Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42641
Назва: Уточнення геологічної будови Пенінського покриву Українських Карпат
Інші назви: Clarifying of the geological structure of Peninic nappe of Ukrainian Carpathians
Уточнение геологического строения Пенинского покрова Украинских Карпат
Автори: Шлапінський, В. Є.
Жабіна, Н. М.
Мачальський, Д. В.
Тернавський, М. М.
Shlapinskyy, V.
Zhabina, N.
Machalskyy, D.
Ternavskyy, M.
Шлапинский, В. Е.
Жабина, Н. М.
Мачальский, Д. В.
Тернавский, М. М.
Приналежність: Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
Інститут геологічних наук Національної академії наук України
ДП “Західукргеологія”
Instytut Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of the National Academy of Sciences of Ukraine
Instytut Geology of the National Academy of Sciences of Ukraine
DP “Zahidukrheolohiya”
Институт геологии и геохимии горючих ископаемых НАН Украины
Институт геологических наук Национальной академии наук Украины
ДП “Захидукргеология”
Бібліографічний опис: Уточнення геологічної будови Пенінського покриву Українських Карпат / В. Є. Шлапінський, Н. М. Жабіна, Д. В. Мачальський, М. М. Тернавський // Геодинаміка : науковий журнал. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 1 (22). — С. 55–73.
Bibliographic description: Clarifying of the geological structure of Peninic nappe of Ukrainian Carpathians / V. Shlapinskyy, N. Zhabina, D. Machalskyy, M. Ternavskyy // Heodynamika : naukovyi zhurnal. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 1 (22). — P. 55–73.
Є частиною видання: Геодинаміка : науковий журнал, 1 (22), 2017
Журнал/збірник: Геодинаміка : науковий журнал
Випуск/№ : 1 (22)
Дата публікації: 13-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
УДК: 553.98.551.7.242 (477.8)
Теми: Українські Карпати
Пенінський покрив
стратиграфія
тектоніка
мергелі
вапняки
скелі вапняків
Ukrainian Carpathians
Peninic nappe (Pieniny Klippen Belt)
Stratigraphy
Tectonics
marls
limestones
limestone cliffs (klippen)
Украинские Карпаты
Пенинский покров
стратиграфия
тектоника
мергели
известняки
утесы известняков
Кількість сторінок: 19
Діапазон сторінок: 55-73
Початкова сторінка: 55
Кінцева сторінка: 73
Короткий огляд (реферат): Мета. Метою досліджень є вивчення геологічної будови Пенінського покриву Українських Карпат з урахуванням нових даних геології та геофізики. Методика. Методика досліджень містить детальний комплексний аналіз матеріалів геологічних знімань, пошукових робіт, буріння і геофізичних досліджень Пенінського покриву. Результати. Пенінський покрив, у складі якого наявні відклади вікового діапазону тріас – олігоцен, в українському секторі Карпат у тектонічному аспекті є південно-західною одиницею Зовнішніх (Флішових) Карпат. Зараз домінує погляд про його належність до зони Закарпатського глибинного розлому, що відокремлює Зовнішні і Внутрішні Карпати. Це ґрунтується значною мірою на визнанні скель юрських і неокомських вапняків у складі покриву як тектонітів, утворених у зоні цього розлому. Під час проведеного дослідження доведено, що юрсько-неокомські скелі – це не тектонічні відторженці, а олістоліти гравітаційно-осадового походження у складі крейдової олістостроми. Пенінська тектонічна одиниця – це типова покривна структура Карпат, а не зона розвитку гігантської тектонічної брекчії, і не зона Закарпатського розлому. Будова покриву нічим не відрізняється від інших покривів Зовнішніх Карпат. Під неогеновим чохлом відклади Пенінського покриву контактують зі структурами Внутрішніх Карпат, проте не повсюдно. У Солотвинській западині на Пенінський покрив насунута Лесарненська зона, яка, ймовірно, належиться до Зовнішніх Карпат, з крейдовими відкладами в її складі, що унеможливлює безпосередній вплив на покрив Закарпатського розлому. Обґрунтовано існування стратиграфічної перерви у післяаптський час у Пенінському покриві і, відповідно, присутність фази австрійської складчастості. Палеоген району Перечина – це не вульшавська світа Внутрішніх Карпат, а вульховчицька світа Пенінського покриву, яка нарощується олігоценом. Пенінський покрив не продовжується в район Пояна Ботізії на суміжній території Румунії, а повертає на південний захід, узгоджено з поворотом вулканічного хребта Оаш – Шолес і лінією насуву Монастирецького субпокриву. Визначено, що насуви в Пенінському покриві відбувалися у часовому інтервалі після олігоцену і впродовж карпатію. Складено уточнену геологічну карту Пенінського покриву масштабу 1:100000 і чотири геологічні розрізи через усі ділянки покриву. Наукова новизна. Отримані під час дослідження перелічені результати здебільшого розглядали й інші геологи як ймовірні або альтернативні гіпотези. Це стосується насамперед трактувань скель як олістолітів, а не тектонітів. Проте, на підтримку такої версії не надавалось достатньо доказів, які б незаперечно її підтримували. Це ж зауваження стосується і решти результатів. У цій роботі всі результати розглядають у комплексі і підкріплені достатньою доказовою базою. Практична значущість. Результати дослідження дають можливість розвинути уявлення про Пенінську тектонічну одиницю, як проміжну ланку між Внутрішніми і Зовнішніми Карпатами. Уточнена геологічна карта може бути використана для практичних задач. Піднасув Пенінського покриву потенційно перспективний щодо промислової нафтогазоносності.
