Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42639
Назва: Hydrocarbon compounds and plausible mechanism of gas generation in “shale” gas prospective silurian deposits of Lviv Paleozoic depression
Інші назви: Вуглеводневі сполуки та вірогідний механізм газогенерації у перспективних на “сланцевий” газ відкладах силуру Львівського палеозойського прогину
Углеводородные соединения и вероятный механизм газогенерации в перспективных на “сланцевый” газ отложениях силура Львовского палеозойского прогиба
Автори: Наумко, І. М.
Куровець, І. М.
Зубик, Н. І.
Бацевич, Н. В.
Сахно, Б. Е.
Чепусенко, П. С.
Naumko, I.
Kurovets’, I.
Zubyk, M.
Batsevych, N.
Sakhno, B.
Chepusenko, P.
Наумко, И. М.
Куровец, И. М.
Зубик, Н. И.
Бацевич, Н. В.
Сахно, Б. Э.
Чепусенко, П. С.
Приналежність: Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine
Институт геологии и геохимии горючих ископаемых НАН Украины
Бібліографічний опис: Hydrocarbon compounds and plausible mechanism of gas generation in “shale” gas prospective silurian deposits of Lviv Paleozoic depression / I. Naumko, I. Kurovets’, M. Zubyk, N. Batsevych, B. Sakhno, P. Chepusenko // Геодинаміка : науковий журнал. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 1 (22). — С. 26–41.
Bibliographic description: Hydrocarbon compounds and plausible mechanism of gas generation in “shale” gas prospective silurian deposits of Lviv Paleozoic depression / I. Naumko, I. Kurovets’, M. Zubyk, N. Batsevych, B. Sakhno, P. Chepusenko // Heodynamika : naukovyi zhurnal. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 1 (22). — P. 26–41.
Є частиною видання: Геодинаміка : науковий журнал, 1 (22), 2017
Журнал/збірник: Геодинаміка : науковий журнал
Випуск/№ : 1 (22)
Дата публікації: 13-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
УДК: 548.4
550.83
553.98
551.73 (477.8)
Теми: леткі компоненти
флюїдні включення
закриті пори
“сланцевий” газ
граптолітові аргіліти
силур
Львівський палеозойський прогин
volatile
fluid inclusions
closed pores
“shale” gas
graptolitic argillites
Silurian
Lviv Paleozoic depression
летучие компоненты
флюидные включения
закрытые поры
“сланцевый” газ
граптолитовые аргиллиты
силур
Львовский палеозойский прогиб
Кількість сторінок: 16
Діапазон сторінок: 26-41
Початкова сторінка: 26
Кінцева сторінка: 41
Короткий огляд (реферат): Мета. Дослідження складу газу закритої пористості (флюїдні включення у мінералах і закриті пори порід) перспективно газоносних граполітових аргілітів силуру Львівського палеозойського прогину та обґрунтування вірогідного механізму і динаміки газогенерації під час формування “сланцевого” газу у продуктивних верствах чорносланцевих формацій регіону. Методика. Склад летких сполук флюїдних включень у мінералах і закритих пор порід, їхні відносні газонасиченість і водонасиченість визначали мас-спектрометричним хімічним методом. Включення і закриті пори розкривали за допомогою розчавлювання стандартної проби (наважка 200 мг, фракція +1–2 мм) у невеликій металевій циліндричній ступці між двома плоскопаралельними твердосплавними (побєдітовими) поверхнями в умовах високого вакууму (порядка 1·10-3 Па). Результати. За даними мінералофлюїдологічних досліджень у газовій фазі флюїдних включень у мінералах і закритих пор граптолітових аргілітів силуру Львівського палеозойського прогину домінує метан (до 100 об. %) за незначних вмістів етану, діоксиду вуглецю, азоту. Відсутність пари води може свідчити про “сухість” вуглеводневмісних систем, а низькі значення відносної газонасиченості – про перетворення органічної речовини як джерела летких вуглеводневих сполук за невисоких (головно, літостатичних) тисків. Це свідчить про реальність перебігу процесів газоутворення під час трансформації органічної речовини аргілітових верств. На порядок вища відносна газонасиченість включень у кальциті, яким заліковані субвертикальні тріщини в аргілітах, і поява пари води вказує на ймовірний приплив глибинних мігрувальних флюїдів потужними тріщинними системами. Обґрунтовано вірогідний механізм і динаміку газогенерації з подальшим захопленням газу у вільному стані та сорбцією і окклюзією породами, інтенсифікований впливом глибинних флюїдів. Він основується на зіставленні даних про склад летких сполук флюїдних включень у мінералах і закритих пор перспективно газоносних аргілітів та сорбційно-генераційні процеси утворення метану у вугіллі, виходячи з принципової єдності природи перетворення розсіяної і концентрованої форм органічної речовини. Наукова новизна. Вперше у флюїдних включеннях у мінералах і закритих порах (кавернах, тріщинах) перспективних на “сланцевий” газ граптолітових аргілітів палеозою Волино-Поділля встановлено релікти відновних, практично істотно водневодневих безводних (“сухих”) флюїдів. Це вказує на наявність геофлюїдодинамічних умов, як для генерації вуглеводнів у процесах перетворення органічної речовини, сорбованих і окклюдованих мінеральною і органічною складовою порід на стадії катагенезу, так і припливу глибинних вуглеводневих флюїдів, і, отже, підтверджує газосланцевий потенціал надр регіону. Практична значущість. Оцінено вплив летких сполук закритої пористості (флюїдні включення у мінералах і закриті пори вмісних порід (граптолітових аргілітів) на сумарну потенційну газоносність сланцевовмісних верств, що матиме значення (не заторкуючи інших аспектів проблеми) за можливого підрахунку ресурсів (запасів) “сланцевого” газу.
Purpose. Investigations of composition of gas within closed porosity (fluid inclusions and closed pores in rocks) of prospective gas-bearing Silurian graptolitic argillites of Lviv Paleozoic depression and ground of plausible mechanism and dynamics of gas generation during “shale” gas formation in productive strata of blackshale formations of the region. Methodology. The composition of volatile of fluid inclusions and closed pores of rocks, and their relative gas saturation and water saturation were determined by mass spectrometric chemical method. Inclusions and closed pores were opened by crushing a standard sample (sample weight 200 mg, +1-2 mm fraction) in a small metal cylindrical mortar between two plane-parallel hard carbide alloy (pobedit) surfaces in high vacuum (approx. 1×10-3 Pa). Results. According to data for mineral-fluidological research, methane prevails (up to 100 vol.%) with minor content of ethane, carbon dioxide and nitrogen in gas phase of fluid inclusions and closed pores of Silurian graptolitic argillites of Lviv Paleozoic depression. Lack of the steam may indicate “dryness” of hydrocarbon-bearing systems, and low values of relative gas saturation – the conversion of organic matter as a source of volatile hydrocarbon compounds at the low (mainly, litostatic) pressures. This indicates the reality of passage of processes of gas production during the transformation of organic matter of argillite strata. Higher by one order the relative gas saturation of inclusions in calcite, which healed subvertical fractures in argillites, had the appearance of the steam indicates the likely influx of deep-seated migrating fluids via powerful crack systems. It was grounded that the plausible mechanism and dynamics of gas generation followed by capture of gas in free state and sorption and occlusion within rocks, intensified by influence of deepseated fluids. It is based on a comparison of data on the composition of volatile compounds of fluid inclusions and closed pores of prospective gas-bearing argillites and sorption-generation processes of methane generation in coal, based on the principle of unity of nature of transformation of dispersed and concentrated form of organic matter. Originality. For the first time relics of renewable, almost substantially hydrocarbon anhydrous (dry) fluids in fluid inclusions and closed pores (cavities, cracks) of shale gas prospective graptolitic argillites of the Paleozoic of the Volyn-Podillya there were found. This indicates the presence geo-fluid-dynamic conditions, both for the generation of hydrocarbons in the conversion of organic matter, absorbed and occluded by mineral and organic component of rocks at the stage of katagenesis, and the influx of deep-seated hydrocarbon fluids, and thus confirms shale gas potential of mineral resources of the region. Practical significance. The influence of volatile compounds in closed porosity (fluid inclusions and closed pores of host rocks (graptolitic argillites)) for the total gas-bearing potential of shale-bearing strata is estimated, which will be significant, regardless of other aspects of the problem (especially social and environmental issues), for the eventual estimate of shale gas resources (reserves).
