Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42640
Назва: Безкисневий седиментогенез нашарувань едіакарію та силуру південно-західного схилу Східно-Європейської платформи
Інші назви: Anoxic sedimentogenesis of ediacaran and silurian strata of south-western slope of the East-European platform
Бескислородной седиментогенез наслоений эдиакария и силура юго-западного склона Восточно-Европейской платформы
Автори: Радковець, Н. Я.
Radkovets, N.
Радковец, Н. Я.
Приналежність: Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of the NAS of Ukraine
Институт геологии и геохимии горючих ископаемых НАН Украины
Бібліографічний опис: Радковець Н. Я. Безкисневий седиментогенез нашарувань едіакарію та силуру південно-західного схилу Східно-Європейської платформи / Н. Я. Радковець // Геодинаміка : науковий журнал. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 1 (22). — С. 42–54.
Bibliographic description: Radkovets N. Anoxic sedimentogenesis of ediacaran and silurian strata of south-western slope of the East-European platform / N. Radkovets // Heodynamika : naukovyi zhurnal. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 1 (22). — P. 42–54.
Є частиною видання: Геодинаміка : науковий журнал, 1 (22), 2017
Журнал/збірник: Геодинаміка : науковий журнал
Випуск/№ : 1 (22)
Дата публікації: 13-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
УДК: 551.351.2
578.3
Теми: південно-західний схил Східноєвропейської платформи
калюські верстви
силур
безкиснева подія
зона кисневого мінімуму
органічна речовина
сланцевий газ
south-western slope of the East-European platform
Kalus beds
Silurian
anoxic event
oxygenminimum zone
organic matter
shale gas
юго-западный склон Восточно-Европейской платформы
калюские слои
силур
бескислородное событие
зона кислородного минимума
органическое вещество
сланцевый газ
Кількість сторінок: 13
Діапазон сторінок: 42-54
Початкова сторінка: 42
Кінцева сторінка: 54
Короткий огляд (реферат): Мета цієї роботи – дослідити умови седиментації збагачених органічною речовиною відкладів едіакарію та силуру південно-західного схилу Східноєвропейської платформи. Зокрема, врахувати фактори, що сприяють ефективній фосилізації органічної речовини в морських осадах та відіграють ключову роль в утворенні чорносланцевих товщ, які є основоположним елементом сланцевих нафтогазових систем. Методика. Методика ґрунтується на літологічних дослідженнях, які стали основою для встановлення речовинного складу порід, поширення досліджених товщ та їхніх потужностей, діапазону залягання в розрізі, та реконструкції палеосередовища досліджених вікових інтервалів. Результати. Проведені дослідження платформових відкладів едіакарію (калюські верстви) та силуру дали змогу встановити, що калюські верстви поширенні суцільним пасмом уздовж південно- західного силу Східноєвропейської платформи і досягають Українського щита. Їх потужності становлять 90 м і більше в межах Волино-Подільської плити та Молдовської плити, а в Переддобрудзькому про- гині – 150 м і більше. Для нашарувань силуру встановлено, що відклади, збагачені органічною речовиною (аргіліти та мергелі), поширені в найзануренішій ділянці платформи, де потужності відкладів силуру сягають 700 м і більше. Проведено реконструкцію палеосередовища в едіакарії та силурі, з’ясовано фактори, що зумовили безкисневий седиментогенез у ці часові проміжки геологічної історії. Встановлено, що морський басейн у калюський час охоплював значну територію кратону Балтика, де зона кисневого мінімуму у водній колоні починалася з глибини щонайбільше 100 м. Реконструкція палеосередовища для силурійського часу вказує на те, що басейн мав батіометричну зональність. До глибини приблизно 100 м нагромаджувалися сульфатні, глинисто-карбонатні та карбонатні (риф) осади, а збагачені органічною речовиною – нагромаджувались на глибинах більше ніж 100 м, у зоні кисневого мінімуму. Наукова новизна. Для відкладів едіакарію встановлено їх поширення, потужності та нафтоматеринський потенціал. Для відкладів силуру з’ясовано ділянки поширення найперспективніших порід та встановлено, що нагромадження збагачених органічною речовиною осадів контролювалось зоною кисневого мінімуму. Практична значущість. Результати досліджень дали змогу встановити нафтоматеринський потенціал для відкладів едіакарію та виділити ділянки поширення най- перспективніших порід силуру, збагачених органічною речовиною (аргіліти, мергелі), які складають потенційний ресурс для розвідки та видобутку сланцевого газу.