Purpose. The aim of the research is to study the geological structure of the Peninic nappe of the Ukrainian Carpathians taking into account new data of geology and geophysics. Methodology. The research methodology includes a detailed comprehensive analysis of geological survey data, prospecting, drilling, and geophysical studies of the Peninic nappe. Results. The Peninic nappe include the rocks of Triassic – Oligocene ages is the South-West unit of the Outer (Flysch) Carpathians. At present the idea that the Peninic nappe belongs to the Transcarpathian deep fault which separate Outer and Inner Carpathians is prevailed. This view is based largely on the notion that Jurassic and Neocomian limestones within the nappe are a tectonites, created in this fault. During these studies it is proven that Jurassic-Neocomian cliffs (klippen) are not tectonic blocks but olistolites of the gravitational-sedimentary origin as a part of the Cretaceous olistostrome. The Peninic tectonic unit is a typical cover structure of the Carpathians but not a zone of development of giant tectonic breccia and is not a zone of the Transcarpathian fault. Structure of the nappe has no differences from the others nappes of the Outer Carpathians. Under Neogene cover the deposits of the Pieninic nappe are contacted with elements of the Inner Carpathians but not overall. In the Solotvyno depression the Lesarnia ctructure is found thrusting on the Peninic nappe.This structure has Cretaceous deposits in its composition, and excludes direct impact on the nappe of the Transcarpathian fault. It is distinguished by the presence of the stratigraphic gap during after Aptian time in Pieninic nappe and accordingly the presence of the Austrian folding phase. Paleogene deposits of the Perychyn area is not Vulshava suit of the Inner Carpathians but Vulkhovchyk one of the the Peninic nappe which is built up by Oligocene. The Peninic nappe does not spread in the area of Poiana Botizii on the Romanian territory but changes its direction to South-West according with the turn of the volcanic Oash-Sholes ridge and the Monastyrets subnappe. It is identified that thrusting in the Pieninic nappe was in the interval after Oligecene and during Karpathian. The refined geological map of the Peninic nappe was created with a scale of 1:100000, as well four geological cross sections through all sections of the nappe. Originality. Almost all presented results were also considered by various geologists as a probable or alternative hypotheses. This concerns first of all explained the klippen as olistolites and not tectonite. However, in support of this version not enough evidence was given to conclusively support it. The same remark applies to the rest of the results. In this paper all the results are fully considered and are backed by sufficient evidence. Practical significance. The results of the research give an opportunity to develop ideas about the Peninic tectonic unit as an transitional link between the Inner and Outer Carpathians. A refined geological map can be used for practical tasks. Underthrust of Peninic nappe is potentially promising for commercial oil-and-gas content.
Цель. Цель исследования – изучение геологического строения Пенинского покрова Украинских Карпат с учетом новых данных геологии и геофизики. Методика. Методика исследований включает детальный комплексный анализ материалов геологической съемки, поисковых работ, бурения и геофизических исследований Пенинского покрова. Результаты. Пенинский покров, в составе которого присутствуют породы возрастного диапазона триас – олигоцен, в украинском секторе Карпат в тектоническом отношении является юго-западной единицей Внешних (Флишевых Карпат). Сейчас преобладают представления о его принадлежности к зоне Закарпатского глубинного разлома, разделяющего Внешние и Внутренние Карпаты. Это мнение основывается в значительной мере на представлении о том, что безкорневые утесы юрско-неокомских известняков, находящиеся в меловом матриксе покрова, являются тектонитами, генетически связанными с Закарпатским глубинным разломом. В процессе проведенного исследования доказано, что юрско-неокомские утесы – это не тектонические отторженцы, а олистолиты гравитационно-осадочного происхождения в составе меловой олистостромы. Пенинская тектоническая единица – это типичная покровная структура Карпат, а не зона развития гигантской тектонической брекчии, и не зона Закарпатского глубинного разлома. Строение покрова ничем не отличается от других покровов Внешних Карпат. Под неогеновым чехлом отложения Пенинского покрова контактируют со структурами Внутренних Карпат, но не повсюду. В Солотвинской впадине на Пенинский покров надвинута Лесарненская зона, которая, вероятно, относится к Внешним Карпатам, с меловыми отложениями в ее составе, что исключает непосредственное влияние на покров Закарпатского глубинного разлома. Обосновано существование стратиграфического перерыва в после- аптское время (апт – нижний альб) в Пенинском покрове и, соотвественно, присутствие австрийской фазы складчатости. Палеоген района Перечина – это не вульшавская свита Внутренних Карпат, а вульховчикская свита Пенинского покрова, которая наращивается олигоценом. Пенинский покров не продолжается в район Пояна Ботизии в Румынии, а поворачивает на юго-запад согласованно с поворотом в этом же направлении вулканического хребта Оаш – Шоллес и линией надвига Монастырецкого субпокрова. Определено, что надвиги в пределах Пенинского покрова имели место во временном интервале после олигоцена и в течении карпатия. Составлена уточненная геологическая карта Пенинского покрова масштаба 1: 100 000 и четыре разреза через все участки покрова. Научная новизна. Полученные в процессе исследования результаты в своем большинстве рассматривались и другими геологами в качестве вероятных или альтернативных гипотез. Это относится прежде всего к трактовке утесов как олистолитов, а не тектонитов. Однако, для обоснования этой версии не предоставлялось достаточно убедительных данных. В настоящей работе все результаты рассматриваются в комплексе и подкреплены достаточной доказательной базой. Практическая значимость. Результаты исследования дают возможность развить представления о Пенинской тектонической единице, как промежуточном звене между Внутренними и Внешними Карпатами. Уточненная геологическая карта может быть использована для практических задач. Поднадвиг Пенинского покрова потенциально перспективный касательно промышленной нефтегазоносности.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42641
Власник авторського права: © Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2017
© Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2017
© Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, 2017
© Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2017
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© В. Є. Шлапінський, Н. М. Жабіна, Д. В. Мачальський, М. М. Тернавський
Перелік літератури: Андрусов Д. Зона утесов (клиппенов) в
карпатской системе / Д. Андрусов // Матер. VI
съезда КБГА. – К., 1960. – № 1. – С. 63–73.
Богданов А. А., Муратов, М. В. Хаин В. Е.
Краткий обзор тектоники и истории развития
Западных Карпат / А. А. Богданов, М. В. Мура-
тов, В. Е. Хаин // Изв. высш. учебн. завед. Сер.
геол. и разведка – Изд-во МГРИ. – 1958. – № 1.
Венглінський І. В. Олігоценові відклади Скелястої
зони Українських Карпат / І. В. Венглінський,
Н. Я. Бояринцева, З. Ф. Жигунова, Б. Т. По-
лонський // ДАН УРСР. Сер. Б. – К., 1968. –С. 771–774.