Цель. Исследование состава газа закрытой пористости (флюидные включения в минералах и закрытые поры пород) перспективно газоносных граполитовых аргиллитов силура Львовского палео- зойского прогиба и обоснование вероятного механизма и динамики газогенерации при формировании “сланцевого” газа в продуктивных толщах черносланцевых формаций региона. Методика. Состав летучих соединений флюидных включений в минералах и закрытых пор пород, их относительные газонасыщенность и водонасыщенность определяли масс-спектрометрическим химическим методом. Включения и закрытые поры раскрывали путем раздавливания стандартной пробы (навеска 200 мг, фракция +1-2 мм) в небольшой металлической цилиндрической ступке между двумя плоскопа- раллельными твердосплавными (победитовыми) поверхностями в условиях высокого вакуума (порядка 1·10-3 Па). Результаты. По данным минералофлюидологических исследований в газовой фазе флюидных включений в минералах и закрытых пор граполитовых аргиллитов силура Львовского палеозойского прогиба доминирует метан (до 100 об. %) при незначительных содержаниях этана, диоксида углерода, азота. Отсутствие паров воды может свидетельствовать о “сухости” углеводородосодержащих систем, а низкие значения относительной газонасыщенности – о превращении органического вещества в качестве источника летучих углеводородных соединений при невысоких (приимущественно, литостатических) давлениях. Это свидетельствует о реальности прохождения процессов газообразования при транс- формации органического вещества аргиллитовых толщ. На порядок высшая относительная газона- сыщенность включений в кальците, которым залечены субвертикальные трещины в аргиллитах, и появление паров воды указывает на вероятный приток глубинных мигрирующих флюидов мощными трещинными системами. Обоснован вероятный механизм и динамика газогенерации с дальнейшим захватом газа в свободном состоянии и сорбцией и окклюзией породами, интенсифицированный влиянием глубинных флюидов. Он базируется на сопоставлении данных о составе летучих соединений флюидных включений в минералах и закрытых пор перспективно газоносных аргиллитов и сорбционно- генерационных процессах образования метана в углях, исходя из принципиального единства природы преобразования рассеянной и концентрированной форм органического вещества. Научная новизна. Впервые во флюидных включениях в минералах и закрытых порах (кавернах, трещинах) перспективных на “сланцевий” газ граптолитовых аргиллитов палеозоя Волино-Подолии выявлены реликты восста- новленных, практически существенно углеводородных безводных (“сухих”) флюидов. Это указывает на наличие геофлюидодинамических условий, как для генерации углеводородов в процессах превращения органического вещества, сорбированных и окклюдированных минеральной и органической состав- ляющими пород на стадии катагенеза, так и притока глубинных углеводородных флюидов, и, таким образом, подтверждает газосланцевый потенциал недр региона. Практическое значение. Оценено влияние летучих соединений закрытой пористости (флюидные включения в минералах и закрытые поры вмещающих пород (граптолитовых аргиллитов) на суммарную потенциальную газоносность сланце- вовмещающих толщ, что будет иметь значение (не затрагивая других аспектов проблемы) при возможном подсчете ресурсов (запасов) “сланцевого” газа.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42639
Власник авторського права: © Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2017
© Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2017
© Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, 2017
© Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2017
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© І. М. Наумко, І. М. Куровець, Н. І. Зубик, Н. В. Бацевич, Б. Е. Сахно, П. С.Чепусенко
Перелік літератури: Bezruchko К. А., Kurovets I. M., Burchak О. V., Balalayev
О. К. Otsinka hazogeneratsiinoho potentsialu
slantsevykh vidkladiv syluru Volyno-Podil's'koi
okrayiny Skhidnoyevropeis'koi platformy
[Gas-generation potential estimation of Silurian
shale deposits of Volhyno-Podillya margin of East
Europian platform]. Geodynamics, 2015, no. 2(19), pp. 34–46 (in Ukrainian).
Chekaliuk E. B. Predel'nye davleniia generatsii ugol'-
nyh gazov v proсesse metamorfizma ugley [Limit
pressures of coal gases generation in the process of
the metamorphism of coals]. Geologiya i
geokhimiya goryuchih iskopaemyih [Geology and
Geochemistry of Combustible Minerals], Kyiv:
Nauk. dumka, 1990, issue 74, pp. 1–4 (in Russian).
Dmitrievskiy A. N., Balaniuk I. E., Vysotskiy V. I.,
Karakin A. V. Poligennaia model formirovaniia
bituminoznyh poiasov planety [Polygenic model of
bituminous belts of the planet]. Degazatsija Zemli
i genezis neftegazovyh mestorozhdenij (k 100-letiiu
so dnia rozhdeniia akademika P. N. Kropotkina)
[Degazation of the Earth and genesis of oil and gas
fields (for the 100th anniversary since the birthday
of academician P. N. Kropotkin)], Moscow:
GEOS, 2011, pp. 370–389 (in Russian).
Dryhant D. M. Nyzhniі i seredniі paleozoі Volyno-
Podil's'koyi okrayiny Skhidno-Yevropeіs'koyi platformy
ta Peredkarpats'koho prohynu [Lower and
middle Paleozoic of Volyn-Podіlsk margin of the
East European platform and Precarpathian Depression].
Naukovi zapysky Derzhavnoho pryrodnychoho
muzeyu NAN Ukrayiny [Scientific notes
of the State Natural Museum of the NAS of
Ukraine], 2000, vol. 15, pp. 24–129 (in Ukrainian).
Einasto R. E., Kotyk V. A., Yushkevich V. I. Formatsionnaya
zonalnost' v silurijskih kraevyh bassejnah
zapada Russkoj platformy [Formational
zoning in Silurian boundary basins of the West of
the Russian platform]. Tipy osadochnyh formatsij
neftegazonosnyh basseinov [Types of sedimentary
formations of oil- and gas-bearing basins],
Moscow: Nauka, 1980, pp. 228–242 (in Russian).
Fіlіpovich V. E., Kudryashov O. I. Slantsevyj gaz:
uroki polskogo opyta i chto neobhodimo uchest'
pri pomoshchi dannyh DDZ na Oleskoj ploschadi
v Zapadnoj Ukraine [Shale gas: lessons of Polish
experience and what to consider using remote
sensing data on the square Olesky in Western
Ukraine]. Nafta і gaz Ukraуiny : Materialy 9-oуi
Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoi konferencii
“Nafta i gaz Ukrayiny–2013”. Do 20-richchya
Ukraуins'koуi naftogazovoуi akademіуi (Yaremche,04–06 veresnya 2013 r.) [Oil and gas of
Ukraine: Abstracts of the 9th International
Scientific-Practical Conference “Oil and gas of
Ukraine–2013”. For the 20th anniversary of
Ukrainian Oil and Gas Academy (Yaremche,
September, 4–6, 2013]. Lvіv: Tsentr Evropy, 2013,pp. 172–174 (in Ukrainian).
Geologicheskiy slovar'. V tr'ekh tomakh. Izdanie tret'e,
pererab. i dop [Geology dictionary. In three
volumes. Edition third, overwork. and compl.]. Editor-
in-chief О. V. Petrov. V. 3. R–Ia, SPb.: Publishing
house VSEGEI, 2012, 440 p. (in Russian).
