Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42599
Назва: Modern approaches to solving migration problems: the architectural component of migrants’ socialization
Інші назви: Сучасні підходи до вирішення міграційних проблем: архітектурна складова соціалізації мігрантів
Автори: Турчин, Ярина
Турчин, Богдан
Turchyn, Yaryna
Turchyn, Bohdan
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Turchyn Y. Modern approaches to solving migration problems: the architectural component of migrants’ socialization / Yaryna Turchyn, Bohdan Turchyn // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 3. — No 2. — P. 37–44.
Bibliographic description: Turchyn Y. Modern approaches to solving migration problems: the architectural component of migrants’ socialization / Yaryna Turchyn, Bohdan Turchyn // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 3. — No 2. — P. 37–44.
Є частиною видання: Humanitarian Vision, 2 (3), 2017
Випуск/№ : 2
Том: 3
Дата публікації: 25-жов-2017
Видавництво: Lviv Politechnic Publishing House
Місце видання, проведення: Lviv
УДК: 314.151.3-054.7
316.614
Теми: міграційні проблеми
соціалізація мігрантів
архітектура
тип розселення
інтеграція
migration problems
migrations’ socialization
architecture
migration
types of resettlement
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 37-44
Початкова сторінка: 37
Кінцева сторінка: 44
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано взаємозв’язок між архітектурним типом житла/розселення для мігрантів та інтеграцією такої категорії осіб у структуру корінного населення приймаючої держави. Основними завданнями пропонованої роботи є: розкрити зміст такого явища як міграція та пов’язаних з ним небезпек для розвитку людства і самих мігрантів; встановити взаємозв’язок між формами житла/розселення та процесом асиміляції мігрантів. Вироблено пропозиції щодо застосування архітектурних практик для соціалізації мігрантів.
The purpose of the article is to identify and reveal the relationship between the architectural type of housing/resettlement for migrants and the integration of such a category of persons into the structure of the native population of the receiving state. The main objectives of the paper are: to disclose the content of such a phenomenon as migration and the dangers associated with it for the development of humanity and migrants themselves; to consider existing architectural decisions in the world practice in solving the housing problem for migrants, and highlight their features; to establish the relationship between the forms of housing / resettlement and the process of assimilation of migrants; to prove the relevance of such experience for Ukraine in solving similar problems of internally displaced persons; and to generalize the universal achievements of international experience and justify their possible application to improve migration management in Ukraine. While planning the location of housing for migrants, in our opinion, one should consider the different composition of cultures and religions of this category of population. The dispersed type of resettlement would contribute to the harmonious unification of various city dwellers according to different criteria, this way also focusing on their comprehensive integration into a new society. Therefore, in our opinion, the danger in planning such a type of housing and the resettlement of migrants is ghettoization and the possibility of criminalization. Therefore, from the very beginning, the process of resettlement of migrants should be systematic and controlled; housing for migrants should be designed by a multidisciplinary team of architects, sociologists, psychologists and social workers. This will allow combining technical and humanitarian aspects in the design of such housing; when designing the premises for migrants, it is necessary to consider both the interests of migrants and those of the native population, so as not to provoke social tension. As we can see, already existing world experience should be adapted to the needs of Ukraine in addressing the adaptation problems of internally displaced persons.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42599
Власник авторського права: © Національний університет "Львівська політехніка", 2017
© Турчин Я., Турчин Б., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vldau_2013_14_37.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/xmlui/handle/ntb/31043
http://marhi.ru/AMIT/2014/2kvart14/babyak/
https://life.pravda.com.ua/society/2015/08/10/198260/
https://www
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BE%D1%86%
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnaba_2016_2_32
http://www
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/
http://ena.lp.edu.ua:8080/xmlui/
https://marhi.ru/AMIT/2014/2kvart14/babyak/abstract.php
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%
https://www.imf.org/external/russian/np/blog/2015/111215r.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnaba_
http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/218829-venice-biennale
Перелік літератури: Баб’як, В. (2013). Архітектурна складова у
вирішення проблем соціалізації мігрантів. Отримано з
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vldau_2013_14_37.pdf
Баб’як, В. (2015). Інтеграція мігранта у суспільство
через спеціально розроблені типи житла. Вісник
Національного університету “Львівська політехніка. Серія
Архітектура: збірник наукових праць, 816, 57–63.
Отримано з http://ena.lp.edu.ua:8080/xmlui/handle/ntb/31043
Бабяк, В. (2014). Краткая характеристика жилья для
мигрантов и рекомендации по его проектированию.