Вялов О. С. Краткий очерк тектоники Восточных
Советских Карпат / О. С. Вялов // Матер.
VI съезда КБГА. – К., 1960. – №1. – С. 22–23.
Геодинамика Карпат / С. С. Круглов, С. Е. Смир-
нов, С. М. Спитковская, Л. Е. Фильштинский,
А. В. Хижняков. – К.: Наук. думка, 1985. – 136 с.
Геологическое строение и горючие ископаемые
Украинских Карпат / ред. В. В. Глушко,
С. С. Круглов // Тр. УкрНИГРИ. – М. : Недра,1971. – 392 с.
Геология и полезные ископаемые Украинских
Карпат. Ч. I / под общ. ред. Я. О. Кульчицко-
го. – Львов : Вища шк., 1976. – 200 с.
Геология и полезные ископаемые Украинских
Карпат. Ч. II / под общ. ред. Я. О. Кульчицкого
и О. І. Матковского. – Львов : Вища шк.,1977. – 218 с.
Гинтов О. Б. Тектонофизические и палинспас-
тические разрезы Украинских Карпат вдоль
геотраверса DOBRE-3 (PANCAKE) / О. Б. Гин-
тов, И. Н. Бубняк, Ю. М. Вихоть, А. В. Му-
ровская , М. В. Накапелюх, В. Е. Шлапинс-
кий // Геофиз. журн. – 2014. – Т. 36, № 3. –С. 3–33.
Глушко В. В. Тектоника и нефтегазоносность
Карпат и прилегающих прогибов. – М. : Недра,1968. – 264 с.
Глушко В. В. Главнейшие особенности тектоники
и развития Украинских Карпат / В. В. Глушко,
С. С. Круглов. – М. : ВИЭМС, 1979. – С. 7–8.
Дабагян Н. В. Литология и стратиграфия мелового
и палеогенового чехла зоны Закарпатских
утесов : матер. по геологии и нефтегазо-
носности Украины / Н. В. Дабагян, С. С. Круг-
лов, С. С. Смирнов // Тр.УкрНИГРИ. – М. :
Недра, 1965. – Вып. XIV – С. 78–84.
Круглов С. С. Геодинамическое развитие в раннем
мелу Утесовых зон Советского Закарпатья /
С. С. Круглов // XIV конгресс КБГА. Тезисы
докладов. – София, 1989. – С. 385–388.
Круглов С. С. Тектоніка і геодинаміка Українсь-
ких Карпат / С. С. Круглов // Геодинаміка. –1998. – № 1. – С. 86–89.
Круглов С. С. Геологическая история области
распространения Закарпатских утесов в конце
мела – начале палеогена / С. С. Круглов,
С. С. Смирнов. – Львов : Изд-во Львовского
ун-та, 1967. – С. 46–57.
Круглов С. С. Геологическое строение области
Закарпатских утесов и оценка ее минерально–
сырьевой базы / С. С. Круглов, С. С. Смир-
нов // Тезис. докл. научн. Сессии Укр
НИГРИ. – Львов, 1965.
Круглов С. С. К оценке перспектив нефтегазо-
носности области Закарпатских утесов в связи
с новыми представлениями о ее геологическом
строении / С. С. Круглов, С. С. Смирнов //
Мингео СССР. Бюллетень научно-техн.
информации. Новые данные по геологии и
нефтегазоносности западных областей УССР.
Сер.: Геология месторождений полезных
ископаемых: региональная геология ОНТИ
ВИЭМС. – М., 1967. – № 5 – С. 27–34.
Круглов С. С. О сочленении области развития
мелового флиша с Мармарошским массивом и
Утесами в Советских Карпатах / С. С. Круглов,
С. С. Смирнов // Тр. УкрНИГРИ. – М. :
Гостоптехиздат, 1965б. – Вып. VI. – С. 29–51.
Круглов С. С., Смирнов С. С. Палеоген зоны Пе-
нинских утесов Советского Закарпатья /
С. С. Круглов, С. С. Смирнов // Сов. Геология. –1968. – № 2. – С. 25–35.
Кульчицкий Я. О. Некоторые проблемные во-
просы геологического строения Восточных
Карпат / Я. О. Кульчицкий // Матер. VI съезда
КБГА. – К., 1963. – С. 277–290.
Лазаренко Э. А. К геологии карпатских утесовых
зон / Э. А. Лазаренко // Матер. VI съезда
КБГА. – К., 1960. – С. 177–184.
Лещух Р. Й. Нові дані про геологічну історію
Українських Карпат і суміжних територій у
юрський період / Р. Й. Лещух, Г. І. Говцанюк,
І. В. Шайнога // Вісн. Львів. ун-ту Сер. геол. –2001. – С. 32–40.
Лозиняк П. Особливості геологічної будови
донеогенового фундаменту Закарпатського
прогину / П. Лозиняк, Я. Місюра // Геологія і
геохімія горючих копалин. – 2010. – № 3–4(152–153). – С. 73–77.
Лозиняк П. Ю. До вивчення геологічної будови
Карпатської споруди / П. Ю. Лозиняк //
Геологія і геохімія горючих копалин. – 2001. –№ 4. – С. 64–70.
Лозиняк П. Ю. Меловые отложения и фауна
радиолярий южного склона Украинских
Карпат : автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук /
П. Ю. Лозиняк. – Львов, 1975. – 23 с.
Лозиняк П. Ю. Основні принципи і схема тек-
тонічного районування Українських Карпат /
П. Ю. Лозиняк, М. Й. Петрашкевич // Праці
НТШ. – Львів, 2007. – Т. XIX. – С. 50–61.
Мерлич В. Б. Особенности верхненеогенового
магматизма глубинных разломов Закарпатья /
В. Б. Мерлич, С. М. Спитковская // Геол.
сборник Львовск. геол. об-ва. – Львов, 1965. –№ 69 – С. 55–64.
Муратов М. В. Тектоника и история развития Аль-
пийской геосинклинальной области юга Евро-
пейской части СССР и сопредельных стран /
М. В. Муратов // Тектоника СССР. – М. :
Изд-во АН СССР, 1949. – Т. II.