Hubych I., Krups'kyi Yu., Lazaruk Ya., Syrota T. Aktual'ni
aspekty heolohiyi ta heokhimiyi slantsevoho
hazu Volyno-Podillya [Important aspects of geology
and geochemistry of shale gas of the Volyn-Podillya].
Heoloh Ukrayiny [Ukrainian Geologist], 2012,no 1–2 (37–38), pp. 135–140 (in Ukrainian).
Kalyuzhnyi V. A. Osnovy ucheniia o mineraloobrazuyuschih
flyuidah [Principles of knowledge about
mineral forming fluids], Kyiv: Nauk. dumka, 1982,240 p. (in Russian).
Kharkevych V., Misyura Ya. Vydobutok slantsevoho
hazu na Oles'kiy dilyantsi – zahroza yakosti
pytnykh prisnykh i mineral'nykh pidzemnykh vod
[Extraction of shale gas in the Olesko area – a
threat to the quality of drinking fresh and mineral
underground waters]. Visnyk L'vivs'koho
universytetu. Seriya heolohichna [Visnyk of the
Lviv university. Series Geological], 2011, Issue25, pp. 88–104 (in Ukrainian).
Khramov V., Lyubchak O. Mekhanizm heneratsiyi
metanu v porovomu prostori vuhillya [The mechanism
of the methane-generation in the porous
space of coal]. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh
kopalyn [Geology and Geochemistry of
Combustible Minerals], 2009, no 3–4 (148–149),pp. 44–54 (in Ukrainian).
Кiriukov V. V., Novikova V. N., Kushch О. А., Novgorodtseva
L. A. Nadmolekuliarno-porovaia struktura
i sorbtsionnaia sposobnost' uglej v komplekse
geologicheskih i termodinamicheskih faktorov
prognoza i otsenki metanonosnosti ugol'nyh plastov
iugo-zapadnogo Donbassa [Supramolecular
structure and sorption ability of coal in the complex
of geological and thermodynamical factors of
the forecast and estimation of the methane
presence of coal seams of the south-western
Donbas]. Naukovi pratsi UkrNDMI [Scientific
labours of the UkrSRMI], Donetsk: UkrNDMI,2009, no 5 (part ІІ), pp. 274–281 (in Russian).
Kosachev I. P., Izotov V. G., Sitdikova L. M., Kosacheva
E. M.. Glubinnye geoflyuidy kak potentsialniy
istochnik mestorozhdeniy uglevodorodnogo
syria [Deep-seated geofluids as a potential
source of hydrocarbon deposits]. Degazatsiya
Zemli : geotektonika, geodinamika, geoflyuidy;
neft' i gaz; uglevodorody i zhizn': Materialy Vserossiiskoj
konferencii s mezhdunarodnym uchastiem,
posvyaschennoj 100-letiyu so dnya rozhdeniya
akademika P. N. Kropotkina (Moskva, 18–22 oktyabrya 2010 g.) [Degazation of the Earth:
geotectonic, geodynamic, geoflyuids; oil and gas;
hydrocarbons and life: Materials of Russian
conference with international participation devoted
for the 100th anniversary since the birthday of
academician P. N. Kropotkin (Moskow, October,18–22, 2010)], Moscow: GEOS, 2010, pp. 378–381 (in Russian).
Krupskyi Yu. Z. Geodynamichni umovy formuvannya i
naftogazonosnist' Karpats'koho ta Volyno-Podil'-
s'koho regioniv Ukrayiny [Geodynamical conditions
of the formation and oil-gas presence of Carpathian
and Volyn-Podillya regions of Ukraine], Kyiv:
UkrDGRI, 2001, 144 p. (in Ukrainian).
Kurovets I., Drygant D., Naumko I., Kurovets S.,
Koltun Yu. Geological and physical-chemical
characteristic of Lower Paleozoic deposits of
Volhyno-Podillya, Western Ukraine. Biuletyn
Państwowego Institutu Geologichnego, Warszawa:
Państwowy Institut Geologichny–Państwowy
Institut Badawczy, 2012, no. 449, pp. 119–130.
Kurovets' I. M., Dryhant D. M., Chepil' P. M., Chepusenko
P. S., Shyra A. I. Heoloho-petrofizychna
kharakterystyka baseinovykh dribnozernystykh
porid syluru pivdenno-zakhidnoyi okrayiny
Skhidnoyevropeis'koyi platformy [Geological and
petrophysical characteristic of basin grained rocks
of the Silurian of South-Western margin of the
East European platform]. Zbirnyk naukovykh prats'
Instytutu heolohichnykh nauk NAN Ukrayiny
[Collection of scientific labours of Institute of
Geological Scienties], 2010, issue 3, pp. 279–285
(in Ukrainian).
Kurovets' I. M., Mykhailov V. A., Zeikan O. Yu.,
Krups'kyi Yu. Z. , Hladun V. V., Chepil' P. M.,
Huliy V.M., Kurovets' S. S., Kasyanchuk S. V.,
Hrytsyk I.H., Naumko I. M. Netradytsiini dzherela
vuhlevodniv Ukrayiny : monohrafiya. U 8 kn.
Kn. I. Netradytsiini dzherela vuhlevodniv: ohlyad
problemy [Unconventional sources of hydrocarbons
of the Ukraine: monograph. In 8 books.
Book I. Unconventional sources of hydrocarbons :
inspection of the problem], Kyiv: Nika-Tsentr,2014, 208 p. (in Ukrainian).
Kurovets' I., Naumko I., Chepusenko P., Chepil' P.,
Krups'kyi Yu. , Mykhailov V., Kurovets' S. Heoloho-
geofizychni i mineraloflyuyidolohichni chynnyky
formuvannya “slantsevoho hazu” u porodnykh
kompleksakh Volyno-Podillya [Geological
and geophysical as well as mineralofluidological
factors of the “shale” gas formation in rock
complexes of the Volyn-Podillya]. Heolohiya i
heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and
Geochemistry of Combustible Minerals], 2011,no 1–2 (154–155), pp. 83–84 (in Ukrainian).
Linetskiy V. F. O kriteriiah flyuidoprovodimosti glubinnykh
razlomov [On criteria for fluid conduction
of deep-seated faults]. Geologiya i geohimiya
goryuchih iskopaemyh [Geology and Geochemistry
of Combustible Minerals], Kiev: Nauk. dumka,1974, issue 39, pp. 3–9 (in Russian).
Loktyev A. V., Pavlyuk M. I., Loktyev A. A.
Perspektyvy vidkryttya pokladiv “slantsevoho“
hazu v mezhakh Volyno-Podil's'koyi okrayiny
Skhidnoyevropeys'koyi platformy [Perspectives of
“shale“ gas fields discovery in the Volyn-Podillya margin of the East European platform]. Heolohiya
i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and
Geochemistry of Combustible Minerals], 2011,no. 3–4 (156–157), pp. 5–23 (in Ukrainian).
Lyzun S. O., Ivantsiv O. Ye., Dudok I. V., Naumko
I. M., Kukhar Z. Ya. Zakonomirnosti rozpodilu
metanu u kam'yanovuhil'nykh baseinakh Ukrayiny
ta perspektyvy yoho vydobutku i vykorystannya
[Regularities of methane distribution within coalbearing
basins of Ukraine and perspectives of its
recovery and using]. Heolohiya i heokhimiya
horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry
of Combustible Minerals], 2001, no. 2, pp. 122–128 (in Ukrainian).
Lukin A. E. O prirode i perspektivah gazonosnosti
nizkopronitsaemyih porod osadochnoy obolochki
Zemli [On the nature and prospects of gas-presence
low-permeability sedimentary rocks of the Earth's
shell]. Dop. NAN Ukrayiny [Reports of the NAS of
Ukraine], 2011, no 3, 114–123 (in Russian).