Purpose. The objective of this study was to investigate the depositional environments of organic-rich Ediacaran and Silurian strata on the south-western slope of the East-European platform. In particular, the factors facilitating the efficient fossilization of organic matter in marine sediments and which play the key role in black shales formation, are the basic elements of petroleum systems being considered. Methodology. Methodology is based on lithological investigations, which allowed establishing the material composition of rocks, the spatial extent of the successions under study and their thicknesses, and the range of occurrence in the sequence and reconstruction of palaeoenvironment in the studied age intervals. Results. Investigations of the organic-rich platform deposits of Ediacaran (Kalus beds) and Silurian have been performed. It was established that Kalus beds occur as a continuous band along the south-western slope of the East-European platform reaching the Ukrainian Shield. Their thickness is 90 meters and more within the Volyno-Podillya plate and Moldova plate, while in Dobrogea Foredeep it is 150 meters and more. For Silurian strata it was established that organic-rich deposits (argillites, marls) occur within the most subsided part of the platform, where the thicknesses of Silurian reach 700m and more. On the basis of lithological investigations the reconstruction of the paleo-environments in Ediacaran and Silurian, which caused the anoxic sedimentogenesis within these ranges of the geological history. It was established that the marine basin in Kalus times that covered the large territory of the craton Baltica, where the oxygen-minimum zone in the water column started at depths of maximum 100 meters. The reconstruction of the paleo-environment in Silurian shows that the basin had paleo-bathymetric zoning. Till depth was about 100m of deposited sulfate, clay-carbonate, and carbonate (reef) sediments, while the organicrich ones were deposited at depths of over 100 m within the oxygen-minimum zone. Originality. For Ediacaran deposits their occurrence, thicknesses, and petroleum-generating potential have been established. For Silurian the areas of the most prospective rocks’ occurrence have been elucidated. It was established that deposition of the organic-rich rocks has been controlled by the oxygen-minimum zone. Practical significance. Results of investigations allowed establishing the petroleum-generating potential for Ediacaran deposits and distinguishing the areas of occurrence of the most prospective organic-rich Silurian rocks (mudstones, marls), which represent a potential resource for shale gas exploration and production.
Цель. Цель данной работы – исследовать условия седиментации обогащенных органическим веществом отложений эдиакара и силура юго-западного склона Восточно-Европейской платформы. В частности, учесть факторы, которые способствуют эффективной фосилизации органического вещества в морских осадках и играют ключевую роль в образовании чорносланцевых толщ, которые являются основополагающим элементом сланцевых нефтегазовых систем. Методика. Методика базируется на литологических исследованиях, которые стали основой для установления вещественного состава пород, распространения исследованных толщ и их мощностей, диапазона залегания в разрезе и реконструкции палеообстановок исследованных возрастных интервалов. Результаты. Проведенные исследования платформенных отложений эдиакария (калюсские слои) и силура, которые обогащены рассеянным органическим веществом, позволили установить, что калюсские слои распространены сплошной полосой вдоль юго-западного склона Восточно-Европейской платформы и достигают Украинского щита. Их мощности составляют 90 м и более в пределах Волыно-Подольской плиты и Молдавской платформы, а в Преддобруджском прогибе – 150 м и более. Для наслоений силура установлено, что отложения, обогащенные органическим веществом (аргиллиты и мергели), распространены в погруженном участке платформы, где мощности отложений силура достигают 700 м и более. Проведена реконструкция палеообстановки в эдиакаре и силуре, выяснены факторы, которые обусловили бескислородный седиментогенез в эти временные промежутки геологической истории. Установлено, что морской бассейн в калюсское время охватывал значительную территорию кратона Балтика, где зона кислородного минимума в водной колонне начиналась с глубин не больше 100 м. Реконструкция палеообстановки для силурийского времени указывает на то, что бассейн имел батиометрическую зональность. До глубины примерно 100 м накапливались сульфатные, глинисто-карбонатные и карбонатные (риф) осадки, а осадки, обогащенные органическим веществом, накапливались на глубинах более 100 м, в зоне кислородного минимума. Научная новизна. Для отложений эдиакария установлено их распространение, мощности и нефтематеринский потенциал. Для отложений силура выяснены участки распространения самых перспективных пород и установлено, что накопление обогащенных органическим веществом осадков контролировалось зоной кислородного минимума. Практическая значущость. Результаты исследований позволили установить нефтематеринский потенциал для отложений эдиакария и выделить участки распространения перспективных пород силура, обогащенных органическим веществом (аргил- литы, мергели), которые составляют потенциальный ресурс для разведки и добычи сланцевого газа.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42640
Власник авторського права: © Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2017
© Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2017
© Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, 2017
© Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2017
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Н. Я. Радковець
Перелік літератури: Великанов В. А.. Венд Украины / В. А. Великанов,
Е. А. Асеева, М. А. Федонкин. – К. : Наук.думка, 1983. – 164 с.