Обоснование направлений поисков нефти и газа в
глубокозалегающих горизонтах Украинских
Карпат / отв. ред. В. В. Глушко, С. С. Круг-
лов. – Киев : Наук. думка, 1977. – 175 с.
Отчет о геологических исследованиях, прове-
денных на площади Кушница Закарпатской
области УССР в 1963 году / Львовская ГПК
треста “Львовнефтегазразведка”. – Львов,1964. – С. И. Кантолинский, Ж. С. Коваль,
Л. Б. Зима. – Т. 1. – 154 с. (Фонди ДП
“Західукргеологія”).
Отчет о геологической съемке масштаба 1:50000
планшета М-34-130-Б (Свалява) : в 3-х т. /
Н. В. Короновский, М. А. Бэер. – Москва – К.,1963. – 652 с. (Фонди ДП “Західукргеологія”).
Отчет о геологоразведочных работах, про-
веденных на Кричевском месторождении мра-
моризованных известняков в 1968–1972 гг. /
Трест “Киевгеология”, Закарпатская ГЭ. –
Киев, 1972. – Мельник В. Н. – Т. 1 (текст). –74 с. (Фонди ДП “Західукргеологія”).
Отчет о детальных поисках месторождений
известняка для производства извести, деко-
ративной крошки и известняковой муки в
районе с. Приборжавского Иршавского района и известняковой муки в Свалявском районе
Закарпатской области УССР, проведенных в1981–1984 гг. / В. В. Высоцкий, В. Н. Во-
робканич, В. А. Павлюк ; Закарпатская ГРЭ
“Запукргеология”. – Львов, 1984. –– Т. II
(текстовые приложения) (Фонди ДП “Захід-
укргеологія”).
Отчет о поисково-съемочных работах масштаба1:25000, проведенных на площади Перечин
Закарпатской области УССР в 1966–1967 гг. /
Трест “Львовнефтегазразведка”. – Львов, 1968 . –З. Ф. Жигунова, Ж. С. Коваль, В. Г. Петров. –Т. 1. – 131 с. (Фонди ДП “Західукргеологія”).
Отчет о поисково-съемочных работах масштаба1:25000, проведенных на площади Турья
Поляна Закарпатской области УССР в 1968 г. /
Трест “Львовнефтегазразведка”. – Львов,1969. – З. Ф. Жигунова, В. Г. Петров. – Т. 1. –126 с. (Фонди ДП “Західукргеологія”).
Отчет о поисковых работах масштаба 1:25000,
проведенных на площади Дубове, в Хустском
и Тячевском районах Закарпатской области
УССР в 1966 г. / С. И. Кантолинский , Л. П.
Некрасова, А. П. Порошин ; Львовская ГПК
треста “Львовнефтегазразведка”. – Львов,1967. – Т. І. – 212 с. (Фонди ДП “Захід-
укргеологія”).
Отчет о поисковых работах масштаба 1:25000,
проведенных на площади Монастырец, в
Хустском районе Закарпатской области УССР
в 1964–1965 гг. / С. И. Кантолинский, В. М. Та-
тарченко, А. П. Порошин ; Львовская ГПК
треста “Львовнефтегазразведка”. – Львов, 1966. –Т. 1. – 249 с. (Фонди ДП “Західукргеологія”).
Отчет о результатах геологосъемочных работ мас-
штаба 1:50 000 на площади листов M-34-144-
A; M-34-144-B / А. А. Волошин, Л. И.
Кондратьев, Ю. В. Ковалев ; Трест
“Киевгеология”, Закарпатская ГРЭ. – Берегово,1973. – Кн. 1 (текст). – 283 с. (Фонди ДП
“Західукргеологія”).
Отчет о результатах доизучения геологического
строения в масштабе 1:50 000 территории
листов М-34-144-Б, Г; L-34-12-Б, выполнен-
ного Тячевской геолого-съемочной партией и
Закарпатской геофизической партией в1974–1976 гг. / А. А. Волошин, В. Ю. Щерба-
нюк, Ю. В. Ковалев ; Трест “Киевгеология”.
Закарпатская ГРЭ. – Берегово, 1976. – Т. 1. –254 с. (Фонди ДП “Західукргеологія”).
Пейве А. В. Разломы и тектонические движения /
А. В. Пейве // Геотектоника. – 1967. – № 5. –С. 8–24.
Петрашкевич М. И. Структурное районирование
основания Закарпатского прогиба / М. И. Пет-
рашкевич, П. Ю. Лозыняк // XIV конгресс
КБГА. Тезисы докладов. – София, 1989. –С. 423–425.
Подсчет запасов Кременного месторождения
известняков (по состоянию на 1.01.1989 г.) /
В. В. Высоцкий, В. Ф. Лискевич, В. А. Ки-
балльник ; Трест “Киевгеология”, Закарпатская
ГРЭ. – Берегово, 1988. – Кн. 1 (текст). – 95 с.
Пояснювальна записка до поновленої легенди
Держгеолкарти – 200 Карпатської серії листів /
Відп. викон. С. С. Круглов. – Львів ; Берегово, 1995. – С. 10–18.
Разломы и горизонтальные движения горных
сооружений СССР. – М. : Наука, 1977. – 136 с.
Розумейко С. В. Новые данные о нижнемеловых
отложениях района Свалявы / С. В. Розумейко,
И. В. Венглинский // Геол. и геохим. горюч.
ископаемых. – 1985. – №65. – С. 85–89.
Розумейко С. В. Характерные комплексы фора-
минифер юрских и нижнемеловых отложений
Пенинской зоны Советских Карпат / С. В. Ро-
зумейко, И. В. Венглинский // Геология
Советских Карпат (сб. науч. тр.). – К.: Наук.
думка, 1989. – С. 162–167.
Стратотипы меловых и палеогеновых отложений
Украинских Карпат / О. С. Вялов, С. П. Гавура,
В. В. Даныш и др. – К. : Наук. думка, 1988. –204 с.
Тектоника Украинских Карпат: объяснительная
записка к тектонической карте Украинских
Карпат: м-б 1:200 000 / В. С. Буров, И. Б. Виш-
няков, В. В. Глушко и др. – К. : УкрНИГРИ,1986. – 152 с.