Lukin A. E. Pryroda slantsevoho haza v kontekste
problem neftehazovoy heolohyy [The nature of shale
gas in the context of oil and gas geology problems].
Heolohyya і poleznye iskopaemye Mirovoho okeana
[Geology and useful minerals of the World ocean],2011, no 3 (25), pp. 70–85 (in Russian).
Lukin A. E. Slantsevyj gaz i perspektivy ego dobychi v
Ukraine. Statya 1. Sovremennoe sostoianie
problemy slantsevogo gaza (v svete opyta
osvoeniia ego resursov v SShA) [Shale gas and
prospects of its production in Ukraine. Paper 1.
Modern state of the problem of shale gas (in the
aspect of experience of master of its resources in
USA]. Geol. zhurn. [Geological journal], 2010,no 3, pp. 17–32 (in Russian).
Lukin A. E. Slantsevyiy gaz i perspektivyi ego dobyichi
v Ukraine. Statya 2. Chernoslantsevye
kompleksy Ukrainy i perspektivy ih gazonosnosti v
Volyno-Podolii i Severo-Zapadnom Prichernomore
[Shale gas and prospects of its production in
the Ukraine. Paper 2. Black-shale complexes of
Ukraine and prospects of its gas-bearing in the
Volyn-Podillia and north-western Pre-Black Sea
area]. Geol. zhurn. [Geological journal], 2010,no 4, pp. 7–23 (in Russian).
Mykhailov V. A., Vakarchuk S. G. Zeikan O. Yu.,
Kasyanchuk S. V., Kurovets' I. M., Vyzhva C. A.,
Zagnitko V. M., Koval' A. M., Krups'kyi Yu. Z.,
Hladun V. V., Chepil' P. M., Stryzhak V. P.,
Kul'chyts'ka H. O. Netradytsiini dzherela vuhlevodniv
Ukrayiny: monohrafiya. U 8 kn. Kn. 8.
Teoretychne obgruntuvannya resursiv netradytsiinykh
vuhlevodniv osadovykh baseiniv Ukrayiny
[Unconventional sources of hydrocarbons of
Ukraine: monograph. In 8 books. Book 8. Teoretical
ground of resources of unconventional
hydrocarbons of sedimentary basins of Ukraine],
Kyiv: Nika-Tsentr, 2014, 280 p. (in Ukrainian).
Naumko I. M. Flyuyidnyi rezhym mineralohenezu porodno-
rudnykh kompleksiv Ukrayiny (za vklyuchennyamy
u mineralakh typovykh parahenezysiv)
[Fluid regime of mineral genesis of the rock-ore
complexes of the Ukraine (based on inclusions in
minerals of typical parageneses)]. Avtoreferat
dys... d-ra heol. nauk : 04.00.02 / IHHHK NAN
Ukrayiny [Thesis for a doctor’s degree in geology :04.00.02 / IGGCM of the NAS of Ukraine], Lviv,2006, 52 p. (in Ukrainian).
Naumko I. M. Hlybynni flyuyidy Zemli (za kysnevovodnevoyu
modellyu M. P. Semenenka) [Deep
Earth fluids (for oxygen-hydrogen model of
M. P. Semenenko)]. Heokhronolohiya ta rudonosnist'
dokembriyu ta fanerozoyu (do 110 richnytsi
vid dnya narodzhennya akademika AN URSR
Semenenka Mykoly Panteleimonovycha): zbirnyk
tez dopovidei naukovoi konferentsii z mizhnarodnoyu
uchastyu (Kyiv, 17–18 lystopada 2015 r.)
[Geochronology and ore prospecting of the Precambrian
and Fanerozoic (to the 100-anniversary
since the birthday of academician of the AS of
UkrSSR Semenenko Mykola Panteleimonovych):
collection of abstracts of scientific conference with
international participation (Kyiv, November, 17–18, 2015], Kyiv, 2015, pp. 20–21 (in Ukrainian).
Naumko I., Kalyuzhnyi V., Svoren' Yo., Zinchuk I.,
Bekesha S., Red'ko L., Sakhno B., Druchok L., Telepko
L., Belets'ka Yu., Matviyishyn Z., Sava N.,
Bondar R., Stepanyuk V. Flyuyidy postsedymentohennykh
protsesiv v osadovykh ta osadovovulkanohennykh
verstvakh pivdenno-zakhidnoyi
okrayiny Skhidnoyevropeys'koyi platformy i prylehlykh
heostruktur (za vklyuchennyamy u mineralakh)
[Fluids of postsedimentogenous processes
within sedimentary and sedimentary-volcanogenous
strata in South-Western margin of the East
European platform and adjoining geostructures (by
inclusions in minerals)]. Heolohiya i heokhimiya
horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry
of Combustible Minerals], 2007, no 4, pp. 63–94
(in Ukrainian).
Naumko I. M., Kurovets I. M., Kurovets S. S. O vozmozhnom
mehanizme gazogeneratsii v perspektivnyh
na “slantsevyiy” gaz otlozheniyah (na
primere Volyno-Podolii, zapad Ukrainy). [Plausible
mechanism of gas generation in the perspective
to “shale” gas deposits (on the example of
the Volyn-Podolia, West Ukraine)]. Netraditsionnye
resursy uglevodorodov: Rasprostranenie,
genezis, prognozy, perspektivy osvoeniia: Materialy
Vserossiiskoj konferencii s mezhdunarodnym
uchastiem (Moskva, 12–14 noyabrya 2013 g.)
[Unconventional sources of hydrocarbons: Spreading,
genesis, forecast, perspectives of master:
Materials of Russian conference with international
participation (Moscow, November, 12–14, 2013)],
Moscow : GEOS, 2013, pp. 176–179 (in Russian).
Naumko I. M., Kurovets' I. M., Kurovets' S. S., Sakhno
B. E., Chepusenko P. S. Letki komponenty flyuyidnykh
vklyuchen' u mineralakh i zakrytykh por
porid perspektyvno slantsevohazonosnykh kompleksiv paleozoyu Volyno-Podillya [Volatile of
fluid inclusions and closed pores of rocks promising
shale-gas Paleozoic complexes of the Volyn-
Podillya]. Dopovidi NAN Ukrayiny [Reports of
the NAS of Ukraine], 2013, no 11, pp. 116–123 (in
Ukrainian).
Naumko I. M., Kurovets' I. M., Kurovets' S. S., Sakhno
B. E., Chepusenko P. S. Pervye dannye o
sostave letuchih komponentov flyuidnyh vklyuchenij
v mineralah perspektivno slantsevogazonosnyh
kompleksov palezoia Volyno-Podolii
(zapad Ukrainy) [First data on the composition of
the volatile of fluid inclusions promising shale gas
complexes of Palezoic of the Volyn-Podolia (West
of Ukraine)]. ХV Vserossiiskaia konferenciia po
termobarogeohimii: tezisy dokladov–materialy
(Moskva, 18–20 sentiabria 2012 g.) [ХV Russian
conference on thermobarogeochemistry: abstractsmaterials
(Moscow, September, 18–20, 2012)],
Moscow: IGEM RAN, 2012, pp. 148–149 (in
Russian).
Naumko I. M., Kurovets' I. M., Sakhno B. E., Chepusenko
P.S. Kompleksuvannya mineraloflyuyidolohichnykh
i petrofizychnykh metodiv: netradytsiinyi
pidkhid do vyvchennya porid-kolektoriv vuhlevodniv
(na prykladi L'vivs'koho paleozois'koho
prohynu) [Integration of mineralofluidological and
petrophysical methods: unconventional approach
to the study of hydrocarbon reservoir rocks (for the
example of Lviv Palaeozoic Depression)]. Dopovidi
NAN Ukrayiny [Reports of the NAS of Ukraine],2009, no 1, pp. 106–113.