Архитектура и современные информационные технологии.
Международный электронный журнал по научно-
техническим и учебно-методическимаспектам совре-
менного архитектурного образования и проектирования с
использованием видео и компьютерных технологий, 2(27).
Отримано з http://marhi.ru/AMIT/2014/2kvart14/babyak/
abstract.php
Гнесь, І. (2013). Багатоквартирне житло: тенденції
еволюції. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
Горбатенко, В. (Укл.). (2002). Політологічний
енциклопедичний словник. Київ: Генеза.
Крупницький, Л. (n. d.). План на мільйон. Як
забезпечити переселенців житлом і допомогти економіці.
Отримано зhttps://life.pravda.com.ua/society/2015/08/10/198260/
Лагард, К. (2015). Миграция: глобальный вопрос,
требующий глобального решения. Отримано з https://www.
imf.org/external/russian /np/blog/2015/111215r.pdf
Гурков, А. (2016). Социальные квартиры для
мигрантов: строительный бум в Германии. Отримано зhttp://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BE%D1%86% D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8% D1% 80 %D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%
Циркунова, Н. (2016). Современные проблеми
миграционного населения и перспективы их решения:
социально-демографические и архитектурно-типоло-
гические аспекты. Вісник Донбаської національної академії
будівництва та архітектури, 2, 168–174. Отримано зhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnaba_2016_2_32.
Чепеленко, А., Чепеленко Дм. (2015). Міжнародна
міграція в умовах глобалізації: закономірності і тренди. Науковий вісник Мукачівського державного університету.
Серія Економіка, 2(4), ч. 2, 214–220.
Швец, Л. (n. d.) Как архитектура решает социальные
проблемы: 10 новых проектов. Отримано з http://www.
wonderzine.com/wonderzine/life/life/218829-venice-biennale
References: Babyak, V. (2013). The Architectural Component in the
Solving of the Problem of Migrants’ Socialization. [In
Ukrainian]. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/
irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vldau_2013_14_37.pdf
Babyak, V. (2015). Integration of a Migrant into Society
through the Specially Designed Housing Types. [In Ukrainian].
Herald of Lviv National Polytechnic University. Serie:
Architecture: Proceeding of Scientific Papers, 816, 57–63.
Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:8080/xmlui/ handle/ntb/31043
Babyak, V. (2014). Brief Description of Housing for
Migrants and Recommendations for Its Design. [In Russian].
Architecture and Modern Information Technologies.
International Electronic-Educational Journal on Scientific-
Technological and Educational-Methodological Aspects of
Modern Architectural Education with the Usage of Video and
Computer Technologies, 2(27). Retrieved from
https://marhi.ru/AMIT/2014/2kvart14/babyak/abstract.php.
Chepelenko, A., Chepelenko Dm. (2015). International
Migration in the Context of Globalization: Patterns and Trends.
[In Ukrainian]. Scientific Herald of Mukachevo State
University. Seria: Economics, 2(4), 2, 214-220.
Gurkov, A. (2016). Social Appartments for Migrants: A
Construction Boom. [In Russian]. Retrieved from
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%
Hnes’, І. (2013). Apartment Dwelling: Evolutionary
Tendencies. [In Ukrainian]. Lviv: Lviv National Polytechnic
University Press.
Horbatenko, V. (Ed.). Political Encyclopedic Dictionary.
[In Ukrainian]. Кyiv: Heneza, 2004.
Krupnyts’kyj, L. (n. d.). Plan for a Million. How To
Provide Housing for Displaced Persons and Help the Economy.
[In Ukrainian]. Retrieved from https://life.pravda.com.ua/society/2015/08/10/198260/
Lahard, K. (2015). Migration: a Global Issue that
Requires a Global Solution. [In Russian]. Retrieved fromhttps://www.imf.org/external/russian/np/blog/2015/111215r.pdf
Tsirkunova, N.Modern Problems of theMigration Population
and Their Solutions: Socio-Demographic and Architectural-
Typological Aspects. [In Russian]. Herald of Donbass National
Academy of Bulding and Architecture, 2, 168–174. Retrieved fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnaba_ 2016_2_32.
Shvets, L. (n. d.). How the Architecture Solves Social
Problems: 10 New Projects. Retrieved from http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/218829-venice-biennale
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Humanitarian Vision. – 2017. – Vol. 3, No. 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.