Тектоника Украины / отв. ред. С. С. Круглов,
А. К. Цыпко // Тр. УкрНИГРИ. – М. : Недра,1988. – Вып. XXXVI. – 254 с.
Тектоническая карта Украинской и Молдавской
ССР, масштаб 1:500 000. – Киев, 1988. – 134 с.
Шлапінський В. Є. Мікрофауна в олістостромових
утвореннях верхньої крейди Говерлянського
субпокрову в районі Ясіні / В. Є. Шлапінсь-
кий // Викопна фауна і флора України:
палеоекологічний та стратиграфічний аспекти :
зб. наук. пр. ІГН НАНУ; відп. ред. П. Ф. Го-
жик. – Київ, 2009. – С. 179–183.
Шлапінський В. Є. Уточнені дані щодо
палеогенових відкладів Пенінського покрову
Українських Карпат в районі Перечина /
В. Є. Шлапінський, Д. В. Мачальський,
Л. М. Хомяк // Тектоніка і Стратиграфія. –2013. – Вип. 40. – С. 125–134.
Andrusov D. Geologia ceskoslovenskich Karpat. –
Bratislava: Vyd. Slovensk. acad. Nauk. – ZvazokIII. – 1965. – 424 s.
Geologicka mapa CSSR – vychod. 1:500 000 /
O. Fusan, O. Kodym, A. Matejka et al. – Praha,1967.
References: Andrusov D. Zona utesov (klippenov) v karpatskoy sisteme [Cliffs (klippen) zone in the Carpathian system],
Materialy VI svezda KBGA [Materials of the VI congress of KBGA], Kiev, Izd-vo AN USSR [AN USSR
Publ.], 1960, no. 1, pp. 63–73 (in Russian).
Bogdanov A. A., Muratov M. V., Hain V. E. Kratkij obzor tektoniki i istorii razvitija Zapadnyh Karpat [Brief
review of Tectonics and the History of development of the Western Carpathians], Izv. vyssh. uchebn. zaved.
Ser. geol. i razvedka [News of higher educational institutions. Series geology and exploration], Izd-vo MGRI
[MGRI Publ.], 1958, no. 1 (in Russian).
Venhlins'kyy I. V., Boyaryntseva N. Ya., Zhyhunova Z. F, Polons'kyy B. T. Olihotsenovi vidklady Skelyastoyi
zony Ukrayins'kykh Karpat [Oligocene deposits of the Rocky zone of the Ukrainian Carpathians], DAN
URSR, Ser.B, Kyiv, 1968, pp. 771–774. (in Russian).
Vjalov O. S. Kratkij ocherk tektoniki Vostochnyh Sovetskih Karpat [Short essay on tectonics of the Eastern
Soviet Carpathians], Materialy VI sezda KBGA [Materials of the VI Congress of KBGA], Kyiv, Izd-vo AN
USSR [AN USSR Publ.], 1960, no. 1, pp. 22–23 (in Russian).
Kruglov S. S., Smirnov S. E., Spitkovskaya S. M., Filshtynskyy L. Ye., Hyzhnyakov A. V. Geodinamika Karpat
[Geodynamics of the Carpathians]. Kyiv, Izd-vo “Nauk. Dumka” [“Scientific Thought” Publ.], 1985, 136 p.
(in Russian).
Geologicheskoe stroenie i gorjuchie iskopaemye Ukrainskih Karpat [A geological structure and combustible
fossils of the Ukrainian Carpathians], Ed. V. V. Glushko, S. S. Kruglov. Tr. Of UkrNIGRI [Proceedings of
UkrSSRGPI], Is. XXV, Moscov, Izd-vo “Nedra” [“Interior” Publ.], 1971, 392 p. (in Russian).
Geologija i poleznye iskopaemye Ukrainskih Karpat. Ch. I. [Geology and Useful Minerals of the Ukrainian
Carpathians. Ch. I], by gen. ed. of Ja. O. Kul'chickij, Lviv, Izd-vo “Vyscha shkola” [“Higher School” Publ.],1976. 200 p. (in Russian).
Geologiya i poleznyie iskopaemyie Ukrainskih Karpat Ch. II. [Geology and Useful Minerals of the Ukrainian
Carpathians. Ch. II], by gen. ed. of Ja.O. Kul'chickij and O.І. Matkovskij, Lviv, Izd-vo “Vyscha shkola”
[“Higher School” Publ.], 1977, 218 p. (in Russian).
Gintov O. B., Bubnjak I. N., Vihot' Ju. M., Murovskaja A. V., Nakapeljuh M. V., Shlapinskij V. E.
Tektonofizicheskie i palinspasticheskie razrezy Ukrainskih Karpat vdol' geotraversa DOBRE-3 (PANCAKE)
[Tectonophysical and palispastic crossections of the Ukrainian Carpathians along the geotraverse DOBRE-3
(PANCAKE)], [Geophys. Journ.], 2014, Vol. 36. No. 3, pp. 3–33 (in Russian).
Glushko V. V. Tektonika i neftegazonosnost' Karpat i prilegajushhih progibov [Tectonics and oil-and-gas
bearing of Carpathians and adjoining depressionі], Moscow, Izd-vo “Nedra” [“Interior” Publ.], 1968, 264 p.
(in Russian).
Glushko V. V., Kruglov S. S. Glavnejshie osobennosti tektoniki i razvitija Ukrainskih Karpat [The main features
of tectonics and the development of the Ukrainian Carpathians], Moscow, VIEMS, 1979, pp. 7–8
(in Russian).
Dabagyan N. V., Kruglov S. S., Smirnov S. E. Litologija i stratigrafija melovogo i paleogenovogo chehla zony
Zakarpatskih utesov. Materialy po geologii i neftegazonosnosti Ukrainy [Lithology and stratigraphy of
Cretaceous and Paleogene cover rocks of the Transcarpathian cliffs area. Materials on the Geology and
petroleum potential of Ukraine], Moscow, Proceedengs UkrNIGRI, Is. XIV, Izd-vo “Nedra” [“Interior”
Publ.], 1965, pp. 78–84 (in Russian).