Orlov O. O., Fedoryshyn D. D., Bondarchuk V. S.,
Loktyev A. V. Bitumonaftohazoheolohichne rayonuvannya
i perpektyvni vidklady dlya vydobutku
vuhlevodniv z netradytsiinykh kolektoriv u
zakhidnykh oblastyakh Ukrayiny [Bitumen-oil-gasgeological
zoning and perspective deposits for
extraction of hydrocarbons from unconventional
reservoirs in western areas of Ukraine]. Nafta і gaz
Ukraуiny: Materialy 9-oуi Mizhnarodnoyi naukovo-
praktychnoi konferencii “Nafta i gaz Ukrayiny–2013”. Do 20-richchya Ukraуins'koуi naftogazovoуi
akademіуi (Yaremche, 04–06 veresnya2013 r.) [Oil and gas of Ukraine : Abstracts of the9th International Scientific-Practical Conference
“Oil and gas of Ukraine–2013”. For the 20th
anniversary of Ukrainian Oil and Gas Academy
(Yaremche, September, 4–6, 2013], Lviv: Tsentr
Yevropy, 2013, pp. 167–169 (in Ukrainian).
Pavlyuk M., Dudok I., Naumko I., Byk S., Bartoshyns'ka
Ye. Hazonosnist' vidkladiv kam'yanovuhil'noho
viku L'vivs'ko-Volyns'koho baseynu [Gas
presence of deposits of the Carboniferous age of
the Lviv-Volyn Basin]. Heolohiya i heokhimiya
horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry
of Combustible Minerals], 2008, no 4, pp. 11–20
(in Ukrainian).
Pavlyuk M., Pan'kiv R., Medvid' H. Hidroheokhimichna
kharakterystyka syluriis'koho vodonosnoho
kompleksu L'vivs'koho paleozoys'koho prohynu v
konteksti problemy “slantsevoho” hazu [Hydrogeochemical
characteristic of the Silurian aquifer
complex of the Lviv Paleozoic Depression in the
context of “shale” gas problem]. Heolohiya i
heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and
Geochemistry of Combustible Minerals], 2013,no 3–4 (164–165), pp. 5–18 (in Ukrainian).
Poprava P. Potencjał występowania złóż gazu ziemnego
w łupkach dolnego paleozoiku w basenie
bałtyckim i lubelsko-podlaskim. Przegląd Geol,2009, vol. 58, no. 3, pp. 226–249.
Poprava P. Shale gas hydrocarbon system – North
American experience and European potential.
Przegląd Geol, 2009, vol. 58, no. 3, pp. 216–225.
Solovjov N. N. Тectonodinamicheskie faktory prinuditel'nogo
uglevodorodnogo massoobmena v podzemnoj
hidrosfere osadochnyh baseinov [Тectonicdynamic
factors of the compulsory hydrocarbon
mass-exchange in the underground hydrosphere of
sedimentary basins]. Degazatsija Zemli i genezis
neftegazovyh mestorozhdenij (k 100-letiiu so dnia
rozhdeniia akademika P. N. Kropotkina) [Degazation
of the Earth and genesis of oil and gas fields
(for the 100th anniversary since the birthday of
academician P. N. Kropotkin)], Moscow: GEOS,2011, pp. 344–350 (in Russian).
Solovjov N. N. Тectonodinamicheskiy mehanizm degazatsii
podzemnoj hidrosfere pri formirovanii
zalezhei gaza [Тectonic-dynamic mechanism of
the degazation of the underground hydrosphere
under formation of gas deposits]. Doklady AN
SSSR [Reports of the AS of USSR], 1986,vol. 286, no 6, pp. 947–950 (in Russian).
Stavyts'kyi E. A., Holub P. S. Rezul'taty kompleksnykh
doslidzhen' ta obgruntuvannya perspektyvnykh
zon i polihoniv dlya poshukiv slantsevoho
hazu [Results of complex investigations and basis
of prospective areas and landfills to the shale gas
searching]. Mineral'ni resursy Ukrayiny [Mineral
resources of Ukraine], 2011, no 2, pp. 4–12
(in Ukrainian).
Zagnitko V., Huliy V., Mykhailov V., Naumko I.,
Kul'chyts'ka H., Kurovets I., Sakhno B. Heokhimichni
umovy formuvannya “slantsevoho” hazu
Ukrayiny [Geochemical conditions of formation of
“shale” gas of Ukraine]. Heolohiya i heokhimiya
horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry
of Combustible Minerals], 2011, no 1–2 (154–155), p. 58 (in Ukrainian).
Zagnitko V., Mykhailov V. Heokhimichni osoblyvosti
hazovoyi skladovoyi hazonosnykh slantsevykh
tovshch Ukrayiny [Ukraine's shale bearing strata
gas: Geochemical features]. Visnyk Kyivs'koho
natsional'noho universytetu imeni Tarasa
Shevchenka. Heolohiya. [Proceedings of the Kyiv
university. Series of the geology], 2014, no 1 (64),
pp. 11–17 (in Ukrainian).
Zherebets'ka L., Lyubchak O., Khokha Yu., Khramov
V. Меkhanizm heneratsii metanu z orhanichnoi rechovyny vuhillya [Methane-generating mechanism
from organic matter of coal]. Heolohiya i
heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and
Geochemistry of Combustible Minerals], 2011,no 1–2 (154–155), p. 58 (in Ukrainian).
Zinchuk I. M., Naumko I. M., Kalyuzhnyi V. A.
Sakhno B. E. Letki komponenty flyuyidnykh
vklyuchen' u mineralakh zhyl'no-prozhylkovykh
utvoren' pespektyvno naftohazonosnykh tovzhch
Lvivs'koho paleozois'koho prohynu [Volatile of
fluid inclusions of vein-veinlet formations of
promising oil-gas strata of the Lviv Palaeozoic
depression]. Geologiya i geokhimiya goryuchyh
kopalyn [Geology and Geochemistry of
Combustible Minerals], 2003, no. 2, pp. 18–27 (in
Ukrainian).
References: Bezruchko K. A., Kurovets I. M., Burchak O. V., Balalayev
O. K. Otsinka hazogeneratsiinoho potentsialu
slantsevykh vidkladiv syluru Volyno-Podil's'koi
okrayiny Skhidnoyevropeis'koi platformy
[Gas-generation potential estimation of Silurian
shale deposits of Volhyno-Podillya margin of East
Europian platform]. Geodynamics, 2015, no. 2(19), pp. 34–46 (in Ukrainian).
Chekaliuk E. B. Predel'nye davleniia generatsii ugol'-
nyh gazov v prosesse metamorfizma ugley [Limit
pressures of coal gases generation in the process of
the metamorphism of coals]. Geologiya i
geokhimiya goryuchih iskopaemyih [Geology and
Geochemistry of Combustible Minerals], Kyiv:
Nauk. dumka, 1990, issue 74, pp. 1–4 (in Russian).
Dmitrievskiy A. N., Balaniuk I. E., Vysotskiy V. I.,
Karakin A. V. Poligennaia model formirovaniia
bituminoznyh poiasov planety [Polygenic model of
bituminous belts of the planet]. Degazatsija Zemli
i genezis neftegazovyh mestorozhdenij (k 100-letiiu
so dnia rozhdeniia akademika P. N. Kropotkina)
[Degazation of the Earth and genesis of oil and gas
fields (for the 100th anniversary since the birthday
of academician P. N. Kropotkin)], Moscow:
GEOS, 2011, pp. 370–389 (in Russian).
Dryhant D. M. Nyzhnii i serednii paleozoi Volyno-
Podil's'koyi okrayiny Skhidno-Yevropeis'koyi platformy
ta Peredkarpats'koho prohynu [Lower and
middle Paleozoic of Volyn-Podilsk margin of the
East European platform and Precarpathian Depression].
