Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42598
Назва: Інституційна сутність держави у світовій політичній думці
Інші назви: The institutional essence of the state in worldwide political thought
Автори: Демчишак, Руслан
Demchyshak, Ruslan
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Демчишак Р. Інституційна сутність держави у світовій політичній думці / Руслан Демчишак // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 3. — No 2. — P. 31–36.
Bibliographic description: Demchyshak R. The institutional essence of the state in worldwide political thought / Ruslan Demchyshak // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 3. — No 2. — P. 31–36.
Є частиною видання: Humanitarian Vision, 2 (3), 2017
Випуск/№ : 2
Том: 3
Дата публікації: 25-жов-2017
Видавництво: Lviv Politechnic Publishing House
Місце видання, проведення: Lviv
УДК: 321.01
Теми: держава
інститут
лібералізм
консерватизм
націоналізм
соціалізм
state
institute
liberalism
conservatism
nationalism
socialism
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 31-36
Початкова сторінка: 31
Кінцева сторінка: 36
Короткий огляд (реферат): Досліджено погляд на інституційну сутність держави в контексті діалектики її взаємовідносин із суспільством у основних ідейно-політичних напрямах світової політичної думки – лібералізмі, консерватизмі, націоналізмі, соціалізмі.
In the article the view on the institutional essence of the state in the context of the dialectic of its relationship with society in the main ideological and political directions of world political opinion – liberalism, conservatism, nationalism, and socialism is investigated. System-structured, comparative and historical methods of research were used here. The purpose of this study is to carry out a comparative analysis of the specifics of views on the institutional essence of the state and its social purpose in the main directions of world political opinion: liberalism, conservatism, nationalism, and socialism. It is established that views on the institutional essence of the state and its social functions in the world political thought are rather variegated. Thus, liberal political thought treats the institution of the state as a “service staff” of the interests of society and a guarantor for the observance and protection of human rights and freedoms. The method of “institution” of the state is a social contract. Conservative political thought emphasizes the self-sufficiency and importance of the institution of the state as a protector of the traditional socio-political order and the guarantor of evolutionary social progress. The method of “institutionalization” of the state is God’s will or tradition. The ideology of nationalism views the state institution as an instrument of consolidation and protection of the interests of the nation. The method of “institutionalization” of the state is the political self-realization of the nation. Eventually, the ideology of socialism (social democracy) considers the institution of the state as an instrument of active protection of the interests of various social strata. The method of “institutionalization” of the state is the political self-organization of social groups and layers of the population.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42598
Власник авторського права: © Національний університет "Львівська політехніка", 2017
© Демчишак Р., 2017
Перелік літератури: Актон, Л. (2000). Національність. In О. Проценко, &
В. Лісовий (Упоряд.), Націоналізм: Антологія (с. 84–107).
Київ: Смолоскип.
Альтер, П. (2000). Націоналізм: проблема
визначення. In О. Проценко, & В. Лісовий (Упоряд.),
Націоналізм: Антологія (с. 211–220). Київ: Смолоскип.
Берк, Е. (2008). Суспільний договір, зобов’язання і
права людини. In О. Проценко, & В. Лісовий (Упоряд.),
Консерватизм: Антологія (с. 215–221). Київ: Смолоскип.
Бостан, С. К. (2005). Форма правління сучасної
держави: проблеми історії, теорії, практики. Запоріжжя:
Юрид. ін-т.
Колрідж, С. (2008). Безперервний суспільний
договір. In О. Проценко, & В. Лісовий (Упоряд.),
Консерватизм: Антологія (с. 222–227). Київ: Смолоскип
Кухта, Б. (2008). Нариси з історії європейської
політичної думки Львів: Б в.
Локк, Дж. (2009). Цілі політичного суспільства та
врядування. In О. Проценко, & В. Лісовий (Упоряд.),
Лібералізм: Антологія (с. 639–644). Київ: Смолоскип.
Луцишин, Г. (2012). Національна консолідація
України в умовах сучасного політичного процесу. Львів:
Видавництво Львівської політехніки.
Піча, В. (Уклад.). (2014). Політологія: сучасні
терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник.
Львів: Новий світ-2000.
Себайн, Д., Торсон, Т. (1997). Історія політичної
думки. Київ: Основи.
Хома, Н. (Ред.). (2014). Історія політичної думки:
навч. енцикл. словник-довідник Львів: Новий Світ-2000.
Хома, Н. (Ред.). (2017a) Історія політичної думки :
підручник: у 2-х т. Т. 1.: Від зародження до початку ХХ ст.
Львів: Новий Світ-2000.
Хома, Н. (Ред.). (2017b). Історія політичної думки :
підручник: у 2-х т. Т. 2: ХХ – поч. ХХІ ст. Львів: Новий
Світ-2000.
Шульженко, Ф. (2007). Соціально-правова держава
в Україні: проблеми становлення та модернізації. Київ:
КНЕУ.
References: Acton, L. (2000). Nationality. In O. Protsenko, &
V. Lisovyi (Compilers), Nationalism: Anthology (pp. 84–107).
[In Ukrainian]. Kyiv: Smoloskyp.D.
Alter, P. (2000). Nationalism: the Problem of
Definition. In O. Protsenko, & V. Lisovyi (Compilers),
Nationalism: Anthology (pp. 211–220). [In Ukrainian]. Kyiv:
Smoloskyp.
Bostan, S.K. (2005). Form of Government of the
Modern State: the Problems of History, Theory, and Practice.
[In Ukrainian]. Zaporizhia: Institute of Law.
Burke, E. (2008). Social Contract, Obligations and
Human Rights. In O. Protsenko, & V. Lisovyi (Compilers),
Conservatism: Anthology (pp. 215–221). [In Ukrainian]. Kyiv:
Smoloskyp.
Coleridge S. (2008). Continuous Social Contract. In
O. Protsenko, & V. Lisovyi (Compiler), Conservatism:
Anthology (pp. 222–227). [In Ukrainian]. Kyiv: Smoloskyp.
Khoma, N. (ed.). (2017a) The History of Political Thought:
Textbook in 2 v. Vol.1.: From the Formation to the Beginning of the
twentieth century. [In Ukrainian]. Lviv:NewWorld-2000.
Khoma, N. (ed.). (2014). The History of Political
Thought: Encyclopedic Dictionary. [In Ukrainian]. Lviv: New
World-2000.
Khoma, N. (ed.). (2017b). The History of Political
Thought: Textbook in 2 v. Vol. 2: XX – beg. XXI century. [In
Ukrainian]. Lviv: New World-2000.
Kukhta, B. (2008). Essays on the history of European
political thought. [In Ukrainian]. Lviv: without title of
publishing house.
Locke, J. (2009). Goals of Political Society and Governance.
In O. Protsenko, & V. Lisovyi (Compilers), Liberalism: Anthology
(pp. 639–644). [In Ukrainian]. Kyiv: Smoloskyp.
Lutsyshyn, H. (2012). National Consolidation of Ukraine in
the Conditions of theModern Political Process. [In Ukrainian]. Lviv:
Publishing House of Lviv Polytechnic University.
Picha, V. (Compiler). (2014). Political Science: the
Modern Terms and Concepts. A Short Dictionary. [In
Ukrainian]. Lviv: New World-2000.
Sebain, D., Torson, T. (1997). The History of Political
Thought. Kyiv: Foundations.
Shulzhenko, F. (2007). Socio-Legal State in Ukraine:
the Problems of Formation and Modernization. [In Ukrainian].
Kyiv: KNEU.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Humanitarian Vision. – 2017. – Vol. 3, No. 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.