Kruglov S. S. Geodinamicheskoe razvitie v rannem melu Utesovyh zon Sovetskogo Zakarpat'ja [Geodynamic
development in the Early Cretaceous of Klippes areas of Soviet Transcarpathians], XIV kongress KBGA.
Tezisy dokladov [XIV Kongress of CBGA, Abstracts of presentations], Sofia, 1989, pp. 385–388 (in
Russian).
Kruglov S. S. Tektonika i heodynamika Ukrayins'kykh Karpat [Tectonics and geodynamics of the Ukrainian
Carpathians], Geodynamics, 1998, no. 1, pp. 86–89 (in Ukrainian).
Kruglov S. S., Smirnov S. Ye. Geologicheskaja istorija oblasti rasprostranenija Zakarpatskih utesov v konce
mela – nachale paleogena [The geological history of the area of distribution of the Transcarpathian cliffs in
the late Cretaceous – early Paleogene], Lviv, Izd-vo L'vovskogo un-ta [Lvov University Publ.], 1967, pp. 46–57 (in Russian).
Kruglov S. S. Smirnov S. Ye. Geologicheskoe stroenie oblasti Zakarpatskih utesov i ocenka ee mineral'no–
syr'evoj bazy [The geological structure of the Transcarpathian cliffs zone and evaluation of its mineral
resource base], Tezisy dokl. nauchn. sessii Ukr NIGRI [Abstracts of presentation of scientific session of
UkrSRGPI], Lviv, 1965a (in Russian).
Kruglov S. S., Smirnov S. S. K ocenke perspektiv neftegazonosnosti oblasti Zakarpatskih utesov v svjazi s
novymi predstavlenijami o ee geologicheskom stroenii [To assess of oil-and-gas content of the
Transcarpathian cliffs zone in connection with the new ideas about its geological structure], Mingeo SSSR.
Bjulleten' nauchno–tehnicheskoj informacii. Novye dannye po geologii i neftegazonosnosti zapadnyh oblastej
USSR. Ser.: Geologija mestorozh-denij poleznyh iskopaemyh: regional'naja geologija ONTI VIJeMS
[Mingeo the USSR. Bulletin of scientific and technical information. New data on the geology and oil and gas
potential of the western regions of the Ukrainian SSR. Ser.: Geology of mineral deposits: regional geology
ONTI VIEMS], Moskow, 1967, no. 5, pp. 27–34 (in Russian).
Kruhlov S. S., Smyrnov S. Ye. O sochlenenii oblasti razvitija melovogo flisha s Marmaroshskim massivom i
Utesami v Sovetskih Karpatah [On the jointing of the Cretaceous flysch zone with the Maramures massif and
Cliffs in the Soviet Carpathians], Tr. UkrNIGRI [Proceedings of UkrNIHRI], Is. VI, Moscow, Gostoptehizdat
[“Gostoptehizdat” Publ.], 1965b, pp. 29–51 (in Russian).
Kruglov S. S. Paleogen zony Peninskih utesov Sovetskogo Zakarpat'ja [Paleogene of Peninic cliffs zone of
Soviet Transcarpathians], Sov. Geologiya [Sov. Geology], 1968, no. 2, pp. 25–35 (in Russian).
Kulchitskiy Ya. O. Nekotorye problemnye voprosy geologicheskogo stroenija Vostochnyh Karpat [Some
problem questions of geological structure of the Eastern Carpathians], Materialy VI sezda KBGA [Materials
of VI Congress of CBGA], Kiev, Izd-vo AN USSR [AN USSR Publ.], 1963, no. 1, pp. 277–290 (in Russian).
Lazarenko E. A. K geologii karpatskih utesovyh zon [To geology of the Carpathians cliffs zone], Materialy VI
sezda KBGA [Materials of VI Congress of CBGA], Kiev, Izd-vo AN USSR [AN USSR Publ.], 1960, no. 1,pp. 177–184 (in Russian).
Leshchukh R. Y., Hovtsanyuk H. I, Shaynoha I. V. Novi dani pro heolohichnu istoriyu Ukrayins'kykh Karpat i
sumizhnykh terytoriy u yurs'kyy period [New data on the geological history of the Ukrainian Carpathians and
adjacent territories in the Jurassic period], Visnyk L'vivs'kogo un-tu, ser. Geol. [Bulletin of Lviv University,
serie Geology], 2001, pp. 32–40 (in Ukrainian).
Lozynyak P., Misyura Ya. Osoblyvosti heolohichnoyi budovy doneohenovoho fundamentu Zakarpats'koho
prohynu [Features of the geological structure of the Pre Neogene basement of the Transcarpathian trough],
Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 2010,No. 3–4 (152–153), pp. 73–77 (in Ukrainian).
Lozynyak P. Yu. Do vyvchennya heolohichnoyi budovy Karpat·s'koyi sporudy [To study of the geological
structure of the Carpathians], Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of
Combustible Minerals], 2001, no. 4, pp. 64–70 (in Ukrainian).
Lozynyak P. Yu. Melovye otlozhenija i fauna radioljarij juzhnogo sklona Ukrainskih Karpat [Cretaceous
sediments and fauna of radiolarites of the Sonth slope of the Ukrainian Carpathians], Avtoref. diss… kand.
geol.–mineral. nayk [The author's abstract of the dissertation of the candidate a geol.-min. sciences], Lviv,1975, 23 p. (in Russian).
Lozynyak P. Yu., Petrashkevych M. Y. Osnovni pryntsypy i skhema tektonichnoho rayonuvannya Ukrayins'kykh
Karpat [The basic principles and scheme of tectonic zoning of the Ukrainian Carpathians], Proceedings of
NTSh, T. XIX, Lviv, 2007, pp. 50–61 (in Ukrainian).
Merlich V. B., Spitkovskaya S. M. Osobennosti verhneneogenovogo magmatizma glubinnyh razlomov
Zakarpat'ja [Features of upper Neogene magmatism of deep faults of the Transcarpathians], Geol. sbornik
L'vovsk. geol. ob–va [Geological collection of the Lviv Geological Society], 1965, no. 69, pp. 55–64 (in
Russian).