Naukovi zapysky Derzhavnoho pryrodnychoho
muzeyu NAN Ukrayiny [Scientific notes
of the State Natural Museum of the NAS of
Ukraine], 2000, vol. 15, pp. 24–129 (in Ukrainian).
Einasto R. E., Kotyk V. A., Yushkevich V. I. Formatsionnaya
zonalnost' v silurijskih kraevyh bassejnah
zapada Russkoj platformy [Formational
zoning in Silurian boundary basins of the West of
the Russian platform]. Tipy osadochnyh formatsij
neftegazonosnyh basseinov [Types of sedimentary
formations of oil- and gas-bearing basins],
Moscow: Nauka, 1980, pp. 228–242 (in Russian).
Filipovich V. E., Kudryashov O. I. Slantsevyj gaz:
uroki polskogo opyta i chto neobhodimo uchest'
pri pomoshchi dannyh DDZ na Oleskoj ploschadi
v Zapadnoj Ukraine [Shale gas: lessons of Polish
experience and what to consider using remote
sensing data on the square Olesky in Western
Ukraine]. Nafta i gaz Ukrauiny : Materialy 9-oui
Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoi konferencii
"Nafta i gaz Ukrayiny–2013". Do 20-richchya
Ukrauins'koui naftogazovoui akademiui (Yaremche,04–06 veresnya 2013 r.) [Oil and gas of
Ukraine: Abstracts of the 9th International
Scientific-Practical Conference "Oil and gas of
Ukraine–2013". For the 20th anniversary of
Ukrainian Oil and Gas Academy (Yaremche,
September, 4–6, 2013]. Lviv: Tsentr Evropy, 2013,pp. 172–174 (in Ukrainian).
Geologicheskiy slovar'. V tr'ekh tomakh. Izdanie tret'e,
pererab. i dop [Geology dictionary. In three
volumes. Edition third, overwork. and compl.]. Editor-
in-chief O. V. Petrov. V. 3. R–Ia, SPb., Publishing
house VSEGEI, 2012, 440 p. (in Russian).
Hubych I., Krups'kyi Yu., Lazaruk Ya., Syrota T. Aktual'ni
aspekty heolohiyi ta heokhimiyi slantsevoho
hazu Volyno-Podillya [Important aspects of geology
and geochemistry of shale gas of the Volyn-Podillya].
Heoloh Ukrayiny [Ukrainian Geologist], 2012,no 1–2 (37–38), pp. 135–140 (in Ukrainian).
Kalyuzhnyi V. A. Osnovy ucheniia o mineraloobrazuyuschih
flyuidah [Principles of knowledge about
mineral forming fluids], Kyiv: Nauk. dumka, 1982,240 p. (in Russian).
Kharkevych V., Misyura Ya. Vydobutok slantsevoho
hazu na Oles'kiy dilyantsi – zahroza yakosti
pytnykh prisnykh i mineral'nykh pidzemnykh vod
[Extraction of shale gas in the Olesko area – a
threat to the quality of drinking fresh and mineral
underground waters]. Visnyk L'vivs'koho
universytetu. Seriya heolohichna [Visnyk of the
Lviv university. Series Geological], 2011, Issue25, pp. 88–104 (in Ukrainian).
Khramov V., Lyubchak O. Mekhanizm heneratsiyi
metanu v porovomu prostori vuhillya [The mechanism
of the methane-generation in the porous
space of coal]. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh
kopalyn [Geology and Geochemistry of
Combustible Minerals], 2009, no 3–4 (148–149),pp. 44–54 (in Ukrainian).
Kiriukov V. V., Novikova V. N., Kushch O. A., Novgorodtseva
L. A. Nadmolekuliarno-porovaia struktura
i sorbtsionnaia sposobnost' uglej v komplekse
geologicheskih i termodinamicheskih faktorov
prognoza i otsenki metanonosnosti ugol'nyh plastov
iugo-zapadnogo Donbassa [Supramolecular
structure and sorption ability of coal in the complex
of geological and thermodynamical factors of
the forecast and estimation of the methane
presence of coal seams of the south-western
Donbas]. Naukovi pratsi UkrNDMI [Scientific
labours of the UkrSRMI], Donetsk: UkrNDMI,2009, no 5 (part II), pp. 274–281 (in Russian).
Kosachev I. P., Izotov V. G., Sitdikova L. M., Kosacheva
E. M.. Glubinnye geoflyuidy kak potentsialniy
istochnik mestorozhdeniy uglevodorodnogo
syria [Deep-seated geofluids as a potential
source of hydrocarbon deposits]. Degazatsiya
Zemli : geotektonika, geodinamika, geoflyuidy;
neft' i gaz; uglevodorody i zhizn': Materialy Vserossiiskoj
konferencii s mezhdunarodnym uchastiem,
posvyaschennoj 100-letiyu so dnya rozhdeniya
akademika P. N. Kropotkina (Moskva, 18–22 oktyabrya 2010 g.) [Degazation of the Earth:
geotectonic, geodynamic, geoflyuids; oil and gas;
hydrocarbons and life: Materials of Russian
conference with international participation devoted
for the 100th anniversary since the birthday of
academician P. N. Kropotkin (Moskow, October,18–22, 2010)], Moscow: GEOS, 2010, pp. 378–381 (in Russian).
Krupskyi Yu. Z. Geodynamichni umovy formuvannya i
naftogazonosnist' Karpats'koho ta Volyno-Podil'-
s'koho regioniv Ukrayiny [Geodynamical conditions
of the formation and oil-gas presence of Carpathian
and Volyn-Podillya regions of Ukraine], Kyiv:
UkrDGRI, 2001, 144 p. (in Ukrainian).
Kurovets I., Drygant D., Naumko I., Kurovets S.,
Koltun Yu. Geological and physical-chemical
characteristic of Lower Paleozoic deposits of
Volhyno-Podillya, Western Ukraine. Biuletyn
Państwowego Institutu Geologichnego, Warszawa:
Państwowy Institut Geologichny–Państwowy
Institut Badawczy, 2012, no. 449, pp. 119–130.
Kurovets' I. M., Dryhant D. M., Chepil' P. M., Chepusenko
P. S., Shyra A. I. Heoloho-petrofizychna
kharakterystyka baseinovykh dribnozernystykh
porid syluru pivdenno-zakhidnoyi okrayiny
Skhidnoyevropeis'koyi platformy [Geological and
petrophysical characteristic of basin grained rocks
of the Silurian of South-Western margin of the
East European platform]. Zbirnyk naukovykh prats'
Instytutu heolohichnykh nauk NAN Ukrayiny
[Collection of scientific labours of Institute of
Geological Scienties], 2010, issue 3, pp. 279–285
(in Ukrainian).
Kurovets' I. M., Mykhailov V. A., Zeikan O. Yu.,
Krups'kyi Yu. Z. , Hladun V. V., Chepil' P. M.,
Huliy V.M., Kurovets' S. S., Kasyanchuk S. V.,
Hrytsyk I.H., Naumko I. M. Netradytsiini dzherela
vuhlevodniv Ukrayiny : monohrafiya. U 8 kn.
Kn. I. Netradytsiini dzherela vuhlevodniv: ohlyad
problemy [Unconventional sources of hydrocarbons
of the Ukraine: monograph. In 8 books.
Book I. Unconventional sources of hydrocarbons :
inspection of the problem], Kyiv: Nika-Tsentr,2014, 208 p. (in Ukrainian).
Kurovets' I., Naumko I., Chepusenko P., Chepil' P.,
Krups'kyi Yu. , Mykhailov V., Kurovets' S. Heoloho-
geofizychni i mineraloflyuyidolohichni chynnyky
formuvannya "slantsevoho hazu" u porodnykh
kompleksakh Volyno-Podillya [Geological
and geophysical as well as mineralofluidological
factors of the "shale" gas formation in rock
complexes of the Volyn-Podillya]. Heolohiya i
heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and
Geochemistry of Combustible Minerals], 2011,no 1–2 (154–155), pp. 83–84 (in Ukrainian).