Геотектоника Волыно-Подолии / И. И. Чебаненко,
И. Б. Вишняков, Б. И. Власов, Б. Я. Воловник,
В. Дулуб, Т. А. Знаменская, В. В. Кирьянов,
Л. В. Коренчук, В. М. Марковский, А. П. Медве-
дев, В. П. Палиенко, В. Ф. Полкунов, Г. М. По-
мяновская, Ю. Н. Сеньковский, Л. Е. Филь-
штинский, П. Д. Цегельнюк, В. Ф. Шульга,
Г. М. Яценко. – К. : Наук. думка, 1990. – 244 с.
Гниловская М. Б. Вендотениды / М. Б. Гниловс-
кая // Палеонтология верхнедокембрийских и
кембрийских отложений Восточно-Европейс-
кой платформы. – М. : Наука, 1979. – С. 39–48.
Дригант Д. М. Нижній і середній палеозой
Волино-Подільської окраїни Східноєвро-
пейської платформи та Передкарпатського
прогину / Д. М. Дригант // Наукові записки
Державного природознавчого музею. – 2000. –Т. 15. – С. 24–87.
Зелізна С. Т. Бітумінологічне дослідження минь-
ковецьких відкладів Придністров’я / С. Т. Зе-
лізна, Я. П. Плакса, Д. І. Фільц // Геологія і
геохімія горючих копалин. – 1971. – Вип. 25. –С. 79–86.
Іванців О. Є. До літології давніх світ Середнього
Придністров’я / О. Є. Іванців // Матер. з гео-
логії та геохімії корисних копалин України. –
K. : АН УРСР, 1962. – С. 49–57.
Крупський Ю. З. Геодинамічні умови формування
і нафтогазоносність Карпатського та Волино-
Подільського регіонів України / Ю. З. Крупсь-
кий. – К. : УкрДГРІ, 2001. – 144 с.
Лунгерсгаузен Л. Ф. О стратиграфическом
отношении силурийских слоев Подолии к
аналогичным слоям некоторых других мест
Западной Европы / Л. Ф. Лунгерсгаузен,
О. И. Никифорова // Докл. АН СССР. – 1942. –
Нов. сер., 34, № 2. – С. 69–74.
Різун Б. П. Особливості розташування та сис-
тематика розломів Волино-Подільської плити /
Б. П. Різун, Є. І. Чиж // Доп. АН УРСР. –1986. – № 11. – С. 22–25.
Сеньковський Ю. М. Безкисневі події океану
Тетіс / Ю. М. Сеньковський, Ю. В. Колтун,
К. Г. Григорчук , В. П. Гнідець, І. Т. Попп,
Н. Я. Радковець. – К. : Наук. думка, 2012. – 184с.
Стащук М. Ф. До стратиграфії давньопалеозойсь-
ких відкладів Середнього Придністров’я // Гео-
логічний журнал. – 1957. – Вип. 2. – С. 38–48.
Чебаненко И. И. Тектоника и перспективы неф-
тегазоносности Северного Причерноморья /
И. И. Чебаненко, Ю. М. Довгаль, Р. В. Палинс-
кий, В. Н. Найденов, В. П. Клочко, В. С. Токо-
венко. – К. : Преп. АН УССР. Ин-т геоло-
гических наук, 1987. – 46 с.
Berger W. H., von Rad U. Cretaceous and Cenozoic
Sediments from the Atlantic ocean / W. H. Berger,
U. von Rad // Initial Reports of the Deep Sea
Drilling Project, (US Government Printing Office,
Washington). – 1972. – Vol. 14. – P. 787–954.
Berner R. A. Modeling atmospheric O2 over Phanerozoic
time / R. A. Berner // Geochimica et
Cosmochimica Acta. 2001, Vol. 65, P. 685–694.
