. G. Rishennya pryamykh zadach hravimahnitorozvidky dlya skladnykh modeley seredovyshcha za
dopomohoyu shvydkoyi z·hortky [Solving of the direct problem of gravimagnetometry for complex models of
environment using fast convolution]. Heodynamika [Geodynamics] (Ukraine), 2011, no. 2(11), pp. 18–20.
Anikeyev S., Maksymchuk V., Mel’nyk M. Heoloho-hravitatsiyne modelyuvannya po seysmoheotraversu S·H-I(67) Nadvirna-Otyniya-Ivano-Frankivs'k [Geological-gravitational modeling along the seismic geo traverse
SG-1(67) Nadvirna-Otynia-Ivano-Frankivsk]. Materials of VI International scientific conference
"Geophysical technologies for prediction and monitoring of geological media", Lviv, September 20–23,2016, 309 p.
Bulakh E. G., Prilukov V. V. Obratnye zadachi magnitorazvedki v klasse tel, zadannykh gorizontal'nymi
plastinami [Inverse problems of magnetic prospecting in the class of bodies defined by horizontal plates].
Geofizicheskiy zhurnal – Geophysical Journal (Ukraine), 1998, no. 5. T. 20, pp. 31–39.
Bulakh E. G. Pryamye i obratnye zadachi gravimetrii i magnitometrii. Matematicheskie metody geologicheskoy
interpretatsii gravimetricheskikh i magnitometricheskikh dannykh: monografiya [Direct and inverse
problems of gravimetry and magnetometry. Mathematical methods of geological interpretation of gravimetric
and magnetometric data: monograph], Kyiv, Nauk. dumka, 2010, 463 p. Zayats' Kh. B. Hlybynna budova nadr Zakhidnoho rehionu Ukrayiny na osnovi seysmichnykh doslidzhen' i napryamky poshukovykh robit na naftu i haz [Deep structure of the subsoil Western Ukraine from seismic
surveys and prospecting areas for oil and gas], Lviv, LV UkrDGRI, 2013, 136 p.
Zayats' Kh. B., Anikeyev S. G. Oznaky mozhlyvoho zbahachennya korysnymy kopalynamy nadr fenomenu
Kolomyys'koyi paleodolyny [Signs of a possible enrichment of minerals subsurface phenomenon of
Kolomyia’s paleovalley], Kompleksnoe izuchenie i osvoenie prirodnyh i tehnogennyh rossypej. Trudy IV
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 17–22 sentjabrja 2007g. Simferopol' [Comprehensive
study and development of natural and technogenic placers. Proceedings of the IV International Scientific-
Practical Conference September 17–22, 2007. Simferopol], Simferopol, PolyPress, 2007, pp. 40–41.Zayats' Kh. B., Korolyuk P. O., Byelovolova L. P. Poshuky novykh pastok hazu v badeni za zminamy eroziynykh
form paleorel'yefu osnovy Bil'che-Volyts'koyi zony [The search for new gas traps in Baden changes erosion
forms paleorelief of bases of the Bilche-Volytska zone]. Mineral'ni resursy Ukrayiny [Mineral resources ofUkraine], 2005, no 5, pp. 23–26.Zayats' Kh. B., Moroshan R. P., Dovhyy I. I. Osoblyvosti davn'oho eroziynoho rel'yefu mezo-paleozoys'koyi
osnovy Peredkarpat·s'koho prohynu za seysmichnymy danymy [Features ancient of erosional relief of theMeso-Paleozoic Precarpathian deep basis from seismic data]. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn.
[Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 2000, no 1, pp. 60–64.
Kobrunov A. I. Teoreticheskie osnovy kriterial'nogo podhoda k analizu geofizicheskih dannyh (na primere
zadach gravimetrii) [The theoretical basis of a criteria approach to the analysis of geophysical data (on
example of the gravity problems)]. IFIOG, Ivano-Frankivsk, 1985, 269 p. Dep. Ukr. SRI STI 18.02.86Т 1280-UK86.
Krasovskiy S. S., Kuprienko P. Ya., Krasovskiy A. S. and etc. Veshchestvennyy sostav glubinnykh blokov
Ukrainskogo shchita, Dneprovo–Donetskoy vpadiny i Donbassa po rezul'tatam ob"emnogo modelirovaniya.
Geofizika XXI stoletiya: 2002 god. Sb. trudov Chetvertykh geofizicheskikh chteniy imeni V. V. Fedynskogo(28.02. – 02.03.2002 g., Moskva) [The material composition of the deep blocks of the Ukrainian Shield, the
Dneprovo-Donets Basin and the Donbass basing on the results of 3D modeling. Geophysics of the XXIcentury: 2002. Collected Works of the Fourth Geophysical Readings named after V. V. Fedynsky (February28 – March 2, 2002, Moscow)], Moscow, Nauchnyy mir, 2003, pp. 76–82.
Mayevs`ky`j B. J., Anikeyev S. G., Monchak L. S. and etc. Novitni doslidzhennya geologichnoyi budovy` i
perspekty`v naftogazonosnosti gly`bokozanureny`x gory`zontiv Ukrayins`ky`x Karpat [Recent studies of the
geological structure and prospects of oil and gas horizons deeply immersed Ukrainian Carpathians]. Ivano-
Frankivsk, IFNTUOG, 2012, 208 p.
Strakhov V. N. Reshenie obratnykh zadach gravimetrii bez resheniya pryamykh. Novye teoreticheskie,
algoritmicheskie i tekhnologicheskie razrabotki v razvedochnoy geofizike [The solution of inverse problems
of gravimetry without solution of direct problems. New theoretical, algorithmic and technological
developments in exploration geophysics], Kyiv, Institute of Dynamics of Geospheres of the Russian Academy
of Sciences, Center for Management and Marketing in the Field of Earth Sciences of the IGN of NAS of
Ukraine, 2005, pp. 23–25.
Yegorova T. P., Kozlenko V. G., Stephenson R. A., Starostenko V. I., Legostaeva O. V. Preliminary 3-D density
model for the lithosphere of the Dnieper-Donets Basin on the basis of gravity and seismic data.
Geofizicheskii Zhurnal [Geophysical Journal], 1997. Vol. 19(1), pp.124-125.
Yegorova T. P., Starostenko V. I. Lithosphere structure of Europe and Northern Atlantic from regional threedimensional
gravity modelling. Geophys. J. Int., 2002. Vol. 151, pp. 11–31.
Šefara J., Bielik M., Vozár J. and etc. 3D density modelling of Gemeric granites of the Western Carpathians.
Geologica Carpathica, June 2017. Vol. 68 (3), pp. 177–192.
Stefaniuk M., Ostrowski C., Targosz P., Wojdyla M. Wybrane problemy magnetotellurycznych i grawimetrycznych
badan strukturalnych we wschodniej czesci Polskich Karpat [Selected problems of magnetotelluricand gravimetric structural studies in the eastern part of the Polish Carpathians]. Geologia, 2009. Vol. 35,no 4/1, pp. 7–46 (in Polish).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Геодинаміка. – 2017. – №1(22)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.