Muratov M. V. Tektonika i istorija razvitija Al'pijskoj geosinklinal'noj oblasti juga Evropejskoj chasti SSSR i
sopredel'nyh stran [Tectonics and history of development of the Alpine geosynclinal area of the South of
European part of the USSR and adjoining countries], Tektonika USSR [Tektonics of USSR], Izd-vo AN SSSR
[AS SSSR Publ.], 1949, Vol. II (in Russian).
Obosnovanie napravlenij poiskov nefti i gaza v glubokozalegajushhih gorizontah Ukrainskih Karpat [A ground
of directions of searches oil and gas in deep horizons of the Ukrainian Carpathians], Ed. V. V. Glushko,
S. S. Kruglov. Kyiv, Izd-vo “Nauk. Dumka” [“Scientific Thought” Publ.], 1977, 175 p. (in Russian).
Kantolinskiy S. I., Koval Zh. S., Zima L. B. Otchet o geologicheskih issledovanijah, provedennyh na ploshhadi
Kushnica Zakarpatskoj oblasti USSR v 1963 godu [Report on geological studies in the area Kushnitsa of
Transcarpathian Region of the USSR in 1963]. Lvovskaya GPK tresta “Lvovneftegazrazvedka”, Lvov, 1964,T. 1, 154 p. (Bank of SE “Westukrgeology”) (in Russian).
Koronovskiy N. V., Beer M. A. Otchet o geologicheskoj semke masshtaba 1:50000 plansheta M-34-130-B
(Svaljava) [Report on the geological survey scale 1:50000 in Tablet M-34-130-B (Svalyava)]. Moscow-Kyiv,1963, In three volumes, 652 p. (Bank of SE “Westukrgeology”) (in Russian)
Melnik V. N. Otchet o geologorazvedochnyh rabotah, provedennyh na Krichevskom mestorozhdenii
mramorizovannyh izvestnjakov v 1968–1972 g.g. [Report on geological exploration works carried out on the
Krichevsky deposit of the marble limestones in 1968–1972]. Trest “Kievgeologiya”, Transcarpathians GE,
Kyiv, 1972, T. 1 (tekst), 74 p. (Bank of SE “Westukrgeology”) (in Russian).
Vyisotskiy V. V., Vorobkanich V. N., Pavlyuk V. A. Otchet o detal'nyh poiskah mestorozhdenij izvestnjaka dlja
proizvodstva izvesti, dekorativnoj kroshki i izvestnjakovoj muki v rajone s. Priborzhavskogo Irshavskogo
rajona i izvestnjakovoj muki v Svaljavskom rajone Zakarpatskoj oblasti USSR, provedennyh v 1981–1984
g.g. [Report on the detailed searches of deposits of limestone for a production of lime, decorative crumb and
limestone flour in a zone of v. Priborzhavskoe Irshava district and limestone flour in Svalyava district of the
Transcarpathian area of USSR, carried out in 1981–1984]. Zakarpatskaya GRE, “Zapukrgeologiya” Lviv,1984, Vol. II (tekst) (Bank of SE “Westukrgeology”) (in Russian).
Zhigunova Z. F., Koval Zh. S., Petrov V. G. Otchet o poiskovo-semochnyh rabotah masshtaba 1:25000,
provedennyh na ploshhadi Perechin Zakarpatskoj oblasti USSR v 1966–1967 g.g. [Report on search and
survey works 1:25000 scale, carried out on Perechyn area in Transcarpathian Region of USSR in 1966–1967]. Trest “Lvovneftegazrazvedka”, Lviv, 1968, Vol. 1, 131 p. (Bank of SE “Westukrgeology”) (in
Russian).
Zhigunova Z. F., Petrov V. G. Otchet o poiskovo-semochnyh rabotah masshtaba 1:25000, provedennyh na
ploshhadi Tur'ja Poljana Zakarpatskoj oblasti USSR v 1968 g. [Report on search and survey works 1:25000
scale, carried out on Turya Polyana area in the Transcarpathian Region of the USSR in 1968]. Trest
“Lvovneftegazrazvedka”, Lviv, 1969, T. 1, 126 p. (Bank of SE “Westukrgeology”) (in Russian).
Kantolinskiy S. I., Nekrasova L. P., Poroshin A. P. Otchet o poiskovyh rabotah masshtaba 1:25000,
provedennyh na ploshhadi Dubove, v Hustskom i Tjachevskom rajonah Zakarpatskoj oblasti USSR v 1966 g.
[Report on prospecting works 1:25000 scale, carried out on the area Dubove and in Tyachiv and Khyst
district in the Transcarpathians regions of the USSR in 1966]. Lvovskaya GPK tresta
“Lvovneftegazrazvedka”, Lviv, 1967, T. I, 212 p. (Bank of SE “Westukrgeology”) (in Russian).
Kantolinskiy S. I., Tatarchenko V. M., Poroshin A. P. Otchet o poiskovyh rabotah masshtaba 1:25000,
provedennyh na ploshhadi Monastyrec, v Hustskom rajone Zakarpatskoj oblasti USSR v 1964-1965 g.g.
[Report on prospecting works 1:25000 scale, carried out on the area Monastyrec in Khust district of the
Transcarpathian Region of the USSR in 1964-1965]. Lvovskaya GPK tresta “Lvovneftegazrazvedka”, Lviv, 1966, T. 1, 249 p. (Bank of SE “Westukrgeology”) (in Russian).
Voloshin A. A., Kondratev L. I., Kovalev Yu. V. Otchet o rezul'tatah geologosemochnyh rabot masshtaba 1:50 000 na ploshhadi listov M-34-144-A; M-34-144-B [Report on the results of geological survey works 1:50 000 scale on the area of sheets M-34-144-A; M-34-144-B]. Trest “Kievgeologiya”, Zakarpatskaya
GRE, Beregovo, 1973, Kn. 1 (tekst), 283 p. (Bank of SE “Westukrgeology”) (in Russian).