Linetskiy V. F. O kriteriiah flyuidoprovodimosti glubinnykh
razlomov [On criteria for fluid conduction
of deep-seated faults]. Geologiya i geohimiya
goryuchih iskopaemyh [Geology and Geochemistry
of Combustible Minerals], Kiev: Nauk. dumka,1974, issue 39, pp. 3–9 (in Russian).
Loktyev A. V., Pavlyuk M. I., Loktyev A. A.
Perspektyvy vidkryttya pokladiv "slantsevoho"
hazu v mezhakh Volyno-Podil's'koyi okrayiny
Skhidnoyevropeys'koyi platformy [Perspectives of
"shale" gas fields discovery in the Volyn-Podillya margin of the East European platform]. Heolohiya
i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and
Geochemistry of Combustible Minerals], 2011,no. 3–4 (156–157), pp. 5–23 (in Ukrainian).
Lyzun S. O., Ivantsiv O. Ye., Dudok I. V., Naumko
I. M., Kukhar Z. Ya. Zakonomirnosti rozpodilu
metanu u kam'yanovuhil'nykh baseinakh Ukrayiny
ta perspektyvy yoho vydobutku i vykorystannya
[Regularities of methane distribution within coalbearing
basins of Ukraine and perspectives of its
recovery and using]. Heolohiya i heokhimiya
horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry
of Combustible Minerals], 2001, no. 2, pp. 122–128 (in Ukrainian).
Lukin A. E. O prirode i perspektivah gazonosnosti
nizkopronitsaemyih porod osadochnoy obolochki
Zemli [On the nature and prospects of gas-presence
low-permeability sedimentary rocks of the Earth's
shell]. Dop. NAN Ukrayiny [Reports of the NAS of
Ukraine], 2011, no 3, 114–123 (in Russian).
Lukin A. E. Pryroda slantsevoho haza v kontekste
problem neftehazovoy heolohyy [The nature of shale
gas in the context of oil and gas geology problems].
Heolohyya i poleznye iskopaemye Mirovoho okeana
[Geology and useful minerals of the World ocean],2011, no 3 (25), pp. 70–85 (in Russian).
Lukin A. E. Slantsevyj gaz i perspektivy ego dobychi v
Ukraine. Statya 1. Sovremennoe sostoianie
problemy slantsevogo gaza (v svete opyta
osvoeniia ego resursov v SShA) [Shale gas and
prospects of its production in Ukraine. Paper 1.
Modern state of the problem of shale gas (in the
aspect of experience of master of its resources in
USA]. Geol. zhurn. [Geological journal], 2010,no 3, pp. 17–32 (in Russian).
Lukin A. E. Slantsevyiy gaz i perspektivyi ego dobyichi
v Ukraine. Statya 2. Chernoslantsevye
kompleksy Ukrainy i perspektivy ih gazonosnosti v
Volyno-Podolii i Severo-Zapadnom Prichernomore
[Shale gas and prospects of its production in
the Ukraine. Paper 2. Black-shale complexes of
Ukraine and prospects of its gas-bearing in the
Volyn-Podillia and north-western Pre-Black Sea
area]. Geol. zhurn. [Geological journal], 2010,no 4, pp. 7–23 (in Russian).
Mykhailov V. A., Vakarchuk S. G. Zeikan O. Yu.,
Kasyanchuk S. V., Kurovets' I. M., Vyzhva C. A.,
Zagnitko V. M., Koval' A. M., Krups'kyi Yu. Z.,
Hladun V. V., Chepil' P. M., Stryzhak V. P.,
Kul'chyts'ka H. O. Netradytsiini dzherela vuhlevodniv
Ukrayiny: monohrafiya. U 8 kn. Kn. 8.
Teoretychne obgruntuvannya resursiv netradytsiinykh
vuhlevodniv osadovykh baseiniv Ukrayiny
[Unconventional sources of hydrocarbons of
Ukraine: monograph. In 8 books. Book 8. Teoretical
ground of resources of unconventional
hydrocarbons of sedimentary basins of Ukraine],
Kyiv: Nika-Tsentr, 2014, 280 p. (in Ukrainian).
Naumko I. M. Flyuyidnyi rezhym mineralohenezu porodno-
rudnykh kompleksiv Ukrayiny (za vklyuchennyamy
u mineralakh typovykh parahenezysiv)
[Fluid regime of mineral genesis of the rock-ore
complexes of the Ukraine (based on inclusions in
minerals of typical parageneses)]. Avtoreferat
dys... d-ra heol. nauk : 04.00.02, IHHHK NAN
Ukrayiny [Thesis for a doctor’s degree in geology :04.00.02, IGGCM of the NAS of Ukraine], Lviv,2006, 52 p. (in Ukrainian).
Naumko I. M. Hlybynni flyuyidy Zemli (za kysnevovodnevoyu
modellyu M. P. Semenenka) [Deep
Earth fluids (for oxygen-hydrogen model of
M. P. Semenenko)]. Heokhronolohiya ta rudonosnist'
dokembriyu ta fanerozoyu (do 110 richnytsi
vid dnya narodzhennya akademika AN URSR
Semenenka Mykoly Panteleimonovycha): zbirnyk
tez dopovidei naukovoi konferentsii z mizhnarodnoyu
uchastyu (Kyiv, 17–18 lystopada 2015 r.)
[Geochronology and ore prospecting of the Precambrian
and Fanerozoic (to the 100-anniversary
since the birthday of academician of the AS of
UkrSSR Semenenko Mykola Panteleimonovych):
collection of abstracts of scientific conference with
international participation (Kyiv, November, 17–18, 2015], Kyiv, 2015, pp. 20–21 (in Ukrainian).
Naumko I., Kalyuzhnyi V., Svoren' Yo., Zinchuk I.,
Bekesha S., Red'ko L., Sakhno B., Druchok L., Telepko
L., Belets'ka Yu., Matviyishyn Z., Sava N.,
Bondar R., Stepanyuk V. Flyuyidy postsedymentohennykh
protsesiv v osadovykh ta osadovovulkanohennykh
verstvakh pivdenno-zakhidnoyi
okrayiny Skhidnoyevropeys'koyi platformy i prylehlykh
heostruktur (za vklyuchennyamy u mineralakh)
[Fluids of postsedimentogenous processes
within sedimentary and sedimentary-volcanogenous
strata in South-Western margin of the East
European platform and adjoining geostructures (by
inclusions in minerals)]. Heolohiya i heokhimiya
horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry
of Combustible Minerals], 2007, no 4, pp. 63–94
(in Ukrainian).
Naumko I. M., Kurovets I. M., Kurovets S. S. O vozmozhnom
mehanizme gazogeneratsii v perspektivnyh
na "slantsevyiy" gaz otlozheniyah (na
primere Volyno-Podolii, zapad Ukrainy). [Plausible
mechanism of gas generation in the perspective
to "shale" gas deposits (on the example of
the Volyn-Podolia, West Ukraine)]. Netraditsionnye
resursy uglevodorodov: Rasprostranenie,
genezis, prognozy, perspektivy osvoeniia: Materialy
Vserossiiskoj konferencii s mezhdunarodnym
uchastiem (Moskva, 12–14 noyabrya 2013 g.)
[Unconventional sources of hydrocarbons: Spreading,
genesis, forecast, perspectives of master:
Materials of Russian conference with international
participation (Moscow, November, 12–14, 2013)],
Moscow : GEOS, 2013, pp. 176–179 (in Russian).
Naumko I. M., Kurovets' I. M., Kurovets' S. S., Sakhno
B. E., Chepusenko P. S. Letki komponenty flyuyidnykh
vklyuchen' u mineralakh i zakrytykh por
porid perspektyvno slantsevohazonosnykh kompleksiv paleozoyu Volyno-Podillya [Volatile of
fluid inclusions and closed pores of rocks promising
shale-gas Paleozoic complexes of the Volyn-
Podillya]. Dopovidi NAN Ukrayiny [Reports of
the NAS of Ukraine], 2013, no 11, pp. 116–123 (in
Ukrainian).