Craig J. Global Neoproterozoic Petroleum Systems:
The Emerging Potential in North Africa / J. Craig,
J. Thurow, B. Thusu, A. A. Whitham, Y. Butarruma
// Geological Society. – London, Special
Publications, 2009. – 326 p.
Craig J. The palaeobiology and geochemistry of
Precambrian hydrocarbon source rock / J. Craig,
U. Biffi, R. F. Galimberti // Marine and Petroleum
Geology. – 2013. – Vol. 113. – P. 401–407.
Curtis J. B. Fractured shale-gas systems /
J. B. Curtis // AAPG Bulletin. – 2002. – Vol. 86. –P. 1921–1938.
Kosakowski P. Occurrence and burial and thermal
history of the Ediacaran strata (W-SW Ukraine
and Moldova) / P. Kosakowski, N. Radkovets,
J. Rauball, A. Zakrzewski // 79th EAGE
Conference & Exhibition 2017, Paris, France,2017. – Р. 75–80.
Krzywiec P. Devonian-Cretaceous repeated subsidence
and uplift along the Teisseyre-Tornquist zone
in SE Poland – Insight from seismic data interpretation
// Tecotonophysics. – 2009. – Vol. 475. –P. 142–159.
Lindsay J. F. Supersequences, superbasins, supercontinents
– evidence from the Neoproterozoic –
Early Palaeozoic basins of central Australia /
Lindsay J. F. // Basin Research. – 2002. – Vol. 14,No. 2. – P. 207–223.
Nawrocki J. Development of Trans-European Suture
Zone in Poland: from Ediacaran rifting to Early
Palaeozoic accretion / J. Nawrocki, P. Poprawa //
Geolоgical. Quarterly. – 2006. – Vol. 50. – P. 59–76.
Radkovets N. The Silurian of southwestern margin of
the East European Platform (Ukraine, Moldova
and Romania): lithofacies and palaeoenvironments
/ N. Radkovets // Geological Quarterly. –2015. – Vol. 59, No. 1. Access Mode: DOI:org/10.7306/gq.1211.
Radkovets N. Silurian black shales of the Western
Ukraine: petrography and mineralogy / N. Radkovets,
J. Rauball, І. Iaremchuk // Estonian Journal
of Earth Sciences. – 2017. – Vol. 66, No. 3.
Access Mode: DOI: org/10.3176/earth.2017.06.
Schlanger S. O. Cretaceous oceanic anoxic events:
causes and consequences / S. O. Schlanger,
H. C. Jenkyns // Geologie en Mijnbouw. – 1976. –Vol. 55, No. 3–4. – P. 179–184.
Seghedi A., Vaida M., Iordan M., Verniers J. Paleozoic
evolution of the Romanian part of the
Moesian platform: an overview / A. Seghedi,
M. Vaida, M. Iordan, J. Verniers // Geologica
Belgica. – 2005. – Vol. 8, No. 4. – P. 99–120.
Sonnenberg S. A., Pramudito A. Petroleum geology
of the giant Elm Coulee field, Williston
Basin // AAPG Bulletin. – 2009. – Vol. 93. –P. 1127–1153.
Torsvik T. H. Continental break-up and collision in
the Neoproterozoic and Paleozoic – a tale of
Baltica and Laurentia / T. H. Torsvik, M. A. Smethurst,
J. G. Meert, R. Van der Voo, W. S. McKerrow,
M. D. Brasier, B. A. Strut , H. J. Walderhaug
// Earth Science Review. – 1996. – Vol. 40. –P. 229–258.
Verniers J. Silurian / J. Verniers, J. Maletz, J. Kříž,
Ž. Žigait, F. Paris, H. P. Schönlaub, R. Wrona //
The Geology of Central Europe. – Vol. 1: Precambrian
and Palaeozoic. Geological Society. –
London, 2008. – P. 249–302.
References: Velikanov V. A., Aseeva E. A., Fedonkin M. A. Vend Ukrainy [Vendian of Ukraine]. Kyiv, “Naukova dumka”
Publ. [“Scientific thought” Publ.], 1983, 164 p. (in Russian).