Voloshin A. A., Scherbanyuk V. Yu., Kovalev Yu. V. Otchet o rezul'tatah doizuchenija geologicheskogo
stroenija v masshtabe 1:50 000 territorii listov M-34-144-B, G; L-34-12-B, vypolnennogo Tjachevskoj
geologo-semochnoj partiej i Zakarpatskoj geofizicheskoj partiej v 1974-1976 g.g. [Report on the results of
additional study of geological structure in a scale 1:50 000 territories of sheets M-34-144-B, G; L-34-12-B,
carried out by Tyachevo geological-survey party and Transcarpathian geophysical party in 1974–1976]. Trest
“Kievgeologiya”, Zakarpatskaya GRE, Beregovo, 1976, Vol. 1, 305 p. (Bank of SE “Westukrgeology”)
(in Russian).
Peyve A. V. Razlomy i tektonicheskie dvizhenija [Faults and tectonic motions], Geotektonika [Geotektonics],1967, no. 5, pp. 8–24 (in Russian).
Petrashkevych M. Y. Lozynyak P. Yu. Strukturnoe rajonirovanie osnovanija Zakarpatskogo progiba [Structural
zoning of the basement of the Transcarpathian trough], XIV kongress KBGA. Tezisy dokladov [XIV
Kongress of CBGA, Abstracts of presentations], Sofia, 1989, pp. 423–425 (in Russian).
Vysockij V. V., Liskevich V. F., Kibal'nik V. A. Podschet zapasov Kremennogo mestorozhdenija izvestnjakov
(po sostojaniju na 1.01.1989 g.) [Calculation of resources of Kremenne limestone deposit (as of 1.01.1989)],
Trest “Kievgeologiya”, Zakarpatskaya GRE, Beregovo, 1988, Book. 1 (tekst), 95 p. (in Russian).
Poyasnyuval'na zapyska do ponovlenoyi lehendy Derzhheolkarty – 200 Karpats'koyi seriyi lystiv [Explanatory
note to the updated legends of Government geological map – 200 Carpathian series of sheets], Responsible
executor S. S. Kruhlov, Lviv – Berehovo, 1995, pp. 10–18 (in Ukrainian).
Razlomy i gorizontal'nye dvizhenija gornyh sooruzhenij SSSR [Faults and horizontal movement of mountain
buildings of the USSR], Moscow, Izd-vo “Nauka” [“Sciense” Publ.], 1977, 136 p. (in Russian).
Rozumeyko S. V., Venglinskiy I. V. Novye dannye o nizhnemelovyh otlozhenijah rajona Svaljavy [New data on
the Lower Cretaceous deposits of Svalyava district], Geol. i geohim. gorjuch. iskopaemyh [Geology and
Geochemistry of Combustible Minerals], 1985, no. 65, pp. 85–89 (in Russian).
Rozumeyko S. V., Venglinskiy I. V. Harakternye kompleksy foraminifer jurskih i nizhnemelovyh otlozhenij
Peninskoj zony Sovetskih Karpat [Characteristic complexes of foraminifers of jurassic and lower Cretaceous
sediments of Peninic zone of the Soviet Carpathians], Geologija Sovetskih Karpat (sbornik nauchnyh trudov)
[Geology of the Soviet Carpathians (collection of scientific papers)], Kyiv, Izd-vo “Nauk. Dumka”
[“Scientific Thought” Publ.], 1989, pp. 162–167 (in Russian).
Vialov O. S., Gavura S. P., Danysh V. V., Tsarnenko P. N. et al. Stratotipy melovyh i paleogenovyh otlozhenij
Ukrainskih Karpat [Stratotype of Cretaceous and Paleogene sediments of the Ukrainian Carpathians] Kyiv,
Izd-vo “Nauk. Dumka” [“Scientific Thought” Publ.], 1982, 204 p. (in Russian).
Burov V. S., Vishnyakov I. B., Glushko V. V. et al., Tektonika Ukrainskih Karpat: objasnitel'naja zapiska k
tektonicheskoj karte Ukrainskih Karpat: m-b 1:200 000 [Tectonics of the Ukrainian Carpathians: explanatory
notes to the Tectonic map of the Ukrainian Carpathians: scale 1:200 000]. Kyiv, UkrNIGRI, 1986, 152 p. (in
Russian).
Tektonika Ukrainy [Tectonics of the Ukraine], Ed. S. S. Kruglov, A. K. Tsypko, Tr. Of UkrNIGRI [Proceedings
of UkrSSRGPI], Is. XXXVI, Moscov, Izd-vo “Nedra” [“Interior” Publ.], 1988, 254 p. (in Russian).
Tektonicheskaja karta Ukrainskoj i Moldavskoj SSR, masshtab 1:500 000 [Tectonic map of Ukrainian and
Moldavian SSR, scale 1:500 000], Kyiv, 1988, 134 p (in Russian).
Shlapins’kyy V. Ye. Mikrofauna v olistostromovykh utvorennyakh verkhn'oyi kreydy Hoverlyans'koho
subpokrovu v rayoni Yasini [Microfauna in olistostromic formations of the Upper Cretaceous of
Goverlyansky subunit in the Yasinya area], Vykopna fauna i flora Ukrayiny: paleoekolohichnyy ta
stratyhrafichnyy aspekty. Zb. nauk. prats' [The fossil fauna and flora of Ukraine: paleoecological and
stratigraphic aspects. Collection of scientific works of the IGN NASU], Ed. P. F. Hozhyk, Kyiv, 2009,pp. 179–183 (in Ukrainian).
Shlapins'kyy V. Ye. Machal's'kyy D. V., Khomyak L. M. Utochneni dani shchodo paleohenovykh vidkladiv
Penins'koho pokrovu Ukrayins'kykh Karpat v rayoni Perechyna [Specified data on Paleogene sediments of
Peninic nappe of the Ukrainian Carpathians in the Perechyn district], Tektonics and Stratigraphy, 2013,Is. 40, pp. 125–134 (in Ukrainian).
Andrusov D. Geologia ceskoslovenskich Karpat [Geology of Czechoslovak Carpathians], Zvazok III, Vyd.
Slovensk. Acad. Nauk [Publ. of Slovak AN], Bratislava, 1965, pp. 203–206 (in Slovakian).
Fusan O., Kodym O., Matejka A. et al. Geologicka mapa CSSR – vychod 1:500 000 [Geological map of the
CSSR –1: 500 000 scale], Praha, 1967 (in Czech).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Геодинаміка. – 2017. – №1(22)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.