Naumko I. M., Kurovets' I. M., Kurovets' S. S., Sakhno
B. E., Chepusenko P. S. Pervye dannye o
sostave letuchih komponentov flyuidnyh vklyuchenij
v mineralah perspektivno slantsevogazonosnyh
kompleksov palezoia Volyno-Podolii
(zapad Ukrainy) [First data on the composition of
the volatile of fluid inclusions promising shale gas
complexes of Palezoic of the Volyn-Podolia (West
of Ukraine)]. KhV Vserossiiskaia konferenciia po
termobarogeohimii: tezisy dokladov–materialy
(Moskva, 18–20 sentiabria 2012 g.) [KhV Russian
conference on thermobarogeochemistry: abstractsmaterials
(Moscow, September, 18–20, 2012)],
Moscow: IGEM RAN, 2012, pp. 148–149 (in
Russian).
Naumko I. M., Kurovets' I. M., Sakhno B. E., Chepusenko
P.S. Kompleksuvannya mineraloflyuyidolohichnykh
i petrofizychnykh metodiv: netradytsiinyi
pidkhid do vyvchennya porid-kolektoriv vuhlevodniv
(na prykladi L'vivs'koho paleozois'koho
prohynu) [Integration of mineralofluidological and
petrophysical methods: unconventional approach
to the study of hydrocarbon reservoir rocks (for the
example of Lviv Palaeozoic Depression)]. Dopovidi
NAN Ukrayiny [Reports of the NAS of Ukraine],2009, no 1, pp. 106–113.
Orlov O. O., Fedoryshyn D. D., Bondarchuk V. S.,
Loktyev A. V. Bitumonaftohazoheolohichne rayonuvannya
i perpektyvni vidklady dlya vydobutku
vuhlevodniv z netradytsiinykh kolektoriv u
zakhidnykh oblastyakh Ukrayiny [Bitumen-oil-gasgeological
zoning and perspective deposits for
extraction of hydrocarbons from unconventional
reservoirs in western areas of Ukraine]. Nafta i gaz
Ukrauiny: Materialy 9-oui Mizhnarodnoyi naukovo-
praktychnoi konferencii "Nafta i gaz Ukrayiny–2013". Do 20-richchya Ukrauins'koui naftogazovoui
akademiui (Yaremche, 04–06 veresnya2013 r.) [Oil and gas of Ukraine : Abstracts of the9th International Scientific-Practical Conference
"Oil and gas of Ukraine–2013". For the 20th
anniversary of Ukrainian Oil and Gas Academy
(Yaremche, September, 4–6, 2013], Lviv: Tsentr
Yevropy, 2013, pp. 167–169 (in Ukrainian).
Pavlyuk M., Dudok I., Naumko I., Byk S., Bartoshyns'ka
Ye. Hazonosnist' vidkladiv kam'yanovuhil'noho
viku L'vivs'ko-Volyns'koho baseynu [Gas
presence of deposits of the Carboniferous age of
the Lviv-Volyn Basin]. Heolohiya i heokhimiya
horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry
of Combustible Minerals], 2008, no 4, pp. 11–20
(in Ukrainian).
Pavlyuk M., Pan'kiv R., Medvid' H. Hidroheokhimichna
kharakterystyka syluriis'koho vodonosnoho
kompleksu L'vivs'koho paleozoys'koho prohynu v
konteksti problemy "slantsevoho" hazu [Hydrogeochemical
characteristic of the Silurian aquifer
complex of the Lviv Paleozoic Depression in the
context of "shale" gas problem]. Heolohiya i
heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and
Geochemistry of Combustible Minerals], 2013,no 3–4 (164–165), pp. 5–18 (in Ukrainian).
Poprava P. Potencjał występowania złóż gazu ziemnego
w łupkach dolnego paleozoiku w basenie
bałtyckim i lubelsko-podlaskim. Przegląd Geol,2009, vol. 58, no. 3, pp. 226–249.
Poprava P. Shale gas hydrocarbon system – North
American experience and European potential.
Przegląd Geol, 2009, vol. 58, no. 3, pp. 216–225.
Solovjov N. N. Tectonodinamicheskie faktory prinuditel'nogo
uglevodorodnogo massoobmena v podzemnoj
hidrosfere osadochnyh baseinov [Tectonicdynamic
factors of the compulsory hydrocarbon
mass-exchange in the underground hydrosphere of
sedimentary basins]. Degazatsija Zemli i genezis
neftegazovyh mestorozhdenij (k 100-letiiu so dnia
rozhdeniia akademika P. N. Kropotkina) [Degazation
of the Earth and genesis of oil and gas fields
(for the 100th anniversary since the birthday of
academician P. N. Kropotkin)], Moscow: GEOS,2011, pp. 344–350 (in Russian).
Solovjov N. N. Tectonodinamicheskiy mehanizm degazatsii
podzemnoj hidrosfere pri formirovanii
zalezhei gaza [Tectonic-dynamic mechanism of
the degazation of the underground hydrosphere
under formation of gas deposits]. Doklady AN
SSSR [Reports of the AS of USSR], 1986,vol. 286, no 6, pp. 947–950 (in Russian).
Stavyts'kyi E. A., Holub P. S. Rezul'taty kompleksnykh
doslidzhen' ta obgruntuvannya perspektyvnykh
zon i polihoniv dlya poshukiv slantsevoho
hazu [Results of complex investigations and basis
of prospective areas and landfills to the shale gas
searching]. Mineral'ni resursy Ukrayiny [Mineral
resources of Ukraine], 2011, no 2, pp. 4–12
(in Ukrainian).
Zagnitko V., Huliy V., Mykhailov V., Naumko I.,
Kul'chyts'ka H., Kurovets I., Sakhno B. Heokhimichni
umovy formuvannya "slantsevoho" hazu
Ukrayiny [Geochemical conditions of formation of
"shale" gas of Ukraine]. Heolohiya i heokhimiya
horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry
of Combustible Minerals], 2011, no 1–2 (154–155), p. 58 (in Ukrainian).
Zagnitko V., Mykhailov V. Heokhimichni osoblyvosti
hazovoyi skladovoyi hazonosnykh slantsevykh
tovshch Ukrayiny [Ukraine's shale bearing strata
gas: Geochemical features]. Visnyk Kyivs'koho
natsional'noho universytetu imeni Tarasa
Shevchenka. Heolohiya. [Proceedings of the Kyiv
university. Series of the geology], 2014, no 1 (64),
pp. 11–17 (in Ukrainian).
Zherebets'ka L., Lyubchak O., Khokha Yu., Khramov
V. Mekhanizm heneratsii metanu z orhanichnoi rechovyny vuhillya [Methane-generating mechanism
from organic matter of coal]. Heolohiya i
heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and
Geochemistry of Combustible Minerals], 2011,no 1–2 (154–155), p. 58 (in Ukrainian).
Zinchuk I. M., Naumko I. M., Kalyuzhnyi V. A.
Sakhno B. E. Letki komponenty flyuyidnykh
vklyuchen' u mineralakh zhyl'no-prozhylkovykh
utvoren' pespektyvno naftohazonosnykh tovzhch
Lvivs'koho paleozois'koho prohynu [Volatile of
fluid inclusions of vein-veinlet formations of
promising oil-gas strata of the Lviv Palaeozoic
depression]. Geologiya i geokhimiya goryuchyh
kopalyn [Geology and Geochemistry of
Combustible Minerals], 2003, no. 2, pp. 18–27 (in
Ukrainian).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Геодинаміка. – 2017. – №1(22)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.