Chebanenko I. I., Vishnjakov I. B., Vlasov B. I., Volovnik B. Ja., Dulub V., Znamenskaja T. A., Kir'janov V. V.,
Korenchuk L. V., Markovskij V. M., Medvedev A. P., Palienko V. P., Polkunov V. F., Pomjanovskaja G. M.,
Sen'kovskij Ju. N., Fil'shtinskij L. E., Cegel'njuk P. D., Shul'ga V. F., Jacenko G. M. Geotektonika Volyno-
Podolii [Geotectonics of Volyn-Podillya]. Kyiv, “Naukova dumka” Publ. [“Scientific thought” Publ.], 1990,244 p. (in Ukrainian).
Gnilovskaja M. B. Vendotenidy [Vendotenides], Paleontologija verhnedokembrijskih i kembrijskih otlozhenij
Vostochno-Evropejskoj platformy [Paleontology of Upper Precambrian and Cambrian deposits of the East
European Platform]. Moskow, “Nauka” Publ. [“Sciense” Publ.], 1979, pp. 39–48 (in Russian).
Dry`gant D. M. Ny`zhnij i serednij paleozoj Voly`no-Podil`s`koyi okrayiny` Sxidnoyevropejs`koyi platformy` ta
Peredkarpats`kogo progy`nu [Lower and Middle Paleozoic of the Volyn-Podillyan margin of the East-
European Platform and Carpathian Foredeep], Naukovi zapy`sky` Derzhavnogo pry`rodoznavchogo muzeyu
[Scientific notes of the State Natural HistoryMuseum], 2000, Vol. 15, pp. 24–87 (in Ukrainian).
Zelizna S. T., Plaksa Ya. P., Fil`cz D. I. Bituminologichne doslidzhennya my`n`kovecz`ky`x vidkladiv
Pry`dnistrov'ya [Bituminological study of Mynkovets deposits of Prydnistrovia], Geologiya i geoximiya
goryuchy`x kopaly`n [Geology and geochemistry of combustible minerals], 1971, Vol. 25, pp. 79–86 (in
Ukrainian).
Ivanciv O. Ye. Do litologiyi davnix svit Seredn`ogo Pry`dnistrov'ya [To lithology of the ancient suites of the
Middle Prydnistrovia], Materialy` z geologiyi ta geoximiyi kory`sny`x kopaly`n Ukrayiny` [Materials on
geology and geochemistry of minerals of Ukraine]. Kyiv, AN URSR Publ., 1962, pp. 49–57 (in Ukrainian).
Krups'kyy Yu. Z. Heodynamichni umovy formuvannya i naftohazonosnist' Karpats'koho ta Volyno-Podil's'koho
rehioniv Ukrayiny [Geodynamic conditions of formation and oil and gas content of Carpathian and Volyno-
Podolian regions of Ukraine], Kyiv, UkrDGRI Publ., 2001, 144 p. (in Ukrainian).
Lungersgauzen L. F. Nikiforova O. I. O stratigraficheskom otnoshenii silurijskih sloev Podolii k analogichnym
slojam nekotoryh drugih mest Zapadnoj Evropy [About stratigraphic relation of Silurian strata of Podillya to
analogical strata of some other places of Western Europe], Dokl. AN SSSR. [Reports of the Academy of
Sciences of the USSR], 1942, new series, 34, N. 2, pp. 69–74 (in Russian).
Rizun B. P. Chy`zh Ye. I. Osobly`vosti roztashuvannya ta sy`stematy`ka rozlomiv Voly`no-Podil`s`koyi ply`ty`
[Peculiarities of occurrence and systematization of faults of the Volyn-Podillya plate], Dop. AN URSR
[Reports of the Academy of Sciences of the USSR], 1986, Vol. 11, pp. 22–25 (in Ukrainian).
Sen`kovs`ky`j Yu. M., Koltun Yu. V., Gry`gorchuk K. G., Gnidecz` V. P., Popp I. T., Radkovecz` N. Ya.
Bezky`snevi podiyi okeanu Tetis [Anoxic events of the Tethys ocean], Kyiv, “Naukova dumka” Publ.
[“Scientific thought” Publ.], 2012, 184 p. (in Ukrainian).
Stashhuk M. F. Do straty`grafiyi davn`opaleozojs`ky`x vidkladiv Seredn`ogo Pry`dnistrov'ya [To stratigraphy of
Early Paleozoic strata of the Middle Prydnistrovia], Geologichny`j zhurnal [Geological Journal], 1957,Vol. 2, pp. 38–48 (in Ukrainian).
Chebanenko I. I. Dovgal' Ju. M., Palinskij R. V., Najdenov V. N., Klochko V. P., Tokovenko V. S. Tektonika i
perspektivy neftegazonosnosti Severnogo Prichernomor'ja [Tectonics and oil and gas prospects of Northern
Fore-Black Sea], Kyiv, Prep. AN USSR. I-nt geology`chesky`x nauk [Preprint of the Academy of Sciences
of the Ukrainian SSR. Institute of Geological Sciences]. 1987, 46 p. (in Russian).
Berger W. H., von Rad U. Cretaceous and Cenozoic Sediments from the Atlantic ocean. Initial Reports of the
Deep Sea Drilling Project, (US Government Printing Office, Washington). 1972. Vol. 14, pp. 787–954.
Berner R. A. Modeling atmospheric O2 over Phanerozoic time. Geochimica et Cosmochimica Acta. 2001,Vol. 65, pp. 685–694.
Craig J., Thurow J., Thusu B., Whitham A. A., Butarruma Y. Global Neoproterozoic Petroleum Systems: The
Emerging Potential in North Africa. Geological Society, London, Special Publications, 2009, 326 p.
Craig J., Biffi U., Galimberti R. F. The palaeobiology and geochemistry of Precambrian hydrocarbon source
rock. Marine and Petroleum Geology. 2013. Vol. 113, pp. 401–407.
Curtis, J. B. Fractured shale-gas systems. AAPG Bulletin. 2002. Vol. 86, pp. 1921–1938.
Kosakowski P., Radkovets N., Rauball J., Zakrzewski A. Occurrence and burial and thermal history of the
Ediacaran strata (W-SW Ukraine and Moldova). 79th EAGE Conference & Exhibition 2017, Paris, France,2017, pp. 75–80.
Krzywiec P. Devonian-Cretaceous repeated subsidence and uplift along the Teisseyre-Tornquist zone in SE
Poland – Insight from seismic data interpretation. Tectonophysics. 2009. Vol. 475, pp. 142–159.
Lindsay J. F. Supersequences, superbasins, supercontinents – evidence from the Neoproterozoic–Early
Palaeozoic basins of central Australia. Basin Research. 2002. Vol. 14, no. 2, pp. 207–223.
Nawrocki J. and Poprawa P. Development of Trans-European Suture Zone in Poland: from Ediacaran rifting to
Early Palaeozoic accretion. Geolоgical. Quarterly. 2006. Vol. 50, pp.59–76.
Radkovets N. The Silurian of southwestern margin of the East European Platform (Ukraine, Moldova and
Romania): lithofacies and palaeoenvironments. Geological Quarterly. 2015. Vol. 59, N. 1. Access Mode:DOI: org/10.7306/gq.1211.
Radkovets N., Rauball J., Iaremchuk І. Silurian black shales of the Western Ukraine: petrography and
mineralogy. Estonian Journal of Earth Sciences. 2017. Vol. 66, N. 3. Access Mode: DOI:org/10.3176/earth.2017.06.
Schlanger S. O., Jenkyns H. C. Cretaceous oceanic anoxic events: causes and consequences. Geologie en
Mijnbouw. 1976. Vol. 55, N. 3–4, pp. 179–184.
Seghedi A., Vaida M., Iordan M., Verniers J. Paleozoic evolution of the Romanian part of the Moesian platform:
an overview. Geologica Belgica. 2005. Vol. 8, N. 4, pp. 99–120.
Sonnenberg S.A., Pramudito A. Petroleum geology of the giant Elm Coulee field, Williston Basin. AAPG
Bulletin. 2009. Vol. 93, P. 1127–1153.
Torsvik T. H., Smethurst M. A., Meert J. G., Van der Voo R., McKerrow W.S., Brasier M. D., Strut B. A.,
Walderhaug H. J. Continental break-up and collision in the Neoproterozoic and Paleozoic – a tale of Baltica
and Laurentia. Earth Science Review. 1996. Vol. 40, pp. 229–258.
Verniers, J., Maletz, J., Kříž, J., Žigait, Ž., Paris, F., Schönlaub, H.P., Wrona, R. Silurian. In: The Geology of
Central Europe. Vol. 1: Precambrian and Palaeozoic. Geological Society, London, 2008, pp. 249–302.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Геодинаміка. – 2017. – №1(22)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.